'Cigarettes No. 100 IDDEL Vrijdag 29 April 1927 170° Jaargang -flij dit nummer behoort een Bijvoegsel. KAMEROVERZICTII. Eerste Kamer. Zitting van Donderdag. Twee lange redevoeringen over Indië, van de heeren De Mura 11 en Men- dels. vulden bijna de geheele zitting. Daartussclien stond alleen een rede van den heer Blomjous (R. K.) over de z. i te enge opvatting van het missie- artikel. De heer De Murall heeft zich hef tig uitgelaten over de aanstichters van de communistische relletjes van Novem ber en Januari, die zich niet ontzagen gevangenis-geboefte te recruteeren. En tevens trok hij van leer tegen de sociaal democraten hier te lande, die de onder drukking dezer beweging aanvallen. In 't bijzonder gaf hij een afstraffing aan de iVolk-redactie wegens het publiceeren van de p aat, waarop mr. Fock wordt voorgesteld als een worger van de in landers. Daartegenover zocht de heer Mcn- d e 1 s wèl de "oorzaak der onlusten in wantoestanden, in een nationalistische beweging, die niet door straf te on derdrukken zou zijn Voorts zij gemeld, dat de lieer De Mu- ralt het oordeel der regeering vroeg over hel voornemen van den C. G. om de Europeesche meerderheid in den Volksraad te vervangen door een niel- Europcesche. En dat de lieer M endels verschil lende toestanden aanroerde, die z. i. tol verbittering der bevolking leiden. BINNENLAND. PiA DE VERWERPING VAN HET VER DRAG MET BiEEGIE. D e h o u d in g v a n België In de Belgische Kamercommissie over Enitenl. zaken is gister door Minister v. d Velde uiteengezet welke de toestand is ontslaan door liet verwerpen van het verdrag. en dooi- de verklaring van Woensdag van Minister Beelaerts van Elokland Naar de correspondent der X. R. Crt. meldt, spraken sommige leden hun vol doening uit over deze verklaring, waarin zij een eerste poging lol toenadering za gen, Verder werden nog verscheidene vragen gesteld over de geruchten be treffende hel aanslaande zijn van den diplomatieken sta]) van Nederland le Brussel, waarop geantwoord werd dal de Belgische regeering steeds eenstemmig van oordeel was. del de ocrsle stap voor het hervatten van de onderhandelingen van Nederland moest komen en de ver klaring van den Nederlandschcn minister van buitonlandsche zaken er Irouwens blijkt op le wijzen, dat de eventualiteit van -een dergelijken stap binnen eenigen tijd. nadat de goeslen wat meer bedaard zullen zijn. mogelijk mag worden geacht. Fit de rapporten .van dc Belgische ambassadeurs te Londen en te Parij' kan tevens worden- geconcludeerd, dal zoowel de' Fransche als de Engelsclic regeering het op prijs zouden slcllen, indien zonder internationale iusschen- konist lol het openen van nieuwe onder, handelingen kon worden overgegaan. De atmosfeer, welke tijdens de be spreking van dit vraagstuk onder de le den der commisfjie heerschte. was, vol gens den correspondent, deze van een welwillende afwachtende houding. ITet standpunt van de Belgische regeering werd door de commissie unaniem goed gekeurd. De Li m li u rg.se h gevallen. Het Belgische* Kgmerlid Vos zal bin nenkort inlerpelleeren over dc houding der regeering inzake het verspreiden van manifesten in Limburg, IIET FEEST OP DEN HOFVIJVER. Naar het Vad. verneemt, heeft Prinses Juliana het verlangen le kennen gege ven Zaterdagavond, als de omstandighe den 'het zullen veroorloven, een tochtje op den Hofvijver te maken. Zij zal zich dan, met den Prins, inschepen aan boord van de sloep der Kon. Militaire Kapel én daarmede een rondvaart ondernemen. DE EEUWIGE WETHOUDERSCRISIS. Onderbroken door eenige beschamen de .awaaitooneelen met den rapaljaan Burink, wien ten slotte bet verblijf in de raadszaal werd ontzegd, heeft da gemeenteraad van Rotterdam gisteren weer drie vergeefschc stemmingen ge houden voor een wethouder Door het groote aantal blanco-stemmen waren ze alle drie nietig. De. voorzitter zal 'Ru de wethouders en wellicht dc fractie-leiders raadplegen over de vraag om de volgende stemming eerst te houden nii de verkiezingen van 25 Mei. IN DEN VRIJHEIDSBOND. Naar wij vernemen, zal mr. Fock, die onlangs als voorzitter van den Vrij heidsbond is geinslalleerd, voor het eerst le Amsterdam in het openbaar optreden. Vermoedelijk zal mr. Foclc aldaar in de tweede hell'l van Mei een politieke rede houden UPPER TEN schoeisel, met goud bekroon), is ver krijgbaar in alle tijne zaken. (Ingez. Med.) Uit Stad en provincie. TJi t Middelburg. - Het is ons gebleken, dal -meerdere lezers uit hel gisteren opgenomen ver zoek van den commissaris van politie hebben gelezen, dat er een schrijven is ontvangen, waarin de heer Avink. inspec teur eerste klasse, wordt beschuldigd Niets is minder waar dan dat. Wij deel den mede, dat de brief gericht was aan den heer A.. maar de beschuldiging be trof een ander inwoner onzer gemeente, die buiten de politie staat. De schrijvei van den brief noemde zijn naam met en het was er nu juist om le doen te weten "te komen wie de schrijver is, opdal de zaak verder kan worden onderzocht. Uit Vlissingen, - B.urg. en Weth. van I Ls s i n g e 11 stellen den raad voor overeenkomstig het desbetreffende verzoek aan den Kerke- raad der Gereformeerde Kerk optie te erleencn op een bouwterrein groot t(!Ö0 vierk. meter aan de Paul Krugefstraat, Rachusscnstraat en Dr. Ottestraat voor het eventueel bouwen van een nieuwe kerk. De optie zaï worden verleend lol 1 Mei 1928. RE SURTAXES DENTKEPÖT. Rclga seinde gisteren uit Brussel De Nation Beige publiceert het vol gende telegram uit Parijs Ik verneem lilt goede bron, dal dc Fransche' regeering besloten heeft, aan Rotterdam niet de opheffing van de sur taxes d'entrepöt te vcrleenen. die de haven van Antwerpen sinds eenige jaren geniet. OPZEGGING VERDRAGEN. Blijkens mededccling van het Minis terie van Buitenlhndsche Zaken heeft Bel gië tegen 4 Juli a.s. opgezegd de verdra gen betreffende de internationale tele- ioongemeénschap tusschen Nederland en België, en met Frankrijk en Luxemburg over België Uit Walcheren. Tc Kou de kerke is dc volgorde der lijsten als volgt samengesteld: 1 Vrije lijst Ant. Rev., D. de Buck, 2. S. D. A. P D Sanderse, 3. Ohr. Kist., J. Stoffels; 4. Ant. Rev., F de Rijke; Gemeente belang, J. A. Contant en 6, Slaatk. Geref. J. Moens. Woensdag werd in hel Militair Te- buis te Middelburg een ledenvergadering gehouden van de assurantievereenïging Helpt Elkander'gevestigd te S e ro o s- kerk c (W1 Uil liet verslag van den penningmeester bleek om. dat op Dec. '2G het ledental was 1155 met een verzekerd kapitaal van f 9,565.598 en een reserve van ruim 70 mille. Opgericht werd de verceniging in 1901; 22 jfiar is nimmer door een lid liooger jaar premie betaald dan fl por f1000 verzekerd ka pitaal en in de laatsle drie jaar TO50 per mille. Uit Zuid-Beveland. Verleden Vrijdag werd ingebroken in een schuurtje op dc Hofstede van den heer W. le Rilland, vormisl werden eenige klecdingsl ukken der arbeiders en twee paar schoenen. Als verdacht van dezen diefstal werd door dc politie op gespoord en aangehouden J de M. (Belg) zwerver, welke den diefstal bekende en gisteren naar Middelburg werd overge bracht. Uit üchouwen en D u i v e 1 a a d. Aan een verslag in de Z. X. van een Zaterdag te Z i e r i k z e e gehouden vergadpring van hel ziekenhuis te Noord- gouwe ontlecnen we, dat door de da mes van Adrichem te Schuddebeurs f500 is geschonken ter aanvulling van de linnenkast, en dal de bazaar ongeveer 1' 0000 heeft opgebracht. De overgebleven voorwerpen zullen verloot worden in een loterij van 150Ö loten n 50 cent Aan de orde kwam daarna de re geling met de ineenIen. Van 12 gemeenten was - zooals dc voorzitter mededeelde bericht inge komen. dat zij bereid waren nog 25 cent boven de gewone subsidie toe le' staan, mits alle andere gemeenten in gelijken zin besloten. Bruinissc hoeft aan hel verzoek niet geheel voldaan om fi- nancieeic redenen Pogingen om alsnog op dat besluit terug te komen faalden. Inmiddels is er ook een kentering waar te nemen ten opzichte van het zie kenhuis en dc chirurgische praktijk, om- dal ilr. Iluesc hier geregeld komt. Daar om heeft het bestuur met 'dr. Iluesc een bespreking gehouden en stelde het voor een overeenkomst, mei een jaar opzegging, aan te gaan. De verhouding is hierdoor aanzienlijk anders geworden, maar hel bestuur achtte zulks noodza kelijk voor hel behoud van het zieken huis, Dr Huese blij TL volgens de te tref fen overeenkomst aan hel ziekenhuis verbonden voor een bedrag van f1500, terwijl hel bestuur verder voorslell, dr. Steur, als er^nning voor diens medische directie een maximum loelage van f 705 loe le kennen Deze regeling gaat bij goedkeuring 1 Jan 1927 in. Bij de discussie bepleitte de lieer Doe- leman het vasthouden aan het eerste denkbeeld van een vasten chirurg De voorzitter wees er op, dat er ook kentering is waar le nemen in de ge meenteraden. zoodal het bestuur niet meer de beschikking heeft over een zoodanig bedrag, dal daarvoor een op roep van een chirurg zou kunnen wor den gedaan Ten slotte werd het voorstel van hel bestuur aangenomen z. h. sl., waarbij de heer Doeleman aanteekening verzocht, dal hij zicli tegen het voorstel ver klaarde. Dr. liuese zal zich bij overeenkomst verbinden één dag per week aan het ziekenhuis le komen, terwijl hij de toe zegging heeft gedaan, dat hij, indien noodig, nog een 'tweeden en zelfs een derden dag komen UitZeeuwsch-Viaanderen O. D. Maandagavond kwam do raad der gemeente W estdo r e in openbare spoedeisciicndc vergadering bijeen. Af. a. st. werd aangenomen het voorstel van B. en W. om het heffingspercentage voor hel dienstjaar 1927—1928 le brengen op 0.9, vorig jaar 0.7 Betreffende de aan besteding van den steenweg had een conferentie plaats met B. on \Y van Wesldorpc en den hoofdingenieur der provincie. Hieromtrent melden Gcd St,, dat voldoende rekening zal worden ge houden met de grieven, welke hel ge meentebestuur in die conferentie naar voren had gebracht I-Iel gewijzigd be stek plus voorwaarden wordt m a. st goedgevonden, zoodal begin Mei de wcj zal kunnen worden aanbesteed. Besmettelijke ziekten. Tiet aantal gevallen van besmettelijk! ziekten, over dc week van' 7 lot en me 23 April in de provincie Zeeland, be droeg Roodvonk Middelburg L Nieu- werkerk 1. DiphteiTfisGoes 1 Hoofd plaat 1.- Beter dan „CARA VELLIS" zntt ge niet vinden! Specials 2'/j ets. Fine Fleur. 3 ets. (Ingez. Med KUNST EN WETENSCHAPPEN. GEMEENTERAAD VAN GOES. Donderdagmiddag vergaderde de raad dezer gemeente, thans voor de eerste keer in de geheel nieuw gerestaureerde raadszaal De heer W. J. Willemse werd geïnstal leerd als raadslid Overeenkomstig he l voorstel van B en W werd 'besloten een tweetal wij zigingen aan ie Drongen ïn de voor waarden, waaronder aan de Kerkvoogdij der X II. Gemeente een voorschot uit de gemeentekas werd verstrekt, tenein de de restauratie der Groote of St. Maria Magdalenakerk binnen den tijd van drie achtereenvolgende jaren te voltooien, aangezien bij dc uitvoering van de voor waarden zich eenige moeilijkheden heb ben voorgedaan. De woningen. Ooslwal no. 15 en Noordciude no 2. werden onbewoonbaar verklaard en den termijn van ontruiming bepaald op zes maanden. Besloten werd aan dc Woniugbouw- vereeniging „Nieuw-Goes" een aanvul lend voorschot toe te kennen ad f 12213.71 en daarvoor in dé eerste plaats aan te wenden het bestaande re servefonds voor woningbouw, waarin tot lieden is gestort f 10.000 terwTjl de ren te werd bepaald op 5 pel. per jaar Bij de bespreking van dit voorstel vroeg de heer van Poelgeest de huizen der v crccniging "te Tloen taxeeren, aan gezien de tegenwoordige bedragen, voor komende in dc balans, z i. niet juist wa ren. Teneinde le knuiien afwijken Van de bepaling omtrent maximum leeftijd, noodzakelijk om lot werkman op proef of tot vast werkman le worden aan- icslcld ,werd het Werkliedenreglement daartoe gewijzigd j Goedgevonden werd aan den "Wéstlia- De tweede uitvoering, die het Ev, vendijlc nabij de petroleinnbewaarplaals Lulhersch Zangkoor alhier gisteravond een terrein in orde te doen brengen als in dc Lulhersche kerk, len bate van het •vaste standplaats voor woonwagens, orgelfonds gaf, loonde, dal onze stad waarvoor een bedrag werti toegestaan hier een goed koor aan heeft, dat onder van f 105. Tevens werd vsatgesleld een leiding van den heer A Bosdijk blijkbaar •verordening tol heffing van f 0.25 per met ijver heeft gestudeerd en dan ook dag voor het hebben van een standplaats met een welgekozen, niet le zwaar pro met een woonwagen of van een ligplaats gramma voor den dag kwam al ging met een woonschip, waarmede hel ver- Psaim 100 van Bonset nog wel wat boven blijf binnen deze gemeente op or m de de krachten"! Er werd over l alge- danrvoor aangewezen plaats een termijn meen zuiver, met een frissche, juist ge- van veertien al dan niet achtereenvol-1 nuanceerde, voordracht gezongen, zoodat gende dagen binnen hetzelfde kalender- .eider en koristen met genoegen op dezen jaar Ie boven gaal. avond kunnen lemgzie» Van het rijk De verordening op de heffing van 1 voorziene, niet te lange pi-ogramma noe- aanplakgelden werd gewijzigd in dier men wij de beide aardige liedjes van oegc. dat thans in do Koopmansbeurs I onzen oud-stadgenoot, den heer A Ly- reclameborden kunnen worden opgehan- sen Oogstlied en Xeorlands Huis en gen legen betaling van f 0.15 per d.MsjTuin; bet mooie gebed voor t Vaderland per jaar; vroeger f0 30 per d.M.2 per van Arnold Spoel, -en het heerlijke Ave jaar Verum van Mozart. Zooals gezegd, het Met ingang van 1 Mei 1927 werden koor sloeg er zich flink doorheen Dit ter benoemd tol leden der schallings- conimissie voor de rijksinkomslenbeias- ting. de heeren. D. Dekker, J Jougepier, L. van MellG en G. A. Hajcnius In verband met een daartoe uitge bracht rapport door den directeur van jemecnlcwerkc n werd besloten tot hel in 1927 doen uitvoeren van eenige be langrijke bestralingswerlcen en daarvoor beschikbaar le stellen een bedrag van ten hoogste f25.000— Hel in dal rap port begrepen plan tot hel aanleggen •an trottoirs in de Lange Kerkstraat, werd aangehouden Ier nadere bespre king mei den directeur van gemeente- ;rken. Besloten werd aan het llijk Len be hoeve van dén fijkswalerstaat le verhu ren een tweede lokaal van de voormalige Rijksoagnormaalschool ad f150— p. j Aan dc Continental Petroleum Com pany le Rotterdam werd tot woderop- zeggens vergunning verleend tot hel piaatsen van een benzinepomp met bij- behoorendc ondergrondsche pijpleidingen in gemeentegrond aan den Westwal, hoek Wijngaardstraat, tegen betaling van een jaarlijksche recognitie van f 5.—. Tot hel verkrijgen van den bcuoo- digden grond tol verbreeding van den toegang lot Bouwplan III langs de Vogcl- zangswegeling, werd een ruiling van grond aangegaan met den lieer J de Graag. Aan het bestuur der R. K. Meisjes school werd op zijn verzoek een bedrag van f 31.80 beschikbaar gesteld voor de aanschaffing van een bak tot berging van schoolplaten Ten slotte werd nog goedgevonden aan Prinses Juliana ter gelegenheid van "haai- jaardag een telegram van gelulcwen- schen te zenden. Daarna sluiting. aanmoediging een volgende keer nog be ter te lellen op gelijk beginnen cu eenige nier en daar opduikende onzuiverheden. Do zang werd afgewisseld door een waarlijk zeer verdienstelijk slrijkenseiu- bic. dat een drietal bekende nummers len gehoore bracht, xv.o de Priester- marsch uil Alalia" van Mendelssohn Fr was tamelijk veel belangstelling voor deze uitvoering Bij den SoLogvafendag mei tentoon stelling le Amsterdam gehouden, verkre gen o.i in groep A. portret, een on derscheiding Kees Helder. Middel burg en j. W Helder VI i In groep 0 landschap yerkrc Koos Helder eveneens een ding. ONDERWIJS. de heer onderschei- KERKNIEUWS. Woensdagavond hield dr C. Vel-, tenaar le T hol en ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum, een gedach tenisrede in de Ger Kerk. die .flink met belangstellenden was bezel. Van de Ger kerken uit Poortvliet. Oud-Vosscmccr. Rilland en Krabben- dijkc waren afgevaardigden opgekomen Spr.. nam als tekst Handelingen 1 29. Na .zijn pre.dicatie sprak ouderling Ostende den predikant toe en Zong de gemeente haar leeraar toe vers 3 van psalm 134. Ds. André uit Krabbendijke sprak nog namens de classis Tholfen. Als blijk van waardeering was den jubilaris door do gemeente een vultéuu'd aangeboden, terwijl tal van bloemstukken waren gezonden Ook uit andere plaat ven van ons mud waren blijken van be langstelling ingekomen. fn de Xiitsbewaai'school le A lis sin gen is een tentoonstelling geopend, waarin de resultaten van de Decrolv- metliode voor het voorbereidend onder- derwijs te bezichtigen zijn Deze leermid delen zijn door dr. Decroiy te Brussel ontworpen en in een door hem uitge geven hoekje toegelicht Deze nieuwe leerwijze heeft ten doel dc elementaire verstandelijke Ontwikkeling van de leer lingen te helpen bevorderen. Dc voorzitter van de. Nulsbewaar school. de heer J F Op den Zieke, heeft gewezen op de groote beleelconi.s van deze nieuwe methode, waardoor de kin deren vrije keuze van bezigheid krijgeil; ieder kind naar zijn aard liet leermateriaal, dal tentoongesteld werd, is vervaardigd door de .directrice Xuls-bcwaarschool mevr. Was— Osinga, daarbij geholpen door een der onderwijzeressen De tentoonstelling werd geopend in le- gcnwoordiglïcid van het dagel bestuur der gemeente en verschillende genoo- digden. De burgemeester lieert namens de genoodigden het woord gevoerd cu een bijzonder woord van dank gebracht aan mevr. Was voor haar prestaties Benoemd tol onderwijzer me? ver plichte hoofdacte le SLavenisse de lieer II. Exallo le Zaandam LANDBOUW. Wegens den gunstige» stand van 't mond- en klauwzeer is het'verbod van verkoop op de markten van vee voor Spanje, opgeheven RECHTZAKEN Door H. T., 30 j.. particulier re chercheur en D. If Y„ 35 j. idem. respt le Hillegcrsberg en Voorburg is hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1