FEUILLETON No. 84. Zaterdag 9 April 1927 WDDELBURGSCHE 170° Jaargang Dit nummer bestaat uit Twee bladen. EERSTE BLAD. Abonnementsprijs per kwartaal op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten per post f 2.30 voor Middelburg en agentschap Vtis- singen f 2.30 weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën worden berekend per regel plaatsruimte, met inbegrip van omranding. Gewone advertentiën: 30 ct. per regel. Ingezonde-a--Mededeelingen 50 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet groo- ter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent bij voor uitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevra gen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Postchèque- en Gironummer 43255. DE RESULTATEN. In tegenstelling met Zuid Holland, waar de Vrijheidsbond één en Noobcl Holland waar hij Iwee zeiels won, ging de partij in Zeeland met één zetel ach teruit. Zelfs bleef het stemmenaantal achter bij dat van '23 hoewel de meer dere opkomst aan bijna alle partijen een stijging bezorgdezelfs aan de Ant Rev. partij, hoewel die ten slotte ook noig een .zelel verloor. Zou daartoe bij de Vrijheidsbond! niet meegewerkt hebben het gebrek aan ac tie? Van de meeste partijen konden we Verkiezingsvergaderingen vermelden. Van den Vrijheidsbond slechts enkele, hier en daar. Voor de Anti. Rev. kan men wel- aan nemen, dat hun achteruitgang Je wijten is aan de mededinging van de Staatkun dig Gereformeerden; en de Chr. Hist, mogen tevreden zijn dat ze hun zeven zetels behouden hebben, want de afzon derlijke lijst voor den heer Rolier (niet weer candidaat gesteld door de partij) lieefl hun ruim duizend stemmen gekost in Zierikzee en Tholen. De Vrijz. Democraten hebben hun suc ces vermoedelijk mede te 'danken aan hun ijverig werken, maar blijkbaar ook aan de aantrekkingskracht die de Can dida tuur-Staverman in Vlissingen bleek uit te o efenen. De Katholieken klommen nog weer in aantal zooals in een streek zonder veel politieke botsingen te verwachten is van een partij met veel talrijke gezin nen En de S. D. A. P. volgde de stijgen de lijn die ze de laatste jaren gercgclkf vertoont. Voor de behandeling der zaken in de Provinciale Stalen zal de nieuwe samen stelling weinig verandering beteekencn. Stormachtige Hoogten. h«t EngeSach ran EMILY BRONTÊ. Door W. A. C. VAN STRIEN. 74. Maar er waren zoo vele heuvels en banken te beklimmen en over te gaan, dat ik tenslotte moe begon te worden, en haar zei dat we halt moesten houden en op onze schreden terugkeeren Ik riep haar, daar ze mij een heel eind voorbij geloopen was; of ze hoor de mij niet of ze stoorde zich niet aan mij, want ze sprong nog steeds voort en ik was gedwongen te volgen, 'ten slotte dook ze in een holte, cn voor ik haar weer in hel gezicht kreëg, was ze twee mijl dichter bij Wulheving Heights dan bij haar eigen huis, en ik zag een tweetal personen die haar tegenhielden en ik was er van overtuigd dal Mr. Ilaethcliff er een van was. Cathy was op heclerdaad betrapt dat ze de nesten van de korhoenders leeg haalde, tenminste ze opjoeg. De Heights was land van "Heathcliff en hij maakte de siroopster een standje. „Ik heb er geen een gepakt, noch er een gevonden,*' zei ze, toen ik naar ze toe zwoegde, terwijl ze haar handen uit spreidde tot staving van de bewering „Ik had de bedoeling niet ze te vangen; Voor de verkiezing van Eerste Kamer leden is de invloed luttel, maar in i&fcr geval nog niet te berekenen. """Voor de verkiezing van leden van Ged. Staten kan liet een verschil maken. Zooals we onlangs reeds in het licht stelden werden in '23 de Gedeputeerde Staten gevormd op coalitie-grondslag. Eén zetel werd gegeven aan de oppositie (de heer v. d. Weyde, V.B.), en de an dere vijf werden verdeeld over de drie coalitiepartijen ,die samen over 24 Jer^ 42 stemmen der Staten beschikten. Dat de katholieken met 8 Statenleden, en tfë* Anti Rev. met 9 Statenleden ieder twee leden van Ged. Staten kregen en de Chr. Historischen met 7 Statenleden één, was wellicht niet .evenredig, maar het kon niet anders. Maar nu bestaat de coalitie niet meer. Wel hebben de drie coalitiepartijen nog samen een meerderheid behouden van 23 stemmen. Maar de band is verbro ken, en men -fcal nu hebben af te wachten of bij de stemming voor het college van Gedeputeerden die drie weer door onderlinge afspraak de zetelverdee- fing behouden zooals zij is. Bestaat er geen samenwerking lusschen die drie, dan krijgt men een vrije stemming, en dan kunnen er heel onverwachte resultaten uit te voorschijn komen. We kunnen niet anders dan herhalen wat we al schreven, n,l. dat we een meer evenredige verdeeling der zetels van Ged, Staten niet anders dan billijk kunnen achten. De verhouding tusschen Staten en Gedeputeerdeii is immers heel anders dan die tusschen Kamer en mi nisterie. In het rijksbestuur moet, als het parlementaire bewind goed is (waar bij we moeten zeggen, dat het nu niét goed is) een ministerie verzekerd zijn v3n den steun van een tevoren vast staande meerderheid. Dat is bij het pro vinciaal bestuur heelemaal niejj noodig Dc leden van Gedeputeerde Staten 'blij ven trouwens 'Statenlid, en stemmen als zoodanig mee, wd't de Ministers in de Kamer als regel niet doen. Dc verhou ding is veel meer die lusschen gemeen teraad cn wethouders. En ook daar-* voor komt het steeds meer in zwang, dat men de wethoudcrszetels over een aantal partijen verdeeld. We vinden het onredelijk, dat de Anti Rev. en Katholieken ieder met 8 stem men, ieder twee leden van Ged. Staten zouden krijgen, terwijl de S. D. A. P. met 5 stemmen en de Vrijz. Dem met 4, er geen enkele hebbeu, Nu we toch in ons land de evenredige vertegenwoordi- gnig zooveel mogelijk loepassen, is 'hel slechts logisch, dat men het ook doet bij de aanwijzing van Ged. Staten. Wat de algemeene beweging in ons land betreft gaven de in ons vorig num mer opgenomen staatjes speciaal die der samenvatting merkwaardige aanwijzin gen. Vergeleken met de Statenverkiezing van '23 was er een verlies voor all(e drie de oude parlijeu djer oude coalitie, speciaal echter voor de Anti Rev. die 9 en ook voor de Katholieken, die 4 zetels verloren. Zouden we het zoo ver mis hebben, als we vermoeden, dat de stemmen die deze vier zetels voor de Katholieken deden verloren gaan, groo- tendeels zijn afgedwaald naar de S. D. A. P.? Uil baloorigheid over het niet! democratisch genoeg zijn. der R. K. Staatspartij De drie zetels meer der Staatk. Geref. en dc éónc zetel méér der Ilerv Gerf. zijn natuurlijk ook^aan dc Ant-Rev. en Chr. Hist, ontnomen De Vrijheidsbond en Vrijz. Democraten wonnen hier, ver loren daar, maar bleven ten slotte „aan den vaslen kant" met ieder een zetel meer. De S.D.A P had de grootste winst met 12 zetels. Maar we hopen dat de lezer ook gelet zal hebben op de vergelijking die we gaven van de slemmencijfers van nu, met die van de Kamerverkiezing van 25. Want daaruit bleek, dat de S.D. A P. niet minder dan ruim 97 00 st. ach ter bleefHet vermoeden ligt voor hand dat daaronder ook behoort een groot deel der 23.000 stemmen die de Communisten, nu méér kregen dan in 25. En dat nog wel in weerwil van de sterke verdeeldheid in partij-Holland en parij-Wijnkoop. Die vergelijking gaf ook nog een flin- ken vooruitgang te zien voor de Chr Historischen en voor den Vrijheidsbond. En een relatief aanzienlijken achteruit gang van den Plattelandersbond, wat ons met verwondert na het optreden van den heer Braat. Ook de Vrijz. Democraten bleven bij 25 ten achter. Men zou uit dit alles kunnen conclu- deeren tot een, zij het ook niet sterke, toeneming der middenpartijen, vergele ken met de Kamerverkiezingen maar papa verleide mij dat er hier groo- te hoeveelheden waren, en ik verlangde do eieren le zien." Heathcliff keek naar mij met een lVoos- aardigen glimlach, die zijn bekendheid met hel gezelschap en bijgevolg zijn kwaadwilligheid uitdrukte, en vroeg wie „papa" was. „Mr. Linlon yan Thrushcross Grange", antwoordde zij. „Ik ducht aï dat u mij niet kende, an ders zou u niet op die manier gesproken hebben". „U denkt dus dat papa hoog geacht en gerespecteerd wordt?" zei hij sarcas tisch. „En wie bent u?" roeg Callfflrina, ter wijl ze den spreker nieuwsgierig aan staarde. „Dien .man heb ik vroeger ge zien Is hij uw zoon?" Zij wees op llareton, de andere per soon. die door die toevoeging van twee jaar bij zijn leeftijd niets anders dan meerdere dikte cn kracht gewonnen had; liij scheen even ruw en lomp als ooit. „Miss Cathy", wel ik in de rede, „het zal weldra drie uur zijn in plaats van een dal we uit zijn. We moeten werke lijk terug." „Neen, die man is mijn zaon niet antwoordde Heathcliff, terwijl 'hij mij op zij duwde. „Maar ik heb er een, cn u hebt hem ook vroeger gezien; en hoe wel uw verzorgster zoo'p haast heeft, RECHTZAKEN. Arr. rechtbank te Middelburg. In de zitting van 8 April j 1. werden de volgende zaken behandeld.- C. Bi„ 27 j„ zonder beroep le Clinge (Kopellebrug) werd ten lasle gelegd dat hij CamieL Sueus heeft geslagen eu ge schopt en zijn hond op hem heeft opge hitst. Eisch f 10 of 10 d. h. L. J. L. L. de Bi, 32 j, werkman. Hulst, werd ten laste gelegd dat hij op 22 Jan. 1927 te Ilulst foen de (Maréchaus sees hem. dien zij op heelcrdaad betrapf- ten lerwijlhij zich schuldig maakte aan overtreding der Motor- en rijwiehvet ge weigerd heeft zijn naam te zeggen en de marechaussees heeft beleedlgd Eisch: f 15 of 15 d. h. J. A., 20 j„ werkman te Middelburg wegens weigering om zijn naam te noe- ■men toen hij burengerucht maakte le Middelburg in den nacht van 11 op 12 December 1926. Eisch f '15 of 15 d. h. P. S„ 30 j arbeider, Middelburg we gens eenzelfde overtreding le Middelburg in denzclfden nacht Eisch: f 15 ol 15 d. h. A. A. B 31 j„ werkman le Nieuw- en St. Joosland voor eenzelfde feit. Eisch f 15 of 15 d h A. B26 j„ veekoopman, Wachte- beke was verboden vervoer van een rund ten lasle gelegd en door den Kanton rechter le Ilulst te dier zalee schuldig verklaard doch geen straf opgelfegd, mam- ontslagen van rechtsvervolging. De amb" tenaar van het O M. was in hooger be roep gekomen.. «Eisch: Vrijspraak. J. II. V„ 32 j„ winkelier. Middelburg, was verkoop of uitstalling van middelen ten laste gelegd,' te Middelburg op 3 Febr. j.l., en door den Kantonrechter deswege vrijgesproken. De ambtenaar van het O. M. was in hooger beroep gekommen. Eisch: Nietig verklaring der dagvaar ding. D de IC„ 42 j., klompenmaker, N.- en St. Joosland, was in hooger beroep gekomen tegen een vonnis van den Kan tonrechter le Middelburg van 2 Maart 1927, waarbij hij ter zake van overtre ding van de rijwiehvet was veroordeeld tot f 20 of 20 dagen hecht Eisch bevestiging van het vonnis van den Kantonrechter. J. J. D„ 45 j„ slager, O. cn (Wl. j^ouburg, was wegens het houden, achter zijn woning, van een slagerij, zonder daartoe vergunning van te hebben van Bi. en W. veroordeeld tot f 10 of 10 dagen hechtenis, legen welke veroor deeling hij in hooger beroep was ge komen. Eisch. bevestiging van het vonnis van den Kantonrechter. A. B.. 26 j veekoopman, Wachtebekc was door den kantonrechter te Hulst ont slagen van rechtsvervolging ter zake van ten laste gelegd verboden vervoer van een rund op 13 Nov 1926, waartegen de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie in hooger beroep was gekomen. Eisch Vrijspraak. o Politierechter te Middelburg. In de zilling van 8 April j 11 werden de volgende personen gedagvaard: A. Z„ 10 jaar, Middelburg wegens toeelgening van pl m. f 7 50 uit den gasmeter, welk geld toebehoorde aan de gemeente Middelburg Eisch en uitspraak 2 maanden gevan- genisstx-af voorwaardelijk met 2 jaar proeftijd. C. M D 31 jaar, metselaar, Sas van Gent op 12 Fcbr. 1927, wegens huisvre debreuk in de woning van E. L. Ael- breekt, en mishandeling van dezen. Eisch en uitspraak f 20 of 20 d. h. C de 30 jaar, arbeider, Kruiningen wegens een automobiel huren op een valscheu naam en de verschuldigde 1' 7.50 niet le belalen, te Goes op I Jan jl Eisch en uitspraak een maand gev. A. F. B„ 51 jaar, boolsmau Hoek, wegens beleedigiog van den kommies Bakker, te Ter Neuzen op 1-1 Febr. 1927. Eisch cn uitspraak f 15 of 15 d b. J S„ 19 jaar, koopman, Schore, we gens beleediging van J. M. Hage le Schore. op 21 Februari 1927. Eisch en uitspraak f 10 of 10 d h T\. v. d. P„ 26 jaar schildersknecht. Aardenburg, wegens mishandeling van Zietma van de Putte te Aardcnburgl op 11 cn 26 Februari 1927. Eisch en uitspraak f 20 of 20 d h (Ingez. Med.) denk ik dal zoowel' u als zij gebaat zou den zijn bij wal rust. Wil u maar dit stukje hei afslaan en mijn huis binnen gaan? U zult door die rust vroeger thuis komenen u zult vriendelijk ontvangen worden." Ik fluislcrde Calhariua toe, dat rij in geen geval het voorstel moest in will}!gen; er was heelemaal geen denken aan. „Waarom?" vroeg ze luid .„Ik ben moe van het loopen, en dc grond is be dauwd. Ik kan hier niet zitten Laat ons gaan, Ellen. Bovendien zegt- hij dat ik zijn zoon gezien heb. Ik geloof dat hij zich vergist, maar ik gis waar hij woont op de boerderij die ik bezocht toen ik van de Peniston Rotsen afkwam. Woont u daar niet?" „Ja, dat doe ik. Kom, Nelly, houd je piond het zal een traclalie voor haar zijn oin kennis met ons te maken. Hare- ton, loop met de deern vooruit. Jij zult met mij wandelen, Nelly." „Noen, ze gaat niet naar cenigc plaats van dien aard," riep ilc, terwijl ik,worstel de om mijn arm los te maken, dien hij gegrepen had, maar ze was al bijna bij den steenen drempel, en rehdc in volle haast den rand langs, iftar aangewezen meigezel was niet van zins haar te be geleiden, hij nam zijn afscheid toen de weg "bereikt was, en verdween. „Mr. Heathcliff, het is heel verkeerd," vervolgde ik„u weet, dat u geen goede bedoelt. En daar zal ze Linton zien» on alles zal verteld worden zoodra wc maar teruggaanen het zal op mij neer ko men.1' „Ik verlang - dat ze Liulon bezoekt',' antwoordde hij ;„hij ziel er dc laatste dagen wal beter uit; hij is niet vaak geschikt voor een bezoek. En we zullen haar gauw overhalen om hel bezoek ge heim le houden wat is daarin voor kwaads gelegen „liet kwaad daarvan is dal haar va der boos op mij zou zijn als hij merkte dal ik toeliet dat zij uw huis binnen trad; en ik ben overtuigd dat u slechte plannen hebt nu u haar aanmoedigt om dat te doen", antwoordde ik. „Mijn plan is zoo eerlijk mogelijk Ik zal je over mijn bedoelingen duidelijk inlichten", zei hij „Dat neef en nicht el kaar lief mogen krijgen en trouwen. Ik handel edelmoedig jegens je meester, zijn jonge spruit heeft geen verwach tingen, en als ze mijn wcnscben steunt, zal ze ineens bezorgd zijn als medeciTge- naam van Linton". „Als Linton stierf", antwoordde ik, „en zijn leven is zeer onzeker, zou Catharina de erfgenaam zijn." „Neen, dat niet", zei hij. ,Er is geen bepaling in hel testament die dat zeker maakt, zijn bezit zou aan mij vervallen; maar om disputen le voorkomen verlang ik hun vereeniging, en ben "besloten die lol stand te brengen". „En ik beu besloten dat ze nooit meer In het dagelijksche leven komen vaak kwetsuren, brand-, snijwonden, enz. voor.Verwaarloozingbaart™ dan groote zorg. Behoedt U daarvoor met VAS ELI NE'CHESEB ROUGH (spreek uit: Tschiesbro) want deze is de eenige zurenvrije ter wereld, 'n Doosje, tube of fleschje in huis Is een Hulp in den nood. Vraagt nooit Amerikaansche „Vaseline", maar met nadruk Vaseline-Chesebrough Het beste middel voor de huid! Gebruikt ook Cliesebrough Cold Cream en Chesebrough Vanishing Cream de ideale vetvrije huid-cream (Ingez. i.) J. H. St„ 65 jaar, leurder te Goes wegens ontucht te Goes in 1926 en 1927. Eisch en uitspraak een maand gev. C. L. V., 21 jaar, werkman Biervliet wegens mishandeling van J. C. Dhaenens te Biervliet op 1 Febr. j.l. Eisch en uitspraak f 15 of 15 d h. C L. de Bi, 18 jaar, landbouwer Graauw, wegens mishandeling van E. van Damme te Graauw opj 4 Maart 1927 Eisch en uitspraak f 10 of 10 d. h. J. B 47 jaar, werkman, Graauw, we gens beschadiging van een weide, door op verschillende plaatsen daarin met een spade om te woelen le Ilontenisse op 31 Jan 1927. Eisch en uitspraak f 15 of 15 d h. B K„ 33 jaar, brandsloffenhandelaar le Goes, wegens belemmering van een ambtshandeling van een agent san politie te Goes op 2 Febr. j 1 bij gelegenheid van een controle op de naleving dei- Drankwet. Eisch en uitspraak '1 20 of 20 d h, M. El 23 jaar, kermisreiziger te Middelburg, wegens verzbt tegen de po litie m den nacht van 20 op 21 Febr j V. Eisch en uitspraak f 10 of 10 <1 h. S St., 55 jaar, landbouwersknecht te 'Krabbendijke, wegens het opzettelijk een paard pijn aandoen, 'floor hel met een hooivork te gooien le Krabbendijke op 20 Februari 1927 Eisch en uitspraak f 10 of 10 d. h. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Operette Hi rscli. De volgende week Vrijdag zal de Fritz liirsch Operette wederom m Middel- b u r g optreden met ..Der Vetter aus Batavia een der woolijkste werken van de laatste jaren die zijn uitbundig succes in het buitenland niet het minst heeft le danken aan de modern getinte muziek an Kuunekc. Wij behoeven niet in den breede uit le wijden over de verdiensten van Fritz Hirsch en zijn gezelschap De herin nering aan de voortreffelijke opvoering 'an „Ein Walzertraum" is nog te leven dig, dan dat wij daaraan iets zouden be hoeven toe te voegen. ~n „Der Vetter aus Batavia treden behalve Fritz Ilirscli verder op de sou brette Fricdel Dotza, de heeren Paul Harden, Waltner Triebei, Arthur Kugeus, met mij uw huis zal naderen", anlwoord de ik, toen we hel hek bereikten, waar miss Cathy op onze komst wachtte. Heathcliff verzocht mij kalm te ziju; en terwijl hij ons op het pad voorging, haastte hij zieii om de deur le openen. Mijn jonge meesteres keek hem 'telkens aan. alsof ze niet nauwkeurig kfou uit maken wal ze van hem moest denken; maar nu glimlachte hij als hij haar oog ontmoette, en verzachtte zijn slem als liij haar aansprak; en ik was dwaas genoeg om ine le verbeelden dal de herinnering aan haar moeder zijn ver langen om haar kwaad te doen zou ontwapenen. Linlon stond bij den haard. Hij was wezen wandelen in het veld, want hij had zijn muts op, cn hij riep Joseph hem droge schoenen te brengen Hij was bang geworden voor zijn leef tijd. die nog enkefe maanden van de zestien verwijderd was. Zijn trekken wa ren nog aardig, en zijn oog en gelaats kleur frisscher dan ik mij herinnerde, hoewel het louter ecu tijdelijke glans was, dien de gezonde lucht en de welda dige zon hem hadden gegeven. „Nu, wie is dat-'" vroeg mr. Heathcliff, terwijl hij zich tot Cathy wendde „Kunt ti dat zeggen." „Uw zoon?" zei ze, nadat '/.e aarzelend eerst den een en daarna den ander had beschouwd. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1