No. 93, Donderdag 2April 1927 fax-u&e&ife&tos&Sifi**- 170° Jaargang IDDELBUR Sij dit nummer behoort Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Eerste Kamer. Min. S.l o tem a ker de ,Bi r u i n e had zich bij de behandeling van zijn be grooting ook in de Eerste Kamer te ver weren tegen hel verwijt van reactie op sociaal gebied. Maar hij verweerde zich krachtig en kon o.a. als feiten zich beroe pen op zijn voorontwerp inzake winkel sluiting en op dal voor den arbeidsduur van verplegend personeel. Hij had echter ten opzichte van de Arbeidswet front te maken naar twee kanten. Door den heer D anz werd hem sabotage van de Arbeidswet verweten Maar de heer Bi 1 o m j o n s achtte de Arbeidswet zooals die in ons land wordt toegepast, zeer schadelijk voor de. ar beiders, daar ze de concurrentie met het buitenland bemoeilijkt. De Minister hield zich tusschen beiden in. De Ar beidswet is er nu eenmaal, en dus moet hij haar uitvoeren naar zijn beste weten. Ten Gezichte van de Ziektewet liet hij zich evenmin door den aandrang van den peer Dam. in een hoek netten. Zijn voor stel moge dan geen groote lijnen ver- toonen, hij zal tevreden zijn als men van hem kan zeggen dat hij de Ziektewet heeft ingevoerd. - De klachten over de intrekking dei- Huurwetten achtte hij overdreven. Die opheffing was noodzakelijk aangezien de particuliere bouwnijverheid meer op kwam en de vreemdelingen waren ver dwenen. De toestand is niet zoo ernstig als wordt voorgesteld. Waar nog moei lijkheden dreigen dienen de plaatselijke organen in te grijpen. Tegenover de bindendverklaring vin collectieve arheidsocn traden blcc.l' de Mi nister op zijn standpunt afwachten hoe dat zich verder ontwikkelt. Met betrekking tol de moederscbaps- zorg is het zijn bedoeling dat de confe rentie van Washington zal worden geratificeerd. In verband hiermee gaf hij een warme terechtwijzing aan mevr. P o t h u i s - S m i t die onnoodig-onaange- name dingen gezegd had aan bet adres der Christelijke gestichten voor de onge huwde moeder. Do begrooting werd aangenomen. Bij de behandeling van die van water staat drong de heer v. E m b d c u aan op het aanbrengen van armleuningen in de derde klasse compartimenten, en besprak de heer Lindeijer de positie van het minder personeel bij den waterstaat. Uit (Stad en7 Provincie. BINNENLAND. RENTELOOS VOORSCHOT ZEEUIVSCH VLAAMS Cl IE WATERLEIDING MIJ. Ook de Eerste Kamer heeft het wets ontwerp tot beschikbaarstelling van een renteloos voorschot uit 's rijks kas ten behoeve van de N.V. Zeenwsch Vlaam- sche Waterleiding Maatschappij, geves tigd te Terneuzen, z. h. st. aangenomen. HERSTELLINGEN IN HET GEBOUW OER TWEEDE KAMER. Zoowel in dc vergaderzaal als" in vele anaere. vertrekken van het gebouw der Tweeac Kamer zullen eerlang omvang rijke schilder- en andere restauratie werkzaamheden worden uitgevoerd. In verband hiermede schijnt te kunnen worden verwacht, dat het zomerreces aer Tweede Kamer dit jaar belangrijk vroeger dan vorige jaren zat ingaan, wellicht reeds lcort voor of niet lang na Hemelvaartsdag. HET KANAALPLAN LUTK- ANTWERPEN. De subcommissie vau dc rijkscommis sie voor de uitvoering van groolc open bare werken, belast met de studie van het kanaalplan Antwerpen—Luik, heelt in haar Dinsdag onder voorzitterschap van minister van staat, Segers, gehouden vergadering, twee ingenieurs gehoord 'over de scheepvaart in de enclave van Maastricht. Ingenieur "Lecquiens betoogde, dat de huidige toestand een aanzienlijk verlies aan lijd en geld medebrengt en de sche pen oven lang doen over de 29 K.M., welke Maastricht van Luik scheiden, als over de 126 K.M. van liet traject Antwer- pen—Maastricht. Ook kunnen, langs de zen waterweg, slechts 65 schepen per dag worden geschut. Ingenieur Bijls had het meer speciaal over den toestand, waarin het huidige kanaal, op Belgisch grondgebied, ver keert. De meerderheid der leden van de commissie bleek, naar men uit Brussel aan de N'. R. Crt. meldt, na afloop van deze uiteenzettingen gewonnen te zijn voor het graven van een kanaal Luik- HasseltAntwerpen, Oat niet meer dooi de Maaslrichtsche enclave zou loopen. Uit Middelburg. Tegen 1 Mei a.s. is benoemd tol rijksklerk ten kantore der registratie no. 1 en success ie alhier de lieer A. J. Schol, particulier klerk te Tholen. Uit Walcheren. - Te N. en St. Joosland l^piiit een W. C. een lijkje van een j>a.s, geboren kind opgehaald, waarvan de dienstbode in hel geheim bevallen was. Een sectie zal uitmaken of het kind geleefd heeft. Uit Zuid-B«rel»nd. Tot buitengewoon opzichter bij de gewapend betonwerken enz. aan de zee weringen van het waterschap Hoede- kenskerke is benoemd de heer A. J. de "Wit, leerling van den cursus voor waterbouwkundig opzïchlev to Goes. Uit Noord-Beveland. In de Woensdag gehouden vergade ring v an den gemeenteraad van C o - lijnsplaat was de heer W. Flipsc wegens ongesteldheid afwezig. De rekening van het burgerlijk] arm bestuur over 1926 werd goedgekeurd met een post voor ontvangsten van f3095.50, voor uitgaven f 1115,90; een goed slot dus van f 1979,60. Een verzoek van het kinderkoor om vrij vuur en licht bij hun. repetities ïn een der schoollokalen werd ingewil ligd. "Ingekomen was een verzoekj van C. J. Gast e.a. om rioleering van de Oost Havenstraat en Achterstraat. Be sloten werd dit verzoek te stellen in handen van B. en W. voor nader onder zoek, teneinde bij de a.s. behandeling der begrooting met voorstellen te ko men. Een verzoek van de Balaafsche Lm- portmaatschappij om vergunning tot liet plaatsen vian een benzinepomp werd in" gewilligd tegen een jaarlijksche vergoe ding van f 25. Verder was ingekomen een verzoek ran het gemeentebestuur van Kortgene ym bij eventneele branden, wanneer eigen middelen ontoereikend zouden. plijken, te mogen beschikken over de motorbrandspuit der genjeenle Colijns- plaat. Bes-loten werd bij eventueele groote branden, indien mogelijk, niet de motor-, brandspuit te hulp te komen, tegen, na der door B. en \V. (van Colijnsplaat te regelen bedrag. Tot lid der scliatlingscommissie voor i rijksinkomstenbelasling werd herbe noemd de beer J. de Looff Azterwijl in de plaats va,n de heeren M. .1. Con tant en W. de Regt ,die geen herbenoe ming wenschten en de heer A. J. Rid der, die de gemeente metterwoon gaat verlaten, benoemd werden de heeren Jacs. van GilstM. H. Kievit en W. Verburg. Het percentage voor de gemeentelijke inkomstenbelasting werd vastgesteld op 23/4 pCt. Het kohier der hondenbelasting 1927 werd vastgesteld op 1' 320 me.l 78 honden- der eerste klasse 4; en 8 honden der 2e klasse h f 1. Het maximum-crediet bij de Bank voor Nedcrlandsclie gemeenten werd van f5000 op f 8000 gebracht. Het gemeenteverslag 1926 werd hier na aangeboden, Nog was ingekomen een rekjes! van de Landbouwvereenigiflg „Unitas" alftaar houdende verzoek om liet Oostelijl<j Ha venplein le verbeteren. Besloten werd dit adres in handen van B. en W. te stellen voor nader onderzoek, Uit Schouwen en Duiveland. Naar de Z. Nwsb. verneemt heeft de heer G, 'Bolier Gz. te B r h i n i s se zijn candidatuur voor de a.s. genieen raadsverkiezing ingelrokjten. wordt waargenomen; de bazar was dan ook tot stand gekomen door spontane samenwerking (helaas maar al le' weinig voorkomend in deze streek, ook op ander gebicd) van alles, wat zich proleslanl noemt Door hel drukke bezoek bleek dit werk dan -ook yan alle zijden hooge- lijk gewaardeerd. Voor zoover de volte eu liet gedrang toelieten hadden alle standjes liel meer dan druk; de Leidsche peucraar, de speelgoedwinkel Klein Neu renberg, hel rad van avontuur, de bios- 0-0°^ de sjoelbak, de theetenl, kortom alles en alles maakte geld, en wat had den sommigen er fijn den slag van iemand de duilen uit den zak le kloppen. Het resultaat is dan ook schitterend geweest; ongerekend een nog le houden verloting, die liclit een f 500 opbrengt, werd in de beide dagen meer dan f 3000 ontvangen, izoodat met de gebonden collecten, nu reeds eenige weken geleden, wellicht een f 5000 zuiver, de stichting ten goede zal komen. Het feest werd opgcluislerd, den eer sten dag door een strijkje van H. BlS.- ers en anderen, den tweeden dag d,o,oh Voordrachten, koorzang en een tweetal zeer bekende solisten op instrumentaal gebied. Over 't algemeen dus in alle op zichten een gunstig verloop en een bos te uilslag. Naar Zelandia verneeml, heeft de .Kroon, inzake de benoeming van den heer W. J. van Vooren lot regent van hel Burgergasthuis te Aardenburg het verzoek van Ged. Staten dezer pro vincie afgewezen en beslist dat liet be- slpil waarbij deze persoon werd be noemd, niet voor.vernietiging.vatbaar is. Uit Tholen. - Toen Maandag een auto, te Tho le n de Kerkstraat afreed, sprong plot seling een onder den invloed van ster ken drank, verkecrend jongmensch voor de auto, Gelukkjg wist <(e chauffeur di rect te remmen. Dit was- evenwel niet naar genoegen van het jongmensch, want liij sloeg een der ruiten der auto in, zoo dat do chauffeur ernstig aan het gelaat werd gewond en hij zelf de handen da nig bezeerde. Hevig bloedend heeft de chanteur zich onder dokters behande ling moeten stellen. (Z, Nwsb.), Uit Zeeuwseh-Vlaanderen W. D. Dc op 2e Paaschdag en Paasch-Dins:- dag te Oost burg gehouden bazar len behoeve van het Proleslantsch Tehuis „Itozenoord'" le Sluis is buitengewoon goed geslaagd. Het beursgebouw was in een miniatuur-kermis herschapen niet di verse kramen, en vermakelijkheden. Tan Maandagmiddag 2 uur tot 's avonds 10 uur en den volgenden dag van 's ochtends half elf tot, ja, 's nachts 12 uur was er een toeloop van menschen, zooals zel den bij eenige feestelijke gelegenheid Op de voordracht ter benoeming an een onderwijzer aan de O. L. school aan de Frans Halsstraat te Den Haag is geplaatst de heer J. P. Wage, onderwijzer te S c h o o n d ij lt e. Schoolmuseum te Middelburg. Hel bestuur van het Schoolmuseum le Middelburg bericht ons dat het den Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. J. W. Quarlcs van Ufford be- •eid bevonden heeft om het bescherm heerschap over het museum op szich le nemen, en dit op den 28sten Mei a.s. te openen. KERKNIEUWS. Dc gezangen bij dc Gerefor meerden. In dc Gereformeerde kerk van Am sterdam in Hersteld^ Verband (S&Ivato* rie) werd op de gisteravond gehouden gemeentevergadering m a. st besloten tot onverwijlde invoering van de Proe van Uitbreiding" der Gezangen. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Blijkens eeii advertentie in 'dit nummer is de alg vergadering Van het Z. Gen. der Wetenschappen uitgesteld van 27 April op Donderdag 2S April. ONDERWIJS. De Christelijke Bewaarschool op Geref. grondslag alhier bestaat thans 25 jaar. Dit feit is Donderdag van de vorige week met de kinderen en liunne ouders, die in gvooten getale waren op gekomen, in de Bogardzaal feestelijk ge vierd. Gisterenavond had in de sociëteit St. Joris een herdenkingsavond plaats voor lcden, genoodigden en belangstellenden. De voorzitter der vereeniging, de heer A. D. Littooy, gaf een overzicht van hetgeen de school in dat tijdvak heeft wedervaren. Ook wees spr. er op, dat reeds in 1869 op den Wal een Chr. bewaarschool was, üie na een 22-jarig beslaan verdween. In 1902 op initiatief van ds. A. Lit tooy opgericht, bleek de nieuwe school meer levensvatbaarheid te bezitten, en, al heeft ook zij haan-, moeilijke tijden gekend, thans verkeert zij in zeer bioeiendcn toestand. De penningmeester, de heer C. W, v. d Kuip, gaf met cijfers uit vroe ger jaren en van thans weer, dal er aanmerkelijke verbetering kwam, mede door den krachtigen steun van gemeente wege, die voornamelijk aan de salarissen van het onderwijzend personeel ten goe de. kwam. Na de pauze werd de feestrede uitge sproken door den heer Joh. Zuidmeer uit Botterdam, voorzitter van den Bond van Chr. bewaarscholen. Deze schetste in den breede de ontwikkeling der Chr. bewaarscholen, reeds van zeer oude tij den af. Daarbij wees spr. op de nood zaak en den zegen vau die scholen, en de schoone plaats, die zij innemen in de vorming der joflge'kinderen. Een deputatie was aanwezig van de Vereen, voor Geref. Onderwijs, terwijl •'het bestuur van den Zeenwsclien oplei dingscursus was vertegenwoordigd door den heer C. Weeda. Voor het machinistendiploma B slaagde le 's-Gravenhage de lieer .1. .1, Borghstijn, ai hi er. Tot helpster aan de Openbare Be waarschool le Goes is benoemd mej. N. N. Siepman aldaar. Op Vrijdag 6 Mei a s.' zal liet 9e district van den Schoolraad, afdeeling Zeeland, te Goes in liet .Schuttershof een districlsvergadering houden. Als sprekers zullen optreden de liccren Van Lennep van Utrecht en Jansen van Ter Neuzen. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. Het vliegtuig II—NADK van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, is Woensdag van <5e Waalhaven te Rot terdam vertrokken naar Marseille, waai' het dien dag om 16 uur 13 aankwam. Het vliegtuig wacht in Marseille op de aankomst van hel stoomschip ..Slamat ten einde terstond na aankomst de post uit Indiè naar Nederland te brengen, I n d. Stoomvaartlijnen. Kerlosono, p. 19 April n.m. Finisterre, Batavia n. Rotterdam. Kangean, 20 April v. Suez, Amsterdam ii. Java. Grotius, 20 April v. Batavia n. Am sterdam. Insulinde, 20 April v.m. v. Port Said, Rotteraam n. Batavia. Jolian de Witt, 19 April v. Algjers, Batavia. Madioen 19 April n.m 7 n. v. Mar seille, Batavia n. Rotterdam. Ivambangan, p. 20 April Gibraltar, Ba tavia n. Amsterdam. Kedoe, p. 20 April n.m. Ouessant, Ba tavia n Rotterdam. Kidoel, 20 April v. "Amsterdam n. Ba tavia. Merauke, 18 April v. Tjilaljap, Batavia Rotterdam Moena 20 April le Genua, Batavia n. Amsterdam. Palria 20 April n.m. vRottercfaim n, Batavia Slamat 21 April n.m. 5 u. te Mar seille verwacht, Batavia n. Botterdam Simaloer, 17 April v. Sabang, Batavia n. Amsterdam Sein bilan, 16 April v. "Batavia n. Am sterdam. Menado, 19 April 's middags 12 u. te Bclawan. Bolt n Batavia Tosari, 19 April n.m v. Colombo, Ba tavia n. Rotterdam. P. C. Hooft, 17 April te Batavia v Amsterdam. Boepal, p. 20 April Gabraltar, A'dam n. Batavia Stentor, 19 April le Suez, Batavia, n. Amsterdam. Toba, 20 April, v. Liverpool, Batavia n. Botterdam. Tjerimai .20 April le en v. Sabang, Rotledam n. Batavia Vondel p. 19 April Gibraltar, Balavia n. Amsterdam. Stoomvaartlijnen op Noord-Amerika. Leerdam 19 April n.m. v. Tampico, Rotterdam n. N.-Orleans. Noord am 18 April n.m 4 u. 58 m.. 100 mijl Zuid van Valenlia, Rotterdam n. New-York Edam, 20 April n.m. v. "Rotterdam n. New Orleans. Rijndam p. 20 April n.m. 7 ir. Lizard, Londen n. New-York. p Iedere sigaar onder deze vlag y is goed. (Tngez'. Med) BUITENLAND, ftigeneen Overzicht. Rnssiscli-Zwilsersch geschil. Met uilzondering van den Katholie ken „Courier de Genève" is dc geheeie Franscii-Zwitsevsclie pers verontwaar digd over dc Berlijnschc regeling lot bij legging van het Zwiisersch-Russïsch Wo- rowski-geschil. De meeste bladen beschouwen de Ber lijnschc regeling als strijdig met de waar digheid van het Zvvitsersche volk en als een te groot offer aan den Volkenbond, wiens populariteit daardoor bij het Zvvit sersche volk zal lijden. Daarentegen legt de Duitsch-Zvvitser- sche burgerlijke pers zich bij de re geling neer en erkent evenals de ..Cou rier de Genève'' de noodzakelijkheid voor Zwitserland om de hinderpalen tegen de Sovjetdeclnem'ing aan de ontwape ningsconferentie en andere vollcenbonds- conferenlies uit den weg tc ruimen. Men is intussclien algemeen sceptisch over het werkelijk nut van een deelne ming der sovjet-gedelegeerden aan do Gencefsche conferenties en de uillatingen der Zvvitsersche socialistische pers zijn wel in staat, dit scepticisme te vcrsler- Jcen want de uiterst linksehe socialisti sche sovjet gezinde bladen achten het gfootslc voordeel der Berlijnsche schik king, dat de sovjet-gedelegeerden thans van de Geneefsclic tribune fle. waarheid aan de mcnscliheid in de ooren zullen kunnen schreeuwen en de imperialisti sche practijken der volkenbondsstaten openlijk bestrijden Hel is duidelijk, dat bij een dergelijke gezindheid de Russen beter uit Genève kunnen wegblijven Vrijwel de geheeie burgerlijke' Zwit- sersolie pers bestrijdt de ..de jurc"-er- kenning der sovjetregeering en hoopt, dat de Zvvitsersche regeering daartoe niet zal overgaan. Uil Moskou wordt nog aan de Lokal Anzeiger gemeld, dat do Sovje -rcgceri ng r-erst een formeel e uilnoodiging van den Volkenbond voor do a.s. internationale economische conferentie zal afwachten alvorens een besluit le nemen inzake Rutland's deelneming aan de conferentie. Die uitnoodiging moei, vindt Rusland, nic-l Ie laat worden verzonden, daar men van de Russische rcgecring niet verwach ten mag. dat ze in enkele dagen tijds voor het begin der conferentie een l>e- sïissng treilt. De strijd in Cliiua- De splitsing bij de Zuidelijken beeft zich thans geconstitueerd. Er is dus thans een definitieve breuk tusschen de Zuidelijke Nationalistische regeering met haar hoofdstad le Hankou die van Tsjen en een regpering van den door Ilankou afgcz.ellcn Tsjang-kai-sjek, com mandant der Zuidelijke legers, die een tegenrègecring le Nanking gevestigd heef ff. Een en ander hec-i't natuurlijk den chaos in China doen toenemen Tsjang-kai-sjek zal, zoodra hij zijn ka binet becfl samengesteld, zijn campagne tegen de Noordelijke strijdkrachten her vatten. II ij beschikt over een leger van meer dan 300.000 man. zoodat hij ook de regeering van Ilankou. die een offen sief te.gen hem gaat ondernemen, niet hoeft te vreezen. Dc nieuwe nationalis tische rcgecring is verder van plan vriendschappelijke relaties le onderhou den met alle landmi; ook zij elscht ech ter afschaffing van alle ongelijke verdra gen Te Sjanghai wordt nog steeds een ter roristische campagne gevoerd legen de communisten Voor de buitenlaiulsche concessies lijkt ons de nieuwe rcgecring een kwestie van gebeten worden door den hond of de kat. Ilel is de uitgesproken bedoeling van Tsjang-kai-sjek verder den communisti- schen invloed in de Climeesche nationa listische beweging den kop vn le drukken, en zijn politiek le baseeren op de oor spronkelijke beginselen van de Kwomin- tang. Volgens een bericht uit Peking heeft de regeering aldaar alle cischcn afge wezen, die de sovjetregeering heeft ge steld in verband met de huiszoeking in de Sovjetgebouwen, l eng, die thans hoort tol de Ifankou-Zuidelijken zou thans optrekken naar Peking en Tientsin. Dc regeering te Nanking beeft 250.ODD van dc douane-ontvangsten ..geleend" om de soldij der troepen le kunnen betalen. De Daily Mail meldt uil Tokio Volgens berichten uil Sjanghai zou Borodin zijn gearresteerd, en zijn huis zijn geplun derd. .ïoego Slavic en Italië. Mei de politieke crisis in Joego Sla vië, rijst do vraag, hoe de nieuwe re geering zal staan tegenover hel nog steeds hangend geschil tusschen dat land en Italië over Albanië. In internationale politieke kringen te Genève geraakt men er meer en meer van overtuigd, dal alleen een beroep van Servië op den Volkenbond de opnieuw ingetreden spanning tusschen dal land en Italië kan ophelïen en een blijvende oplossing kan geven aan het Albanee- scbe vraagstuk. De vrede op den Balkan is niet verzekerd, zoolang het Albanee- schc vraagstuk niet langs internationalen weg is opgelost. Dit blijft \oorloopig de moeilijkheid van liet Nabije Oosten! Zooals men weel. weigert Mussolini bel verdrag van Tirana lol een onder werp der flaliaansch-.Ioego Slavische be sprekingen le maken. Dit maakt de zaak steeds ingewikkelder. En 'l is dan ook

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1