Army Club METROPOLIS. m. to3. Cinsdag 3 Mei 1927 ilODELJtJR 170' Jaargang COURANT. Sij dit nummer behoort een Bijvoegsel. BINNENLAND. DE JPULIANAFEESTEN. Gelderland. Gistermiddag beeft Prinses Juliana nog ontvangen mevrouw van Boetze- iaer van Dubbeldam, die haar een kan ten klissen aanbood namens de Wille Kruis-kolonie bij Salpliga. Voorts den heer J. Smit, Hooge Com missaris van Zuid-Afrika ie Londen, die een waaier en mantel van Zuid-Afril" kaansche struisvogelveeren aanbood na mens Regeering en volk Van Zuid- Afrika I u Z u i d-L i m b u r g. Uit Heerlen meldt men aan de N. R. Courant Zuid-Limburg heeft den verjaardag van Prinses Juliana aangegrepen om de trouw van Limburg aan Nederland dui delijk te demonstreer en. Op verschil lende plaatsen werden concerten gege ven en er is druk gevlagd. Eenige ver- eenigingen zonden telegrammen, waarin gevoelens van trouw ~en aanhankelijk heid werden geuit. Te Sillard bracht de PhiBiarmonie aan den burgemeester als vertegenwoordiger van het gezag eon aubade, waarbij woorden van trouw en hulde werden» gesproken In he t b u i le n 1 an d. Uit Brussel, Parijs, Londen, Hamburg, Zürich enz. komen berichten van feeste lijke bijeenkomsten van de Nederland- sclie kolonies ter viering van den Juliana- dag. ONDERHOU DSO VE JïNEMJ NG VAN ZEEDIJK BIJ VLISSINGEN. Bij de Tweede Kamer is ingediend een ontwerp, houdende overneming in be heer en onderhoud hij hel Rijk van een bij den polder Walcheren in beheer en ondernoud zijnd gedeelte zeedijk met rijshoofd bij de buitenhaven te Vlissin- gen De pol der Walcheren, die zich bereid heeft verklaard een bedrag van f 17.440 aan het Rijk te betalen, heeft den wensch te kennen gegeven, dat het on derhoud van het dijlcsgedeelle langs den Oostelijken havenoever, welk dijlcsge- vdeeste zich uitstrekt over een lengte van 350 Al, en wel van 25 M. benoorden dijkspaal 44 tot 27 M. bezuidoosten dijks- paal 4 3. alsmede hel onderhoud van het met dat dijksgedeclte verdeelde dijk- hoofd no. 23 ten laste van het rijk wor den genomen. De Minister is van meening, dat de gevraagde overneming moet worden be vorderd BESTRIJDING VAN KAPITAALVLUCIIT. Een wetsontwerp is ingediend, houden de bepalingen betreffende de belasting van niet binnen hel Rijk wonende Ne derlanders en van de nalatenschappen en schenkingen van Nederlanders, die niet zijn ingezetenen des Rijks Dc voorgestelde regeling geldt uitslui tend voor Nederlanders, die hel Rijk metterwoon verlaten hebben. Voor (lc toepassing ook op Nederlanders, die nim mer hier te lande gewoond hebben, ziet dc Minister geen reden aanwezig aan gezien hun verhouding tot het land een andere is, dan die van hen, hij wjie «!e nauwe betrekking van wonen aanwezig is geweest. Het ontwérp bepaalt dus, dat Neder landers, die het Rijk metterwoon verla ten hebben, aangeslagen worden als •woonden zij nog hier tc lande, met dien verstande, dat zij van dc naar het Ne- derlandscli tarief verschuldigde betasting in aftrek mogen brengen hetgeen zij i,ti de .gelijksoortige belasting van een vreem den staal hebben te betalen De Nederlander zonder vaste woon plaats zal op die wijze dc Nederlandschc belasting ten volle betalen en de overi gen betalen het verschil in belasting bij Oji den aldus gestelden regel hehoo- ren drie uitzonderingen le worden toe gelaten. Vooreerst deze, dat er niet on der zullen vallen dc Nederlanders, die na het verlaten van hel Rijk zicli hebben gevestigd in één der Nederlandschc over zee sclic gewesten. Voorts mag de bepa ling niet van toepassing zijn op hen, die wegens dc uitoefening van een bedrijf of beroep genoodzaakt zijn in een vreemd land tc wonen. Ten slotte moet een uit zondering gemaakt worden voor lien, die ter zake van 's Lands dienst builen het Rijk wonen. Dc gevolgde ratio zal ook moeten gel den voor de vermogensbelasting, de aan beide belastingen verwante verdedigings- belasting en ook voor de successiebelas ting en het recht van schenking. ELECTRO BIOSCOOP MARKT. Tot en met Donderdag de veel be sproken film (Ingez. Med.) Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. Het verslag van de feestelijkheden ,op Zaterdag j.l. dient op een punt nog te worden aangevuld, n.l. met de mede- deeling, dat de groote hoeveelheid gior- no's met toebehooren warén geleverd door den heer G. M. Smolders alhier, waaruit weer blijkt, dat men ook voor feestartikelen niet buiten de Stad be hoeft te zijn. Tevens zij opgemerkt dat Prinses Ju liana, thans niet is Prinses van Oranje, doch Prinses der Nederlanden. Uit Walcheren. - Voor de betrekking van gemeente veldwachter le Aagle kerke zijn niet minder dan 83 sollicitanten. Uit Zuid-Beveland. - Te Waarde is Zaterdagavond met een concert van dc muziekvereeni- ging ..Vooruit" de nieuwe muziektent in het Park ingewijd, welke tent gebouwd is op kosten van de gemeente. Er was veel volk op de been. Eerst is het Ju- lianabloempje verkocht, doch toen dit uitverkocht was, werden de overigen voorzien van een Emmabloem. Uit Noord-Beveland. - De gemeenteraad van Wissen- kerkje vergaderde 2 dezer: Afwezig de leden v. Ilce en v. Nieuwenhuijzen. Me degedeeld werd, dat de verordening op de kcurloonen was goedgekeurd. Daar na werd liet gemeenteverslag over 1926 aangeboden Vastgesteld werd het voor schol op de exploitatiekosten Van het bijzonder onderwijs Ais leden van de schattingscommissie voor de inkomsten belasting werden herbenoemd de neer en S. J de Regt, P G. Leendertse en Th[. de Ridder. In de plaats van het lid v. Hee, die niet meer in aanmerking wensch- tc te komen ,werd gekozen de heer C. Janse. Besproken werd een voorstel van B. en W. om de minderwaardige brand spuit te Geersdijk door een betere le vervangen. De voorzitter geeft inzage van een aanbieding met een foto van een motorbrandspuit. Aangezien de raad nog niet veel gevoelt voor dc aanschaffing daarvan wenschen B. en W. de aan bieding door een deskundige te doen be- oordeelen cn vragen machtiging daartoe. Deze wordt verleend. Bij de 'rondvraag vraagt hel lid de Regt de aandacht van den raad voor de aangebrachte verbetering van den op ril naar de Gcersdijks'che haven. Hel lid Kramer vraagt naar hel re sultaat van zijn opmerking in de vorige gadering omtrent den winkelier, die op Zondag verkocht. De voorzitter ant woordt, dat bedoelde winkelier, na een onderhoud van de dwaling zijns weegs is teruggekeerd. sluiting wachten en ook voor krachtdoel- einden zal worden afgenomen Dc voorzitter zal een en ander bij B en W. ter 'tafel brengen. Op de vraag van den heer Hageman. hoe ver de bemoeiingen voor de klom penindustrie zijn gevorderd, antwoordt de voorzitter, wellicht volgende week opnieuw bij den Minister in audiëntie te worden ontvangen en alsdan weder om op de tusschenkomst of steun van 'regeeringswege te zullen aandringen Ten deze deelt spreker tevens mede de vergadering van mosselvissclxers in Zeeland te Goes op 13 Arpil j.l. te heb ben bijgewoond, cn dat toen besloten is een bond te stichten die de belangen der mosselvisschers in Zeeland zal be hartigen; in verband hiermede heeft spr. het gewenscht geacht en bevorderd, dat pp de vergadering van 11 Mei as. (le heeren Theoph. Edm Prael en "Franc. J. M Prael met den geestelijken ad- ■yïseur, deu heer Van Arendonck. zullen tegenwoordig zijn. Dc heer Leen knecht verzoekt den voorzitter te bevorderen, dat nu tot den aanleg der waterleiding is besloten, en daarmee wel spoedig een begin zal wor den gemaakt, ook werkkrachten uit deze streek en deze gemeente zullen worden gevraagd voor den bquw van hel nel en mogelijk ook voor de exploitatie. De voorzitter zegt loc hiervoor zijn best te zullen doen en wat verder de water leiding aangaal, er prijs op te stellen met eventueele bemerkingen of verlan gens der ingezetenen in kennis tc worden gesteld, opdat spreker die tijdig kpn 'ter sprake brengén. Hierna gaat de raad over in geheime zitting - Zondag had hel U-jarige zoontje van den lieer M le Sas v a p Gent op de wijk Stuiver te Selzaeie het ongeluk oj> ecu bolbaan bij het vallen zijn beein lc breken Geneeskundige hulp moest wor den ingeroepen. Na verbonden te zijn, werd do knaap per auto naar de ouder lijke woning vervoerd Uit Zceuwsch-Vlaanderen W. H, - Hel Emmabloempje bracht op te IJzcn d ijkc f 138.09 Dc raad der gemeente IJ z e n d ij k e kwam Zaterdag in openbare zitting bij een. Afwezig mei k "-nnisgeving was de heer I Schijve. Een verzoek van de be woners van de Nieuwslraat om wijziging van bet raadsbesluit der jongste verga dering dusdanig dal in plaats van een gomt, rioleerbuizen achter hun woningen zullen woi'den aangelegd, wordt m a sl. ingewilligd. Nadat door den voorzitter is uiteen gezet, dat inzake het aangaan van een geldleening ten behoeve der Zecmvsch Vlaamsclie Waterleiding Mij hiervoor voor de gemeente geen kosten verbon den zijn. daar, na de reserve, eerst liet garantiefonds van Rijk en provincie wordt aangesproken, besluit de raad met al- gemeene stemmen een geldlccniug aan te gaan van f 208 000. legen een rente van ■is/s te sluiten hij 'de Rijksverzekerings bank (Voor verder Stad en Provincie zie men hel Bijvoegsel). Uit Zeeuwseh-VIaanderen O. D. De gemeenteraad van Clinge kwam Vrijdag j,l. in openbare vergade ring bijeen. Afwezig met kennisgeving was de lieer Praet Van de heeren A. Plasschacrt en B. A. Ferket is bericht ingekomen, dat zij hunne benoeming tot leden van de stembureaux te Clinge Nieuw Namen niet aannemen. Jn hunne plaats werden benoemd de hgcren P. A Hageman cn P. V. M. Vercauteren. Door Ged. Staten is goedgekeurd het raadsbesluit dd 31 Maart 1927 tol het aangaan eerier geldleening ad f C500 voor den bouw der burgemeesterswoning. Hierna volgt dc behandeling van hel schrijven met ontwerp-besluit van de Z. Vlaamsclie Waterleiding Mij., inzake liet verstrekken van gelden voor de deelname in het maatschappelijk kjapi- taal en de storting iri het reservefonds aer Maatschappij Na eenige discussie wordt het voorstel van B. en W., om het ontwerp onver anderd vast le stellen, aangenomen. Op voorstel van den voorzitter werd bestolen om op 30 April a,s. namens het gemeentebestuur en gemeentenaren 'n telegram van gelukwcnsch te zenden aan H. K. H. Prinses Juliana De heer Van Duysc stelt voor om ook dit jaar weer een gedeelte der bestraling te Nieuw Namen te vernieuwende heer Hageman verzoekt B. en W. of niel binnenkort het electrisch net in de Mo lenstraat kan worden uitgebreid, aange zien reeds verschillenden op lichlaan Lingerie Dp. LAHUAN "3 Chemises, Directoires, Chemises enveloppe. SpeciaieKTND ER-LING ERIE, mj zonder gemakkelijk en doelmatig voor Jongens en Meisjes van alle teeltijden. Alleenverkoop J. F. WOLSKY. v.h. IC. .7. QfJIST, Lange Daltt I 18, Middelburg. (Ingez. Med KERKNIEUWS. voor het opstaan "EERST"n Army Club" Omdat zij door haar zachtheid de gevoeligste keel niet prikkelt en absoluut onschadelijk is voor de gezondheid. jLCX Haar heerlijke geur en frissche smaak persiuA. brengen U direct in een goede stemming voor den komenden dag. DE SIGARET DJE EEN KWALITEIT OP ZICH ZELF VORMT Cavanders Ltd. (opgericht 1775). s der viervoudige verpakking (Ingez. Med.) KUNST EN WETENSCHAPPEN. en M M Yersrhcliling le Brcs- denburg kens Niet gediplomeerd één leerling De Gem znngvereemgiug le lis-, BpVorderd werden van de eerste naar sin gen (dir. Jan Kuiler) zal 10 Mei (Jp lweo{k. klas.se een uilvoering geven van Schumann's smeden F .1 Poissonnicr en A. Salo- „Das Paradis und die Pen" Als Solis- m6 w Gro(.d<!j Wage en If. Lippens te ten werken mee niej. To v. d. Sluis, A.mlei)blll.,G P Luteijn le Zuid winde; J. sopraan, Amsterdam; mej II. v. d. Kamp, van Haneghem, J GeijseLs en A Fortrie alt, AmsterdamE. v. d. Berk. tenor. BreskPnsJ P A Mabclis te Cadzand; Den Haag, en dr H. v. d. Kamp, bas, Glnjsels le S;hliSi jj de Jonge te Middelburg. Schoondijke; a. Lagasse lc Nieuwvliet; G. M Aerts tc Ilzcndijke en .1 Clarisse le Schoondijke. Niel bevorderd 3 leerlin- ONDERWLÏS Door B. en W van Middel- b u v g is de volgende, niel-alphabeli- scho aanbeveling opgemaakt voor de be noeming van een leeraar in lichamelijke oefening aan het gymnasium 1 E. Bos nia, leeraar in lichamelijke oefening aan de Rijks H B. S. te Middelharnis; 2. J. H. Koers, leeraar in lichamelijke oefe ning aan de school der Hengelosehe Scnoolvereeniging, te Almelo Geslaagd le Utrecht voor hel exa men apothekersassistent mej. M. S. M. dc Bukviel, alhier Geslaagd te Utrecht voor het pract. apothekersexamen. le gedeelte, mej. M. Jacobze, le Vlissingen. Benoemd lot onderwijzer aan (1c openbare lagere school tc 's Gravenhage (Loosduinsehewegl de heer J Dees tc Aardenburg. Verleden week overleed le G roe de de emeritus Lnth. pred. te Balavjn, tevens ex-predikant der Luth. gemeente te Groede, ds D. Fregeres. De uitvaart dienst in hel sterfhuis werd geleid door ds. van Grietnuijsén, Xcd llcrv. pred. le Groede, terwijl aan de geopende groe ve hel woord gevoerd werd door den 'heer F. C. Wijs veld, namens de Evang. Lutn. Synode, namens commissarissen van het Fonds van Cadzand te Amster dam en namens de Lutli gemeenten on kerkeraden te Middelburg, Vlissingen en Groede. Door genoemde commissarissen •tc Amsterdam is, benoemd tot admini strateur van kerk en school te Groede de heer F. C. Wijsveld aldaar. De over ledene had tijdens een vacature voor predikant le Groede gedimendc de laat ste 20 jaar deze functie bekleed. Gevet. Kerk. Beroepen te Zicrikzee ds J Ooster- vcen te Wilnis. gen. Timmerlieden P. A Verhage, A. .1. Bisseeuw on P de Witte le Groede, W. Focke to Sl Anna ter Muiden; W. J. le Grand te OoslburgA Missielje te Cad zand en II Scheele lc Aardenburg Niet bevorderd 2 leerlingen Schilders. I A de Bliek le Sclioon- dijke, A C. Catsman. D. A. Diiinindk;, T A Callenfels en 1 Wisse te Oostburg; B. Lippens le Aardenburg Bevorderd werden van de 2e naar de 3e klasse Smeden C. van der Hooft, Aarden- burg; .1 BuurmanP. Verschage en I. Brevet le Oostburg; A Versprille. Cad zand; A. Bosman le St Anna ter Mui- den; J Luteijn, lïetrancheménlW. Van der Plas, Schoondijke; .1 van Haneghem en W. Vermeulen le Groede; ,T. Willem- keus, Sluis cn P. Leenhouts le Zuidzan- de. Niet bevorderd 2 leerlingen Timmerlieden P J de Voogt. J. le Bleu cn I. J P Catsman lc Bresken/s; A. Baert cn F. <le Nmit. Sluis; Iz Lu- cieer, RetrancliemenlJ. Seen, Schoon dijke II Groosmau. IJzendijkeJ de Ambachtsschool Ooslburg- Kok) Ooslburg en A Meeuse te Water- Zalerdag j.l. had lc Oostburg dc ope- - landkerkje. Niet bevorderd 4 leerlingen, ning plaats van de tentoonstelling der) Srhikten, L Provoost on W. dc Witte Ambachtsschool voor Ooslburg en Om- lp Groede. p dc Winne en P Toussaint streken welke zich dit jaar in een te Cadzand en J Hennekeij te Schoon- groolcre belangstelling mocht verheu-lj--j.e gen dan andere jarenvooral des Kon- dag was de belangstelling buitengewoon groot. ITel diploma-smeden werd uitgereikt aan dc volgende leerlingen J. van Noppen, Oostburg; C. B. de Bidder, Cad zand; M van Dale. RelranchcmenlJ C den Hollander. SchoondijkeA. I. Guerand, J. .Marlijn, A. A Quisl en A. Luteijn allen te Schoondijke; .1. J Schip pers cn P. Saeij© te Oost burg; J. G Pleijte, Cadzand; t Casteleijn, D. R de Mondt cn P. Datthijn te Groette, .1 F. Musson cn A, Buijsse tc Aardenburg Het diploma-timmeren werd uitgereikt aan F. A. Cóppens te Sluis; P. J Israël te Groette; L. van Dixhoom te Oostburg; Jan P Jacobs (e Br es kens en J. J. Tellier te Schoondijke Het diploma-schilderen verwierven I. J. de Brnijne te Schoondijke; J. A Leen- houis le Ooslburg J. J Pielers te Aar- Nieuw toegelaten leerlingen smeden 16; schilders 5; timmerlieden 6; afge wezen werden 3 leerlingen. RECHTZAKEN. Mr. A. B. Somev, griffier bij het kantongerecht te Goes, is bij loting afgevallen voor de aanbeveling van grif fier bij de rechtbank te Almelo. Opening Rijkspoliliecursus voor opleiding examen Brigadier R, ij k s v e 1 (1 w a c h t e r. Gisteren had le Goes in hel K a niton- gerechtsgebouw een samenkomst plaats, wélke ten doel had, het openen vtan een cursus lót opleiding voor hol examen van Brigadier der Rijksveldwacht Aanwezig waren 3 bestuursleden, de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1