@nfinemta FEUILLETOK. Mo. 87 Woensdag 13 April 1927 J** 170' Jaargang COURANT. Dit nummer bestaat uit Twee bladen. EERSTE BLAD. Abonnementsprijs per kwartaal op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten per post f 2.50 voor Middelburg en agentschap Vlis- singen f 2.30 weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiên worden berekend per regel plaatsruimte, \met' inbegrip van omranding. Gewone adverte'ntiën 30 ct. per regel. Ingezonden Mededeelingea: 50 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f 2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiên niet groo- ter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent bij voor uitbetaling. Advertentiên onder brieven of bevra gen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent per stuk. Advertentiên moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Postchèque- en Gironummer 43255. VASTGELOOPEN. Het is somber nieuws dat uit Genève komt. Acht jaar geleden werd in het Volken bondsstatuut vastgesteld, dat dp band- having van den vrede vereischt- „de be perking van de nationale bewapening tot het laagste punt, vereenigbaar met de nationale veiligheid en met het af dwingen van internationale verplichtin gen door gemeenschappelijk optreden"'. De Volkenbondsraad zo"u daarvoor dë plannen formuleeren. Maar het bleek al "heel gauw dat diet Raad daar niet toe in staat was. De Algemeene Vergadering echter evenmin. Men zal zich herinneren dat het .plan-Cecil en andere denkbeelden achtereenvolgens weer ter zijde gesteld werden. Anderhalf jaar geleden werd toen wel besloten om een ontwapeningsconferen tie in uitzicht te stellen, maar tevens om die te doen voorafgaan door het werk van een voorbereidingscommissie. Die ïs aan den arbeid gegaan. Ze heeft zich in subcommissies verdeeld, die de' onderdeelen van het ontwapeuingsvraag- stuk bestudeerden. En reeds daarbij! bleek dat de belangen bedenkelijk ver uiteen liepen. Maar eindelijk is dan toch vier weken geleden de geheele voorbereidingscom missie in Genève bijeen gekomen om den tekst vast te stellen van de ontwerp- conventies die aan de Ontwapeningscon ferentie zouden kunnen worden voor gelegd. En tevens zou de datum van die conferentie worden vastgesteld. Maar het is mislukt. De staten zijn het niet eens geworden over de ontwerp- conventies en hebben als duidelijk blijk van de mislukking hun vergadering ver daagd tot het najaar. Over een datum der Ontwapeningsconferentie is niet eens gesnroken Alleen worden Ihans nog eciiige over gebleven onderdeelen afgewerkt, uit puur plichtsbesef. Nu is het een makkelijk werk tom schuldigen te zoeken. De Fransche pers doet het al, en schrijft booze woorden aan het adres van de Brilsche admirali teit, wier invloed men zoekt achter dë weigering van Engeland om mee te gaan met het denkbeeld-Boncour, n.l. hgpetf- king van den totalen inhoud tonnenin houd der geheele vloot van ieder land, met verplichte openbaarmaking van hei vloot-programma. Een denkbeeld, diat als compromisvoorstel ook door den Ne- derlandschen afgevaardigde mr. Rutgers werd aanbevolen. Maar laten we nu niet vergoten, dat de vorige week het Frankrijk: was, dat/ zich verzette tegen vermindering der ge oefende resérve der landmacht en van het oorlogsmateriaal van het leger wal even sterk tot de mislukking meewerkte. En als we de zaken nuchter bekij ken, dan is er achter dat alles éénzelfde verklaring te vinden, n.l. dat de belan gen te veel uiteen loopen voor één methode van beperking der bewapening. Engeland heeft nu eenmaal een groote vloot noodig, met veel kruisers, omdat het een eiland is en lange verkeers wegen over zee heeft te beschermen. Frankrijk en ook andere staten van het vasteland zijn veel meer aangewezen op een landmacht als verdedgingsmiddel. En hebben verder belang bij een groot aantal duikbooten als verdedigingsmid del. Waartegenover Engeland zich echter weer zoo onveilig gaat voelen, dat het aan F rankrijk zeker niet de vrijheid zou geven om een onbeperkt aantal duikboo ten aan te schaffen. Eu toch zou het voorslel-Boncour daartoe gelegenheid ge ven, als heette het een compromisvoor stel. En is het nu werkelijke aan Italië zoo kwalijk te nemen, dat het met zijn lange, lange kustlijn, zi cli niet onder de kleine zeemogendheden wil laten rangschikken? En als Nederland bij monde van mr. Rutgers het voorstel- Boncour verdedigde, is daarbij dan wel heelemaal een Nederlandsch eigenbelang te ontkennen? Onze mdrine is toch ook zoo zeer een verdedigingsvloot, dat ook wij meer belang hebben bij een vast cijfer voor den totalen tonneninhoud, waarin we nog vrijheid hebben voor véél klein materiaal. Neen, als deze voorbereiding mislukt is, dan wijlen we dat niet aan de „schuld" van den eenen of den anderen staat. De oorzaak zit hierin, dat de positie der landen door ligging en be drijf zoo zeer verschillen ,dat ze ieder een andere verdediging noodig hebben, zoodal er geen voor éllen toepasselijke beperkingsformule kan worden opge steld. Dat het zoo is, zal ieder betreuren. Maar een regeling die deze werkelijke heid negeert, zou geen jaar gehandhaafd kunnen worden. Stormachtige Hoogten. Naar het Engelsch van EMILY BRONTE. Door A. O. VAN STRLEN. 76). Gebruik geen leelijke woorden, en sta niet te gapen als de jonge dame niet naar je kijkt en wees klaar om je gezicht te/ Verbergen als ze liet wel doet, en als je spreekt zeg dan je woorden langzaam en houdt je handen uit je zakken. Pak je weg en onderhoudt haar zoo geschikt als je kan^,' Hij sloeg het paar gade terwijl ze langs het venster liepen. Earnshaw had zijn gelaat volkomen van zijn gezellin afge wend. Hij scheen het bekende landschap met de belangstelling van een vreemde ling en een artist te besludeeren. Oatharina sloeg een loozen blik op hem, die weinig bewondering uitdrukte. Ze wendde vervolgens haar aandacht af om voor zich zelf voorwerpen van ver maak te zoeken, en trippelde vrooflijk! voort, terwijl ze een wijsje floot om het gemis aan conversatie aan te vullen. „Ik heb zijn tong vastgemaakt," merk te Heathcliff op. „Hij zal al' dien lijd geen syllabe durven uiten! Nelly, je herin nert je m\j op zijh leeftijd - neen, nog) wal jaren jonger. Zag ik er ooit zoo BINNENLAND. DE BELGISCHE PERS OVER DE KWAJONGENS IN ROOSTEREN De correspondent te Erussel der N. R. Crt. meldt- Omtrent het voorval iu Nederlandsch Limburg zegt men ook heden in de be trokken departementen geen andere be richten te hebben dan die, welke in de bladen, zoowel Hollandsche als Belgi sche, zijln verschenen. Van officieellb zijde gaat men voort aan dit incident slechts een zeer betrekkelijke beteekenis te hechten en hoopt men, dat het gebeurde te Roosteren en elders in Nederlandsch Limburg niet de minste nadeelige gevol gen zal hebben voor de betrekkingen tu;- scheu de beide landen. Treffend is het wel, dat de Nation Beige, die andérs geen gelegenheid laat voorbijgaan om van de Belgische rechten op „le Limbourg cédé" te gewagen, dit maal aan het uitstapje vafi Zaterdagnacht slechts vier regels zonder eenig commen taar wijldt. De Vingtième Siècle weel nog' te mel den, dat de „Belgische patriotteu" een duizendtal affiches hebben aangeplakt op telefoonpalen, wegwijzers en openbare gebouwen in Nederlandsch Limburg van Maeseyk tot Susteren. Dat is, zegt het blad, langs heel den weg, in 1918 door de terugtrekkende Duilscho troepen ge volgd Ook beweert dezelfde courant nog, dat de bewoners van Nederlandsch Lim burg aan de verrichters van de nachle- lijlke expeditie hun sympathie hebben be tuigd en dat velen onder hen dezen tot een spoedigen terugkeer hebben aange spoord! Het Laatste Nieuws keurt de daad van hel groepje nachtridders, zooals het deze Belgen noemt, onvoorwaardelijk af, en zegt, dal de Belgische belangen niet bij een annexionistischen veldtocht te winnen hebben. ftok de Luiksche courant l'Exprès heel deze nachtelijke expeditie een gevaarlijke en nuttelooze daad en wil trouwens niets weten van een versterking Van het VLaamsche element in België met 200,000 a 300,000 nieuwe „Vlamingen". De Schelde verwondert er zich over, dat de Belgische regeeriug zich aan het Limburgscbe incident zoo weinig' gelegen laat liggen. Stel u eens voor, schrijft liet blad, dat Vlamingen naar Fransch Vlaan deren zouden gaan en daar in verschei dene gemeenten 'proclamaties zouden aanplakken, waarbij de bevolking wordt aangespoord zich van Frankrijk los te scheuren. Dadelijk zal het geheele Bel gische gendarmerie-corps gemobiliseerd worden om dc daders van dien aanslag als oproermakers in de doos te stoppen als hebbende een land in gevaar ge bracht en een bevriende natie belcedigd. In annexionislische kringen zit men met hel incident blijkbaar zeer verlegen en laat men zich zoo weinig mogelijk over het geheele geval uit. Vermoedelijk met het doelj de deelnemers aan het nachtelijk bezoek niet in het gedrang te brengen en hun namen zooveel moge lijk te verbergen. REUZENLUCIITBANDEN. Voorziet Uw vrachtauto slechts van Continental-Reuzenluchtban- dcn. Duurzaamheid en snelheid verzekeren U reeds bij voorbaat de hoogerc winst en zij maken Uw vrachtauto meer rendabel. (logez. Med.) Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. - Voor eenigen tijd maakten wij mel ding van hel plan van „Mercurius" om een tweede opvoering te geven van „De Distel" ten bate van de kas van liet Middelburgsch Muziekcorps. De in- leekening op de aangeboden lijsten is jammer genoeg van dien aard geweest, dat besloten moest worden, aan bet sym- phatieke plan geen uitvoering te ge ven. Sedert een paar weken is men bezig iederen dag een deel der Lange Delftbe strating alhier te veranderen door er koperslagk.eien in te brengen. Begonnen in aansluiting met het eerste proef- stukje bij de St. Janstraat is men in de richting van de Markt verder gegaan en naar wij thans vernemen, is het de be doeling voor te gaan tot hoek Markt en Burg. Voor dit jaar wil men het hier bij laten en blijft deze soort bestrating voldoen, vólgend jaar een ander deel der straat onderhanden nemen. Uit Vlicaingen. Uit het jaarverslag van den V1 i s- singschen Bestuurdersbond blijkt,dat het aantal leden op 1 Januari j.1. 1254 bedroeg tegen 838 op 1 Jan. 1926 Het ledental vermeerderde met 424 en ver minderde met 8. Alle afd.eelingen gingen vooruit, uitgezonderd <be van den Ty- pogafenbond, die van 25 verminderde tot 17. Het Instituut voor Arbeidersont wikkeling telt thans ongeveer 600 leden. De rekening over 1926 sluit in ontvang en uitgaaf op f 2032.82 en een batig slot van f 108,05. Door het Bureau voor Arbeidsrecht werden 123 adviezen verstrekt, waar van 84 aan georganiseerden en 39 aan ongeorganiseerden. Uit Zuid-BtrtUod. In de Maandag gehouden vergade ring van den raad der gemeente II o e- d.e k e n s k, e r k e werden lot leden van de schattingscommissie rijks inkpm- stenbelasting met ingang van 1 Mei a.s. herbenoemd dc heeren A. d Dek ker Jobs. Boone en C. Chamuleau en in de plaats van den heer Jacobus Bal die niet meer in aanmerking wilde ko men de .heer M. Walraven Na uitvoerige bespreking waarbij de heer M. Walraven sterk aandrong om het uilponden van vleesch bij verordening te verbieden, zulks uit het oogpunt van billijkheid tegenover de slagers die in verband met de uitvoering van de vleeschkeuringswet op hooge kpsten wor den gejaagd, werd ten slotte mei 4 tegen 3 stemmen (die van de heeren M. Wal raven, C. Chamuleau en J. Steenbakker) besloten geen bepalingen waarbij zulks verboden wordt, jn de desbetreffende verordening op te nemen. M. a st. werd aan het Groene Kruis te Hoedckenskerke een subsidie ver leend van f 765 in de kosten tol aan stelling van een wijkverpleegster voor de gemeenten Hoedekenskerke en Baar land. De subs, aan de R.-K. wijverpleging tot duiver f 350 bedragende, werd tot f 550 verhoogd- Deze subsidiên werden voor 6 jaren te rekenen van ai 1 Juli 1927 toegestaan en sprak de voorzitter zijn genoegen uit dat deze zaak aldus as tot stand gekomen, waardoor de moeilijkheden bij een voorgaande be stom uit, zooi „onbehouwen" als Joseph het noemt?'" „Erger,'" antwoordde ik, „omdat u er 'somberder bij was." „Ik schep vermaak in hem," vervolgde hij, zijn gedachten luid uitdenkend" j.Hij heeft mijn verwachtingen vervuld. Als hij een geboren dwaas was zou ik er niet half zoo veel plezier in hebben. Maar hij is geen dwaas, en ik kan. met al zijn gevoelens sympathiseeren, omdat ik ze zelf gevoeld heb. Ik weet bijvoorbeeld precies wat hij nu lijdt; hoewei het maar een begin is van wht hij zal lijden. Et» hij zal nooit in staat zijn om uit zijn toestand van ruwheid en onwetendheid op te komen. Ik heb hem vaster gekre gen ,d an zijn schelm van een vader mij •vastbond, en lager: want hij is trotsch op zijn dierlijkheid. Ik heb hem geleerd alles builen hel dierlijke als onnoozel en zwak te verachten. Denk je niet dat Hindley trotsch op zijn zoon zou zijn, als hij hem kon zien bijna even trotsch als ik op de mijne ben? Maar er is dit verschil: de een is goud dat voor straal' steenen .gebruikt wordt, en de ander ia tin gepolijst om een zilveren servies na te apen. Die van mij heeft niets waarde vols aan zich; toch zal ik de verdienste hebben om er zooveel van te maken als dat mei zulk armzalig materiaal mogelijk is. Die van hem had hoedanigheden van den eersten rang, en ze zijn verloren jirger dan nutteloos gemaakt. Ik heb niets om te betreuren; maar hij meer dan! iemand behalve ik weet. En liet mooiste er van is dat Hareton drommels veel van mij houdt! Je zult toegeven dat ik daarin Hindley heb overtroffen. Als de doode schelm uit zijn graf kan oprijzen om mij uit te schelden voor het onrecht dat zijn spruit is aangedaan, zou ik de grap beleven om den genoemden spruit zich tegen hem te zien keeren, veront waardigd dat hij zou durven schimpen op den eenigen vriend dien hij in die wereld heeft!" Heathcliff lachte inwendig helsch bij dit denkbeeld. Ik antwoordde niet omdat ik zag dat hij geen antwoord verwachtte. Ondertusschen begon onze jeugdige metgezel die te ver van ons verwjjderd zat om te hooren wat hij zei tec kenen van ongerustheid te geven, daar hij blijkbaar berouw kreeg dat hij1 zich de vreugde van Catliarina's gezelschap had (ontzegd uit vrees voor een beetje ver moeidheid. Zijn vader merkte de rustelooz/e blik ken op die naar het venster Zwierven, en de hand die besluiteloos naar zijn muts werd uitgestrekt. „Sta op, jou luie jongen!" riep hij met geveinsde hartelijkheid uit. „25e ach terna! ze zijn juist bij den hoek, bij1 de bijenkorven.1" Linton verzamelde zijn energie en ver spreking over deze k,westie tusschen het protestantsche gedeelte der bevolkingen die der k^iolieke ontslaan, thans als ui» den weg geruimd kunnen worden beschouwd. De besprekingen over de verlenging van hel dokterscontract tusschen de .ge meenten Hoedekenskerke, Baarland en 's-Gravenpolder werden oj> voorstel van den heer M. Walraven voorioopig aange houden teneinde meer gegevens aan de raadsleden te kunnen verstrekken over de van 1887 af door de gemeenten ver strekte bijdragen voor dit doel. Bij de rondvraag vroeg de heer Johs. Boone waarom bij een begrafenis het publiek van de algemeene begraafplaats door den veldwachter was geweerd De voorz. deelde mede dat, voor zoover hem bekend dit was geschied in het be- I lang van de openbare orde .doch zal j hierover nader met den gemeente-velc^- ter spreken I Voorts wenschle de heer Boone een i maximum snelheid in te voeren voor het rijdeD met auto's in .ïle gemeente. De voorz. zcide toe deze zaak in een verga dering van B en W. nader te zullen be spreken De heer Johs Louisse besprak den toestand van den overweg bij den ha- vejigprit, in onderhoud bij de N V. Spoorweg Maalsch Zuid-Beveland Al gemeen was men van oordcel, dat die I toestand aldaar wel zon verbeteren zoo- jora de maatschappij over vast personeel i beschikt. Het onderhoud daarvan liet tot dusver wel te wenschen over i De heer D de Regt vroeg of B éi i W'. nog geen geschikte standplaats voor woonwagens hadden kunnen vinden De I voorz. antwoordde dat tot dusver B en W. hierin nog niet waren geslaagd, doch dat deze zaak hunne volle aandacht bleef houden. (Voor verder Stad en Provincie zie» men het Tweede Blad.) DE ELECTRICITEITSVOORZIIENING OP WALCHEREN. In een correspondentie uit Zeeland in de N R. Crt. werd dezer dagen een be schouwing gewijd aan hel jongste be sluit van den gemeenteraad van Middel burg inzake de electrificatie van Wal cheren. Naar aanleiding daarvan, en iu ver band met de daarin verwerkte minder juiste mededeelingen in de couranten verslagen over de raadszitting, geeft mr. A. A. de Veer in genoemd blad, zoowel Ier verduidelijking als ter voorkoming jvan misverstand, de volgende nadere op- i heldering: Op de vraag: waarom noch de traim, liet den haard. Het raam was open en terwijl hij naar builen stapte hoorde ik Cathj aan haar ongezelligen makker vra gen wat die inscriptie boven de deur beteekende? Harelon staarde naar boven; en krabde als een echte boerenkinkel het hoofd. „Het is wat verwenscht schrift,'' anl- woordde hij. „Ik kan het niet lezen." „Kan hel niet lezen?' riep Catliarina; „ik kan het lezen: hel is Engelsch Maar ik verlang te weten waarom liet daar is." Linlon giggclde het eerste blijk van vreugde dat hij nog had gegeven. „Hij kent zijn letters niet," zei hij lot zijn nicht. „Had je kunnen gelooiven dat er zulk een ontzettende domkop be staat?" ,Js hij heelemaal bij zijn versland?" vroeg miss Öatliy ernstig; of is liij simpel j diet goed bij zijn hoofd? Ik heb hem nu tweemaal iets gevraagd, en iederen1 keer keek hij zoo stom dat ik denk dat Ijjj mij niet begrijpt. Ik begrijp hem ter nauwernood, dat is zeker!" „Linton herhaalde zijn lach en keek Hareton hoon en cl aan; die ongetwijfeld óp dat oogenblik niet heel helder van begrip scheen. „Er is van niets anders sprake dan van luiheid; niet waar, Earnshaw?" zei hij. „Mijn nicht denkt dat je een idioot bent Daar ondervindt je nu het gevolg van je verachting voor „boekengeleerd heid," zooals je zou zeggen Heb je zijn vreeselijk Yorkshire dialect opge merkt, Oatharina?' „Wel, wat drommel is er het nul van?" gromde Hareton, die eerder klaar stond om zijn dagelijkschen metgezel te beant woorden. Hij was op het punt om ver der uit te wijden, maar de beide jonge lieden barstten uit in een luidruchtige vlaag van vroolijkheid; terwijl mijn on bezonnen juffrouw verrukt was over de ontdekking' dat ze zijn vreemde praat tol een zaak van vermaak kon male en. „Waartoe is het noodig den duivel in dien zin te gebruiken 'J" giggelde Lin ton. .(Papa zei dal je geen slechte woor den moest gebruiken, en je kan je mond niet openen zonder een Probeer je toch als oen heer te gedragen!' „Als je niet meer een meid dan ecb jongen was zou ik je op dit oogenblik neerslaan; erbarmelijk wezen'" antwoor- de de toornige lomperd, djie zich terug trok terwijl zijn gelaat brandde van een mengeling van woede en vernedering; want hij was zich bewust dat hij belee- digd was, en wist niet goed hoe hij ejr wraak voor zou nemen. Mr. Heathcliff die "het gesprek haid hangehoord, zoowel als ik, glimlachte toen hij hem zag heengaan, maar wierp pnmiddelijk daarna een blik van bizon deren afkeer op het onbezonnen paar,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1