No. 86. Dinsdag 12 April 1927 170° Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. Bij dit nummer behoort een ByvoegseL Uit Stad en Provincie. We hebben ten onrechte den heer v. Waesberghe te Hulst meegerekend onder de Statenleden die terugkomen. De heer F. J. L. M. w Waesberghe had bedankt. Daarentegen is als nieuw lid 'gekozen de heer L. F. M. v. Waes berghe te Hulst. Uit Middelburg. De ontvanger M. A. Schouten van het kantoor der registratie no. 2 en do meinen alhier is verplaatst naar het kantoor der registratie no. 1 en successie aldaar. Uit Vlisaingcn. Te Vlissingcn zullen in den met September optredenden nieuwen ge meenteraad niet meer terugkeeren: van de anti-revolulionnairen de heeren: J. Fros en L. F. Barentsen, van de R.-Ki de heer H. M. W. L. van Bennekom, van de S.D.A.P. de heer Q. F. Lindeijer en van de socialistische partij de heer J. Post. Uit Walcheren. De jubileum pluimvee- en konijnen tentoonstelling te Souburg, te houden gedurende de Paaschdagen, belooft een waar succes te worden. Er werden een kleine honderd inzendingen meer op gegeven dan verleden jaar, wat nog al wat zeggen wil. Uit bijna alle deelen des lands is ingezonden. We verwijzen voorts naar de desbetreffende advertentie in ons blad. In de Maandagavond te Koude- kerke door de kiesvereeniging Ge meentebelang gehouden vergadering zijn tot definitieve candidaten gesteld: 1. J. A. Contant, 2. J. Vcrhage Pz., 3. dr. J. J. v. d. Harst, 4. J. Hubregtse, 5. P. de Zeeuw, 6. K. Wisse, 7. J. P. Bakker. De Emmabloemcoüccle heel'l opge bracht te Souburg f 32^,12; te Ril- t h e m f 19. Zaterdag hield de vereeniging Het Groene Kruis te Arnemuiden haar algemeene jaarvergadering in de open bare scnool. De voorzitter, de heer J. J. van Doe selaar, memoreerde, daar de vereeniging haar 25-jarig jubileum vierde, in korte trekken hare oprichting en ontstaan. De doktoren Catz en F. M. Westfaat Quadekker namen in 1902 het initia tief om tot oprichting dezer vereeniging te komen, welke met aanvankelijk 31 leaed begon. Tot voorzitter werd wijlen ds. J. Boeijenga benoemd, tot secretaris wijlen II. Ph. Monté. Van af de tweede algemeene vergadering lot op heden be kleedt de heer v. Doeselaar het voor zitterschap. Namens de vergadering bracht de se cretaris dank en hulde aan den heer v. Doeselaar voor zijn langdurigen ijver en opoffering gedurende deze ree"ks van jaren (Applaus). Ook dr. van der "Bijl bracht den voor zitter dank voor de trouwe en aange name samenwerking. De voorzitter dankte voor de aange name en waardeerende woorden lot hem gesproken. Dat de vereeniging steeds groeide en bloeide, getuigen deze getallen; in 1907 bedroeg het ledental 108, 1912 235, 1917 309, 1922 387 en op heden 420. Daar de gemeente pl.m. 450 gezinnen telt, zien we,, dat na deze 25 jaren het hoogtepunt is bereikt. Ook de cijfers der uitgaven geven een beeld van den steeds toenemenden groei: in het jaar van oprichting bedroegen de uitgaven f39, in het jaar 1926 f1571, plus f885 voor t.b.c. bestrijding. Door verdubbeling in 1920 der con tributie der leden plus een gemeentelijk subsidie van f 800, is men kunnen over gaan tot aanstelling van zuster A. P. A. van der Klooster als wijkverpleegster. Naast de verzorging van zieken in het algemeen is toen ook kraamvrouwen- en zuigelingenverzorging met afzonderlijke t.b.c. bestrijding tot stand gekomen, waarvoor sindsdien ook subsidie van het rijk en de prov. vereen, tot bestrijding der l.b.c. wordt verkregen. Een belangrijke verbetering in de zui gelingensterfte is ingetreden. Tevens viel een belangrijke verbetering te consta- teeren in den toestand der t.b.c.-lijders. Het tijdperk, dat de gemeente ten op zichte van de zuigelingensterfte nog op de zwarte lijst stond, ligt nog niet zoo ver achter ons. Het was zelfs van dien aard, dat het de aandacht der overheid trok. Van af 1917 tot 1921 bedroeg het sterftecijfer gemiddeld 18.86 pet., sinds de wijkverpleging of gedurende 1922 T926 gemiddeld 9.09 pet. Dank werd gebracht aan het advisee- rend lid dr. W. F. Th. van der Bijl voor zijn, sinds 1908 gegeven mcdischen steun. Het verplegingsmateriaal is met den regelmatigen groei der vereen, van de meest bescheidene, langzamerhand woraen tot een zoo volledig mogelijken inventaris, welke aan "de tegenwoordige eischen beantwoordt. Dat de neer J. J. van Horssen blijkt een goed magazijnmeester te zijn, getuigt het onder zijn berusting ver- keerende verplegingsmateriaal. Dit is echter niet het geval bij sommige pa tiënten, weltie na nerstel het materiaal niet op tijd terug bezorgen of niet vol doende schoon houden. Voorts bezit de vereeniging een vaste reservcsom van f 500, welke tot stand is gekomen uit de batige sloten der ver eeniging. De gemeentelijke Subsidieregeling is thans zoodanig geregeld, dat eventueele batige saldo's der vereeniging in min dering komen der subsidie. In 1926 werden 132 verplegingsarti- kelen in bruikleen verstrekt. Door de wijkverpleegster werd aan 108 patiënten hulp verleend, waaronder 36 uitsluitend t.b.c.-lijders, 21 andere 'Ziektegevallen en bij 51 bevallingen. Haar totale huisbezoeken beliepen 5224, w.o. 1095 uitsluitend t.b.c.-bestrijding, 3683 bij andere ziektegevallen en 446 bij be vallingen. De vereen, bezit 3 ligtenten, waarvan één een geheel jaar doorloopend ge bruikt is. De rekening werd goedgekeurd, in komsten 'f 1717.90, uitgaven f 1572.73, al- zoo een batig saldo van f 145.17. Uit Zuid-Bevel» ïi d. Toen men ïn den .morgen van 11 dezer aan de woning van de familie II. onder Wolphaart&dijk kwam, die op dat tijdstip steeds bij de hand bleek fe zijn, vond men de woning gesloten, doch meende men in een aan den straat weg grenzende kamer té' hooren sleu- nen, hetgeen verdacht voorkwam. Men waarschuwde de politie, die zich toegang tot de woning verschafte, alwaar men H., zijn vrouw en zijn dochter bewusteloos te bed aantrof. Bij nader onderzoek bleek, dat II.'s echtgenoote was overleden. Zoo wel bij het bed van H. en zijn echtge noote als bij dat van hun dochtertje, dat in een aangrenzende kamer sliep, 'werd braaksel aangetroffen, waaruit men de conclusie trok, dat men hier met een geval van vergiftiging te doen had. Uit e'en verhoor van H. en zijn doch tertje, die weldra tot het bewustzijn kwamen, bleek, dat men, na den vorigen avond vleesch en worst met groenten uit den eigen tuin te hebben genuttigd, reeds vroegtijdig was te bed gegaan en dat zich omstreeks te middernacht bij allen, het eerst bij de vrouw, maagkrampen, gepaard gaande met brakingen en ge volgd door bewusteloosheid, hadden voorgedaan met de voor H.'s echtgenoote noodlottige gevolgen. De politie heeft de spijzen, voor zoo ver nog voorhanden, alsmede de raen- schelijke uitwerpselen- in beslag genomen teneinde scheikundig te worden onder zocht. De genuttigde worst werd bij een slager ter plaatse gekocht en was reeds een week ten huize van H. aanwezig. Vrijdagavond vergaderde te Krab be n d ij k e de ver. „Het Groene Kruis", onder voorzitterschap van den heer Fre- Iier. Uit den groolen toeloop van de leden was op te maken, d|at er iets bijzon ders aan de hand was. Deze vergadering was n.l. belegd naar aanleiding van het op de Algem. verg. van 4 Febr. genomen besluit de tusschentijds afgetreden be stuursleden Nieuwenhuijse en Slabbe- koorn, die bedankten om plaats te ma ken voor vertegenwoordigers der Oud- Geref. te verzoeken op hun besluit te willen terugkomen. Genoemde hee ren hadden aan dit verzoek gevolg ge geven. Het bestuur meende daarom te moeten bomen met een voorstel de Sta tuten zoodanig te wijzigen, dat het aan tal bestuursleden werd uitgebreid tot 7. Dr. Hondelink drukte de aanwezigen dan ook op het hart, toch steeds te wil len in het oog houden, dat de eenheid der vereeniging lot eiken prijs behou den diende te blijven. Het voorstel van het bestuur werd uu ingeleid door den voorzitter. Enkele op merkingen van de heeren Schwartz en Welleman volgden, welke laatste voor stelde te bepalen dat het aantal "be stuursleden minstens 7 zou bedragen, om daardoor gelegenheid te geven later zon der statutenwijziging toch desgewenscht tot uitbreiding van het bestuur te kun nen over gaan. Het voorstel zou, gewijzigd in den zin, zooals de heer Welleman voorstelde, in stemming worden gebracht, toen de heer Geerling den voorzitter vroeg of nu te vens bepaald moest worden, hoe de nieuwe zetels zouden worden verdeeld, n.l welke groep of groepen "daarop aanspraak maakten. Deze opmerkingen bracht de gemoederen in beweging. De lust om te debateeren laaide hoog op. De heer Timmermans, daarin gesteund door den heer Dey, resp. woordvoerders der Oud-Geref. en der Ghr. Hist., wilden maar dadelijk uitgemaakt zien, dat het bestuur van het Groene Kruis zou wor den samengesteld volgens evenredige vertegenwoordiging der verschillende kesJsplijke of politieke groepen. Met klem kwamen daartegen op de heeren Wel leman, Schwartz en G. van *Harn. Na dat de heer Welleman len slotte had aangetoond, dat de wijze wan verkiezing en de samenstelling van "het bestuur geen zaak was, welke in de statuten, staat, maar geregeld is in het Huishou delijk reglement, dat thans niet aan de orde was, werd bij zitten en opstaan het voorstel van het bestuur, gewijzigjd volgens het voorstel van den heer Wel leman, aangenomen. Nog werd bepaald, dat candidaatstel- Eng zal plaats hebben 14 dagen, nadet de Kon. goedkeuring zal zijn verkregen. Uit Noord-Beveland. Door de Vrijzinnige kiezersgroepen te Wissenkerke is voor de op 12 April a.s. te houden gemeenteraadsver kiezing (de stemming wordt gehouden op 19 Mei) de volgende canditlatenlijsl opgemaakt: 1. S. J. de Regt; 2. A. M. v. Nieuwenhuijzen; 3. C, v. Halst: 4. W J v. d. Berge; 5. 0. Jansej 6. K. A. v, Lan- geraad; 7. W. O. Noordhoek. Maandag 11 April vergaderde te Kortgene ten huize van den heer C. Priemus het feestcomité voor het te houden zesde zangconcours, uitgaande van den Zecuwschen Zaagersbond, het welk zal worden gehouden op Woensdag 22 Juni. Medegedeeld werd, dat er 20 vereenigingen aan het feest zullen deel nemen en dat de dag door verschillende attracties zal worden aangevuld. Uit Zeeuwseh-Vlaanderen O. D. Naar de Tem. Crt. verneemt, heeft de heer W. Bedet te kenuen gegeven, voornemens te zijn tegen 1 Mei a.s. ontslag te nemen als voorzitler van het Burgerlijk Armbestuur te Terneuzen. Bij hel onweer, dat zich j.l. Zater dag ook boven Stoppeldijk ontlast te, werd de landbouwschuur, op de hof stede, bewoond door den heer M. Die- leman, in den Cambronpolder, door den bliksem getroffen en door het vuur ver teerd. In de schuur hadden een aanlal arbeiders voor het weer een schuilplaats 'gezocht. Twee hunner werden tegen den "grond geslagen, doch waren na enkele oogenblikken weer normaal. De aan wezigheid dier arbeiders kwam overigens goed te stade, om den belangrijken vee stapel, die zich in de stallen bevond, naar buiten en in veiligheid te brengen, meldt de Te-m. Crt. Ook werd het rol lend materiaal en eenig paardentuig ge red, terwijl ook nog enkele schuurdeuren werden afgenomen. Een ongeveer 12- jarige knaap maakte zich zeer verJ dienstelijk door het redden van 9 kalve ren. Een groote partij bruine boonen, hooi, stroo en verschillende landbouw machines en verdere gereedschappen gingen verloren. De brandweer was spoedig te>r plaatse, doch kon ter red ding niets meer aanvangen. Naar de Z. K verneemt, zal de lieer F. Inghcls, die niet meer op de candidatcnlijst der S. D. A. P. te W e s t- dorpe is geplaatst, v^jor de a.s. ge meenteraadsverkiezing met een vrije lijst uitkomen Uit Zeeuwse h-V laanderen W» D. De gecombineerde candidatenlijst der Anti. Eev. en Olir. Hist, kiesvereeni ging voor de gemeenteraadsverkiezing in de gemeente O o s t b u r g bevat de vol gende namen: 1. P. de Bruyue; 2. J H. Boeltjes; 3. J. de Puyt; 4. L. Meerman; 5,. W. O. Vermeulen en P. J. van Melile. Door ae A. R. partij te Aarden burg wordt de volgende candidaten lijst ingediend voor de a.s. gemeente raadsverkiezing- 1. Q. I. Catsman, 2. D. Scheclc, 3. M. Balkenende, 4 J. Dey. Door d e Ohr. Hist, te 0 a d z a n d zullen, behalve de aftredende heeren I. de Bruijne—Vim Melle en Adr. de Rul- lu, voor den raad candidaat gesteld wor den de heeren: P. van Luijk; Adr. Oap- pon; L. OijsouwM. Dierings en J, Faas De candidatenlijst der Vrijz. ziet er als volgt uit: I. Erasmus (aftr); P. Vasseur (aftr.); J. Goossen; P. M. van Iwaarden (aftr I. de Bruijne—Brevet (aftr.); P. Robijn; I. Ie Roij; J. Pleijle; P. du Rie en J. Fremouw. Hoe eenvoudig wordt het werk van den waschdag met Rinso, het moderne zeeppoeder! Het lost dadelijk op en geeft een overvloedig vet sop Laat Uw waschgoed eens in dit sop weeken en zie dan eens wat een werk U dit be spaart! Neem nog heden een proef en koop een pak Een produel der Sunlight Zeep Fabrieken (Ingez. Med.) KERKNIEUWS. Men meldt aan de N. R. Crt.: De Evangelische Maatschappij heeft dezer dagen door een daartoe aangewe zen commissie, bestaande uit de heeren ds. A. G. H. van Hoogenhuyzen, Paul Hugenholtz en ds. H. G. van Wijngaar den, contact verkregen met de Protestan ten op Walcheren en in Z -VIaan deren, daar haar geruchten waren ter oore gekomen, dat het Protestantisme in verscheidene gemeenten in Zeeland zeer moeilijke tijden doormaakt Door het ingestelde onderzoek is dat beves tigd en door conferenties mei afgevaar digden van kerkeraden en kerkvoogdijen door openbare samenkomsten in Oostburg, Axel, Aardenburg, Vlissingen en Middelburg is aansluiting van ver scheidene gemeenten verkregen en het initiatief genomen tot een krachtige Pro- testanlsche actie. Ds. Borger berispt. Het classicaal bestuur der Ned. Herv. gemeente in den ring Gouda, heeft de tegen ds. J. Borger aldaar ingediendie klacht, juist bevonden en ds. Börger een berisping gegeven. Heerenhoek zulks in de plaats wan de heeren J. Koert en Albr van den" Dries die door staking van bedrijf ophielden als zoodanig te fungeeren. KUNST EN WETENSCHAPPEN. - Catharine van Rennes is bij gele genheid van de veertigjarige herden king van de stichting harer zangschool te Utrecht benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. ONDERWIJS. Te Oostburg werd onder tame lijk groote belangstelling op Maandag 3 April jrl. een feestvergadering de-r H. B.S.-vereeniging gehouden ter viering van haar 5-jarig bestaan. Gedurende de vergadering werd een verslag over de afgeloopen 5 jaar uitgebracht, terwijl daarna de verkiezing van een nieuw be- bestuur plaats had. Door twee leeraren werd een hartig woordje in 't belang der vereeniging gesproken Vervolgens werd overgegaan tot het officieuse gedeelte eenige muziekstukjes en een paar voordrachten. De goed ge slaagde avond werd met een polonaise besloten. UPPER TEM 8ohoeiae), met goud bekroon t, geschikt voor gevoelige voeten. (Ingez. Med.) HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERU Faillissementen. Het faillissement van H Luleijn, schil der, wonende te Groede, is geëin digd wegens in kracht van gewijsde ge- gane eenige uitdeelingslijst. Het faillissement van T Nobel, koop man te Zonnemaire is'opgeheven wegens gebrek aan actief. N.V. The Vitrite Works te Middelburg. Aan de in de Maandag goedgekeurde winst- en verliesrekening over 1926 van de N.V. The Vitrite Works te Middelburg ontleenen wij het volgende Credit rente f 20277.15, korting éli koersverschil f 87 21koersverschil ef fecten f 5217.90 en bedrijfswinst f 189.359.131/2. Debet algemeene onkosten f 47613.36, afschrijving op de gebouwen f 11903 825, idem op de inrichting f 19617.111/2. do tatie ondersteuningsfonds f 9551.291/2; gratificaties f2090; dividend 8 pet tan tièmes en belasting f88518 60. ter be schikking van de algemeene aandeel houdersvergadering f 2617 20 De eveneens goedgekeurde balans geeft een passiva aandeelenkapitaal f 1 208 000; reservefonds f401000; pen sioenfonds f350.135 125 ondersleuningsf. f6090 021/2; reserve voor personeelbe- langen f 50 000reserve voor koersver schil op effecten f 17.000, crediteuren f26.603 38; deposito werkliedenfondsen 3109.55; onafgehaalde dividenden 1600; winst- en verliesrekening 167.328.331/2. De activa zijn ongeplaatste aandeelen f400.000; gebouwen, erven f 149.038.29; inrichting f295 886 74; kantoormeubilair f 2; grondstoïïen en fabrikaten f 570.131.251/2; kas en kassier f 27140.09; effecten f509.706 50; rente f 3434.65; debiteuren f278 524 91; du- bieuse debiteuren f 1octrooien f 1 BUITENLAND. LANDBOUW Bij geruchte verneemt de Z. K., dat de conferentie tusschen werkgevers en landarbeiders in W e s t d o r p e waar schijnlijk tol resultaat zal hebben, dat de loonen van verleden jaar gehandhaafd zullen blijven. - Zaterdag kwamen te Heink,ens- z a n d de leden der Algemeene Veeassu rantie voor Zuid Beveland bijeen in al gemeene vergadering Ontvangen was voor afd. paarden f 20058 29, uitgegeven f 17216.121/2, goed slot f 2842 161/2, voor afdeeling rundvee f 12484.491/2 en f 11828.891/2, goed slbt f 655 60vvoor afd. veulens f 1127.18 en f 1070.01,'goed slot van f 57.17. Het ledental voor paarden, rundvee en veulens bedroeg resp. 203, 241 en 70. Tot commissarissen werden benoemd de heeren M. Vermue Jz. te 's- H.-Arendskerke en P. A. Remijn te 's- AlgeMieen Overzicht. De strijd in Chiua. De nota der Mogendheden. De consuls der Vijf „Groote Mogend heden" te Sjanghai hebben hun protest nota aan den minister van buitenland- sche zaken Tsjeu doen overhandigen. De belangrijkste punten daarin zijn de vol gende 1. Behoorlijke bestraffing van de of ficieren. die het bevel voerden over de Kantonneesche troepen te Nanking, toen de stad geplunderd word en van alle Chineesche inwoners, die mede verant woordelijk zijn voor de gruwelen; 2. een schriftelijke betuiging van leedwezen van Tsjang-kei-sjek, den opperbevelheb ber van het nationalistische leger, waarin dc verzekering wordt gegeven, dat zijn troepen zich voortaan van alle daden van geweld tegen of aanvallen op de vreemdelingen zullen onthouden; 3 vol komen genoegdoening in zake schadever-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1