JKAXffiMEÏi Dinsdag 19 April 19S7 ei\ als Cigarette eene No. 91. 170* Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. BINNENLAND. I de eigenaars van de buitengelegenheden [zullen bij het opmaken van hun kas, niet minder voldaan zijn geweest, als zij, die er op uit trokken en gaarne mede hiel pen om bedoelde ka-ssen aan te vullen. Maar niet alleen de bewoners van ons PAASCHCONGRES S. P. A. P. De besprekingen op het Paaschcongres der S. IX A. P. over de ultffsbrachUj I eüanTli<!u»nzteh TO-plaIts"C'het "aantal ntifn nprvhcii in hnnfnzaalr hntrnifon I 'vreemdelingen was grooter dan men met verslagen, hebben in hoofdzaak betroffen de hijwoning door sociaal-democratische Kamerleden van de opening der Staten- Generaal. Het hoofdbestuur wilde de be slissing daaromtrent overlaten aan het oordeel der fractie. waren verschillende afgevaardigden die de bijwoning dezer Kameropening met zoo ernstig vinden. Maar in sommige afdeelingen bleek het sterk te worden af gekeurd. De heer F. v. d. Goes, afgevaardigde van Hilversum, hield een uitvoerige rede tegen de bijwoning. Hij meende dat daar door de fractie de mogelijkheid belet om te komen tot een opening der Staten- Generaal door een Minister in naam van de Koningin. Dat de soc.-democraten nu aanwezig waren, maar niet medededen aan het Leve de Koningin-geroep, noem de hij een groote mate van onhoffelijk* heid, die had kunnen word(en vermeden door afwezig te blijven. Hij1 einigde zijn met langdurig applaus begroete rede met een motie waarin der Kamerfractie verzocht wordt terug te keeren tot den tot 1926 gevolgden regel'. Het Congres nam echter met 478— 868 st. de motie van het bestuur aan. Een tweede kwestie die bij deze be sprekingen werd aangeroerd, was de ver deeldheid djer partij-vertegenwoordigers ten opzichte van het verdrag met België, Hilversum laakte het in den voorzitter (de heer Polak) dat hij zijn naam zette onder een biljet, waarin de .gewone burgerlijke hatelijkheden aan het adres van een naburige natie werden gericht". Amsterdam IV (de Boode) betoogd|a ten gerste dat het nu uit moet zijn me.tl het ontzeggen aan de tegenstanders van het verdrag van interna Lionaal gevoel of begrip. En ten tweede dat men nu niet de Nederlandsche onderhandelaars moet verzwakken door telkens te spreken van belangrijke concessies die Nederland moet doen. Andere afdeelingen zochten de oorzaak der verdeeldheidj in gebrek aan leiding. De lieer Wibaut zei het tusschen hem en den partijvoorzitter, den heer Polak, in de Eerste Kamer gerezen conflict te betreuren. Hij hoopte dat er in de toe komst een middel zou worden gevonden om verschil van meening in zoo'n belang rijke zaak te voorkomen. Aangenomen werd een voorstel-Boek- man om door een commissie te laten on derzoeken of de organisatie der partij wijzigjng behoeft. indien U iets noodig mocht hebben van Goud en Zilver, Horloges enz,, denkt dan aan den Uitverkoop bij JACQ. FRANK. (Ingez. "Med.) Uit Stad en Provincie. Uit de thans gepubliceerde, dienstre geling van den Prov. Stoombootdienst blijkt, dat vanaf 15 Mei des Zondags reeds weer om half acht een boot Vlissingen naar Breskens vertrek'f, wat voor familiebezoek in West-Zee tiwsch Vlaanderen, maar ook voor een dagreis naar een der plaatsen han de Belgische kust van groote beteekenis moet worden geacht. Ook vóór verleden jaar werd van de toen beslaande gelegenheid veel gebruik gemaakt, doch verleden jaar ver trok de eerste boot om 10 uur en was een dagreis zoo goed als uitgesloten, Uit Middelburg. Paschen, zoo dikwijls bezongen als het begin van nieuw leven, als liet be gin vArl de ISnte, nioge niet altijd aart die •voorstelling recht doen, Paschen 1927 zal in ieders lici'innering voortleven als een die dit zoo goed d,eed als maar te wen- sclien is. Na den guren regendag vanl Witten Donderdag, den kouden, scherpen wind van Goeden Vrijdag en Stillen Za terdag, was de hoop op een mooie Pa schen geheel vervlogen en de weervoor spelling sloot zich daarbij aan. Maar ziet, Zondag was 't weer geheel omgeslagen en heerlijk zacht voorjaarsweer lokte dien dag en ook op Paschen twee naar bui-* ten, naar boscli en veld, naar zee enl duin. En honderden en nog eens hon derden hebben daarvan met volle teu gen genoteD. Te voet, per fiets, per auto, autobus of frain trok men er op uit, en Paschen gewend is. Voor zoover wij kon den nagaan, maakten ook de verschillen de hotels reeds goede zaken, om 'nog niet te spreken van de velen, die per auto een dagreisje door ons eiland maakten. Wij zagen reeds heel wat auto's met letters uit andere provincies, en ook verschillen de buitenlandsche. Ook de bekende groote touringcars uit Vlissingen waren weer uit him wijitei slaap opgestaan en maakten trips rond Walcheren, vol geladen met zonen en dochters Albion's. Dit laatste vermeldende, willen wij, nu het reisseizoen weer geopend is en na enkele weken nog weer met kracht zal1 toenemen, een opmerking publiceeren, ons ook vroeger ter oore kwam en die o.il zeer terecht wordt gemaakt. Waaronf wordt de trip rona Walcheren niet zoo ingericht, dat de deelnemers er aan, ook eenigen tijd te Middelburg oponthoud! hebben, opdat zij op hun gemak de oude gehouwen en enkele andere bezienswaar digheden in oogenschouw kunnen ne men? En als dit geheel onmogelijk is, aarom vliegen de touringcars dan met een vaart door de stad, die ongelukken doet vreezen, maar die tevens zelfs geen gelegenheid biedt in het voorbijgaan, dus zonder uitstappen een tg idee te krijgen an de groote architectonische waarde van ons stadhuis, onze Abdij enz. Gisteren nog zagen wij zoo'n touring car door de Langedelft rennen, en was er geen sprake van dat_gebouwen als de Provinciale Bibliotheek of de Gouden Zon gezien konden worden door de inzit tenden. Wij willen niet aannemen, wat wel •tf'ordt gefluisterd, dat men dil opzet telijk doet om Vlissingen te bevoordeelen boven Middelburg, maar juist, omdat wij daaraan niet gelooven, maken wij deze ipmerking, vertrouwende men er in het vervolg wel rekening mede zal willen houden. Door liet bestuur van de aïd. Middelburg .van dfi Vereeniging van den Christelijken Hantleldrijvenden en Indsutrieelen Middenstand in Nederland, de aandacht van de directie der Ned. Spoorwegen er op gevestigd, dat de beide laadplaatsen van het stationsem- plaeemeut alhier in zeer slechten staal verkeeren, tengevolge waarvan aan een zijde bij regenachtig weder zulke diepe greppels en verzakkingen van den jrond ontstaan, dpt de voertuigen er n blijven steken; dat de. los- en laad plaatsen zoo smal zijn, dat de voer tuigen niet in den vereischien stand kunnen worden gebracht, noodig voor hel richtig lossen en ladendat onmo- lijk twee wagens elkander kunnen pas- seeren en dns de laadplaatsen in geen enkel opzicht voldoen aan de meest be-» scheiden eischen des tijds. Aangedrongen wordt op verbreeding en vernieuwing der laadplaatsen. Morgen en Donderdag wordt a 1- de jaarlijksche Enxmabloem-Col- lecte gehouden. Vlissingen sloeg verleden week een record in opbrengst, laat Mid delburg dil ook doen Uit Zuid-Beveland. De Coöp. Boerenleenbank te Ka pel le hield haar 15e algemeene jaar vergadering. Uit de rekening bleelr dat ontvangsten aan spaargelden was f 170.749.21, aan termijndeposito's f 2400. Aan terugbe taalde voorschotten f 14915.In toe pende rekening f 347,591,40. Terugbetaalde spaargelden 174.891.01 gulden. Terugbetaalde lennijn-deposito^ f 2034. Gegeven voorsclxotlten f 33,500. In loopende rekening f 346.698.15 Op reserve gebrachte winst de som van f 1663.33, De balans staat in bezit tingen en schulden met een cijfer vau f 321.132.15 terwijl de winst bedx-ocg f 2404,49. Deze winst bij het reservekapitaal ge voegd .bëdraagt dit thans f 10466.89, Ei' zijn 13 nieuwe leden toegefreden 2 'Overleden en 2 vertrokken naar elders. Het ledental bedroeg op 31 Dec. 166; 62 nieuwe spaarders traden toe, terwijl er 14 afvielen, zoodat overbleven 374 spaarders. Verleend werden 25 nieuwe voorschotten, afgelost werden 16. Loo pende bleven 59, w.o. 23 hypotheken. In 'loopende rekening gingen er 34 Dc rente werd vastgesteld op 3.72 pc. Voor voor schotten in loopende rekening bleef hel vastgesteld op 4.92 pet. Het salaris van den kassier werd gebracht op f850 mot inbecrijj kantoorhuur. Herkozen werd Joz. de Jager Az. als bestuurslid: de heer P Nijsse als voor zitter vau den raad van toezicht en ook als plaatsvervangende bestuursleden Tollenaar en P. Staal. Uit Scixouwen «n Duiveland. Vrijdag zijn op den straatweg tusschen Bruinisse en Oosterland twee van Z ij p e komende auto's waarvan de één behoorde aan den heer van L. Dreischor tegen elkaar gebotst. Beiden werden zeer ernstig beschadigd. Per soonlijke ongelukken kwamen woniSer boven wonder niet voor. UPPER TEN schoeisel, met goud bekroon i, veratn» genaamt Uwe wandeling'. (Ingez. Med.) EEN NIEUWE WATERGANG VAN KOU- DEKERKE NAAR VLISSINGEN. HetDag. bestuur van den Polder Wakheren heeft zich met een schrij ven tot de algemeene vergadering ge wend, hetwelk in de vergadering van 30 April zal worden behandeld en in welk schrijven herinnerd wordt aan het het rapport d er commissie van advies inzake aanhangige bemalingsplannen van den Polder (prof. ïr. W. K. Behrens te Delft, ir. A. de Kanter te Rotterdam en I. G. J. ICakebeeke te Den Haag). In dit rapport d.d. 7 Dec. 1920, werd gemeld, dat de 3 gebreken eigen aan de afwatering van den Pol der zijn; a. te geringe capaciteit van de afvoer- wegen van het polderwater (watergan gen zoowel als sprinken); b. te ge ring afvoerend-vermogen van de sluizen en c. tegeringe waterberging. Aan dit rappiort was heel wat voor afgegaan. Ten eerste had het Dag. be stuur na den abnormaal grooten re genval van den zomer van 1912 een uit voerige beschouwing aan het bema- lingsvraagsluk gewijd. Het ky/am ech ter niet verder dan een credietaaxxvrage voor uitdiepen van den Vlis-singschen watergang. De natte zomer van 1915 brachl het vraagstuk weer aan de orde en in de najaarszitiing van 1916 werd aan het Dag. bestuur machti- tiging verleend tot het doen der voor een ondex-zoek naar'verbetering der af- atering noodige uitgaven. In de voor- jaarszilting van het volgende jaar kon reeds een vooi'.stel van het Dag. be- sluiu' tol stichting van een gemaal in behandeling komen. Vei-der dan de bevesligende beant woording van de vraag of bemaling wenschelijk werd geacht, toyvam. men deze zilling echter niet. In een bij zondere vergadering op 5 Mei van dat jaar, waar deskundigen de plannen toe lichtten, werd het voorstel verworpen en besloten, de zaak in de eerstvolgende vergadering opnieuw te1 behandelen en het Dag. bestuur uit le noodigen, alsdan tevens een voox-stcl over de verdeeling der kosten aan het plan verbonden, over te leggen. In die volgende verga dering werd weer voor uitstel gepleit en ten slotte besloten de plannen door bovengenoemde commissie van deskun digen le doen onderzoeken. Dat dit rapport, waarin de stichting van een gemaal, gepaard aan verbete ring van de middelen tot afvoer van het polderwater, voor een afdoende oplos sing van liet ontwateringsVraagstuk als onafwijsbaar word'L gekenschetst, nim mer in behandeling is genomen, behalve aan bet overlijden in Juni 1921 van den loenmaligen ingenieur, die ge heel in de zaak was ingewerkt en die volkomen vertrouwd was met alle kwesties, die daarmede samenhingen, ook toe te schrijven aan een zekere verklaarbare matheid tengevolge van den langen duur der behandeling van de geheele zaak. Maar bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat de algemeene toestand sedert het vast stellen van het rapport groote veran deringen heeft ondergaan. De stands dier ingetreden daling van malcriaalprijzen en loonen maakt het rapport wal het financieel gedeelte betreft, niet zonder algeheele omwerking voor de praktijk] bruikbaar. Het Dag. bestuur heeft de laatste ja ren meer in het bijzonder zijn aan dacht gewijd aan verbetering van clen waterafvoer met de bestaande hulp middelen. Er bleek op dit gebied nog wel wat te bereiken, en dit o.a. doon lxet in eigen beheer delven van de sprinken en een slreng toezicht op de bepalingen van het rcgl. vhjn politie. Die verbetering had ook als elke ge deeltelijke verbetering hare schaduw zijde. Zij heft het gebrek aan voldoende waterberging niet op, en brengt lager gelegen landen in ongunstiger condi tie. omdat liet water daarheen thans sneller wordt afgevoerd. De bestaande watergangen hebben niet voldoende profiel en de sluizen zijn te klein. Vooral het lage land len Noorden var den weg Middelburg—Koudekerke heb ben overlast van het water en een" paar jaar geleden verzochten verscheiden landbouwers ,die daar grond in ge- üruik hebben om hierin verbetering te Ned Herr Kerk brengen en gaven in overweging de Kou- Bedankt vrór het beroep iaar Krab- dekerksche-Vlissingsche spr.nk b.] Tri- ,,elldijke door ds. G. A. vin der Hooft ton te verb reeden, waardoor veel water te Overschie. naar de richting van Vlissingen zou worden afgevoerd. Hoe gegrond dit verzoek ooik, was, het Gereformeerde Kerken en middel is niet afdoende. In 1896 werd I het Vrouwenkiesrecht, een voorstel om verbetering aan te- Geref. medewerker der N. R- Ort. brengen niet aangenomen en meende deelt het volgende mede: men te kunnen volstaan met eenige ver- Up de generale synode der Geref. Iier- dieping en schoonmaak van de Missing-kexx te Groningen in Augustus komt sche-Koudekerksche sprink. Het x-esul-1 waarschijnlijk de vraag, of aan de vrouw taat is geweest, dpt wellicht alleen de' 'lil landerijen, die door de sprink door sneden worden, van de uitdieping iets N92....1Vi ets - FINE.. 2StS - SUPERIEURE..3cts (Ingez. Med.). hebben geprofiteerd. Vandaar dat bij hel Dag. bestuur we derom het denkbeeld van 1896 naar vo ren gekomen is om een flinken water gang van den Steenheulweg te Koude kerke tot nabij Vlissingen en aldaar aan sluitend op de bestaanden watergaag te doen graven, een denkbeeld dal de volkomen instemming van den legen- voordigen ingenieur 'heeft. Van dezen wordt een nader rapport met kostenbe rekening overgelegd. In verband met het maken van den nieuwen watergang zal ook de Missing- sche watergang van het Linkerkroonwerk tot dc wachtsluis (e Vlissingen verdiept moeten worden, welk werk echter uit de voor onderhoud toegestane crcdicten bekostigd kan worden. Hel dag', bestuur vestigt de aandacht niet alleen op de voordeelen, die de ingenieur van het graven van den wa tergang verwacht, doch ook'op lxet feit. dal de boven aangeduide gebreken daar door geenszins ten volle worden wegge nomen. De voordeelen zijn in hel kort de verbetering van den waterafvoer van het lage land ten Noorden van den straatweg van Middelburg naar 'Koudekerke en «waige verruiming vau dc waterberging met daarmede gepaard gaande minder snelle stijging van het peil bijl regenval. Dc ingenieur raamt de kosten van het werk met inbegrip van de gelden noodig voor aankoop of onteigening van te ver graven gronden en voor uitvoering der noodige kunstwerken globaal op fl 11.000 met dien verstande, dat gerekend is op uitvoering in den zomer. Moet hel graaf werk als werkverschaffing en dus in den winter uitgevoerd worden, zoo schat hij de kosten ongeveer f 20.000 Ixooger. Dit laatste bedrag zal in geen geval voor i'ekening van den Polder behooren te komen, doch van elders gevonden moe ten worden. Het is niet uilgesloten, dat het Rijk bereid zat zijn de tol stand- koming van het werk door een subsidie te bevorderen en dat het zooveel prijs zal stellen op het aangrijpen van deze gelegenheid tot werkveruiming, dat het bovendien de lxoogere kosten van uitvoe ring daarvoor zal over hebben. Het Dag bestuur heeft echter gemeend, alvorens zich hiervan iangs of'ficieeien weg te overtuigen, een beginselbesluit van de algemeene vergadering le moeten uitlok ken, waarop dan zaï kunnen worden voortgebouwd. Het ligt in het voornemen na aanneming van dit beginselbesluit ten spoedigste met de x-egeering en de eigenaren der gronden en anclei'e belang hebbenden, te onderhandelen, lexxeinde in de najaarsvergadering dc noodige uit gewerkte voorstellen te kunnen voorleg gen. (Ingez. Med.) KERKNIEUWS. in de kerk het stemrecht toekomt, tot een "beslissing. Het rapport althans der commissie welke benoemd werd over deze zaak te rapporteeren, is dezer dagen verschenen en aan alle kerken toegezon den, Deze commissie bestaat uit prof.' dr. H. Bouwman (Kampen), ds. F. Fer- werda, predikant te Amsterdam, prof *lf. H. H. Kuyper (Vrije Universiteit), ds. M Meijering. predikant te Delfzijl en ds. 0. Lindeboom, predikant te Amsterdam. Het gedrukte rapport bevat in de eerste plaats 3e uiteenzetting van het gevoelen der meerderheid, de vier eerstgenoemde morie van ds. C. Lindeboom - met een heeren. en in de tweede plaats een me- De meerderheidsnota komt toL deze van de meerderheid afwijkend gevoelen conclusie, dat, al is het zeker waar, dat een uitdrukkelijk verbod aan de vrouw om mede te stemmen, in de Heiligt Schrift niet gevonden wordt, zoodat dus niet gezegd kan worden, dat het ver- lcenen van het stemrecht aan de vrouw met een stellige uitspraak van Gods Woord in strijd is, toch huns inziend uitgesproken moet worden-, lo. dat van een Goddelijk recht of roeping der vrouw onx aan de verkiezing deel te nemen, uit de Heilige Schrift niets blijkt, 2o. dat voor zoover de Heilige Schrift ons mede- deelingen geeft aangaande (le medewer king der gemeenteleden hij de verkiezing der ambtsdragers, blijkt, dat de aposte len daartoe alleen de mannen hebben opgeroepen; 3o dal de aanwijzingen, die de Heilige Schrift ons geeft angaande de plaats en de taak der vrouw in het mid den der gemeente, en waarbij door den apostel zoo sterk de nadruk wordt ge legd op de orde. bij de schepping inge steld voor de verhouding van man en vrouw, eer pleiten tegen dan voor het toekennen van het stemrecht aan de vrouw, omdat de vrouw daarbij als ge lijke van den man opfreedt en haar slem zelfs de beslissing zou kunnen geven; 4o. dat deputaten daarom oordeelen, dat onze Gereformeerde Kerken den veilig- sten weg hebben gekozen, door zich to houden aan het voorbeeld*door de apos telen bij de vei'kiezing der ambtsdragers gegeven en het stemrecht alleen aan de mannen toe te kennen. Voorts vroegen deputaten hier nog aan loc. dat huns in ziens de tegenwoordige tijdsomstandighe den de invoering van hel vrouwenkies recht in de kerk zeker ontraden met het oog op het gevaar dat uitgaat van de on christelijke emancipatiezucht, die zich te gen de ordinantie Gods keert. De nota van ds. O. Lindeboom, loopt op de conclusies uit (o adat voor zoo ver de Heilige Schrift mededeeliugen geeft angaande de medewerking der ge meenteleden bij de verkiezing van ambts dragers, deze over de in geding zijnde vraag rechtstreeks niets zeggen, doch dat zijdelings eer le besluiten is lot hel deel nemen der vrouwen aau die verkiezing dan tot het tegendeel, dat hel ambt aller geloovigen niet alleen aan den man toe komt, maar ook aan de stouw, daar zij evenzeer de zalving van Christus deel achtig is, en dat daarom de medewei'king der vrouw an de verkiezing van ambts dragers niet* maar geoorloofd, doch van (zelfsprekend moet worden geacht; dat het uitsluiten dei* vrouw van die mede werking te beschouwen is als een mis kenning en krenking van haar ambte lijke roeping, en dat de kerken deswege geroepen zijn, aan deze uitsluiting een einde le maken, niet door .toekenning van het kiesrecht aan de vróuw", maar door erkenning van het recht, dat zijl krachtens hetv haar door Christus ver leende ambt bezit, om aan dc vei'kiezing van ambtsdragers in Zijn gemeente mede- te werken. Ds. J. Böi'ger, vrijz. pi'edikant der N. H. G. te Gouda heeft zijn ambt neer-; geïegd, nadat de Kerlteraad openlijk ver klaard had dat hij overbodig was. ONDERWIJS. Bij het Zaterdag te Den Haag ge houden examen diploma stenografie is geslaagd voor diploma dictaat en kan-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1