ASTHMA, II ERNSTIGE ssf No. 88, Donderdag 14*April 1927 170' Jaargang MDDELBUR Bij dit nummer, behoort een Bijvoegsel. MAANDAG, 2DE PAASCIIDAG, VER SCHIJNT DE MIDDELBURGSCHE COU RANT NIET. Daar wij Dinsdag den 3en Paasch- dag, vroeger ter perse hopen te gaan, .zullen adverlenlies niet Jaler dan half elf v.m. kunnen worden opgenomen. BINNENLAND. AANGIFTE .MOTORRIJTUIGEN VOOR WEGENBELASTING. De minister van financiën brengt onder de aandacht van houders van motorrij tuigen, dat zij volgens de met 1 Mei p k in werking tredende bepalingen der We genbelastingwet verplicht zijn, om, vóór dat zij met ban motorrijtuigen op den ppenbaren weg rijden of doen rijden, dienaangaande aangifte te doen ten kan tore van den ontvanger der directe be lastingen tot wiens dienstkring hun woon plaats of plaats van vestiging behoort. Niet binnen het rijk wonende of ge vestigde houders van motorrijtuigen he- hooren de aangifte te doen ten kantore der invoerrechten, waar de douanefor maliteiten worden vervuld, of .op een kantoor der directe belastingen te hun ner keuze De formulieren van aangifte zijn van 16 dezer af verkrijgbaar bij de ontvang kantoren. ONZE VERHOUDING TOT CHINA. In de M v. A. aan de Eerste Kamer inzake de begrooting van Buiten]Za ken leest men het volgende. De gang van zaken in Ghina wordt door de regeering nauwlettend en niet zonder bekommering gevolgd Ter Wash- inglonsche Conferentie lieefl de regee ring er gaarne toe medegewerkt, aan] China de gelegenheid te verschaffen, welke liet wenschle om zicii vrij en on gestoord te kunnen .ontwikkelen. Binncn- landsche moeilijkheden hebben sindsdien eensdeels een normale ontwikkeling van China tot een land mei moderne instel lingen gestuit en anderdeels ïn verschil lende streken des lands tegenover het buitenland een houding in het leven ge roepen, welke met rechtmatige builen- landsclie belangen niet altijd voldoende rekening schijnt te houden. De Nederlandsclie regeering heeft zich, evenals in het verleden, de inachtneming van een strikte onzijdigheid tusschen de /elkander bekampende partijen lol taak gesteld en blijft bereid, in overlég met de andere mogendheden, die met China Verdragen hebben gesloten, aan wat Chi na in redelijlcheid kan verlangen, zooveel mogelijk tegemoet te komen. Zij rekent er op, dat de Ohineesche autoriteiten harerzijds het mogelijke zullen doen om aan de Nederlandsclie belangen in China recht te doen wedervaren. In 'de om standigheden welke zich te Shanghai voordoen, waar onzekerheid bestond in hoever de Chineesche autoriteiten zich ook in de allernaaste toekomst voldoen de zouden kunnen doen gelden, heeft de regeering aanleiding gevonden, ter be scherming van de Nederlandsclie belan gen in die havens, het verblijf van Harer Majesteits kruiser „Sumatra", die zich op reis naar Nederlandsch-Indiê te Shanghai bevond, te verlengen. De buurtvereeniging Langevielc en Pollenmarkt alhier, heeft in haar laatstgehouden vergadering besloten met een automobiel deel te nemen aan den Iichtstoet op 30 April en een som te stor ten in de kas van „Uit het Volk—Voor het Volk" ter bestrijding der kosten van hel feest. Zeker een navolgenswaardig voorbeeld. Naar men ons mededeelt, heeft de uitvoering, gegeven op 8 April door dc heeren K. de Vries en J. H. Caro, ten hale van deafd Middelburg vaiiliet* Centraal Genootschap voor Kinder-Hctt*- stelling- en Vacantia Kolonies, een balig saldo opgeleverd Van f 175.99. Behalve de feestelijkheden, welke „Uit het^Volk-Voor het Volk" tegen 30 April voorbereid, zal dien middag van half drie tot half vier in de Nieuwe Kerk vanwege de Kerkvoogdij een orgel concert plaats hebben waarbij de heer Ferwerda het orgel zal bespelen en dr v. d. IC. zich bereid heeft verklaard ie zingen» Bij het uitgaan van de kerk zal worden gecollecteerd voor hel in de kerlc aan te brengen gedenkraam, waar voor de gelden nog steeds niet bijeen zijn. Door den heer H. den Engels- map, alhier, werd een gedicht aan geboden aan het plaatselijk comité, het welk zich te dezer stede gevormd heeft om gelden te verzamelen tot het oprich ten van een standbeeld van .Tuliana van Stolberg le 's-Gravenhagc, Ier gelegen heid van den 18en verjaardag van H. K. H, Prinses Juliana Dit gedicht, hetwelk door den heer .1. If Klarenbeek is gecalligrafeerd, zal aan H. K. II. de Prinses worden toe gezonden. In verband met de uitgifte der nieuwe weekend-, retour- en excursie- biljetten naar en van Engeland, waar bij men een toenemende belangstelling van Engelsche toeristen naar Zeeland verwacht, gaat Vrijdag een Zeeawsch propagandaclubje naai- Londen, om de diverse klecderdrachten te laten zien Door de directie der London en North Eastern Railway worden van (hl bezoek de noodigc filmopname gemaakt. De club staat onder leiding, van den secretaris! der .Verceniging. voor Vreemdelingenverkeer op Zuid-Bevcland. heeren .T. Zandco en J. A, Geluk fii de plaats van het lid van den Raad van Toezicht, den heer J, Boogaard, die' daar voor niet meer in aanmerking wcnschl te komen, werd benoemd de heer Johs. Elenbaas Jr. Wegens vertrek naar elders en door faillissement werd op voorstel van het bestuur mei algemeenc stemmen aan drie leden het lidmaatschap opgezegd. Voor 1927 bleer de rente bepaald als volgt Voor gedeponeerde gelden door leden 4 pet. Voor niet leden 1 pel voor «bedragen beneden f 500 voor hoogen bedragen 3.6 pet. Uitgeleende gelden U/s pet. Uit Zeeu w s c h-Vl a#nd er e n W. D. Te Aardenburg is als datum voor het houden der stemming voor leden van den gemeenteraad, thans de finitief vastgesteld Zaterdag 21 Mei. Uit Stad en Provincie. Zooals uit eene advertentie in dit nummer blijkt zijn van af 16 April op hel kantoor van de ontvangers der direc te belastingen formulieren verkrijgbaar voor aangifte van rijwielen met hulpmo tor. motorrijwielen en motorrijtuigen, be doeld bij de 'Wegenbelastingwet, verkrijg baar. Wtj maken de eigenaars van een ouder de bovengenoemde categoriên vallende vervoermiddel er opmerkzaam op, dat zij verplicht zijn zich van een belasting- kaart te voorzien, zonder welke men na '50 April niet meer mag rij'den Uit Middelburg. Nadat dc laatste weken weer reeds af en toe vreemdelingen Middelburg kwamen bezoeken, hebben wij heden voor het eerst in dit jaar een bepaald ge zelschap van een 40 of 50 personen ont moet, als een goed vóortceken van het geen ons weer te wachten staat. Laat nu ieder in Middelburg begrijpen van welk een groote beteekenis deze bezoeken zijn, hoe de winkelstand en anderen "daar van kunnen profiteeren, en laat ieder zijn beste beentje voorzetten om het de gasten in ieder opzicht zoo aangenaam mogelijk te maken. Uit Vlissingen, In dc Woensdag geliouden jaarlijk- sche algemeene ledenvergadering van de Vereen. j,De Industrieele Club" le Am sterdam.^ werd tol bestuurslid gekozen de heer rar. J. Smit Azn, te Vlissin gen. Uif Walcheren. Tol hulp- cu strandvonder der ge meente Oostkapel le is benoemd de heer Johannes Vreeke te Domburg. Uit Zuid-Beveland. De vergadering te Goes van inge landen van het Waterschap .,De Bircede Watering Bewesten lerseke" heeft gister met 12610 st. besloten een waterbouw kundig ambtenaar te benoemen in de vac.- de Looff. Daarna werd benoemd met 96 st. no. 1 der voordracht J, K. Dingemanse tc Dubbeldam. .1. Schippers, Gorinchem kreeg 17 st., P. C. Tllius te Axel 57 st. Bij de begrooling werd uitvoerig ge sproken over het voorstel van het be stuur om den Schoorschcn zeedijk te veir hoogen door een muur van gewapend be ton. (Kosten f 34.000). Mei 127 legen 35" St, werd besloten Vot deze verhoogiDg over te gaan. Het bestuur dat eerst dit bedrag ge heel op de begrooting wilde brengen, nam het denkbeeld van den heer P. Oele over om het bedrag le leencn waardoor het dijkgeschot f 3 per bunder omlaag kan. Hel uitvoerig verslag moet worden aangehouden tol ons volgend nummer. -Tot gemeente opzichter van 's-Hcer-Abtskerke is benoemd J. Priester van Ho ede ken sk,erke. Uit T h o 1 e n. Dinsdag 12 April j 1. werd tc S t. A n n a 1 a n d gehouden vergadering van de Coöp. Boerenleenbank. liet aantal leden is 366. Ontvangen werd aan spaargelden f 267.766,95, in Ioopendc rekening van de mede-leden 259.217.79. Terugbetaalde Voorschotten f 53110 Uitgegeven aan spaargelden f 220.314.79. Aan voorschotten f 47.S50j In loopende rekening aan 3e medeleden f 309.009.97. De Balans wees aan als actief- Uitstaande voorschotten 124 320 gulden. Te goed in loopende rekening van de rekeninghouders f 126.092.35. De winst bedroeg f 1517.30, waardoor het reservefonds komt op f 16.147.17. Tot lid van hel bestuur werd herbe noemd de heer E. Kodde, en tot plaats vervangende leden van het bestuur de w ^f:jA voot ti CcuwteMü CANDIDAATSTELLING GEMEENTE RADEN. II o e d e lt e n s k e v lc e R. Kalk.: C. Chamujaun, wetil. (aftr.), M. Walraven, (aftr.), M. Stelin Jr., J. Steenbakker (aftr.), Joseph Franse, Mar- tinus Slcijn en J. van Bremen; Protest, kiezers: Johs. Boone, St. Ger., (aftr.), L. Lous woth., vrijz. (aftr.), D. de Regt, Clir. Hist, (aftr.), Joh. Louisse, an- ti-rev. (aftr.), J. D Eucasse, SI. Ger., I. Grocncwege, vrijz., L. v. Doesel'aar Christ IlisL, M van der Ree, Ant. Ilev Hubr. Mol St. Ger.. Jac. Priester vrijz Corn dc Putter. Christ. Hi$tA. Oel'e Anti-Re. W e m e 1 d i n g e S. G.P. Cijsouw S. D. A P.: Jac. Smits Cr A. R. met 0 Hl cn groept vrije lcie|- zers: F, Wabelte Az., J. A. Dominicus, A. Dominicus, H M Kricn.se Lokker. W. Kooman, Jan Oele, O. de Schipper Jz., Jac. Colt, Joh. Ruissen, Jac. Burger Cz Vrijheidsbond: P Liudenbergh Az., M Hoogesteger Fz Joh. Karelse Az Joh Polderman, P. J. J. Dekker Hz., Joh. de Groene AzJan Oudeman JanszM Visser, J. H. Schenk, S. Sinkc, M. O. Lindenbergli en E. Lindenhergh Klo e t i n gc: Ingediend zes lijsten, n.l.. le. W. F. K. Lenshoek, W. X van Liere, J. Q O. Lenshoek. M. Meulenberg, A. Klap: 2e. Jan Straüb, Adr. Hoogslralo. CJ de Jonge P. D. Hoogslraale, Th. Dagevos, J. Leijs. 4e. F dc Rijk. ,5e. C. Zwcedijk. M. Eversdijk Oz.. R. Buitenhuis, D. Sin ke Jr., P. I. Som er, A. dc Schipper, J 0 Dagevos Cz\ P. Vermuc Jacz J. van der Voort, J. Pieters. Schcrpcnisse lo. M. van Gorsel. 22e. Jobs. Keijzer (aftr.), A A. Rijstcn- bil (aftrL. Vos, M. P Vroegop, G Audriesscn L.Mz. 3e. J. Keur (aftr.) 4e. Adr. Ivleppe, D. IC. Rijslenbil (aftr.) 5e. W. L. Klos (aftr.), J. M. van der Graaft (aftr.), Jac Bolier (aftr) B A. Hartog, C. D Bijl, 0 Bevelander Az. en C. van Dalen. Sluis: Vrijzinnigen (linksclie partij) Van der Linde (aftr.), Iz. Brevet (aftr.,) T. v. d Werff Sz., J. J. Verhage, H Mabelis!, A. v. d. Anieele, P. D.Beun. Kerkdijken: II van Mazijlc (aftr.) ,T. A. C. de Bruijnc, I Anlonisse, J Ceininl, P. van Overbcke Sr. It. IC..- Alph, Aernoudts (aftr.), J. Al- hreclits (aftr 0. Maenhout (aftr.), Brev- aert (aftr.), v. d. Ven.' Oostburg: A. E. en O H P dc Bruijne', Ji. H. Boeltjes, J. de Puijl, L. Mherman{ W. C Vermeulen en P. J van Melle. R. K E. II. L de Milliano, P. van de Waeler, P Laurel, H. P O. van der Vleuten, A D. J Sacij en E. F Jansscns. Linkerzijde: A. Brevet, F J van de Plasschc. I van Houte MzA. P M. Meijer, A M. van Noppen, I. 0. de Mojj, R Risseeuw, H. G Eraser, II do Huilu Iz., J. de Vuijst, I. J Norlier J. van Male Sr -^01 in ge: ,xle J. F. G Kindt. P V M. Vcrcautc- ren, F. E. van der ïleijden (aftr E M J Weemaes, II J. Boogaert Th. Prael (aftr P. A. Pharasijn, M. L Teulingss, J. A. J. van dc Voorde, allen le Nieuw Namen. 2e S van Duijsc (aftr P. Bolsens (aftr P A. Hageman, (aftr C. Bleij enberg (aftrC Hoefnagels, de eerste lc Kapellcbrug, de andere tc Clingc (dorp). Se. Joh. Lagatf (aftr.), Oh. L de Bodt (aftr le Olinge 4e. 0. D. Smet, E A. van den Branden, E. J. de Nijs, L E. Vcrmeerssen. J. W. Bol allen te Olinge (dorp) ONDERWIJS. Geslaagd voor derden stuurman heer F. A. Maas, leerling van de Ruijlerschool" lc Vlissingen. wordt moet dit aanleiding geven lot ver hooging der wcekloonen De heer Meulenberg (Ellewoutsdijk) heeft met de heeren Zandee (Nieuw- doi'p) cn De Dreu (Oudelande) een on derhoud gehad in Utrecht ten kantore van dc directie der spoorwegen. Bij dal onderhoud is gebleken, dal de - Op de voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan een der Open- bare. scholen le Rotterdam, komt voor Weijcrman wel het recht heen voor de heer R. Luijmes le Souburg 1 waarden te stellen De directie meen! j dal dc hoer Woijorman ook wel voor Geslaagd voor liet eindexamen der z>jn werkzaamheden oen vergoeding loo- Rijkslandbouwwinterscliool te Dordrecht de heer A. J. A. Wagemaker lc TI10- 1 e n. Aan de Universiteit lc Utrecht slaagde voor het doctoraal examen rechtswetenschap mej. J. M. Breesncc, goh. te Zierikzee LANDBOUW. W.eeghruggcn voor de locaal spoor Z, B. In de Dinsdag le Goes gehouden al gemeene vergadering van den Kring Westelijk Zuid-Beveland der Z L. Mi werd behandeld Concessie voor Weeg bruggen op de ladiugsplaatseri van den spoorweg door Z-Bcveland Dc voor» zillcr, de heer D. W. Lindenhergh, deel de mede, dat bij het bestuur klachten zijn ingekomen betreffende de regeling voor het verkrijgen van concessies Hel dag. bestuur beert hierover een schrij ven gericht aan de spoorweg Mij Zuid- Beveland, uiteenzettend, dat de lieer Jen- of meest hardnekkige, gevallen wordt zeker en dadelijk verlicht in 99 van de 100 gevallen door Asllimador-poeder of -Cigaretten. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drog. tegen de verlaagde prijzen van f 2 voor poeder en 1' 1.70 voor Cigaret ten. (Ingez. Med.). komt Daarop is geantwoord, dat de ver- eenigingen zelf wel in slaat zijn statuten le ontworpen, en zij zich daarvoor de noodige vrijheid wilden voorbehouden. Ook werd de meening naar voren ge bracht, dal ook zonder de lussehen- komsl van den heer Weijcrman dezelfde aanbiedingen voor de weegbruggen zou den zijn verkregen Dé heeren in Utrecht hebben er op gewezen dat het bedrag van f20 per weegbrug, dat jaarlijks voor do plaats der weegbruggen moet wor den betaald, zoo laag is gesteld, op aan dringen van den heer Weijcrman. Het resultaat van dit onderhoud is geweest, dat de directie in Utrecht toe gezegd heeft deze zaak nog eens met den heer Weijcrman lc zullen bespreken, cn daarom raadt de heer Meulenberg aan een afwachtende houding aau tc nemen. Bij de verdere bespreking zegt dc heer Lindenhergh. dat het bestuur gemeend hoeft, dat het door den heer Weijcrman gevraagde bedrag op grond van zijn rech ten niet geweigerd kan worden, 011 niet van overwegend belang moet worden gc-, acht. dal dus. zij liet ook met tegenzin,)' daarin zou kunnen worden toegestemd,j door in eens dit bedrag in contanten tel betalen, zonder dal van aan doelen sprake! is. net bedrag der concessie- van jaar-» lijks f20 per weegbrug wordt door het bestuur niet te hoog geacht. Mocht de heer Weijcrman echter in plaats van een bedrag 111 contanten, toe wijzing van 3 aandcelen blijven eischen. dan adviseert hel bestuur niet lol stich ting van weegbruggen le blijven mede werken Na uitvoerige discussiën, waarbij wei nig instemming met hel advies van helt bestuur wordt getoond, eti o a. de mee- ning tol uiting komt, dal de weegbTug- ny Weijerman voor de verkrijging der concessie drie aandeden gratis verlangt Sf» noodzakelijk z.jni en dus de directie der spoorwegen ook een groot belang hij de totstandkoming heeft, zonder dal te hooge weegloonen noodig zullen zijn, krijgt het bcsluur de opdracht om zich in overeenstemming met het streven van. de heeren Meulenberg, De Dreu cn Zaïl- dce en met de gehouden besprekingen, te wenden tol de directie der spoorwc- •u. 0111 een meer bevredigende oplos- ng voor het verkrijgen van de con cessie lc bepleiten. dc op tc richten ondernemingen. De betrokken landbouwers meenen, dat alleen de heirokkenen invloed an-oclen uitoefenen op den gang van. zaken, en dat de op te richten ondernemingen niet moeten beoogen een winst te maken Daarom verzoekt liet bestuur de mede werking der maatschappij en haar direc tie tot het treffen van een andere rege ling. Op diL schrijven werd geen antwoord ontvangen, en daarom heeft het bestuur zich tot Dr Jenny Weijerman gewend, die daarop heeft geantwoord, dat hij, ingevolge destijds aangegane verplichtin gen. waaraan voor hem vrij belangrijke geldelijke risico's verbonden waren, maar ook als billijke vergoeding voor alle be moeiingen, waaronder opstellen van een ontwerp der statuten en het verkrijgen van een belangrijke reductie op den koopprijs def weegbruggen, de voor waarde heeft gesteld, dat aan hem drie aandeden in elke maatschappij worde uitgereikt Dc heer Weijerman verlangt geen op name in de besturen der maatschappijen, stelt geen eischen omtrent (1° grootte van hel weegloon, wil de keuze der we gers niet beïnvloeden. In de praktijk zal hij dus per maatschappij, als 5 pel dividend wordt uitgekeerd, jaarlijks f-175 per maatschappij ontvangen, en hij (meent dat van geen lc grootc geldzuchtigheid zijnerzijds blijkl. De voorzitter deelt mee, dat dit ant woord geen bevrediging aan het bestuur gegeven heeft. Hij meent, dal het bestuur van de weegbruggen uitsluitend bij de Dc sergeant-machinist A Bakker belanghebbenden moet berusten. Indien wordt overgeplaatst van de „Flydra" een bepaalde rente-uitlceering geëischt naar het wachtschip te YI i s s i n g e n RECHTZAKEN. O v e r l r c d i 11 g Warenwet Door den Kantonrechter te Middel burg werd heden uitspraak gedaan in de zaak tegen J. E D.» distillateur al hier. verdacht van overli-cding der Wa renwet. 111 hel afleveren van een flesch jenever met een alcoholpercentage van 40 0/0. welke als zoodanig ondeugdelijk van samenstelling was, zijnde het alco holpercentage 35 3, allhans minder dan 40 °/o Verschillende getuigen, waaronder ccnige distillateurs, en als deskundige de Inspecteur der Directe Belastingen werden in deze zaak gehoord Mr A II. Kuijpcrs uil Middelburg trad iu deze als verdediger op. Verdachte werd veroordeeld tot f 500 subs. 2 maanden hechtenis. LEGER EN VLOOT.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1