NIEERTEÜS KOFFIE ELECTRO BIOSCOOP. Prijzen vanaf f 9.50. loslitont tod Arbeidersoolfikkeliiig. EEN WERKELIJK FIJN je laatsls Sensatie Circns hm. „De Stille Getuige" „De laalsie Sensatie Sirons Farini". ALKMAAR. VROOM, EN DREESMANN. Zeeuwscli Genootschap Kleine Advertentiën. Vanaf MORGEN (Vrijdag) en volgende avonden 7 en 9.15 uur precies, lste deel van de meest opzienbarende film die ooit geschapen werd, CONCERT- EN GEHOtlRZAAL. Vrijdagavond 22 April, 8 uur, LEZING door den lieer JAN KUILER over „Het Lied". Mevr. KUILERNoNHEBEL(Zang) Aan den vleugel JAN KUIL LR. Toegangsprijs leden en donateurs 25 4- 4 ets. Niet leden 40 6 ets. Een Toekomstbeeld door FRITZ LANG, den vervaardiger van „DE NIBELUNGEN". „HET VADERLAND" schreef „Wat het Moskauer Kunstler-Théater" voor het tooneel iseen evenement van absolute waarde, dat is „Metropolis" voor de filmkunst. Daar ligt een gebod in opgesloten. U moet komen. LUC. WILLINK. Plaatselijke Agent gevraagd voor verkoop van een geregeld verbruiks-artikel voor H.H. Ban ketbakkers. Rustende banketbak kers of zij die geregeld de H.H. Banketbakkers bezoeken genieten de voorkeur. Br. Bureau Haisgezin 's-Bosch, KOPJE KOFFIE ZET MEN VAN per Vi pond f 0.65 bij afname van 5 halve ponden f 0 62' bij afname van 10 halve ponden f 0.60 Het Trio B0RGMAN-D0EWES-VLEUGELS zorgt voor de Muzikale begeleiding. GEEN VERHOOGDE PRIJZEN. Bloseoop-Théater FLORA' Ditmaal weer een schitterende CIRCUSFILM. No. 1. Groot drama uit het artistenleven in 7 acten. In de hoofdrollen: „ELSIE FULLER" en „HELENA MAKOWSKA". Een schurkachtig teeder die zijn schepen laat weg brengenEen clown met het bart op de rechte plaatsEen interessant, intrigeerend gegeven, een film vol verscheidenheid en alleraardigste circuskieken. In één woord „Len prachtfilm" No. 2. (The Silent Watcher). Ontroerend familie-drama in 7 acten. In de hoofdrollen „HOBERT BOSWORTH", „GLEN HUNTER" en „BESSIE LOVE". Een van de mooiste drama's, die den laatslen tijd op het doek vertoond zijn. De dansscène in den schouwburg, waarin ALBA BENNET optreedt is schitterend. Wat regie, aankleeding en fotografie betreft, is deze film niet alleen een eerste klasse werk, maar zeer zeker een buitengewoon werk. Zondag 4 uur M. V. V. MIDDELBUR0. VRIJDAG 22 APRIL 1927, aanvang 8.15 uur, Optreden van het Gezelschap „SPEENHOFF" met nieuwe liedjes en samenzangen o.a. Drentsche Venen, Onze Prins, Dansen maar, Belgische Verdrag, Het Geld, De Liefde enz. enz. SPEEN HOFF als Conferencier en Verteller. Onderwerpen van den dag Mevr. SPEEN! !OFF, Hoi- landsche en Fransche Zang. SPEENHOFF Junior eigen liedjes aan den vleugel en anecdoten. Nieuw Geestig Gepast Na de pauze: Liedjes naar keuze der aanwezigen Samenzang „De Liefde" in zeven talen. Prijzen der pliatsen: Loge en talles f 1.50, Parterre f 1.25, Bovenloge f 1.Galerij f 0.60, plus bekende rechten. Plaatsbespreking op den speel- ag Benedenrangen 11 12 uur, Bovenrangen 12.30 uur. Houders van vaste plaatsen 10 10.45 uur. Die niet komen zijn toch welkom. LEZING door dhr. H. J. WILLING, R'dam, over het VOETBALSPEL, op DINSDAG 26 APRIL, des avonds half negen, Clubgebouw „DE EENDRACHT". Toegankelijk voor leden en donateurs op vertoon kaart. Voor andere belangstellenden toegangs kaarten verkrijgbaar op aanvraag aan het secretariaat der vereeni- ging, Dam F 6. De Alkmaarsche Courant opgericht in 1798, HET EENIGE DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN, biedt voor hen, die in hel Noorden van Noord-Ilolland willen adver- leeren de grootst afdoende pu bliciteit. Uitgeefster de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. HERMANS. COSTER en Zoon. Y TET bezit van een camera is steeds "1 de hartewensch van een ieder, hetzij jong of oud en hier is nu een gelegenheid om deze hartewensch vervuld te zien zonder eenige geldelijke opoffering. De fabrikanten van de bekende Lux zeepvlokken bieden thans aan alle regel matige verbruiksters van Lux een keu rige, practische camera geheel gratis Deze camera is een product van de bekende Kodak fabrieken en werkt zoo eenvoudig dat ieder het dadelijk kan leeren. De meeste amateurs toch is het te doen om prettige herinneringen aan zomeruitstapjes, picnics, kampementen, roeitochtjes, enz. en voor dit doel is geen enkel apparaat zoo prettig en een voudig als hetgeen U thans wordt aan geboden. Het bezit van zulk een camera zal het genot van de komende zomerdagen voor U ten zeerste verhoogen. Maak het apparaat tot Uw getrouwen met gezel en zorg dat de leuke momentjes die U beleeft, niet voor U verloren gaan. Het apparaat is steeds voor U Idaar en Iaat U nooit in den steek. Aan De Lever's Zeep Mij., Vlaardingen Zend mij gratis het prospectus voor het verkrijgen van een Lux Camera zien, waarin de geheele behandeling nauwkeurig en duidelijk omschreven staat. Enkele van de voordeelen willen wij reeds hier even aanstippen: De camera werkt met rolfilms, het geen een uiterst eenvoudige methode is. De rolfilms zijn bovendien licht, ge makkelijk mede te nemen en niet breek baar. De films behoeven niet in een don kere kamer in de camera geplaatst te worden. Dit kan in gewoon daglicht ge schieden, mits het directe zonlicht maar vermeden wordt. Ook het ontwikkelen der films kan in gewoon daglicht plaats hebben, waardoor natuurlijk veel om slachtige hulpmiddelen geheel overbodig worden. Voorts is de camera zeer stevig van constructie. Elke verbruikster van Lux kan geheel gratis in het bezit van deze prachtcamera komen. Wat U doen moet om de camera te ontvangen kunt U lezen in het speciale prospectus dat U direct op aanvrage bij De Levers Zeep Maatschappij, Vlaar dingen, gratis en franco thuis ontvangt. De camera is voorts van een rijk geïllus treerde hand leiding voor- NAAMi STRAAT: w STAD: Dus neven- staanden bon uitgeknipt, vol ledig en duide lijk ingevuld, en nog heden in gezonden I C.I.- TE HUUR een Rentenierswoning op mooien stand to Koudekerke, direct te aanvaarden. Inl. te bék. bij C. BOONE te Koudekerke. Terstond te huur: Heeresrilmis met grooten Tuin, aan den Potte bakkerssingel, hoek Zandstraat Dagelijks te bezichtigen, waar voor zich aan te melden aan de loods tegenover het pand. Ontvangen eeniuitgebreide sorteering in de nieuwste modellen en kleuren. In het KUNSTMUSEUM Schut tershofstraat Tentoonstelling van SCHILDERIJEN. STODIES en PASTELS door A VAN DER ZEE, van 24 April—I Mei 1927 Geopend Zondagen 10—4 uu Werkdagen 14 uur. Entree 25 cent en 10 cei stedelijke belasting in De ALGEMEENE VERGA DERING wordt uitgesteld tot Donderdag 28 April a.s. 'Iets fijns. Hoofdkaas Zure Zult, 10 ct. p. ons Prachtig mager gerookt Spek, 15 cent per ous. J. Andriessen, Korte Noordstraal Gevraagd een net MEISJE voor de middagaren. Mevr. VAN ROSMALEN, Korte Noordstraat 77a. Aanmelden na 7 uur. Gevraagd een Bei-Meisje van 812 uur. Adres bureau dezer Courant. TE 9UUR 215 ROEDEN KLAVERS. W. POLDERMAN, Veerscbe Weg. Mejuffrouw BOUDEWIJNSE, Dam G 31/32, vraagt een NETTE DIENSTBODE, die kan koken. Gevraagd door Heer nette Zit*— Slaapkamer met of zonder Pens. voor 8 dagen of langer van 28 Mei af bij nette familie. Brieven lett. C. D., Bur. Midd. Courant. TE KOOP OF TE HUUR BURGERWONING, Te bevragen Molenwater N 43. Gevraagd met Mei Een flink TWEEDE MEISJE voor halve dagen. Spreektijd 's avonds na 7 uur. Mevrouw KOOLE, Korte Delft G 17. Eerste klasse NAAIMACHINE op billijke condities aangeboden. Brieven letters O. D., bureau van dit blad. TE KOOP AANGEBODEN MOTORRIJWIEL H. D. 7/9 met Zijspan, verkeert in uitste kende conditie. Adres bureau van dit blad. De Echte Zeeuwsche, Koükerk- sche en Domb. Boterbabbelaars zijn ALLEEN verkrijgbaar bij Fa. W. G. BAL, Kr. Weele L 27, h 15 c. p. o. P. doosje 507590 ct Mlddelburgscba Maatschappij van Stoomvaart. .Vlissjjgen, Middelburg, Rotterdam en tusschengelegen plaatsen. Vervoer van: Passagiers, Goederen en Vee met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA". Uren van fertrek in April v. Midd. vra. 8.— r. Vlies. Vrijdag 22 Maandag 25 Dinsdsg 26 Donderdag 28 Vrijdag 29 f Van Vlissingen wordt Woens dag en Zaterdag, 's morgens ted 12 uur, naar Middelburg gevaren. Informatiën te bekomen te: Rotterdam N. V. Transport- en Expeditie-OnderneHting vJi. ERVEN G. VOS. Middelburg B. EENHOORN. Vlissingen W. v. OOSTERHOUTT. Dordrecht: GEBRS. BUITENHEK. Heet* Dn&k. G. W. DEM BORS2, Middelburg

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 4