CORNs HENNING ATELIERS VOOR MODERNE FOTOGRAFIE S$ar/iige iMinderopnamen. 'Mooie TSruidófcto éJpeeiafe pnjjen voor troepen en Tfereenipingen, Wapeiij'As oCerai ie ontêieden. FEUILLETON. No. 9» Zaterdag 16 April \®Ê7 170' Jaargang MIDDELBUR6SCHE COURANT Dit nummer bestaat uit Twee bladen. EERSTE BLAD. MAANDAG, 2DE PAASCHRAG, VER SCHIJNT I)E MIDDELBURGSCHE COU RANT NIET. Daar wij Dinsdag den 3en Paasch- dag, vroeger ter perse hopen te gaan, zullen advertenties niet later dan half elf v.m. kunnen worden opgenomen. Abonnementsprijs per kwartaal op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten per post f 2.50 voor Middelburg en agentschap Vlis- singen f 2.30 weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiên worden berekend per regel plaatsruimte, met inbegrip van omranding. Gewone advertentiên: 30 ct. per regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f2.10, elke regel meer 30 cenl. Kleine advertentiên niet groo- ter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent bij voor uitbetaling. p Advertentiên onder brieven of bevra gen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent per stuk. Advertentiên moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des fc/vfERDAGS uiterlijk HALF ELF aan I ons Bureau bezorgd zyn. Postcheque- en öironummer 13255. SS MN EN LA®. HAAG3CHE BRIEVEN. (Nadruk verboden). Den Haag heeft twee landgoederen aangekocht voor volkshuisvesting en stadsuitbreiding, de landgoederen Ocken- burg en Meer en Bosch. Ze liggen beiden in Loosduinen en het lijkt iemand, die buiten deze politieke beslommeringen van de gemeente staat, wat voorbarig, want ze zijn nog ver uit de buurt. Maar wie Den Haag heeft zien wassen en nog ziet groeien, en zich er dan over ver wondert hoe snel dat gaat, in duinstre ken waar hij in tijden niet geweest is zooals in Waalsdorp plotseling een groote nieuwe stadswijk ontdekt, de Laan van Meerdervoort ziet aangroeien als een lintworm, en bij een bezoek aan Marlot een gloednieuw groot villapark ontdekt, die zal moeten 'inzien, dat zulk een aan koop zoo erg vooroarig ni"* Is. Den Haag ls steeds op zijn noede geweest, staat vooraan op het gebied van stadsuit breiding. Het zijn twee oude en zeer typische landgoederen, die er nu zijn aangekocht. Den natuurliefhebber zal het aan het hart gaan. dat ze verdwijnen Meer en Bosch ligt heel dicht bij Lóosduinen en Dij Kijkduin, <ïe nieuwe, zich snel ont wikkelende badplaats, waar niet alleen in het hotel, maar ook in de grappige villaatjes van het nieuw villapark jaar lijks heel wat badgasten komen, die er werkelijke rust zoeken. Voor allen die belang in hel landgoed stellen is het opengesteld voor een kleine vergoeding, doen zelden vindt men er wandelaars, of 't moest een enkele natuurkundige wezen met een plantentrommel. Maar het is er zeldzaam aardig als een natuur- monumentje. De cultuur is er niet door gedrongen liet is er wilder en ongel-ep- ter dan op de Veluwe, waar de bosch bouwkundigen aan net werk zijn ge weest- en den boschbouw in praktijk hebben gebracht, waar ge vaak prulle- manden vindt en overal bordjes om tegen brandgevaar te waarschuwen, waar het afgevallen blad wordt gebruikt voor mest, boomen stelselmatig worden aan geplant en gerooid. Hier riekt het nog naar bosch. Hier is in jaren misschien niet gekapt of gehakt. De wilde hyacinthen groeien er bij duizenden, hcele velden van die paarsblauwe bloemen van de propperige geurenae cn voor vazen onbruikbare bloemen, die meestal verminkt worden voor bloemwerken. Er groeit en woekert van alles en de vogels hebben er de volle vrijheid om te nestelen. Een prachtige vijver, als een ven uit Brabant, ligt midden in dat boschje, dat afgelegen van den weg in de weilanden ligt. Een plas met hoog riet, waar nog lal van zeldzame water vogels huizen, en rondzwemmen met hun talrijk kroost. De boerderij dicht bij den ingang, waar de opzichter woont, is er het eenige verschijnsel van menschelijk be staan en daar is het druk van kippen en andere vogels, maar ïïit verstoort er den vrede toch niet. Men waant er zien hgcl ver van de stad en het is een melancholische gedachte dat hier wel dra Den Haag met zijn kleine nette wo ninkjes zal doordringen. Hoe dat gaan zal weet niemand en men mag nog hopen, dal de gemeente respect zal heb ben voor dit stukje, waar de vogels, die overal vcroreven worden door de ont- bosschïng, er van sparen zaf wat mo gelijk is, dat de wilde hyaeinlhen niet door bloemetjes van de gemeentekwee- lcerij zullen worden vervangen en de koeten en wilde eenden niet dooi; tamme eenden of deftige zwanen. OckeDburg is groolcr cn uilgestrekler. Het is in hel bezit van een Hnagsche combineie, die waarschijnlijk gespecu leerd neefl op dezen aankoop Maar de menschen die daar wonen hebben locb ook hun respect voor het land goed bewezen. Er wonen natuurkenners en iu mocht er eens rondloopcn met een bioloog, die cr zijn woning heeft en wonderen van de natuur loonde, die ine theoretisch verhaalde over den vogelstand en welke vrienden hier nog huizen. Er is bosch. heide en weiland, de fazant broedt er evengoed als de kievit. Op dc landgoedeven zijn die bloe men, die er het best groeien, in ccre gehouden. In het voorjaar is het ook daar een weelde van wilde hyaeinlhen, maai- ook van lelietjes van "daelen in groolcn overvloed en vooral in het na jaar is het er prachtig, door de tallooze elige scneulen van vingerhoedskruid, planten van meer dan anderhalve me ter hoogte in rijen langs de paden en in groote bosschen lusschen het hout. Men e.r de natuur een weinig te hulp geko men. Voor het publiek is Ockenburg MIDDELBURG Markt C m VLISSINGEN Badhuisstraat 63 (Ingez. Med Stormachtigs hoogten. Naar het Engelsch van EMILY BRONTE. Door W. A. Q. VAN STItlEN. 79) „Een of twee, Ellen, om terwüle van Linton te bewaren 1" Ik maakte den zakdoek los en begon ze u it een hoek te laten vallen en de vlam warrelde den schoorsteen in, „Ik wil er een houden, jou wreed mis punt!" gilde zij, terwijl ze haar hand snel in het vuur stak, en eenige halfverteerde fragmenten te voorschijn haalde, ten koste van haar vingers. „Heel goed en ki wil er eenige houden om aan papa te laten zien?" ant woordde ik, terwijl ikj de rest in den bun,del terugschudde, en mij opnieuw naar de deur keerde. Zij liet haar geblakerde stukjken in de vlammen vallen cn dreef mij aan het offer te voltooien. Het was geschied, ik ratelde d e asch' op en begroef ze on der een handvol kolen ,en zij trok zich stom en met een gevoel van uiterste verongelijking naar haar eigen kamer terug. Ik ging naar beneden om mijn meester te vertellen dat de plotselinge ongesteldheid van de jonge meesteres bijna voorbij was, maar dat ik het voor haar het best oordeelde om nog een poosje te gaan liggen. i niet toegankelijk zóoals Meer en Bosch. Den Haag kent het dus in het geheel I niet, zelfs niet die intimi, die weinigen, j die van onze^ omgeving en zijn naluur- I schoon een studie hebben gemaakt. Beide landgoederen zijn van groot bc- belang voor den vogelstand. Gelukkig heeft Den Haag daar een goed oog voor, heeft men studie gemaakt, worden er voor de vogels boschjèss gespaard eu zijn er öfficicele boekjes zelfs over onze ITaagsche vogels geschreven, om de menschen op te wekken tot belang stelling. Hoe noodig die zijn blijkt in dezen voorjaarstij d. Zoo ligt het vogel lew ar- Lier hij de bosclijes van Pool en dat is de slaapplaats van de spreeuwen voor een gebied, uren in den omtrek. Tegen den avond komen de zwermen daar te zamen; als wolken die snel door de lucht drijven, trekken ze er heen, bij duizenden en duizenden. Ze zetten zich op de daken, dik er dan zwart van zijn, spelen een onbegrijpelijk spel, vlie gen in troepen in eens op en strijken neer op een ander dak, zitten in dichte rijen op telefoondraden cn kwetteren en dartelen met een vroolijkheid, die haast aanstekelijk is. Tol de avond valt en ze allemaal ter ruste gaan in dat kleine gespaarde stukje bosch bij het groote villapark. j M al er huist in de beide pas a.inge- jkochte landgoederen aan vogels en.die-l ren en wat er groeit aan bloemen, is [echter alles van groofere beteekenis dan wat men lot dusverre Jieel 1 kunnen be sparen op de terreinen die in exploi- j lali<> genomen zijn. Want men moge doen wat men wil cn wat men met het in stand houden van bijv Meiendal heeft gedaan, is zeer toe te juichen en het boschje in de duinen achter Waalsdorp is een pracli- tig natuurbezit voor onze sTad het groote gevaar ligt hierin, dat door den aankoop der gemeente en door al wat er verder over is te doé», de aandacht 1 gevestigd wordt- van het groote publiek i op zulke terreinen, die voor dien de aandacht niet waard achtte. En als cr dan dc motoren gaan knallen en de jon- ge razende Rolands met hun motor- engelen bezoeken komen brengen, als I geheelonthoudersclubs er gaan pic-nic- 1 ken cn liederen legen den drank gaan t galmen of andere propaganda-vereenj- j gingen er Zondags feesten gaan vieren, krijgt menige vogel het er benauwd, moet menig mooi blocscmboompje het ontgel- den, al is de controle op hel vernielen van planleu en bloemen nog zoo streng en is er, ondanks alle goedwilligheid Zij wilde niet dineeren ,maar ze ver scheen weer bij de thee, bleek en rood om d e oogen en uitwendig wonderlijk onderworpen. Den volgenden morgen beantwoordde ik. den brief door een stukje papier, waarop ik schreef' „Jongenheer Hcalh- cliff wordt verzocht geen briefjes meer aan juffrouw Linton Ie sturen, daar zij niet wil ontvangen". En voortaan kwam de kleine jongen met leege zak- leen. HOOFDSTUK XXII. De zomer nam een einde en de eerste herfst. We waren St Michiel (29 Septem ber) voorbij, maar de oogst was dit jaar laai en op eenige van onze velden stond nog altijd een gedeelte van den oogst. Mr. Linton en zijn dochter plachten zich herhaaldelijk lusschen de maaiers te begeven bij het vervoer van de laatste schoven bleven zij lol donker, en daar de a vond toevallig kil en vochtig was, kreeg mijn meester een leelijkc verkoud heid. die zich hardnekkig op zijn lon gen vast zetteen hem den geheelen winter binnenshuis hield, nagenoeg zon der onderbreking. Arme Cathy, zoo hardhandig uit haar kleine roman wakker geschrikt, was sinds hel gemis daarvan aanmerkelijk droever en stiller geweest, cn haar va der drong er op aan dat ze minder las en meer beweging nam. Ze had niet langer zijn gezelschap; ik achtte het mijn plicht om het gemis daarvan zoo veel mogelijk door het mijne aan te vul- glurend, zien dat ze een hand ophief len; een ontoereikende aanvulling, (want ik kon maar twee of drie uur missen uit mijn talrijke dagelijkgclie bezigheden, om haar voetstappen le volgen, en dan was mijn gezelschap blijkbaar minder ge- wenscht dan het zijue Op een achtermiddag in October of en iets van haar wangen afveegde lk keek rond naar een middel om haar gedachten af te leiden. Aan een kant van den weg rees een steile," ruwe hoogte -op, waar hazelaars en krom ge groeide eiken, met hun wortels half bloot, zich onzeker vast hielden van hot stadsbestuur toch allijd een grool verlies, terwijl natuurlijk hel bou wen van huizen op die terreinen cr ook neel wat diercnrnsl verstoort. - T. VOOR DE HUISVROUWEN. Lcnfckuni-. Nu moeten wc rechter gaan loopen En dragen een nieuwe japon Een vrooüjk-roode. die glanst in de 7011, O heerlijk, wat kleurigs te koopen. Weg winterséhi' jurk en bonte jas Je maken me suf en bestoven. De grauwheid, we zijn ze le bovenr Kern. loop nu met veerlichten pas. De leehjkc winkels zijn aardig. Dc straten vol lenlegeglans. Een orgel noodigl ten dans'. Helaas, we zijn deftig en waardig. Maar de geest tiereliert En dc fantasie zwiert! Neen. dit is geen hooge poëzie, alleen maar een impulsieve uiting een vcirsje, zooals de vroolijke musch in de dakgoot ook zou kunnen maken, als hij maar wist hoe met pen en inkt om te gaan Als er ooit in een menschelijk brein 'n mu- in het begin van November een fris- j grond was voor de laatste te los; en scbe nattige achtermiddag, waarbij de i sterke winden hadden sommige bijna graszoden en de paden ritselden van I horizontaal geblazen, In den zomer had ochlige, verwelkte bladeren en de kou- i Miss Calharina cr haar vreugde in om de blauwe lucht half verborgen was langs hun stam op klimmen en in de door wolken donkergrijze regen wol- takken le zltlen cn twintig voet boven leen, die snel van liet westen kjvaraeu den grond le schommelen en ik die opzeilen en overvloedigen regen voor- j vermaalt schepte in baar vlugheid en spelden verzocht ik mijn jonge haar licht, kinderlijk, hart, oordeelde meesteres om haar wandeling op le liet tocli gewenschl haar iedoren keer geven, omdat ik zeker wa's van sïorl- i dal ik haar óp zulk, een verhevenheid buien. Zij weigerde en ik deed onwillig onldekle, een standje te makien, maar -een mantel aan en nam mijn paraplu om 1 zoo dal ze wist dal hel niet noodzakelijk, haar op een wandeling tot achter in het j was om naar beneden le komen Van park te vergezellen, een stijve wandeling het diner tot aan de thee placht ze in die ze meestal deed als ze neerslachtig haar door den wind geschommelde wieg was en dat was zc onveranderlijk als j le liggen ,zönder iels le doen dan voor Mr Edgar erger was geweest dan ge-1 zich zelf oude liederen le zingen woonlijk iels dat hij nooit zelf bekende, i die ik haar als kind geleerd had of maar dal Zoowel door haar als door mij j de vogels de medebewoners gade le ongemaakt word uit zijn meerdere stil- slaan, ils ze hun jongen voedden en be- zwijgendheid en dc droefgeestigheid van j proefden te doen vliegen, of zich mcJ zijn gelaat. Zij wandelde droevig voort; er was nu geen sprake van loopen of springen, hoewel de kille wind wel jjeschikl was geweest om haai- tol een wedren le ver lokken. En dikwijls kon ik, van terzijde gesloten oogleden in te nestelen, half denkend en half droomend, gelukkiger dan woorden kunnen uitdrukken. „Kijk eens, juffrouw!" riep ik uil, Ier wijl ik naar een hoek onder dc worte-ls van een gedraaide» boom wees. „Hier is de winter nog niet Daar boven op is een bloempje, de laatste knop van een menigte lenteklokjes, die deze gras- oden in Juli met een paarschen nevel overdekten Will u op klauteren cn het plukken om het papa le laten zien?" Galhy staarde langen tijd op den een zamen bloesem, die 'trilde in zijn aard- sche schuilplaats, en antwoordde ten slotte Neen, ik wil hem hiel aanraken ïr hij ziel crNtroefgeestig uil. niet Ellen?" Ja", antwoordde ik, ..bijna even kwijnend cn futloos als u uw wan gen zijn bloedloos; laten wc elkanders handen, vatten en hard loopen U bent zoo neerslachtig, ik geloof dal ik u bij zal kunnen houden' ..Neen," herbaalde zij, en bleef voort- drentelen, terwijl zc mei tusschenpoozcn ophield, om over een stukje mos te peinzen of over een' bosje verbleekt gras, of over een zwam, die zijn hel der oranje lusschen de lioopen* van bruine bladeren uitspreidde cn telkens weer hief ze haar hand op naar haait afgewend gelaat. „Catharina, waarom schrei je, lieve9" vroeg ik, terwijl ik naderde en mijn arm op haar sijjiouder legde „Je moet niet schreien omdat papa kou gevat heeft; wees dankbaar dat het niet er ger is." (Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1