nzenig PORTRETTEN van RILDES, BEKROOND: - TENTOONSTELLING VAN FOTOWERKEN - k!s«"-7Vr*;~" Ec°z-3°""ei"15oc"£°s„°crs7dq No. 101 MIDDELBU Zaterdag SOApril 1927 170* Jaargang COURANT. ■area? uit Twee bladen. EERSTE BLAD. KAMEUOVERZICTII. Eerste Kamer. Zitting van Vrijdag. De belangrijkste principieele kwestie gisteren aangeroerd bij de behandeling der Indische begroeting, betrof de sa menstelling van den Volksraad. Zooals men weet, heeft onlangs de Gouverneur- Generaal in een onderhoud met dr. Soetono. een wetsontwerp in liet uitzicht gesteld om de Europeesche meerderheid in den Volksraad te veranderen in eein! niet-Europeesche meerderheid De heer De Savorniii Lo b man vroeg of de G. G- mei die verklaring niet zijn boekje te builen was gegaan. Dat bleek niet liet geval te zijn ge weest. Op dat punt zei de Minister reeds vóór het vertrek van jhr. de Graaff met deze tol overeenstemming te zijn gekomen. Eerlang is er een wetsontwerp in dien geest te verwachten Op de daaraan vastgeknoopte vraag van den heer Be Savovnin Lobman over de positie van den G, G-. als ambtenaar van de Kroon en niets meer, ginlgl de Minister niet diep in. Hij zei alleen ge neigd te zijn aan te nemen dal er niets in die positie veranderd is. Over de communistische woelingen was hel oordeel van den M i n i s t e r nog het zelfde als "i de Tweede Kamer. Hij bleef er bij dat de woelingen niets met den econoniischen toestand Ictmalcen hebben. Ten opzichte van het verleenen van gratie van de doodstraf ,gaat het volgens den Minister niet aan om zonder kennis de motieven der beslissing te lcriliseeren, die de G..G- genomen heeft na maanden lange overweging van hetgeen hij in zoo n geval moest doen. Zijn mededeeling dat de geïnterneerden niet gedwongen zullen worden te wer ken, viel niet in de l'lank hij den lieer De Muralt, die het luieren Van deze men- schen -stelde tegenover hel aan hel iverk zetten van kellinggangprs. De Minister vulde echter de verdedi ging door den lieer De Muralt over de houding van den 0 G-inr. E-ock 'nog aan, speciaal wat liet gezond maken dor financiën betreft De lieer Men del s vond het nuodig hier ironisch te applaudiseereo Met den heer Blomjous (E Kj) kreeg de Minister liet nog even aan den stok over "de uillegging van. liet missie- artikel De Minister liad geen bezwaar tegen dubbele zending in streken die min of meer gechvistianiseerd zijn; an ders is het echter in streken waar lieli christendom nog onbekend is De heer B1 o m j o u s was het daarmee niet eens, en dreigde zelfs niet liet legen de begroeting stemmen, als een volgend jaar de berichten uil Indië niet bele digender zijn. SINSJENLANÖ, JULIANADAG l\ 1M3N IIAAL. De Residentie zal heden op groot- sche wijze den 18en verjaardag van Prin ses Juliana vieren Verschillende stadsgedeelten, prijken in feesttooi. Vooral het Voorhout en de Vij verberg zijn keurig versierd, Lr worïlt druk gevlagd. De trams zijn gepavoiseerd, Pit dc openbare gebouwen en uit tal van particuliere woningen, zoomede uit de gezantschapsgébouwenis de vlag ont plooid De feestdag werd ingezet met'cen be speling van liet Klokkenspel van den Grooteu of SI. Jacob storen Ih de mor genuren hrjjd op het Louise de G-iligny plein de eerstc-slecnlegging plaats vai het «edenkteeken op te richten voor Ju liana van Stolberg. Na een toespraak door den voorzitter van het Comité voor oprichting van het gedenkteeken. Ge neraal Wcber. werd de eigenlijke plech tigheid verricht door den Minister pre sident Jlir, Mr. De Geer Vele autori teiten en verdere belangstellenden woon- dc de plechtigheid, welke door de Kon Mi) Kapel werd opgeluisterd, bij Hedenmiddag zal op het Binnenhof hel feestspel gegeven worden vanwege hel Ilaagsche Comité voor Volksfeesten, dal door de. Koninklijke Familie wordt bijge woond. In optocht trekken de vcrecni- gingen, ongeveer 150 in aantal, met banieren en muziek van de Nassaulaan naar het Binnenhof, waarheen zich de Koningin, de Prinses en de Prins zich begaven na een rijtoer door verschil lende keurig versierde straten van cfe Binnenstad. Het feestspel, dal te drie uur een aan vang neenit, wordt ingeleid mei gezang en fanfares, waarna verschillende Ve>- dansem o.a. de Wilhelmusdans, de Cra- mignon en de Schotsche Trije, en ecnige kinderdansen worden uitgevoerd. De Koninklijke Militaire Kapel en twee an dere muziekkorpsen, zoomede verschei dene zangvereenigingen, verleenen hier bij medewerking. Aan het einde van den Cramiguon wordt door een der voordansers aan de Prinses een bouquet aangeboden, als mede een oorkonde waarin de bekend making der geboorte op 30 April 1909 in herinnering wordt gebracht Op den terugtocht van de Koninklijke Familie naar het Paleis zal aan de Prin ses een bloemen- en zanghulde gebracht worden, door honderden kinderen, die langs den weg staan geschaard. Te vier uur heeft op hel Buitenhof \oor het publiek een herhaling van het feestspel plaats. Op het versierde Lange Voorhout wordt door de Residentie Har monie-kapel een muziekuitvoering gege ven y In den avond worden openbare con certen gegeven, zoowel op het Lange Voorhout als op hel Frederik Hendrik plein en hel Malieveld, waarna op "laatst genoemd terrein een groot vuurwerk wordt ontstoken Te half negen 's avonds, wanneer de Koninklijke. Familie na afloop van een galadiner ter paleize, in dc Regceringsgi - bouwen zijn aapgekoramen, wordt op den Hofvijver, die. dan door duizenden gloeilampjes en door een electrische orangerie, aangebracht in alle boomen langs deii waterkant en op hel histori sche eilandje, hetgeen een feeërieken in druk maakt .gelijk bij don Donderdag avond gehouden proefverlichling reeds is gebleken een geschiedkundig feest gegeven. Hierbij varen zeven door zoek lichten beschenen groote sloepen, waar- an twee bemand met admiralen en fi guren uit het handelsbloeilijdperk der 17e eeuw, rond, terwijl in de andere sloepen een honderdtal leden van „Die Haghe Sangherszullen plaats nemen. Ook hierbij zal de Koninklijke Militaire Kapel haar medewerking verleenen G-es chenke ii uil H o n g a r ij e. Gisterenavond heeft Prinses Juliana ten Koninklijken Paleize in Den Ha a g ontvangen mejuffrouw Kiss, behoovendc tot don Hjongaarsclien boerenstand, die met een trein van de Hongaarschc Liga voor kinderbescherming naar Den Haag was meegekomen om der Prinses geluk te wenschen en een geschenk, oen bor duurwerk, aan te bieden namens dc Hongaarsclie moeders. Mejuffrouw Kiss, cue hel Höngaavsche nationale oostuum droegliet zoogenaam de niattyo-oosluum, een boerinnendvacht, werd vergezeld door baronesse Van Vre- deubnrcli, geboren wtpor, die van Hön gaarsche geboorte is en die de woorden, die mejuffrouw Kiss in het Hungaarseh tot Prinses Juliana richtte, iu het Nc- derlaudscli vertaalde. Me.j. Kiss zeidc het •olgende ..De moeders van Hongarije hebben mij gezonden om voor Uwe Koninklijke Hoog heid hare onbegrensde dankbaarheid uit spreken. Uwe Koninklijke Hoogheid gelieve dit eenvoudig aandenken, aan te nemen, dat U altijd zal herinneren ban de vreugde van Hongaarsclie moeders, toen zij hare kinderen gezond en steile uil hel .gastvrije Nederland zagen terug komen. Dit borduurwerk, getuigt van onze vurige gebeden aan den Almachtige Hij schcnke Uwe Koninklijke Hoogheid al het geluk en den zegen, welke, 'dankbare Hongaarsclie moeders U loewenschen Daarna heeft de Prinses in audiëntie ontvangen mejuffrouw 0. M E. Kuyper, die Haar aanbood een fraai kanten kus sen met oorkonde, als geschenk van dc kinderen' der Juliaua-scliool te Boedapest Een geschenk van Zuid-A frika Opl 2 Mei -zal de heer J S. Smit, lioege commissaris der Unie van Zuid-Afrika te Londen, naar Nederland komen om te 's-Gra\enhage aan Prinses Juliana ter gelegenheid van Haar verjaardag een ge schenk te overhandigen Dit geschenk. bestaande uit een manlcl en een waaier van Zuid-Afrikaauseh'è struisveeren, zal aan de Prinses worden aangeboden uil naam van het volk en de regeering van Zuid-Afrika. van 27 tot 30 April, Koopmansbeurs is AMSTERDAM. Ruim 30 inzendingen van de beste fotografen uit het geheeie land. en ook de (Ingez. Med.) zou zijn indien de kosten uitsluitend voor rekening van de gcmcejntc Tholen kwa men. Is uw kind lichamelijk geschikt voor het beroep, dat het gekozen heeft Wendt U om teleurstellin gen te voorkonden tot de V^ereeniging voor Beroeps keuze. Steun" en hel Damescomité rekent dan ook op aller medewerking. Dc bedoeling is om van de opbrengst ook iels af te staan ten. bate van het hoofdbestuur als jubileumsgave. Geschenken worden gaarne vóór half September ingewacht hij de drie eerste ondergetcekenden van het Damescomité- mevr. J. FrolierWerner, presidente, Korte Delft F 20; mevr M. Koekebakf- i kerLens, penniugmeesteressc, P.olter- damschc Kade; moj G. H. C dc Mees- i ter. secretaresse Dam F 150 weduwnaar van 72 jaar. Verschillende fotografen waren mede tegenwoordig Na voltrekking van het huwelijk werd het echtpaar bij 'hel verlaten van het gemeentehuis uit de menigte rijkelijk bestrooid. Door een der fotografen werd hun een autoritje aangeboden. Het echtpaar nam hierop plaats in de auto .de echt- genoote met een ruiker tulpen Lu ile band, en er werd een toertje gemaakt over hel dorp e» over Middelburg en Vlissiugen. (Ingez. Med.; Uit Stad en frovincie. (Jit Z u i d - B e v [a n d. I De verkoop van de Emmabloeni heeft te II o e il e k e n s k e r k e l' 47 op gebracht. In algeineeiie ledenvergadering kwaiu de afdeeiiug Eigen- Erf' Ie K u- pelle bijeen Dc rekening wees een nadeelig saldo aan van fOOÖ De voor- -- Hel staal eigenlijk reeds vooruit vast, dat als de Middclburgsche IT B. S - Club ..Rheloriea" haar jaarfeest geeft, .hel een vroolijke avond wordt, en dit was dan ook gisteren bij het elfde jaarfeest, dal in den Schouwburg alhier plaats had. weer het geval Dc zaal was goed bezet al waren, er nog plaatsen leeg - 'toen de presi- i den Ié, mejuffrouw Riek Hal link allen „iUev (]et<d verschillende mcdedeoliugen welkom hectic en dit in het bijzonder ijctreffcndo aanvragen voor eigen plaat.s- Volgens de nieuwe dienstregeling den directeur der H B. S en zijn echt- j,,s en „evv;),m bouwland, liet aftredend van den Pruv Stoombootdiensl op de genoole, leeraren en leeraressen verlegen- 'bestuurslidJ van Winnen werd herko- Westerschcldc, ingaande 15 Mei as. zal -woordigeVs van zusterverenigingen en zen (>,j dorondvraag werden <1-or dr de naniiddagreis van 4 ,uur van Ylissingen den oud-v. orziller. den lieer L Schenk. uer bewoners aan don Vroonland schen naar Brcskens komen le vervallen. Voor-Ook bracht spr dank aan de oud-leden.1 Vi.(.„ v.m H«cn']srr klachten ingediend namelijk voor de badgasten uit de Bclgi- de heeren jhr II. Boogaert. die ook nu'tegcnovcr.'aalinemer en arch i teel Vooral sclie kustplaatsen, die op Donderdagen weer de regie op zich nam, en G Alberts w0,.(] geklaie'd over hel si liilderswerk een bezoek aan Walcheren brengen, zou die vroeger slecSfs tic muziek leidde dit bezwaren opleveren Wij vernemen Hierna werd op zeer verdienstelijke uvenwel uil goede bron dat op de Don- wijze vertolkt hel echt vroolijke blijspel derdagen van half Juni lot half Septem-„Mijn naam is Lehman", naar 'f Duitsch her een extra boot ongeveer 3.30 n.iii van van C Mejo. Natuurlijk waren er onder de Vlissingen naar Breskens zal worden in- 14 ïiicdespelenden heLere en minder goc- felegfl en dat bij de Ned. Spoorwegen dc krachten, maar ieder deed zijn best pogingen worden aangewend om eeui ex- zijn rol goed tol zijn recht te doen ko- tra-trein van Middelburg naar Vlissin- men en bijna allen slaagden daar zoo in gen op die extra boot te Haen loopen dut hel een goed geheel werd en erdoor dat ook met de directie van dc tram dc aanwezigen volop genoten is, wato a Breskens—Maldeghem wordt onderhall- bleek uil het dankbare applaus na ieder deld een extra tram op die hooi le Bres- der vier bedrijven en uit de opmerkingen, kens to laten aansluiten Wij hebben die wij hoorden maken, en die alle Van reden om te mogen aannemen, dat wij «rooien lor over hel spel getuigden. De binnenkort een goede regeling van het aan de medespelende jonge dames aan- badgasten vervoer op de Donderdagen zal- geboden bloemen waren zeker (en volle len kuïnieii publiceeren vqydiend I Een hijzonder woord willen wij nog Ui 1 Mi d. del b u rg. 'wijden aan hel Rhelorira-strijkje, dat O NTEIGEN1NCi OVEUBRUGGIN G EENDRACHT. fn het Afdcelingsverslag der Tweede Kamer inzake het ontwerp betreffende onteigening, noodig voor de overbluf ging van de Eendracht, in de gemeenten Tholen en Halsteren wordt de vraag gesteld, of de verlegging en verhooging van den Rijksweg van Priucenhage naar het Tholensche veer door de gemeente Tholen zal worden bekostigd en zoo ja, of dat billijk is. Men veronderstelde, dat deze verlegging 'en verhooging niet zoozeer ten behoeve van den brugbouw zullen strekken, maai* veeleer len behoe ve van het verkeer over dc. brug. hetgeen voor de betrokken streek van groo'l be lang is, zoodat het niet billijk le achten dal zeer slecht geschied zou zijn. Ook sprak een der bewoners over eeu ring te weinig in den welput De voorz. nam oj) zich deze klachten aan het hoofdbe stuurkenbaar le maken Getracht zal worden naar bevredigende oplossing Uit Tholen. Tc Oud Vojsemcer werd Vrij - dag j.I in de raadsvergadering behan deld bestraling van een gedeelte van den Ring van liet dorp; aangenomen werd het nog niet herlegde deel, be nevens een gedeelte van dén dorpsweg onder handen le nemen, wftavvoor èeu bedrag van f 1500 werd gevoteerd Bij de vaststelling van het vermenigvuldigings- cijfcr voor de gemeente inkomstenbe lasting, voorgesteld op 1, werd, na be spreking op voorstel van den heer Pol- lie. dil teruggebracht tot 0.9 Na wijziging der gemeenlebegrooliug van 1926, aau- Precies te acht uur begonnen he- over zeer goede krachten beschikt en den de klokken alhier te luiden hls onvermoeid de pauzes aanvuldde. en inleiding van den feestdag, ter gelegen- daardoor de vroolijke stemming der aan- 'iei Mincenlebcyoolnrn vau held van den IDdcn verjaard;,^ van H ,vtv.ii"cn wkcv nicl i„ gcringp male ver-1 gemeaUcwrslag o«r 1926 e., L!L'ÏÏïïJTS "Sr h,K'sde ITÏÏX iS lo verliooaen Ditdeden \ï'- 'vla's-1' A,lon kunne,, .vij 50111s behoefte U™ tl»ns vast aangosteJdo.1 giOTeenJe- - - .„idden van drukke leven werkman Vnlh Roggeband, welkp werd gen. die van alle openbare en zeer vele hebben, te midden van het drukke leven 1 In AA particuliere gebouwen wapperden ter-céhs geheel alleen le, zijn. om lot rust g°edgekeurd. Ingckpmcn was cui ver- vc,-loonden™A °ragroi>|Sewas. Mn-ur eenzmunheitl kan tot oen vloek ncnigaijna «ornil l« mogen bouwen, beloon wat voot- don verdei-on dag en worden als -dwong,-n Wij welen waar thnuddob mot genoemden verbouw vooral van avond mag oen groote drukte «el ot cr grooler ocnaaaml.vid denk- roods was aangevangen werd het ver- 'oote drukte H worden' verwacht. I baar is, dan die van den blinde. doordringbare duisternis Aan alle Vrijzinnig Godsdienstigen is Er is Maandag en Dinsdag alhier een circulaire gericht, meedeelend dat gelegenheid om le toonen, dat wij licht ten bate van de vereoniging ,,Tot Steun" brengers willen zijn want de collecte ten afd, Middelburg zulks naar aanjei-j bate v-an de Nationale Stichting ..be ding van hel; -10-jarig bestaan der ver-'huis voor alleenstaande Blinden" te eeniging en *'25-jarig beslaan der aid. Woifhezen /al dan plaatshebben. Er is in Middelburg, een bhzar zal worden ge- deze inrichting .plaats voor blinden uit organiseer^ in hel begin van October, het gchecle land en Van eiken Gods- Gevraagd wordt voor dezen bazar wet het dienst en overtuiging. Ouvermogeiulen noodige le willen afslaan. Het voornemen zijn er zelfs geheel kosleloös opgenomen. is, een bazar te houden van alleen ge- schenken ons vrijwillig afgestaan, zoo- i i dat er "in tegenstelling met andere ba* Walcheren, zars, in de laatste tijden gehouden, geen Vrijdagmiddag was het te Ivo u" goederen aan winkeliers zullen worden d e kerke buitengewoon druk op t gevraagd. De bazar moet zijn een zuiver dorp. Bij het gemeentehuis stond een medevoelen van alle Vrijz. Godsdieusti- drom van mcnschen die getuigen wilden gen in de verzorging van het verwaai* zijn van het voltrekken vau een huwelijk loosde kind. Het bestuur van „Tol tussehen een weduwe van 79 en een zoek voor notificatie aangenomen. Door den heer C van Vossen was een ver zoekschrift ingediend om gemeentegrond le k oopeu aan den Molenweg voor den bouw van een woning met schuur, over een oppervlakte van pl.m 500 M2. welk verzoek wordt ingewilligd legen een som van f 1.25 per M- Mede was, naar aanleiding van een desbetreffend ver zoek door déu Vrijwiiligen Landstorm, een vooi'slel ingediend om een subsidie te verleenen van f 15 voor een schiet wedstrijd ,welk voorstel eveneens werd aangenomen. Uit Zeeuwseh-Vlaandcren W. D. Het muziekgezelschap Harmonie" le Biervliet hield haar algemeen© vergadering, waarin door den voorzitter bij de opening de gewezen secretaris werd herdacht M. a st. werd de' he-ejr

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1