LAATSTE" BERICHTEN. ADVERTENTIEN. BEL'ltö.N'0TEE1UN'G VAN HEDEN. AMSTERDAM, 21 April (Slotkocrs). 6 pet Nederl 1923 101 jiegen Zestien de, G pet, Nederl. 1922 105%,; 5 pet, Nederl. 1918 101 drie zestiende; 41/2 pet. Nederl 1917 99 een zestiende; 21/2 pet. Ned. \Y. Schuld 61 vijftien zestien de, 3 pet. do. Oblig. 73 elf zestiende; 3 pel. do Cert if 74%. Cert. Ned. Hand. Mij. 158—1,59; Aa,d(L Ned. Iud llandelsh 169%; Aand. Koll Bank 246%. 217%; Kon. Petrol. Aand 377i» -37793/,; Cult. Mij, Vorstenlanden 178; Handelsv. Ainsterd 718—721,. Ja- vaselie Cultuur 382; Aand. Deli Mij. 458—463; Araslertl. Rubber 4404-111/3. Ned. Amerik Vaart 87%^Ned. Scheep vaart imie 190; Koii. HolV "IJoyd 56; lion. Ned. Sloonib. Mij. 95%—96. Gouda A. 118; Philips A. 370%; Jui- gens A 177%-178. Anaconda 9(»Vt; Steels 171%.; Erie 51%, I'nion Pacific 172 zeven zestiende; Common Marine 8'/»; Prefered do 44;i k Maxwell Gr. C v A. 6%, Maxwell Land Cert. Inc. Bonds 17 negen zestiende. Prolongatie 3%. Russen Obi 1880 31/2; Hope 3%. Markt sluit prijshoudend. Wisselkoersen Londen 12.13%; Berlijn 59.23'%Pa rijs 9 79; Brussel 34 75; Dollar Cable 2.19 vijftien zestiende ÜHEERBERICIiffl. Medegedeeld door het Koniukl. Nederl. Met. Instituut te De Bilt. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 21 April. Hoogste barometerstand: 771.2 Ve Clermont: Laagste barometerstand •735.8 Ie Ingoe Verwachting van den avond van 21 tol don avond van 22 dezer Matige lijdelijk toenemende N.-W tot VV wind Betrokken tot zwaar "bewolkt, met later regenbuien, en iets kouder. Thermometerstand alhier dos morgens 9 u. 59 gr 12 u. 60 gr 3 u. 63 'grv van de plannen van Zanibom en van det betalingen die generaal Oapcllo hem deed. Daarna hield de officier van justi tie zijn requisitoir, waarin liij behalve tegen Zanibom en zijn medebeklaagden, ook zeer heftig tegen de Ilaliaansche vrmuctselanj te velde trok. Een bericht van heden uit 'Home meldt, dat tegen Zaniboui en twee medebe-» klaagden ieder 30 jaar tuchthuisstraf ge- eischt is. Tegen drio andere beklaagden straffen tot een totaal van 26 jaar. Voor de anderen vroeg hij vrijspraak. Uit B u 1 g a r ij e. Bij gelegenheid van het Paaschfcest heeft de koning van Bulgarije, op voor stel van den minister van justitie, aan drie honderd, mecrendeels om politieke vergrijpen veroordeelde gevangenen, gra tie \erleend. Uil Mexico, Reuter seint uil Mexico (stad) aau de Maasbode Een der ergst© bandieten-misdaden, in Mexico's veelbewogen geschiedenis ge pleegd, heeft plaats gehad nabij Limon (staat Jalisco). Naar men gelooft zijn 170 treiupassagiers cn een escorte van 17 soldaten daarbij vermoord of verbrand. Na den trein te hebben 'doen ont sporen en het militaire escorte te heb ben gedood, sloten dc bandieten do pas sagiers in dc spoorwegcoupé's op, drenk ten deze niet petroleum cn staken ze in brand. Zij schoten hun slachtoffers neer als ze pogingen deden om te ontsnappen uit de brandende wagens. De geheele trein is, naar gemeld wordt, vernield Het is onbekend, of er ook. passagiers aan deze vreeselijfce moord partij ontkomen zijn Uit Japan. De New York Ilerald meldt uit Tokio, dat een brand te Otomari op het eiland Sachalin 300 woningen heeft ver woest. 1 Vrijdag 22 April. Zou op 4 51. ouder 7.07. Licht aansteken Motorrijtuigen en rijwielen 7.37. Andere voertuigen 8.07 Maan op 12.01 vin» onder 7.40 v.m. Zondag 24 April laatste kwartier. te begrijpen, dat er zoowel te Parijs als te Londen ongeruslheid heerscht. Engelsdlie bladen als de Times kecren zien plotseling heftig tegen Mussolini, en bepleiten ook Volkenbondsinterventie, nu dirccle onderhandelingen niet mo gelijk zijn. als Mussolini bij zijn houding blijft. Hij gaal daarbij natuurlijk uit van net standpunt, dal hij Joego Slavic geen verantwoording verschuldigd is over een verdrag liu.scfien Italië en Albanië Met den bestaanden loestand houdt hij echter blijkbaar geen rekening. Soc. congres te I.yon. Ifet I-ransche socialistische congres te Lyon heeft met groote meerderheid dc algemeene politieke molie aangenomen, ifie ingediend was door Paul Faure. Deze molie staal, zoo noodig en voor welom- senrevon noeieinaen, een ujflefijk samen- 1 1 1 de alislisrhe radicalen toe, doelt stelt dezen verantwoordelijk voor hel échec van liet cartel. De motie wei gert een samengaan met de communis ten, wier terroristische strijdwijze en gevaarlijk praclijken voor de arbeiders klasse zij at'kcurl. De storm in Zuid Spanje. Hopveel slachtoffers de jongste stor men geêischt hebben, zal wel nimmer bekend worden, doch deerniswekkende verhalen komen nog steeds binnen uit verschillende dorpjes hij Nijar in de provincie Almeria. Het vergaan wordt gemelu van twaalf visscherscliepen, waarbij 15 visschers het leven verloren, slechts een persoon van de uil negen koppen beslaande bemanning van het stoomschip ..Chocliolit-i" uit Santander werd gered. Te Tah.il werd het gemeen tehuis geliecl door den orkaan vernield. Te Zujar werdén de daken der huizen weggeslingerd en olïjfboomen ontworteld. Uit Collanfine meldt men groote scnafle aan irmfboomen. In alle deelen van Spanje wordt ge hoor gegeven aan den oproep om finan- cicele hulp voor de getroffen bewoners. BEKNOPTE MEDEDEEL IXGEX. Uit E r a n k r ij k. De Prins van Wales en zijn jongste broeder Prins George zijn te Biarritz aaugekomen Morgen zullen zij te Ma drid arriveereii, waar zij de gasten van de Spaansche Koninklijke familie zullen zijn. Het ministerie van financiën deelt mede, dal in Frankrijk ook de 109 francs- biljetten van het Is pc 1906 111 omloop; zijn De valsche bilje tien zijn aan dc, afwijkende kwaliteit van liet papier cn andere defecten gemakkelijk te kennen. U i t 11 a 1 i Dinsdag iijn in het proees-Zauiboni nog eenige getuigen gehoord, uit wier verklaringen wel bleek, dal de fascisti sche politie voortdurend tol in bijzon derheden op de hoogte gebomde,n was EERSTE KAMER. Bij de voortgezette behandeling van de begrootiug van Waterstaat bespreekt de heer Linde ij'er de misstanden die z.i bij liet mijnwezen bestaan. Hij be toogt dat de loonen in de laatste jaren zijn gedaald terwijl de productie is ge stegen Verder bespreekt hij de mechani satie de onvoldoende zorg voor invalie- de arbeiders, cn het accoordstelsel, waarbij van medezeggingsschap geen sprake is. Hij vraagt een regeeringsen- quète. De heer Polak sluit zich aan bij het beloog van deu heer Van "Embden inzake verbetering der derde klasse com partimenten bij de spoorwegen en be- eritiseerl de wijze waarop het plan is ontworpen voor de brug over den IJsel bij Kalcrveer. De aannemer heeft een ontwerp ge maakt en nu zal een brug ontstaan, die liet land ontsiert. Spr. hoopt, dat in de toekomst dergelijke dingen door kun stenaars zullen worden ontworpen. Spr. criliseerl de wijze waarop de Minister onze wegen wil verbeteren. Spr. had liever een leening gezien door welke net heêle net in eens kon worden ge maakt. BEURSO VERZICHT. AMSTERDAM 21 April. 3 uur. De omzetten hadden weinig te betee- kenen, alleen tabakken spreiden een flin ke bedrijvigheid leu toou, m het bij zonder voor Üeli-Balavia Iudustrieeienkunstzijde-aand. weinig affaire Petroleum: Koninklijken aan den vasten kant Rubbers bij kalme markt wat beter gedisponeerd. Amsterdam rubbers boven 340. - Prolongatie 3%. DOODELIJKE VAL. Op de Staatsmijn Maurits te Geleen is gistermiddag de 37-jarige monteur Hand- graaf van nel in aanbouw zijnde ketel huis van 28 M. hoog naai- beneden gevallen. De man overleed vrijwel di rect. Hij laat een vrouw en drie kin deren achter. STAATSLOTERIJ. (Onder voorbehoud.) Heden vielen prijzen op onderstaande nummers f 25000 9210 f 1000 568 9129 9778 18672 f 400 1519 9583 17427 20950 f 200 ill5 8789 17515 f 100 7871 10255 11517 11668 15083 17957 16670 WISSELKOERSEN. AMSTERDAM, 21 April 3 urn*. De cijfers tusschen haakjes zijn de koer sen van gisteren: Londen 12.13 drie zevende (12.11V8) Berlijn 59.23% (59.25). Parijs 9.79 (9.79%). Brussel "34.75 (34 76). Zwitserland 18.07% (48.09). Weeneu 35.17% (35 16) Kopenhagen 66 70 (66.70). OsLo 64.85 (61.90). Stockholm 67— (67.— New-York 2.49 vijftien zestiende 2.50' DE INDUSTRIEELE VREDE IN ENGELAND. LONDEN, 21 April VI). Berich ten uil bijna alle groole industrie-centra in Engeland" toornen aan, dal in de zes maanden van den industrieelen vrede, sinds de mijnwerkersstaking een voort durende en in sommige gevallen sncll© opleving in de industrie heeft plaats ge had, en dat er alle vooruitzicht bestaat ojp een voortduring daarvan. HET ENGELSCNE DISCONTO. LONDEN, 21 April. V D. Het dis conlo van de Engelschc bank is verlaagd tot 4% pet. DE NOORSCHE VERDRAGEN. OSLO, 21 April. V. D. De tekst van de nieuwe verdragen tusschen Noor wegen, Frankrijk en Spanje betreffende deu invoer van wijn en sterken drank wordt henen gepubliceerd. NAGEKOMEN BERICHTEN. BRAND OP DE „PRINS DER NEDERLANDEN". Hedenmiddag is brand uitgebroken in ruim 2 van het s.s „Prins der Neder landen" van de stoomvaart Mij. Neder land, dat aan de Javakade te Amster dam gemeerd ligt. HET DISCONTO DER ZWEEDSCIIE RIJKSBANK. STOCKHOLM, 21 April V.D. De Zweedsche Rijksban!^ heeft lieden bet disconto van 1% tot 1 pet. verlaagd. RECHTZAKEN. Gisteren hebben de rechters, de of ficieren van justitie, en de griffiers de rechtbank alhier in meer inlieincn lering afscheid genome'n van den ver- trekkendeu president, deu heer rar. B. W. F. Kronenberg, onder aanbieding van een blijvende herinnering aan de aan gename samenwerking. Bij vonnis van het kantongerecht te Middelburg, is aau P. A de Witte, koop man wonende te Goes, de bevoegdheid] motorrijtuigen te besturen ontzegd voor een termijn van een jaar, welke termijn is ingegaan op 16 Mlaart 1.1. (Stel1.) LEGER EN VLOOT. Woensdagmiddag is Hr. Ms. rajjn- legger Van Meerlant nil V1 i s s i 11 g e n te Hellevoetsluis aangekomen om te dok ken en herstellingen te ondergaan. Naar de Maasb. verneemt zal heden het 15e Regiment Infanterie de gemeen- ,te Delft verlaten. Delft houdt dan op garnizoensstad 1e zijn De militairen vertrekken dien dag naar Waalsdorp, om op 4 Juli te Nijmegen te worden gelegerd. Ejj beschikking van den minister van marine a.-i. zijuTluit. ter zee 1ste kl. W. J. D. Postumusjiluit. ter zee 2de kl. T. K. baron van Asbeck en officier van gezondheid 2de kl. Bi. van Noort den 2den Mei geplaatst aan boord van Hr. Ms. Triton, eerstgenoemde als comman dant, en is luit. ter zee 1ste kl. T. L. lvruys den 2den Mei belast met de be trekking van hoofd van het onderwijs bij dc opleiding van de lichtmatrozen aan boord van Hr Ms. wachtschip te Vlis- s i uge u. Aau den verderen bouw van de „Sta tendam" kan nu begonnen wordesn. Eenige weken geloden werd het contact-sleuteltje van den auto van een dame, wonende aan het Stadhouders- plein te Rotterdam gestolen. Na enkele dagen werd het sleuteltje terug be zorgd met een fantastischen brief, on- derteckend door „De zwarte hand". Thans is de schrijver van dezen brief opgespoord. Het is een jongen van 15 jaar, die er blijkbaar aardigheid in vond contact-sleuteltjes van auto's te stelen; er werden tenminste 7 in zijn bezit ge vonden. Dinsdagnacht is ingebroken in de juwelierszaak van de firma J v. M. en Zoon aan de Hoogstraat te Rotterdam Van het dak van een naastgelegen liuis hebben zij enkele pannen weggenomen en vervolgens een gat in de zoldering ge maakt, waarna zij binnen konden komen. Na een deur geforceerd te hebban 'kon den *eij naar beneden gaan. In den winkel hebben zij een groote partij gou den sieraden _gestoleu, waarna zij het l\uis langs denzelfden weg hebben ver laten. De benadeelde firma lieeft een be looning uitgeloofd voor hem, die aanwij zingen kan geveu, welke leiden tot op sporing en aanhouding van het ontvreem de. Tijdens afwezigheid van de bewo ners is door verbreking van een glas ruit der keukendeur ingebroken in een perceel aau de Noorder-Amstellaan te Amsterdam. Voor zoover tot nu toe kou worden nagegaan worden vermist een cassette met f 390, 200 biljetten vau 1000 mark (z.g. oorlogsbiljetten), eenige Rus sische roebelbiljelten en familiepapie ren, 12 zilveren lepels en 12 zilveren vor ken, een gouden armband, een gouden ring met parel en 14 briljanten bezet, een gouden damesarmbandhorloge, een gouden dameshalsketting, een "koffer met deren. een Zeisskijker en eenige heerenlijfgoe" In een woning aan de Tweede Wal- straat te Nijmegen stond Dinsdagmiddag een bedstede, waarin twee zieke kin deren lagen, in brand, toen de moeder., die voor het doen van inkoopen enkellq minuten afwezig was geweest thuis kwam Met hulp van buren w©rd de brand, ver- pioedelijk gevolg van het spelen inet lu cifers, gebluscht Beide kinderen had den brandwonden gekregen Het jong ste, een meisje van 1% jaar, is overleden Toen de mijnwerker F. S. uit Speknolzerheide onverwachts de tram rails overstak op het oogenblik, dat uit de rienting Heerlen een electvische tram naderde, kon de tram bestuurder niet voorkomen, dat S. onder het tramrijtuig geraakte. Ilij werd nog 17 h 18 Meter meegesleurd. Hoewel S. het bekken had georoken, een Deenoreuk, hoofd- en an dere verwondingen had bekomen, was zijn toestand wel ernstig, doch niel le vensgevaarlijk. AFLOOP VERKOOPINGEN. SPORT. liet Belgische elftal. De Belgische elftalcommissie heeft de volgende ploeg samengesteld om den lsten Mei ie Amsterdam tegen Nederland uit te komen Doel Caudron Anderlccht). Achter; Swartenbrocks (Daring) en De Mol (Union). Midden P. Braine (Beerschot), Van Halme (Cercle Brugge) en Boesman (Gan- toise). Voor: lverstock (Racing Gent), Bierna (Luik B. Braine (Beerschot), Adams, (Anacfïécht) en^Diddens (Racing Me- chelen). "Dit is derhalve dezelfde ploeg, die legen de Zweden gewonnen hefeft. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Men meldt aan de „Maasb." uit Roosendaal De politie arresteerde alhier een 4-lal knapen van 10 tot 12 jaar, wegens teen staaltje van onlslellende baldadigheid,. In de „Verfraaiing" mishandeldeu de jongens een 76-jarigeu grijsaard, door .hem met een steen bloedig aan hel hoofd te verwonden cn hem vervolgens met stokken te bewerken. De aankomst van het casco van de „Statendam" is nadat mep Hoek van Holland was gepasseerd met een snel heid van drie mijl per uur, den Nieuwen Waterweg opgevaren Kort voor Vlaardingen hebben zes ri- viersleepboqten van L. Smit Go's In ternationale Zeedienst de taak van do zeeslcepboolen overgenomen en sleepten liet casco naar Wilton's nieuwe haven. Tot vier uur bleef liet convooi op stTOoin liggen en toen hel getij geen noe- menswaardigen invloed meer had, werd met liet -binnenloodsen begonnen Dit moeilijke werk werd door de riviersleep- bootcu met opmerkelijke vaardigheid vol bracht Daarna kwam nog hel laatste moeilijke werk: het tegen wind in naar den wal sleepen van het kolossale lichaam. Te [halfaclit was dat werk zonder storing vol- bracht. Ten overstaan van deu cand.-no taris mr. P. Loeff, waarnemende het kantoor van den notaris Mr. Jan Loeff, werd Woensdag tc Koudekerke in het openbaar verkocht: Perc. 1, 2 en 3, tezamen bestaande uit een iiuis, schuurtje, tuin en erf ie Koudekerke aan de Stationstraat A 135 bij de Trambaan, groot 2-Aren (15 r.), tuingrond en bouwterrein cn schuur- jje. Tc zamen groot 440 c.A (33% i\). Koopcr Fr. Geldol' Jr., landb te Kou dekerke, voor f1830. Perc. 4—7, samen groot 0.4637 H.A, (354 r.) bestaande uit een huis, tuin en erf aldaar aau de Duinstraat B 103, bij de Weegbrug, groot 367 c.A. (28 r tuin, bouwland en spriuk. Kooper M. Verhage Pzn., laedb., te Koudekerke, voor f 4600. AFLOOP AANBESTEDINGEN. Door de Landbouxvvereeniging te Heinkenszaud werd Zaterdagmiddag publick aaubesleed de levering vau 2400 K.G. superphosfaat 14 pel., 1800 KG. amm. super 7 X 9, 3400 K.G. zwavelzure arnm. 20 pc., 39.825 K.G gemalen chili 132/2 pet. eu. 8400 K.G. kalksalpeler 15% pel. Gegund werd aau Centraal Bureau voor Kunstmeststoffen te Rotterdam de chili voor f 15.03 en aan A. van Leeuwen te Heinkenszaud de super voor f2.57 de amm. super voor f6 53, de zwavelzuur voor f 13.38 en de kalksalpeler voor f 13.15, alles per 100 KJG. Vanwege oen Rijkswaterstaat werd Woensdag te 's Gravenhage aanbesteed het verhoogen van een jjedeclle van de oeverdijken en van den Noorderhaven- dam van de haven te den Oever op Wieringen, alsmede voor het wijzigen van de bestaande visschershaven aldaar met bijkomende werken. Raming 300.000 gulden. Het laagst was ingeschreven door M. van Meeheren te Iiindeloopen voor f 296.000. MARKTBERICHTEN. Middelburg, "21 April. Op de graanmarkt was'de aanvoer zeer gering. Tarwe f 14.75—f 15, witte boonen, onge lezen, f 18—f23, gelezen 121—123. Ver der geen noteering. Opgave van den Marktmeester Boter f 0.85, part. prijs i'0.95. Kipeieren f 4, pari prijs f 5. Eendeiereu f 4.50, part. prijs f 5.50. Ganseieren handeliprijs f 13. Opgave van den Marktzetler van do Z. L. M.. Boter f 0.85, part. prijs f 0.95- Kipeieren f4, part. prijs f5. Eendcieren f 1.50. part. prijs f 5.50. Ganseieren handelsprijs f 13. Veilingsvereeniging „Walcheren". Op de eierveiling werden de volgende prij zen besleed Kipeieren 50—52 KG- f4.10, 52—54 K.G. f4.20, 54—56 K.GI f4.60. 56—, 58 K.G. f 4.70, 58—60 K.G. f 4 80-f 4.90, 60-62 KG f5.10, 6-1-66 ICO.f5.20, 67 K.G. f 5.60. Eendeieren f 140—f 4.60, ganzen eieren 1' 10—f 13, kalkoeneieren f 10.30, aanvoer 15,000 stuks Vl.is s im gen, 20 'April Uien 4—4,5 spinazie 4—14, kroten 2, wijnpeeen 3, kleine peenen 2,5 witlof 9—13, schor- seneeren 2 alles per K.G. Bloemkool 1041, sla 1—10.5, alles per stuk. Narcis 55,5, flieren 6, radijs 5,5— 6,5. selderie 13, prei 3—4,5, rabarber 4,5—5.5 alles per bos. Zuring 1543 per kist 444ste STAATSLOTERIJ. 3de klasse. 1ste lijst Trekking van Woensdag 20 ApriL Prijzen van: f 5000: 15009 f 2000 4163 7796 f 1500 7796 11372 f 400 19500 f 200 2044 12045 f 100 2087 4065 8776 9662 12265 14019 14312 20731 PRIJZEN VAN f45. 3893 9644 9706 9772 12531 13127 3919 9672 9710 12514 12548-13139 9631 9682 9714 12527 13119 9642 9698 9755 12528 13121 1902 - 1927. Zaterdag 23 April a. s. hopon mijn geliefde Ouders IZAAK WISSE em SENTINA THEONE hun 25-jarlgeEchtvereenIglng te herdenken. huk dankbare zoon kn verloofde. St. Laurens, 21 April 1927. Heden overleed plotseling ten mijnen huize, zacht en kalm, de Heer J. P. CORNELÜS, in den ouderdom van 75 jaar. Wed. A. S. GOEMAN— Huijsman. Heerenstraat H 171. Heden oyerleed onze ge liefde Echtgenoot, Zoon, Broe der, Behuwdbroeder en Oom, ABRAHAM CYSOUW, in den ouderdom van ruim 46 jaar. Uit aller naam, Wed. A. CYSOUW— PüIJPE, Oost-Sou burg, Bermweg B no. 6. 21 April 1927. Onzen hartelijken dank aan allen voor di vele bewijzen van deelneming alhier en elders be tuigd. bij het zoo onverwaoht overlijden van onze innig geliefde Echtgonoote, Dochter, Behuwd dochter, Kleindochter, ZuBter en Tante CATHARINA MALJAARS. Namens de familie, P. BRASSER. Yrouwepolder, 21 April 1927. De Heer en Ufovrouw HOEGEN VAN HOOGELANDE—DAVIS betuigen, ruede namens hunne Kinderen, hun harteljjken dank voor de vele bewijzen van deel neming ondervonden bij bet over lijden 'an hun geliefden V-ader, Behuwdvader en Grootvader, den Heer F. I. DAVIS. Serooskerke (W.) 21 April 1927. KOUDEKERKE. Opneming Wegen en Voet paden met de Kunstwerken. Aanvang 30 April 1927.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 2