De Gruyter's B. BARBERS Co., r Aanbesteding KLEEDING NAAR MAAT Wanneer een vrouw lacht KOFFIE EET KAAS, PöBfölém LEIDSCKE KAAS Edammer Kaas par stuk vanaf f 1.90 Nota?ishais. zeer nette INBOEDELS, De Deurwaarder P. A. VER- YAAT te Middelburg zal op Zaterdag 23 April 1927, des middags om twee uur, aan het woonhuis, en ten verzoeke vau den heer E. LOUfVERSE te St. Lauren» A 6, verkoooen: 2 Ponoy's, oud 4 en 8 jaar, met Tuig, 4 Geiten, 9 Kippen en Haan, 24 Konijnen Schuur, 9 M. lang en 4 H. breed, Sleperswagen, Boerenwagen, 2 Lamoen karren, tj Gareeleo, 2 Draag kussens met Broek, Kippenhok met Loop, partij Ribbon, Kort- en Maugelmo'en, 1 Heerenrijwiel, VeUslede, Nieuwe Leidsels en Strengen, enz. enz. DE BESTUREN der waterkee- reude Polders BOONE, OOSTER- ZWAKE en REER-JAN8 zullen op Woensdag 4 Mei 1927, des namiddags te 2 uur, in het Hotel „ZAAIER" van den Heer T. JONKER te 'a Gravenpolder, trachten aan te besteden: Bestek A. het irerhoogcn van plm729 M. Zeedijk, met een muur van gewapend beton met bij komende werken. Bestek B. het verzwaren en verhangen van plm. 680 M. Zeedijk met bijkomende werken Bestekkou en teekeningen zijn vanaf 23 April 1927, tegen be taling van f 2.per exemplaar Terkrijgbaar bij den waterbouw kundige J. DE PRIESTER te Hoodekenskerke. Aanwijzing der werken op "Woensdag 27 April- 1927, des namiddags 4 uur. Samenkomst bij de grensschei ding van hot waterschap Hoede- geschiedt geen aan- de Besturen P. W. WOUTERSEN, Dijkgraaf Boouepolder. A. VAN D1JKE, Dijkgraaf Ooster-Zwake eu Heer-Janspolder. Adverteert in dit blad ^staalt - f Gc drinkt voor Uw genoe gen en tevens voor Uw S 1 bestwil, wanneer ge Van Vollenhoven's Stout drinkt. Voor Uw genoegen, omdat het een fijn aroma en pinigen smaak heeft. Voor Uw bestwil, om dat er eenvoudig weg geen andere drank be- Agenten N. V. Handels-Mij. v/h. J. A. v, OLFFEN, Kinderdijk P 113 Tel. 43 Middelburg. Het adres voor Uw Lange Delft B 114-115. NIEUWSTE STOFFEN. CORRECTE PASVORM. Costuums van af f 45 OO. Dr. A. H. A. MARTENS is van 22 April tot en met 2 Mei NIET te consulteeren. moeten blinkend witte tanden en mooi, gezond tandvleesch te voorschijn komen. BESTUDEER aanzienlijke menschen, mannen of vrouwen. Zie de belangrijke rol, die glinsterend witte tanden spelen. Verkleurde tanden ontsieren den glimlach. Laat de Uwe niet bederven. Verwijder den aanslag en zie we<k een groot verschil dit teweeg brengt, StrijK met Uw tong langs Uw tanden en U zult een aanslag voelen, een kleverigen laag, die hen bedekt. Deze aanslag is de vijand van Uw tanden en tandvleesch. U moet hem wegnemen. Hij zet Zich op de tanden vast, werkt zich in holten en blijft daar. Hij neemt kleurstoffen van voedsel in zich op en geeft de tanden een verkleurd aanzien. Hij is een kweekplaats voor bacteriën -zn deze, tezamen met het tand steen, zijn de voornaamste oor zaken van pyorrhea en tand- vleesch-aandoeningen In dezen aanslag zijn nu grooten- deels alle oorzaken van tand- en tandvlecsch-aandoeningen ge vonden. Ouderwetsche methodes kunnen hem niet afdoende be strijden. Dit is de reden waarom, afgezien van elke zorg. die U er aan besteedt. Uw tanden dof en onaantrekkelijk olijven. Maak het tandvleesch sterk. In een nieuw soort tandpasta. Pepsodent genaamd, heeft dc tandheelkundige wetenschap een afdoende bestrijding ontdekt Deze pasta lost den aanslag op, verwijdert hem en maakt het tandvleesch sterk. Wanneerden 3anslag verwijderd is zult U verbaasd staan over de witte kleur van Uw tanden. Koopt Pepsodent. Doe het nu! DE JUISTE BESPARING Het zal ook Uw streven zyn op de uitgaven te bezuinigen, maar doe het op de juiste manier, tracht betere kwaliteit te koopen en minder te betalen. Doordat wy de koffie zelf importeeren, zelf branden en in eigen winkels verkoopen, kun nen wy enorme bedragen besparen, waardoor wv in staat zyn, U een fynere koffie te leveren en U toch nog 10% te geven. Een proef zal U overtuigeneen koffie zóó fyn, zóó vol, zóó geurig als de Gruyter's koffie zult ge nog zelden geproefd hebben. Per half pond 40, 45, 50, 60 en 67§ cents Extra aanbevolen Je kwaliteit a 60 cents-per half pond OVERAL EIGEN WINKELS ^eff/yr Schouwing wegen en voetpaden OGstkapelle en Serooskerke (W), Aanvang, 2 Mei 1927. VRAAGT ZE UW WINKELIER. J0NGMEN8CH, 28 jaar. einddiploma 5-jarige H. S. en 4 jaar pracfijk, zoekt POSITIE IN SOLIDE ZAAN waar hij na een proeftijd deelgenoot kan worden. Kapitaal boschik- 1 .r. Brieven No. 244 bur. dezer couraüt. BANKETENBESCHUITFABRIEK „D® MAGNEET" TEL. 317 - MIDDELBURG Vraagt Uw winkelier de beschuit en koekjes van „De Magneet", die zijn goedkoop en bijzonder lekker I 1 MIJ HANDELSMERK De nieuwe kwaliteit Tandpasta Wij verlaagden onzen prijs voor JONGE VOLVETTE GOUDSCHE .met Rijkscontrole merk op 60 cent pep pond. op 38 cent pep pond. 1ÏLBERT HE1JN. f"Sl\ VE»FT THUÏS Voortaan Verlange iedere Vrouw, die haar VOORJAARSKLEEREN, gordijnen enz. Verven wil in Verebchte modekleuren VOSSEKOP verven Verkrijgbaar in Vierenveertig moderne tinten VOSSEKOP pal,j es en SIMPLICETTEDOTJES Verven "warm en boud. Vraaat (Jwen drogist VOSSEKOP pakjes Verf en SIMPLICETTEDOTJES. De Notarissen H. R. STRUVE en J. L. v. d. HARST zijn voor nemens te verkoopen Dinsdag 3 Mei a.s. w.b. Eiken Boogkabinet, Eiken Kamerorgel, Salon-, Huiskamer-, Slaapkamer- en Tuinmeubelen, Brandkast, Nieuwe Meubelen, w.b. Buffetten, complete Slaapkamer enz. VoortsGouden en Zilveren Werken en wat nader zal worden geadverteerd. De Taxateurs-Vendumeesters, DE GROOT HONDIUS De Notaris Mr. JAN LOEFF zal Woensdag 4 Mei 1927 des nam. om half 2 uur te ZOU- iELANDE op de Hofstede, be woond door den Heer JACs STURM, in het openbaar veilen: i Vos Werkpaard, oud 11 jr., vos Werkpaard, oud 7 jr5 baatg. i Melkkoeien, Vaars van 2 j., Vaars van j., Vaars van 16 mud., 3 Vaarzen van 10 rnnd., Stierkalf, Schaap met Lammer9, 2 Melk- geiten 2 Menwagens op ijz. Assen, 1 Driewielskar, Rolslede, Veldgang, 2 eenpaards Ploegen, Cocksploeg, i Eggen in soort, Cultivator, Sleep- deur, Voorsleper, Haudwiedma- cliine, Handblok, Geeselstoel met Steén, Kort-, Mangel- en Wind molen (nieuw model), 2 Kruiwa- 'gens, 2 Ladders, Kar- en MeBt- delen, Kort- en Lftngtouwen, j Wagen hoepels. Wagenzeil, 2 Pon- gers, Klaverruitera, Handhooihark, Waterbak, Trechter Bascule, Pols- stokken, Horden en Staken, 2 Stel Repen en Blokken, Tonnen, Spek- standerd, Kaashorden, Vorken en Rieken, Zagen, Handgereedschap, 1 Paardewant, Hout, Mest in den j Mestput. MelkgereedschapMelkont- roomer (Melotte), Vietoriakarn, i Jukken, Melkemmers, Maten Liter, Ziften, Roomeramers, Boterbascule, Stallantaarn, Graan- en Aard appelzakken, Schoppen, Koe- en Paardekleeden Huisraad: Kabinet, Hanglamp, Tafel enz. Bergplaats voor Fietsengeen Stalling, geen Muziek, f/lfpj

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 3