No. 81. Woensdag 6 April 1827 170° Jaargang HIDDELBURGSCHE COURANT. Bij dit nummer behoort i Bijvoegsel. BINNENLAND.1 I)F. VERKIEZINGEN VOOR DE PROVINCIALE STATEN. Gister hebben de verkiezingen voor de Provinciale Stalen plaats gehad in Noord Brabant en in Drente. De uitslag daarvan was dat toegewe zen werden liet hieronder vermelde aan tal zetels, waarbij we ter vergelijking er naast stelden het aantal zetels volgens de verkiezingen van 1923. Noord Birahant 1927 1923 R. Kath. 50 51 S. D. A. P. B 3 Chr, Hist. 3 3 Anti-Rev. b 2 R. K.Volksp. 2 2 Vrijheidsh 3 2 Vrijz. Dem. "2 2 De Vrijheidsbond heelt dus één zclel gewonnen op de R. Kath. Dre nthe S. D. A. P. Anti-Rev. Vrijz. Dem. Vrijheidsh. Chr. Hist. R. Kath. PI.-do Eoer PI - Braai Hier zagen dus de Soc. Dem. hun aantal zetels niet 2 vermeerderen, en de JVrijz. Dem. met êén, welke drie zetels resp. veroverd werden op de Anti-Rev., den Vrijheidsbond en de Plattelanders. 1927 1923 9 7 6 7 .5 4 5 6 5 5 2 2 2 1 DE KON. FAMILIE NAAR HET LOO. Gisterenmiddag is de Koninklijke fa milie uit don Haag naar het Eoo vertrok ken. DE 18e VERJAARDAG VAN PRINSES JULIANA.. Het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie deelt mee, dat de mogelijkheid! wordt geopend om reeds van 16 April af telegrafische gelukwensclien, zoowel ge- luktclegrammen als gewone telegrammen, voor Prinses Juliana ter gelegenheid van liaar 18en verjaardag op 30 April, aan te bieden De bestelling zal geschieden op 30 April; dc afzenders moeten hun wen sell 1 aar toe te kennen geven do or een schriftelijke verklaring op het for mulier van aanbieding Uit Middelburg. - De heer O n d e r d ij k verzoekt ons zijn verdediging in de raadsvergadering «au Maandag als minderheid van B.. en W. Inzake school Bi., nader toei tfc- ilichteh. Spr. heeft er opgewezen dat Ged. Staten bij hel vergelijken der cijfers vergeten hebben, dat in Februari 1926 bij het klasse werden gerekend, welke klasse lager onderwijs de leerlingen der 7de thans niet meer bestaat. Thans zouden volgens spr. dus eigenlijk de leerlingen der IJ. L. O. school er hij moeten wor den geteld en dan is er eigenlijk geen sprake van een daling maar van een schommeling der cijfers De heer Paul sprak alleen van een re>- geeringsvoorstéT" lol verlenging van de leerplicht van li1/* tof 12 jaar. Gaarne herinneren wij nog eens aan de uitvoering van Rythmische gymnastiek en muziek, welke a.s. Vrijdagavond onder leiding van den heer Iv. de Vries en den heer Joh. II. Caro in het Schuttershof wordt gegeven voor het zoo symphatie- lce doel van steun aan de afdeeling v'an hel Centraal Genootschap van kinderen vacantie- en herstcllingskolonies. Zooals een advertentie in dit num mer blijkt is aan het slation alhier een autopark ingericht voor auto's onder toezicht kunnen worden geplaatst, DE PENSIOENWET EN IIET LOODS- PERSONEEL. Het bestuur der IootLsenvereeniging Nederland heeft aan dc regeering ver zocht, voor het loodspersoneel bij de toe passing van de Pensioenwet een re geling te doen trcfren om voor elk dienstjaar 1 een zevende jaar te be rekenen, waardoor het personeel na 35 dienstjaren vol pensioen kan krijgen. WETIIOVDERSCRISIS TE ROTTERDAM. Te Rotterdam is meder een welhou- edrscrisis ontslaan op den post voor fi nanciën, en wederom in verband met de ambtenaarssalarissen. Ruim twee jaar geleden heeft de toen malige wethouder van finauiën mr. v. d. Hoeven ontslag gewaagd, na de ver werping met 23—20 st. van een voorstel van B. en W lol het verhaal van twee pensioenspremies, ad 3 en 5i/2 pet. Na een langdurige crisis is toen een com promis gesloten tusschen. de niet-socia- ïistische raadsfracties over cle bezuini ging op dc looncn en salarissen, en toen is -de heer Schouten als wethouder op getreden, eai werd een 8V2 pct.'s korting ingevoerd. Gisteren was aan de orde een motie- Liilirs om dit percentage terug te bren gen op 5Va pot. Wethouder Schouten verklaarde zijn taak te zullen neerleggen als de motie werd aangenomen, dhar de uitvoering daarvan 71/2 ton 's jaurs zou kosten. De motie werd echter aangenomen met 21—20 st Want naast de 16 soc.- dem. en 2 communisten schaarden zich 1 Vrijz. dem en 3 R.-K. Een tweede Vrijz. dem. (de lieer v. 'Aalten') stemde le gen en de derde was afwezig Seltooirsmaialr geeft menige huisvrouw en dienstbode ruwe en roode werkhanden. Deze wor den wederom spoedig gaaf, zacht en blank door Purol. C (Ingez. Med). (lagen. M*dJ Uit Stad en Provincie, Door de staatkundig Geref. partij zijn te N i s s e voor de gemeenteraads verkiezing candidaal gesteld 1. Joos Slöl; 2. M. Eekhardt; 3. M. Iloogeste- ger. - Door de ,4,1 IC. kiesverceniging le Kwadendamrne 'zijn voor den gemeente raad le Nisse voor de as. verkiezing candidaat gesteld de heeren- 1. Jan Ver- mue, 2. F. Daalman, A. Vette, 1. C. de Winter Uit Noord-Beveland. Maandagavond heeft de kiesveree niging „Algemeen Belang'' le Colij n s- plaat in een drukbezochte buitenge wone verdadering bij stemming de volg orde der candidateulijst voor de gemeen teraadsverkiezing als volgt vastgesteld. 1. H. M. Haringman (aftr.); 2). J. F Dees (aftr.); 3. M. de Regt (aftr,); 4. J. de Looff; 5 P. Janse; 6. A. Hartog; 7» A. de Pree; 8. 31. J. EngeLvaart; 91 J. de Regt; 10. H. W. de Looff. Daar de kas er slecht voorstaat, werd besloten de contributie te verdubbelen, terwijl verschillende nog teekenden op een circulcerende lijst om het tekort terstond le kunnen dekken Tot slot wijst de voorzitter nog eens met nadruk op de a.s. Statenverkiezingen en wekt de leden op zoo veel mogelijk propagan da te maken voor lijst 3, de lijst van den Vrijheidshond. Uit Schouwen en Duiveland. Dinsdagmorgen werd het schip van W\ Dekker, afkomstig van Papendrechl, geladen met bazaltsteen en bestemd voor Ouddorp. met gebroken helmslok en overloop, zulks tengevolge van den he- vigen wind, onder den wal van Brui- nisse gesleept door de mosselvaartui gen Bru 162, schipper J v d. Berg Wz. en Bru 105, schipper S. Muller Uit Vlissingen. Hedennacht is op verschillende plaatsen te Vlissingen, waar zuiks niet geoorloofd is, verkiezi ngsreclame aangeplakt. Een maal werden de plak kers op heeterdaad betrapt en verbali seer d. Uit Walcheren, De neutrale kiesvereeniging „Ge meentebelang" te Domburg heeft Maandagavond de candidalenlijsl voor de komende gemeenteraadsverkiezing aldus vastgesteld. 1. P. .T. Elout (aftr.j, 2. P. van Sluijs (aftr.), 3. B. J. Westenburger (aftr.), 4. J. v. d. Ilage (aftr.), 5. W. Brand, 6, Cors. Maas, 7. W. Vreeke, 8. W. Trielier Dc Vrijzinnige Kiesvereeniging te Souburg heeft de volgende lijst van kandidaten voor den' gemeenteraad op gemaakt: S. de Pagter Sr., A. C llildcr- nisse, A. la Soe, J. Goedbloed, C. Hol- thuijzen, .T. Walraven, M. M. Rissecuw. W. A. Jongepier H. Öopius Peereboom, P. van Sorge. J. C. Wi. Pluimers en M. Faassen. Door de Ant. Rev. kiesvereeniging le Melis kerke werden tol Candida ten gesteld voor de a.s. gemeenteraads verkiezing de heeren 1 W. de Buck (aftr.;, 2 fz. Matthijsse (aftr.), 3. Jb. Ja" kobsen (aftr.), 4 A. .T. Huijsman, 5- C'. Davidse, 6. G. Vlieger, 7. Js. Geschicre 8. E. de Korte Jzn. Voor de a.s. gemeenteraadsverkie zing zijn te W estkapelle van libe- ale zijde de volgende heeren candidaat gesteld: B. Louwcrse (aftr Jacs. Min- derhóud Pzjr., Jacs. Minderhoud PzsrJ. Lous Lz., Wm. Minderhoud Hz., J. Tom Levsz. Do heer IC. Minderhoud Jz.,afb\, stelde zich niet meer verkiesbaar. Uit Zuid-Beveland. Door cenige personen, buiten oene kiesvereeniging staande word een lij' met candidaten voor den ^gemeenteraad te Waarde ingeleverd, bevattende dc volgende namen 1. G Bal, 2. \n. Decs, 3 Jan Schrier. Te Sch ore zullen door de Prot, Rechtschc partijen voor den gemeente raad gecandideerd, worden: 1. G. Zoete- weij (aftr.). 2 C. Potter (nflr.), 3 J. Weststrate. 4. A. Biierens, 5 H. Glorum, 6 B. Niemvenhuijse, 7 J. "L. v. cl. Brink Uit Tholen. In een Maandagavond le Slave- nisse gehouden bijeenkomst van kie zers zijn als candidaten voor den ge meenteraad gesteld de heeren P. van Iwaarden Czn en M. P. Tazelaar (beiden altredend-), benevens do heeren Joh. Leune, G. Steendijk Czn J. C'. Droogen- tiijk, J L. Dorst, Iz. Gakeer en Mart. v. Beveren Mzn Tc St M a a r l e n s d ij k is opge richt een afdeeling van de S I). A. P„ met een getal van 20'leden. Hel bestuur is samengesteld als volgt P J Carme- joole, voorzitter, J van Dienst, secre taris, A. P. Bout, penningmeester. Ur't2e*uwscn-Via»o 1 a r n O D Door de Staatk. Geref partij te Axel werden de volgende candidaten gekozen verklaard voor de a.s raadsver kiezing Iz. de Feijler Wz., P. B. van Hoeve Fz.. H. J. Ilarle en P. Ver- slrate. Te Zaa m slag zijn voor de raads- erkiezing candidaat gesteld voor de Chr. Hist, kiesvereeniging de heeren A. de Feijter, aftr., D Dees, aftr., Abr. Haak, aftr., Jac. de Regt, Jac. de Jonge, Horussen en J. de Zeeuw. Door dc Anti-Rev. kiesvereeniging S. van Hoeve, aftr, A dc Koeijer, aftr., M. Dekker, aftr, II. Bakker, Jac. van de Ree, J. van der Welle, J. van dc Wege, J. ICayser en Jac. Jansen Jac.z. f 5) en 67 honden in de 2e klasse (a f2.50), totaal f577.50. De voorzitter stelt voor het vergun ningsrecht te herzien, daar dit in den bestaanden vorm erg onbillijk is, daar de kleine herbergiers evenveel moeten beta len als de groote. In den loop van de maand zullen B. en W. met eeu voorstel komen Nog deelt de voorzitter mee, dat de waterleidingen rond de gemeente worden schoongemaakt. De candidalenlijsl van de Roomsch Kath. kiesvereeniging le Wi a t e r l a n d- kerkje bevat de volgende namen l. A. H. de Milliano; 2 J. B'. Sturm; 3 J. Fijnaut; 4. Aug. Ruyck 3. H. Wijffels en 6. P. Bouwens. (Voor verder Stad en Provincie zie men het Bijvoegsel. Uit Zeeu w s ch-Vl aandere n Wi. D. - De lijst van candidaten van den Vrijheidsbond voor de a.s. gemeente raadsverkiezing le Biervliet beslaat uit de heeren 1 Wi P. Verplanko Wz 2. A. J. Anthonissc jz:. 3. J. M. de Pfd- ler—AVeeda, 4. II van ITaneghem, 5 A Heulc, 6 J. J. de Grootc. 7. J. do Kraker de Groote. Vanwege den Vrijheidsbond zijn als candidaten voor den raad te Schoo n- flijke gestckl .1. M. Rissecuw, Antli. Luteijn, me jM. Bruijnoogc—Roolak, Jobs. Risseouw-Becu, C .1 Martijn, .1. J, van Rosevelt en Iz do^JIiillü—Sleenhart. - In de raadsvergadering te IJ z e 11- dijkc op 5 April stelden B. en W. voor de vuilnisbelt, die.geheel opgevoerd is, te verpachten, hel 'eegste jaar voor niets, verder tegen een pachtsom. Aldus wordt besloten Voortaan zal alleen ge meentevuil gestort worden op een plaats achter den heer De Ceuninclc. Het pu bliek kan het vuil voortaan storten in den put tegenover de woning van J. de Groot. Er wordt besloten een goot aan le leggen over de geheele lengte achter dc Nicuwslraat tot verbetering van de af watering. Door B. en W. wordt voorge steld een Sülcje grond op het Ravelijn te pachten om wekelijks daar den af val uit het abattoir le storten, de hon den zullen dan niet meer met afval dooi de gemeente sleepen Het kohier hondenbelasting wordt vastgesteld op: 82 honden le klasse 5 ^5®?^ nrmwrwn a wnpw Li BINNENBANDEN. Bij den Conti-Buitenband be hoort de Conti-Binnenband. Neem geen andere. Alleen beide banden te zamen geven 'n combinatie, die aan de hoogste eischen voldoet. (Ingoz. Med.) 5PR00KJESPUDMNG (lngez Med ONDERWIJS. De heer I. A. Butler, onderwijzer le W e s t k a p 11 e komt als no. 1 op de voordracht voor ter benoeming van een onderwijzer aan de openb lag. school te Wijk (N.-B Aan mej C, J. van Fraassen is p haar verzoek met ingang van 1 April 1927 eervol ontslag verleend als helpster aan de openbare bewaarschool te Goes. Mej. J, J 11. llemmekam le Sch ore slaagde te Amsterdam voor het diploma A ziekenverpleging RECHTZAKEN. Hedenmorgen heeft de heer nu- B W. F Kronenberg afscheid genomen als pre sident van de rechtbank alhier, waar bij hij werd toegesproken door den vice- president, en namens parket, griffie en balie. Op een en ander komen wij mor gen nader terug. I-fel' Bossche Gerechtshof veroor deelde den koopman P. G. J. te Tete- ringen wegens diefstal van 13 kippen te Ginneken lot 3 jaar gevangenisstraf. De rechtbank te Brgda had hem tot 4 BUITEUL&HB. Algenaen Overzicht. Onlnapcnings-eonitnissie. Nederland en Zweden looncn hun be- teekenis als neutrale staten ter conferen tie van Genóve. Zij zijn absoluut onaf hankelijk van de Groote Mogendheden <n kunnen daardoor goed bemiddelend op treden Wij hebben gezien van Zweden hoc die een oplossing wist le vinden voor de beperkingen van het materiaal der luchtvloot. Gisteren ging 't over do vioolbeperking. De discussies hebben zich direct goed ingezet, zoodat er dade lijk ook al hoop was op overeenstem ming Nadat mr Rutgers met lal van zake lijke argumenten het Fransche standp int ondersteund had, dal slechts de geza menlijke tonneninhoud der vloot behoort beperkt te worden, daar men den zwak keren maritieme» mogendheden de gele genheid moet geven rekening te houden mei onverwachte technische uitvindingen wendde mr Rutgers zich tol Lord Cecil en vroeg dezen of het Britschc doel, te weten veiligheid tegen plotselinge ver rassingen inzake den scheepsbouw van andere volkeren, niet zou kunnen bereikt worden door de vastlegging in de con ventie van een stelsel van openbaarheid der vlootbouwprogrammn's Hennings (Zweden), die reeds bij de algemeene be schouwingen in gelijken zin sprak, sloot zich nogmaals bij deze gedachte aan, die daarop zoowel door Paul Boncour als door Lord Robert Cecil aanvaard werd als mogelijke grondslag tol een compro mis. Dan is er nog het meanings verschil, dat Lord Cecil voor het openbaar ge maakte vloolbouwprogramma '11 bindend karakter wenscht, althans voor enkele jaren, terwijl Boncour wijzigingen wil voorbehouden, echter met de verplichting die* wijzigingen aan de permanente ont wapeningscommissie mee te deelcn. Er is echter al een groote toenadering vaiv zienswijzen Italiaansch-Joego Slavisch conflict. Thans heeft hel Joego Slavisch mi nisterie van buitenlandse lie zaken mee gedeeld. dal Italië thans officieel bereid is rechlslvceksche onderhandelingen te voeren. Als grondslag der onderhande lingen zou dienen hel verdrag van! Tirana en de besluiten van Nelluno Dc strijd in China. Wij hebben al gezien de' belangheb bende Mogendheden zijn 'f wèl eens over de schadevergoeding wegens de wanda den te Nanking. De Amerikaanschc nota is reeds uil Washington naar Peking gt- sseind." en men gelooft, dat zij op alle essentieelo punten overeenstemt niet de Engelsehe en Japanscbe nota's Hel gaat er nu maar om overeenstem ming le krijgen over de maatregelen te ne men in geval van verwerping der eischen van de Mogendheden «oor de Kantonnee. schc autoriteiten Voor hel overige is er vandaag geen nieuws Uit Londen wordt nog gemeld Alle in lichtingen, welke vandaag uil Nanking ontvangen zijn. wijzen erop, dat niets wordt gedaan, om het plunderen van de huizen der buitenlanders ju de stad te beletten. De huizen der buitenlanders zijn thans feitelijk geheel leeggehaald door de soldaten. Do wet op dc Engelsehe vak vereenigingen. De attorney general heeft een wets ontwerp op de vakvereenigingen en ge schillen in dc industrie in het Lagerhuis ngediend. Dc eerste lezing heeft meteen plaats gehad. De wet verklaart die stakjngen bnwet tig, die ten doel hebben, de regeering te dwingen of de. gemeenschap te intimi- deeren en die. welke geen betrekking hebben op eeJi geschil biriuen de betrok ken nijverheid. Hel poslen wordt verboden als de pos ters zoo talrijk zijn, dat zjj ïntimi- deerend gaan werken. Hel posten voor huizen van 11 ie (-sla kers wordt onwettig verklaard. De wet bepaalt dal staatsbeambten al- Jeen lid mogen zijn van een organisatie van beambten dj.,c niet zijn aangesloten bij een of ander politiek lichaam Be ambten kunnen gevoelig worden gestraft als zij aan een staking deelnemen zon der een behoorlijke opzeggingstermijn in acht le nemen. Het comité van actie van liet vak verbond heeft besloten een nationale campagne te orgauiseeren tegen deze wet op de vakvereenigingen en een vakvereenigingscouferenlie bijeen te roe pen Ier bespreking der te volgen strijd wijze Er wordt gedacht aan een groote 1 Mei demonstratie en in extremistische kringen spreekt men zelfs van 'n één daagsche proteststaking.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1