No. 79 Maandag 4 April 1927 170° Jaargang IDDELBURGSGHE COURANT. dit nümuier behoort eeu Bijvoegsel. BINNENLAND. HET NATIONALE COMITÉ VAN ACTIE TEGEN HET VJBltDJLtG. Zaterdag heeft in Den Haag de laat ste algemeene vergadering plaats ge had van "het nationale comité van actie tegen het verdrag met België. De bijeen komst was druk bezocht. Na afhandeling van de agenda wer den uit de vergaering woorden van war me waardeering gericht tot het centraal bestuur, de heeren mr, Luden, voorzit ter, ir A. A. Mussert, secretaris en E. 'A. van "Wely, penningmeester, voor de voortreffelijke leiding, aan de werkzaam heden van het comité gegeven. Besloten werd dat het comité zijn werkzaamheden" zal voortzetten pils na tionaal comité inzake een Nederllandsch- Belgische overeenkomst Ten slotte werd de volgende motie aangenomen Het nationaal comité in mice hel ver drag met België met voldoening kennis genomen heb bende dal de Eerste Kamer der Staten- Generaal het wetsontwerp tot goed keuring van het verdrag met België c.a. niet heeft aangenomen; gehoord de besprekingen in de Sta- ten-Generaal; in acht nemende dat België aan de scheiöingsregeling van 1839 rechtens noch moreel eenigerlei aanspraak kan ontleenen op politieke of economische concessies van Nederlaud; overwegende echter de wensclielijk- heid eener goede verstandhouding lus-, schen Nederland en België; spreekt den wenscli uit, dal Neder land zijn medewerking verïeene. j a- tot opheffing, onder vrijwaring van Nederland's souvereine rechten, van de op België krachtens hel verdrag van 3839 rustende politieke servituten; b. tot opening van nieuwe rechlstreek- sche onderhandelingen tusschen Neder land en België lot herziening Van het verdrag van 1839 ten opzichte van het verkeersprobleem in zijn geheelen om vang, eveneens onder vrijwaring van Nederland's souvereine rechten en op den historischen grondslag van weder- keerigheid. Jfar. VAN K Alt NEBEEK. Naar aanleiding ran de in het bin nen- en buitenland loopende geruchte^ dat de nu afgetreden Minister van Bui- tenlandsche Zaken, jhr. nu- H. A. van Karnebeelc benoemd zal worden tol ge zant te Brussel heeft de Tel. zich tot den heer van Karnebeelc zelf gewend. Deze verklaarde, dat die geruchten on juist zijn, en hij voegde er aan toe, ambteloos burger van den Haag te zul len blijven. "Wel zal de oud-minislcr ons land in den Vólkenbondsraad blijven vertegen woordigen. EEN TEGENGESPROKEN INTERVIEW. Volgens eenige bladen zou de nieuwe minister van builcnl. zaken jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland een interview hebben toegestaan aan een medewerker van de „Neptune'*, een te Antwerpen verschijnend dagblad waaruit o.a. zou blijken ,dat de nieuwe minister hel voortbestaan wcnschl van nauwe be trekicing tusschen de beide buurstaten en deze belangrijke kwestie onder el kaar wenscht te zien geregeld. Hel Ned. Correspondentie bureau weel echterte melden dal de minister aan geen enkelen journalist een interview heeft verleend. EEN BETOOGING TE BRUSSEL. De correspondent van het Vad, te Brussel meldt De Ligue Maritime Beige zet een be tooging op louw voor wal deze vereeni- ging noemt de vrijheid van <3« Schelde. De betooging heeft plaats Zoudag 10 April in de -Magdalenazaal te Brussel. De namen der sprekers zijn nog niet be kend. Uit Stad Jen Provincie. Dit Middelburg. Op verzoek herinneren wij be- langstellenden er nog eens aan, daL uit gaande van de afdeeling Walcheren van de Nederlandsche Reisvereeniging, Don derdagavond een propaganda-avond wordt gehouden in het Schuttershof Deze avond zal iu alle opzichten een feestelijk karakter dragen en wekken wij gaarne op tol hel nemen van kaar ten. die te verkrijgen zijn in den boekf handel van Gebrs. Hildernis.se ëh het sigarenmagazijn vhn den heer A. Rogge. Verder zie men de advertentie in het nummer van Zaterdag Op verzoek vestigen wij dc aan dacht op de advertentie over den Pro testantenavond op Vrijdag 8 April n.m. S uur in hel kerkgebouw der Vrijz. Ilcrv. alhier, uitgaande van de Evangelische Maatschappij Spreker ds. H. G. van Wijngaarden van Amsterdam. Orgelspel van den heer Th. Ferwerda. Het belooft een zeer belangrijke samenkomst le worden Op- verzoek verwijzen wij naar de 'advertentie in dit nummer, waarin alle fabrikanten van cacaopoeder en van ar tikelen vervaardigd van chocolade mede- dcelen, dat zij van af morgen de prijzen Runner artikelen moeten verhoogen. - Gister had door de leden der R. K. kies'vercenigfng alhier de proéïslem- plaats voor de candid,aats^telling voor den gemeenteraad. Er werden 228 stemmen uitgebracht, waarvan 140 op den heer L. J. Mes, (aftr.) en 88 op me\T0uw Scliliiterdc Nijs De officieele candi- daallijst zal nu luiden 1. L. J. Mes, 2 V. Schlüter-de Nijs. 3. G. M. Mes. - Gisterenmiddag ontdekten voorbij gangers, d'at er een begin van brand was in een woning in de Kortedelft. Toen de bewoners der benedenwoning op hel bellen niet verschenen, werden, de bovenbewoners gewaarschuwd en ook kwam een agent van politie te hulp De ze wist door het aftrekken van gordij nen erger te voorkomen. Deoorzaak was blijkbaar liet te warm worden van een cleclrisch strijkijzer, dat kinderen hadden ingeschakeld en bij de gordijnen hadden geplaatst. Zaterdagavond gaf de Mandoline- Verceniging „Sempre Ardilo'5 een uit voering in „Mercurius", dat heneden ge heel bezet was. Het betrekkelijk kleine jgroepje uilvoerenden wist jp.p verdien stelijke wijze enkele nummers ten ge- hoorc te brengen, nadat de voorzitter met enkele woorden de aanwezigen had welkom geheeten en medegedeeld had, dat f\>c vcrecuiging voor hel volgende winterseizoen grooierc plannen heeft. 3>o muziek gaf blijk dal enkele leden nog niet zoo heel lang het mandolinespel be- pefenen, maar in de toekomst kan dit nog li eel wal beter worden De leden, die een drietal éénactcrljcs opvoerden,^zorgden daarmede voor een welkome en goecl geslaagde afwisseling, terwijl onder dc lonen van de Zeel au dio Jasz nog wat werd nagedansi. In de Zaterdag op .de bovenzaal an „de Eendracht" alhier gehouden algem. vergadering der Zeeuwsehe Han delsreizigers Vcreeniging is tot voorzit ter, in plaats van den heer Valk, die be dankt had, gekozen de heer A.-Bfecfcers te Middelburg. Ui« Walcher«n. Vrijdagavond hield de vereeniging .liet Groene Kruis*'- te N.- en St. Joos- iand een algemeene vergadering, die door verhindering van den voorzitter, ge presideerd werd door den Burgemeester als vice voorzitter. De rekening 1926 bedroeg in ontv. f 291.40 en in uitgaaf f 200.25, alzoo een batig saldo van 1' $5.15, In totaal zijn 77 artikelen aan 32 le den in bruikleen afgestaan. Medegedeeld werd dal de cursus in „Eerste licifp hij Ongelukken", door verschillende om standigheden dit voorjaar niel vervolgd is kunnen worden, doch dat de lei der van dien cursus, dr. A ,T. de Woerd, zicli voorstelt hiermede in November weer te beginnen. Tegen de najaarsver gadering zal door het bestuur getracht worden een spreker le krijgen over een nader fc bepalen onderwerp, verhand houdende mei den werkkjring dier ver eeniging. Zaterdagavond trad te "W e s t k a- p e 11 e in het „Kasteel vau Batavia", namens den Vrijz. Dem. Bond voor een 40-laI toehoorders op de heer Van Gel deren uit Middelburg om uileen te zet ten welke groote befeekenis de a.s. ver kiezingen voor de Prov. Staten hebben. In hel eerste deel van zijn rede loon de spreker aan, de groote macht, welige Ged Slalen. liet college, gekozen uit de leden van de Prov. Staten, hebben öp het beheer van de provinciale "aangele genheden; ook illustreerde hij met een paar voorbeelden, lioe Ged. Staten rem mend kunnen werkpn op besluiten, ge nomen door een democralisch gemeente- bestuur. In dc hveede plaats wees hij op het groote belang der a.s. Statenverkiezing daar de Prov Staten het kiescollege vormen voor de Eerste Kamer, zoodat de kiezers bij de a.s. stemming op Woensdag 0 April mede hun invloed kunnen aanwenden op de samenstelling der Eerste Kamer. Na bespreking en Loeliehting van nog een paar punten uit het program vhn den Vrijz Dcm. Bond, wekte spr. dc kiezers die verlangen, dat-de provincie en hel land in democratisclien geest wordt geregeerd, op, hun stem Hit te brengen op den eersten c ahdidaat Vain van lijst no 2 - Zaterdagnacht is tusschen Zoute- en Biggekerke een aulo uit Vlissingen, die van Westkapolle kwam door een gebrek aan don motor in brand geraaid. De chauffeur wist tijdig de auto te verlaten en ook de cenigc in zittende in veiligheid te brengen. Do auto werd door liet vuur geheel vernield Dit Zuid-Bevej and. Door de Ani.-Rev. kiesvereeuiging le N is se werden Candida ten gesteld voor de a. s. gemeenteraadsverkiezing, le A. Slabbekoorn, 2e Jacob Slabbekoorn. 3. T Kloosterman, Dit Zeeuwseh-Vlaanderen W. D. Zaterdag 11. kwam dc gemeente raad van Aardenburg voor het eerst in 1927, en ook voor den eersten keer in de gerestaureerde raadszaal bijeen. Het nieuwe ameublement, bestaande uit 3 in u-vorm opgestelde, donker gebeitste, zware eikenhouten tafels, met groen la ken overtrokken, en daarbij passende zware zetels, waarop hel wapen van Aardenburg is aangebracht. Jammer is hel. dal door een lekkage, door een schoorsteen waarschijnlijk, een groote bruine vlek in het nieuwe plafond ont staan is. Na voorlezing der notulen zegf mevr van den Broeclce, dat liet onwaar is, dal zc, zooals in de notulen slaat, gezegd zou hebben, dat ze stemming wenscht over dc rekening van het Burger Wees huis; dc waarheid is. dal de voorzitter direct tol stemming overging, zonder den leden in dc gelegenheid le stéllen, hun op- of aanmerkingen (te maken. De. voor zitter zegt, dat de raad mans genoog is, om zich zoo maar 'mei een kluitje in liet riet to Jaleu sturen, en op dezelfde wijze als de vorige vergadering, gaat de voorzitter tot stemming over, over het al ol' niet opnemen der opmerkingen in de notulen Mevrouw v. <1. Broeclce zegt dan, nadaL de neer Blondecl gestemd liacl. dat deze heeren, waar hel T Wees huis bclreft, niet mogen medestemmen, doch do voorzitter zegt. dat ze zulks vóór de stemming had moeien zeggen. Ingekomen is o a een schrijven van de regenten van hel Burger Gaslliuis. met verzoek om in overweging to ne men de verdeeling van dc toegestane subsidie van f 10U aan de t b. c.- beslrijding te herzien. In hun schrijven geven de regenten aan. waarom de ver deeling der gelden anders zoude moeten zijn. De voorzatter steil voor om de reclame voor kennisgeving ban le nemen, daar de toegepaste wijze van verdoelen op dé laatste vergadering door den raad is goedgekeurd Het voorstel van den voorzitter werd aangenomen. Een ingekomen verzoek van dc Kon. Muziek Sociëteit ..Aardenburgscho Fan faren" om de subsidie voor 1927 le ver hoogen, werd op voorstel van den voor zitter in handen gegeven van B. en W om advies. Hel verzoek van de sportvercenigin- gen, om gebruik le mogen ma Ken van liet gymnastieklokaal met de daarin aan wezige werktuigen, alsook om een sport terrein beschikbaar te stellen, ging den- zelfden weg op. Daar echter misschien het goede seizoen voor de sport zou voorbijgaan, vóór de raad weder in de gelegenheid zou zijn, een hcsluil hierin te nemen, stelde mevr. v d. Broeclce voor, om voorloopig loe le slaan, (lat bij goed weer de speelplaats zou mogen wor den gebruikt, wal werd toegestaan. Dal hel lokaal gratis beschikbaar zou worden gesteld, aehlte (le voorzitter een be zwaar Dc lokaalkwestic werd aange houden tot een volgende vergadering. In verband mei twee ingekomen ver zoeken om vergunning voor radiodistri- butie, slelde de voorzitter voor om op advies van den Minister van Waterstaat deze aanvragen voorloopig te schorsen, wat werd goedgekeurd. Een verzoek was ingekomen, om een bijrage voor hel Schoolmuseum te Mid delburg. Dc lieer Reepmaker slelde voor om i n lol wederopzeggens jaarlijks tc verleenen, welk voorstel werd aange nomen mei 43 st. Vóór stemden Jinks en de lieer Lannoyc. Het verzoek van mevr, dc wed. A. A. .T. van den BrbeckcHussem om een stuk grond, indertijd door de ge meente van haar iu ruil voor een ander stuk ontvangen, met hel doel er zand te delven, weder te mogen terugruilen, daar dc gemeente het zand er liceft uit gehaald, werd op voorstel van B en W. nog niet behandeld, daar er nog en kele punten moeten oriderzoclil worden. Ingekomen is een verzoek om een bijdrage in de emigratiekosten van twee personen naar Canada. Het rijk geeft v>cl voorschot, indien dc gemeente één derde deel van het bedrag, dat dc emi grant te kort komt, voor haar rekening neemt. Lie voorzitter stelt voor om dit voorschot te verstrekken, mits tegen goede borgstelling en tegen 5 pet rente per jaar, dat wordt goedgekeurd Ingekomen is een schrijven van (le diaconie der Ned Herv. gemeente, in verband met de rekening van 1925 van het Burger Weeshuis, waarbij 500 voor af aan het R. IC. Armbestuur is toebe deeld, omdat regenten van het B. W. meenden, dal de diaconie geld bespaard had van vroeger, naar hun meening. te veel genoten subsidie, die ze op het Grootboek zouden geplaatst hebben Door de diaconie is later bewezen, dat dit niel zoo is. Op voorstel van den voorzitter werd met 4—3 stemmen besloten dit geval na afloop der vergadering in besloten zit ting le ebhandelen, niettegenstaande me vrouw v. d. Broeclce en de heer Van der Hooft volhielden, dat dit geen punt is, dat volgens de wel in geheime zit ting te behandelen, niettegenstaande me- De rekening van het Burger Gasthuis over 1925, sluitend in 'ontvangsten niel f23,462 en in uitgaven met f23.216, dus met een batig saldo van f 246, werd met 4 blanco, 2 voor en 1 onthouding goedgekeurd. B. en W. stellen voor om dc begroo ting van het Alg. Armbestuur niet goed te keuren, wat z. h. st. geschiedde, daar een post van f 100 is uilgetrokken, om op de spaarbank te plaatsen, tenvijl aan den anderen kant de gemeente sub sidie geeft. liet vcriuenigvuldigingscijfer voor de .gemeentelijke inkomstenbelasting werd vastgesteld op 0 7 (vorig jaar 0.75) Een verzoek van den heer Nieskens om een stuk grond in erfpacht te mo gen hebben, dat hij nu in pacht heeft werd niet toegestaan, daar de gemeente nadeel zou lijden, indien dc erfpacMsca- non evenveci'zou bedragen, als gewoon lijk betaald wordt. Op voorstel van den lieer Reepmaker zal N. in de gelegenheid gesteld worden,, den grond in erfpacht te krijgen, mits hij dezelfde pacht wil betalen ais (hans Tegen slemden de heeren Ceulenaere, de Wispelaere en Blondeel Op een verzoek, om grond in erfpacht 1c mogen ontvangen, ingediend door G. Blondeel cn vier anderen, werd zoo danig beschikt, dat de vier anderen een stuk krijgen, maar Blondeel's aandeel zal afhankelijk gesteld worden van een cventuecie aanvraag van de Mij. v Buurtspoorwegen. Daar dit een algemeen belang |eldt, zal deze Mij de voorkeur krijgen. lot leden van de schaltingsconimissic werden benoemd de heeren W. J. v. Vooren, C. J. Dinnewel, aftr J. IIol- lebrand—Kools, aïlr., cn Ti. P. II. Wijf- ïels, aflr. De heer de Bruyckere wcnschte niet meer in aanmerking te komen De leden van dc sfemhureaux voor de Prov. Sta len zullen op voorstel van den voorzitter tevens fungeeren voor de gemeenteraads verkiezingen Ue lieer Blondeel vraagt nadere in lichtingen omtrent een bericht uit St. Kruis over den weg Aardenburg—St. Kruis. De voorzitter zegt, dal er inder tijd een conferentie was geweest tus schen de gemeentebesturen van St. Kr,uis en Aardenburg. Besloten werd toen om het onderhoud als volgt te verdeelen: Aardenburg het deel, dat in de gemeente ligt, St. Kruis de helft van de resl, en aangevraagd zou worden, of Ged. Stalen de andere helft zouden willen betalen. Dit besluit is echter niel door den raad van SI. Kruis goedgekeurd De heer Lanoyc vraagt verbetering van den weg naar Tien Heereuweg Deze weg is erg smal en slecht en verbete ring ware hier meer noodig geweest dan aan de haven. EEN S.lIOKKELDIt AM A TE SLUIS. Het is Zaterdagmiddag, omstreeks half één, en als steeds op dit uur zeer stil en verlaten in het oude grensstadje S1 u i s. Plots worden dc bewoners heftig opge schrikt door hel snel achter elkaar, vallen van eenige schoten En in minder dan geen tijd weuiell hel vau een nerveus ge barende menigte op (le Kade. waar zich even tevoren, binnen liel verloop van wellicht slechts een paar minu'tcn, het tragische feit heelt afgewikkeld. Den dag daarvoor al was hel alge meen beleend, dal ze komen zouden, de dranksmokkelaars, die reells meermalen in hun zwaar geladen auto in dolle vaart bel grenskantoor waren voorbijgesloven, zonder acht te geven op het stopsein der ambtenaren. Doch niettegenstaande men zag, dat douanen cn de politiemacht zich gedurende uren, verdacht en zwaar gewapend, hielden opgesteld en een ren- zigc vrachtauto in gereedheid was ge bracht om op het cerslc commando (le straal dwars over tc steken cn zoodoen de den bruten smokkelaars den door locJit le versperren, geloofde de SJuis- sclio bevolking toch nog aan een April grap. Ilel was immers 1 April! Maar 2 April heeft den bomberen ernst dei ..Aprilgrap" maar al le duidelijk be wezen. Zooals wij hierboven schreven, had omstreeks half een hel conflict plaats. Een tweetal, hier bij de boeren veel in gebruik zijnde driewielskarren versper den den weg en diende tevens als bar ricade voor den bevel voerenden opper wachtmeester Briedó en wachtmeester De Bruijn, die beiden, karabijn in aan" slag, de smokkelauto afwachtten Voorts hadden zich nog twee marechaussees en twee kommiezen verdekt opgesteld. Dan is het oogenblik daar. Een der •Nederlandsche i ambtenaren komt vanaf Schopenbrugge per auto waarschuwen, da! de smokkelaars in aantocht zijn vlak vóór (le grens hebben zij de Belgi sche nummerplaat verwisseld voor een Nederlandsche. Even later zijn zij iu 'l zicht I)an op een vijftig nieters af stand van het Nederlandsche douane kantoor worden twee waarscliuwiags- sclioten gelost in de lucht, en voor het kantoor zwaait (le dienstgeleider. de heer Babijn, de douancvlag De aulo vermin dert haar snelheid, zal ze sloppen' Maar neen, plotseling' stormt hel gevaarle vooruil, liet kantoor voorhij, cn regel recht aan op de versperring Dc kerels zetten er blijkbaar alles op; ze móeten erdoor' De botsing Welberekend Een der driewielskarren wordt met lievige kracht aclilernit en terzijde gestooten en raakt opperwachtmeester Erïedé aan den slaap I)r opperwacJitmccsler slorl achterover cn blijft roerloos liggen Hij heeft één schol kunnen lossen. Wachtmeester .de Bruijn. die zijn collega vallen ziel. snelt, na eveneens één schot op de onverlaten le hebben gelost, op hem toe en met behulp nog van een paar ferme burgers draagt hij zijn chef cell nabij pakhuis binnen. Opperwachtmeester Briedé heeft nog 10 minuten geleefd. Docli inmiddels zijn ér nog tal van schoten gevallen. En tenslotte wordt de auto, die reeds dóór de versperring heen was geraakt, enkele meters verder lol stilstand gebracht, en de twee smokke laars, ,1. I' uit Doornik teliauFteur en P. L uit Moeskrocn worden overweldigd. Den chauffeur, die slechts over één arm beschikte, moet een kogel vlak langs 'hel hoofd zijn gegaan; hij werd door glas scherven lichl gewond aan do wang De andere smokkelaar werd op twee plaat sen geraakt: een schot trof hem in de onderkuil van het linkerbeen, een ander wondde hem onder den oksel Er zijn door de marechaussees en douanen in het geheel 11 5 12 schoten afgevuurd. Hel is te betreuren dat deze smokkel- affairc een slachtoffer heeft geischl op perwachtmeester Briedé, die én, door zijn collega's, én door de Shiiscue be volking algemeen geeerd en bemind werd als een-man-van-zijn-plichl en ecu goed mensch. Hel slachtoffer Iaat een wouwen twee kinderen achter. Het stadje is diep onder den indruk. Naar wij nader vernemen bevatte de auto vijf vaten spiritus van 96 pet. sterk" le, tesameu inhoudende 1000 liter. Na verhoor door liet onmiddellijk na het gebeurde uit Middelburg overgekomen parket zijn de beide smokkelaars nog dienzelfde middag mei de tram van 4 20 zwaar geboeid naar Middelburg overge bracht, waar zij in liet Huis van Be waring zijn opgesloten Gebleken is. dat hel niet aanwezig zijn van een telefoon toestel in liel douanokanlcSor le Sluis veel last Iieeft veroorzaakt. Gisteren was de justitie andermaal in Sluis, cn werd sectie op het lijk verricht. VERSTOPPING of moeilijke en oniegelmatij-e stoelgang regelt tneu vlug zonder kramp ot ij» met Mijnbardt's Laxaertabletten Rij Apothekers en Orogiotan. Doos 60 cent. (Ingez. Med.) KERKNIEUWS. Ger et. Kerk. Beroepen te Meliskerkie, rand A A, v d. Leer le Hoi- en Boeikop. LANDBOUW Woensdagavond vergaderden le Aaglckerke de leerlingen van den laatst gehouden landbouwcursus. onder leiding van den onderwijzer Reukchnan Aanwezig was de heer W. dc Buk, secretaris van den bond van oud-leerlin gen. die inlichtingen gaf over hel op richten van een afdeeling van bovenge- noemden bond Nadat de gcwenselite inlichtingen wa-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1