(Ingez. Mod de landbouwer C wiens rijtuig was aan gereden verklaarde op geruimen afstand de slingerende aulo te hebben zien aankomen en toen zijn rijtuig Ier zijde van den weg geplaatst te hebben. l)e kantonrechter uitspraak, doende veroordeelde 15. tot een geldboete van f 150 subs. 50 d h en onlzegde hem het recht om motorrijtuigen te besturen voor den tijd van een half jaar. De spoor wegknip te B a t li m e n Voor den kantonrechter te Deventer hebben terecht gestaan de landbouwers D J II en IJ. E. te Bathmcn, die gedag vaard waren wegens het beireden resp. op 5 en 8 Februari j.l. van den beken den Bathmenschen spoorweg-overgang, de ..spoorwegknip" terwijl het bordje „slop' was voorgedraaid Deze bekeuringen werden gemaakt om een principieele uitspraak te verkrijgen van den kantonrechter, inzake het be treden van den overweg, ingeval de hoo rnen open zijn, doch het stopsein is voor- gedraaid Verdachte IJ werd door den kanton rechter vrijgesproken die de mogelijk heid aannam, dat men aan het station Bathmen do afsluilboomen had geopend om de wachtenden, waarhij ook verdach te, den overweg te laten passecren, doch de hoornen daarna te vlug weer gesloten. Verdachte E werd schuldig verklaard der oplegging van straf VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGFAFÏF Anela meldt d d 30 Maart uil Ba tavia Een voorstel voor een luchtpost- verbinding Batavia—Semaraug—Soeraba ja, is bij de regeering ingediend 1 n d. Stoomvaartlijnen Tjerimai, p 29 Maart n m. f> u. -15 m Gibraltar. Rotterdam naar Batavia Medan, 29 Maart te Belawan. Rotter dam naar Batavia. Mars, 30 Maart te Amsterdam van West Indiè Manoeran, 28 Maart te Penang van Amsterdam Bintang, 30 Maart te Amsterdam van Java. Grotius, 29 Maart te Sabang, Amster dam naar Java Jacatra, 29 Maart te Catania, Botter dam naar Batavia Koningin der Nederlanden, 30 Maart n ni te Southampton, Amsterdam naar Batavia Moeua, 29 Maart van Colombo, Batavia naar Amsterdam. Itotli, p 28 Maart Sagres, Batavia n Amsterdam. Palria, p 30 .Maart n.m. 1 u. Ouessant, Batavia naar Rotterdam, wordt 1 April v.m. te Rotterdam verwacht. P. C Hooft, 30 Maart n.m. van Sue/., Amsterdam naar Batavia. Slamat, 30 Maart van Batavia naar Rotterdam Tabanan, p 30 Maart Perim, Batavia naar Rotterdam Toba. 30 Maart te Triest, Batavia n Rotterdam Stoomvaartlijnen op Noord-A merika. Nieuw Amsterdam, 30 Maart n.m. 2 uur van Boulogne. Rotterdam naar N •Vork. Binnendijk, 29 Maart n.m 2 u, 37 m, 200 mijl Z.W van Valentia, Rotterdam naar Boston. Spaarndam, p 30 Maart Vlissingen Rotterdam naar New-Orleans via Ant werpen VERSCHILLENDE BERICHTEN De werkman bij de gemeenterend- ging, van Ddie Dinsdagnamiddag in de Nieuwe Pnrklaan te Rotterdam bij het verrichten van zijn werkzaamheden was uitgegleden, en door de reinigingsaulo overreden, is Dinsdagavond in het zie kenhuis aan zijn verwondingen bezwe ken Hij was 38 jaar oud De rccruut van de B uit Rotter dam, ingedeeld bij het 8ste reg veld-arl te Ede. die Donderdag een trap van een paard tegen zijn voorhoofd had gekre gen is Maandag aan de gevolgen overle den De officier van justitie te 's-Graven- hnge is tot het besluit gekomen, niet te moeten overgaan tot het vervolgen van den rechercheur Rdie te Leiden het noodlottig schot op den Amslerdamschen rechercheur Kok heeft gelost, bij de be kende achtervolging van opiumsmokke laars. De officier van justitie heeft zich op het standpunt gestelddat het tra gische einde van den rechercheur aan een noodlottig toeval is te "wijten geweest, doordat de in de lucht afgeschoten ko gel tegen de bovenkant van den aulo terugkaatste. Dinsdagmiddag is op de werf van Furness te Schiedam de 21-jarige J V. van een ruim 5 Meter hooge stelling, die losgeraakt was, in het ruim van een schip gevallen Hij bekwam een schedelbreuk en was onmiddellijk dood - Zondag in den voormiddag brandde naar het D v. N. B. meldt, te Oostelbeers c a. de kapitale boerderij af genaamd dp Bausterhoeve. De boerderij is gelegen onmiddellijk bij het kasteel, binnen de grachten Door de gunstige windrichting bleef' het kasteel gespaard. Veertien stuks hoornvee en twee* paarden kwamen in de vlammen om De mannelijke bewoners waren ter kerke, de vrouw kon met haar vier kinderen, waaronder het jongste van zes dagen, met moeite door de buren ge- ed worden. Verzekering dekt de schade De oorzaak is tot nu toe onbekend. Zondagavond heeft op den Gevers- weg te Oegstgecst de tuinder Bdie met zijn auto, welke hij pas had aangeschaft ii blijkbaar nog niet goed kon besturen, toen bij de tram wilde voorbijrijden, vijf personen, die daar wandelden, in volle aart aangereden Allen, namelijk de 3 (gezusters S. en de portier van het krank zinnigengesticht Endegeesl G v G en diens echtgenoote werden min of meer ernstig gewond Tegen B. is proces-ver- baal opgemaakt. Op hel Merwedokanaal te Weesper- karspel heeft een aanvaring" plaats gehad tusschen twee schepen, waardoor de schippersvrouw B zeer ernstig verwond erd. Het ongeval werd veroorzaakt, door dat de kapitein van een sleepboot met sleep vaartuigen tusschen twee an dere, in tegenovergestelde richting va- sleeren wilde deurvaren hoewel de ruimte dit niet toeliet Tengevolge an den hevigen wind voer een der chepen legen de „Adriana Cornelia" en wel zoo hevig, dal de beide schepen lek lootten. Door den ploilselingen schok (struikelde vrouw B. over de lier, zij aaktc bekneld tusschen de lier en den Voorsteven van het schip, waarhij zij rustige verwondingen aan het dijbeen opliep en ook inwendig gekneusd werd De schippers op de overige schepen waven zoo verontwaardigd over het ge beurde, dat zij den kapilein van d;e sleep boot te lijf wilden. Paasch-Maandag zal te Vaals een groote vliegdag worden georganiseerd door de Internationale Luchtvaart-Ver- ceniging, op het hoogste punt van Neder land Het bosch wordt zóó ingericht, dat het plaats biedt aan meer dan 2090 personen Militaire vliegers uit Darm- tadl worden venvacht. Een auto, waarin gezeten was het gezin van den heer S. uit Apeldoorn, is door een losgebroken stier aangevallen Het beest duwde dc auto in een sloot. Do inzittenden konden zich intijds in veiligheid brengen. De auto werd zwaar beschadigd. De stier werd later ge grepen Maandag is op den rijksweg Venlo- Nijmegen de auto van den heer W Nijmegen In volle vaart, wegens het springen van een achterband over den kop geslagen De vijf inzittenden, 3 da mes en 2 heeren, werden ernstig gewond onder de auto uitgehaald. Dinsdagmor gen was hun toestand redelijk. Bij een kindje van den kapper G te Dieren, dat ernstig ziek was, moest ge toomd worden. In een onbewaakt oogenblik is ver moedelijk de kap van de wieg met de spiritusvlam in aanraking gekomen In minder dan geen tijd was hel kind dooi de vlammen omringd De ijlings toege schoten ouders konden het aanvankelijk niet bereiken. Toen zij er in geslaagd •en hel vuur te dooven, bleek de kleine ernstige brandwonden opgeloopen te hebben Enkele oogenblikken later be zweek het kind. De arbeider J. H., uit Onstweddcr- tange, die Dinsdag door een motorrijder werd aangereden en zwaar gekneusd werd opgenomen, is Zaterdag overleden. Bij een voetbalwedstrijd te Sappe meer brak Zondag een spil, tengevolge van een botsing een been. Per zieken auto werd hij naar Groningen vervoerd Dc wedstrijd werd gestaakt. Twee jongens van 13 jaar hadden zich dezer dagen voor den politierechter te 'Lowestoft te verantwoorden torcidat zij op een avond om elf uur uitvoering hadden gegeven aan een lang gekoes terd plan en een garnalenschuit hadden losgemaakt waarmee ze naar Nederland wilden varen. Ze hadden twee fleschjes water, wal biscuits en een kompas bij zich Het vaartuig werd den volgenden morgen vermist. Een sleepboot ging er op uit en trof op acht mijlen ten N. van Lowestoft de schuil aan die langzaam voer mét beide zeilen op Een der beide jongens zat aan het roer, de ander was ziek en lag onder in het scheepje te hui len. Zij worden thans onder toezicht ge plaatst, getracht zal worden ze naar zee te krijgen Toen Zaterdagmiddag een gids 'n gezelschap toeristen hel gedenkteeken voor don Volkerenslag bij Leipzig liet zien. sprong plotseling een 23-jarig arts over een balustrade en viel 20 M diep in de hal neer. De ongelukkige, werd met zware hoofdwonden en gebroken armen en beeuen opgenomen en naar een zie kenhuis* vervoerd Men twijfelt of hij er het leven zal afbrengen, Het echtpaar Wood te Aberdeen vierde Dinsdag zijn 65-jarig huwelijks feest De man is 86, de vrouw 84 jaar oud. Het 2-jarigdochtertje van een echt paar te Chattanooga (Tennessee) werd uit haar wiegje gestolen De politie kou geen spoor van- hel kindje ontdekken, doch Zaterdag kreeg de vader een pakje met het nachtponnetje en een lok van zijn kind Daarop volgde een briefje met een andere lok. Dat briefje gelastte den vader op een bepaalde plaats in de staa 3333 dollar en 33 cent te overhan digen aan een- neger, die hij daar zou aantreffen met een bezemsteel in de hand. Hel briefje deelde verder mee, dat liet kind gezond en vroolijk was en bij ontvangst van 't geld teruggegeven zou worSen. De angstige vader volgde de aanwijzin gen van het briefje op en den volgenden dag werd het kindje, naakt, gevonden voor de deur van een predikant, die het onmiddellijk aan de ouders teruggaf AUTO-ONGELUK. Dinsdagmorgen wilde op den Dam te Arnhem de 54-jarige J F. den weg over steken en werd door een luxe-auto, bq- stuurd door een 77-jarigen heer aan gereden. De man bekwam zeer ernstige inwen dige verwondingen en naar het Stedelijk Ziekenhuis vervoerd, overleed liij een uur later aan de bekomen verwondingen Omstanders verklaren, dat de bestuur der voldoende signalen heeft gegeven De politie doet nog onderzoek in hoever den bestuurder schuld treft. ERNSTIGE MISHANDELING. In „de Hoeve" onder Nieuwkuik hoor de, naar de ,,'s Hert Crt." meldt, Maan dagavond de 78-jarige A v. d. P. ru moer nabij zijn huis, waarop hij met een lamp in de hand naar buiten ging om te zien wat er gaande was. Zoodra hij echter buiten was, kw; een persoon op hem af, sloeg hem de lamp nil de hand en bracht daarop P. met efen groot mes een diepen steek in den rug toe. Ook de zoon van d. P., die hierop naar buiten kwam. kreeg ernstige steken in de zijde, waarbij waarschijnlijk de long geraakt is. Beiden verkeeren in ernstigen toe- stano. Als verdacht van deze misdaad is door de marechaussee uit Heusden in hechtenis genomen dc 18-jarige W v O., eveneens in de Hoeve woonachtig. Hij blijft alle schuld ontkennen, hoe wel hij door v. d. Pol en zyn zoon als dc dader aangewezen werd Ook wer den alle jongelui gehoord, die met ver dachte op hei middernachtelijk uur in gezelschap waren. Geen van hen kon of wilde de politie aanwijzingen geven Voorloopig is v O op vrije voeten ge steld. AFLOOP AANBESTEDINGEN. Sproeten komen vroeg in het voorjaar, koop tijdig een pol üprutol, Bij alle Drogisten. (Ingez. Med.) De volledige uilslag van de gisteren door den hoofdingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat te Middelburg gehou den aanbesteding is als volgt; a. het uitvoeren van baggerwerk en voor de buitenhavens van hel kanaal door Be vela nd te Hauswecrl en U Wemtidinge. gedurende het jaar 1927 Inschrijvers; N.V Aannemersbedrijf v h. W. P en H. de Vries, Rossum, 14 c., Gebr. van ÏÏallum, Zaltbommel, 12 c Nijmeogsche Baggei' en Aannemersmaat schappij, Nijmegen, 11.6 c.; N.V. Maat schappij Nederland, Bussum, 11.5 c NV. Bagger maatschappij Holland le Hardings veld 10.5 e.E. van Noordenne, Sliedrechl 9.7 en J. Kraaijaveld, Sliedreclxt, 9.1 per opgebaggerde M.3 specie bij een werktijd van 55 uur per week. b hel zee%\ aarts verleugen va: strandboofd 22 aan de Oude Hoevi tan de ?'cc dkust van hel eiland Schoi wen. beboerende lot de zeewerken in Zeeland. Inschrijvers; M v d. Velde, Bruinisse, 950 scheepston s tor Is teen; N.V Aanne mersbedrijf v h W. 't Hoen, Helder, S.T \V. Bot, Rilland-Bath 1208 S.T, en J. de Vries, Heemstede, 1603 ST. c. bel herstellen der schade, toege bracht door hel stoomschip Primula aan het Groenharthoofd en door het s.s. For- bin aan '1 Leugeuaarshoofd te Vlissingen, in 2 perccelen en in massa. Raming le perc. 1' 2500, 2e perc. f 21.000, mas sa f 23.500. Voor het le perc. waren geen inschrijvers Voor het 2e perc A A de Wilde, Middelburg, f24.476, D. Stada, IJmuiden, f20900, J J Jansen, Middelburg, f20,500. Voor de massa: A. A de Wilde, Midi- del burg, f28422, W Klootwijk Oz., Pa pendrecht, f27500, N.V. Aannemersbedrijf v li. P. H van Wijnen, Dordrecht, f25238 J Blijlevens, Geertruidenberg, f21975, P J de Bonrgraaf, Wemeldinge, f23850; Th ■Smeulers, Dordrecht, f23800; A Straaten JrHansweert, f23900, N.V. Aannemersbedrijf v.li. van Dongen en van Hoven, Dordrecht, f22890. en firma 0. Kasleleijn en Zoon, Dordrecht, f 22490 d hel vernieuwen van palen in de hoofden van de zeeweringen le Vlis singen en in de hoofden van de voor malige Marinebuilenhaven lè Vlissingen. Raming f20 000 Inschrijvers: N.V. Aan nemersbedrijf v li P II van Wijnen, Dordrecht f22980, A A. de Wilde. Mid delburg.' f21960, P. J de Bourgraaf, We meldinge. f21710, Th Smeulevs, Dor drecht, f 21770, J. Parel. Sliedrecht, f21682, D Stada, IJmuiden f21400; W Klootwijk Cz Papendrecht, f20665; N.V. Aannemersbedrijf v.h. W. 't Hoen, Hel der, f20317, A v d Straaten Jr., Hans weert, f19900; firma O. Kasleleijn \pn Zoon, Dordrecht, f19421 en N. V Aan nemersbedrijf v.h. van Dongen en Hoven te Dordrecht voor f19270. BUITENLAND. lïE VOORBEREIDING TOT DE ONT WAPENINGSCONFERENTIE. Men schrijft ons uit Genève Den 21en Maart is te Genève de derde zitting van de commissie tol voorberei ding der Onlwapenings-conferentie ge opend. Dit lichaam, waarin de regecrin- gen van 18 staten, waaronder de Ver-4 eenigde Staten van Amerika, vertegen woordigd zijn, is in het leven geroepen door een besluit van de Volkenbonds vergadering, in 1925 op Nedorlandsch initiatief genomen, om een algemeene conferentie tot beperking der lie wa peningen voor le bereiden Na het vorige jaar twee zittingen gehouden te hebben, waarin zij het technische werk aan twee onder-commissies opgedragen heeft, is de voorbereidingscommissie thaus in hel be zit hunner rapporten. Zooals de voorzit ter, Jhr. Loudon, Maandag in zijn ope ningswoord zeide, zal deze zitting van het grootste belang zijn. Thaus zal aan gegeven dienen te worden, hoe men de ze technische gegevens aan de politieke, economische en sociale toestanden moet aanpassen, om werkelijk tot een vermin dering van den ontzotlenden druk der bewapeningen te geraken. Thans zal de commissie het bewijs hebben te leveren, dat de ontwapening niet slechts een her senschim is van enkele pacifisten, maar een mogelijkheid, die werkelijk bereikt kan worden. Tevens zal dan echter nog duidelijker naar voren kpmen, welke moeilijkheden aan dat grootsche werk in den weg staan, en welke ver schillende stroomingen daarbij lol elkan der gebracht moeten worden. Hetgeen d e ontwapening wel liet meest tegenwerkt, is ongetwijfeld het weder- zijdsch wantrouwen, dat de verschillende staten jegens elkander koesteren, en hetwelk hen angstvallig maakt, iets van hunne tegenwoordige bewapening los te laten. Het feil, dat Sovjet-Rusland niet deelneemt aan de ontwapeningspogin- gen, werkt er niet weinig toe mede," dezen vrees te versterken. Het gevolg hiervan is, dat de meeste Midden-Euro- peesche staten, wier woordvoerder Fran krijk is, de ontwapening onverbrekelijk samenkoppelen met de veiligheid, en niel tot vermindering hunner bewapeningen willen overgaan, alvorens voldoende waarborgen te hebben, dat zij, in geval van een aanval, krachtdadigen hulp den Volkenbond zullen krijgen Reeds op de Parijsche Vredesconferentie heeft Frankrijk tevergeefs getracht zijn veilig heid te verzekeren door het scheppen van een internationaal Volkenbondsleger en een internationale conlröl© op de be- apeningen. Eveneens valt in dit ver band te vermelden de mislukte pogingen van Frankrijk, om met Engeland en Vereenigde staten een verdrag te sluiten, tot garandeering van de Fransch-Duil|- scbe grens, een poging, die tenslotte een gedeeltelijke bekroning heeft gevon den in de Locarno-verdragen. Eenigzins anders echter dan Engeland over het probleem. Dit land, dat zich op zijn eiland heel wat veiliger voelt dan het rechtstreeks aan de Duitsche expansie blootgestelde Frankrijk, hecht niet aan die waarbor gen. Engeland's isttreven is er veeleer op gericht, te geraken !lol een plmospheer van vertrouwen, waardoor de ontwape ning geleidelijk zal tot stand komen, -krachtig gesteund door de publieke opi- maat, waar binnen zy vrij zijn, de soort schepen te bouwen, die zij verkiezen. Engeland, daarentegen, wil voor elke ca tegorie de tonnenmaat vastleggen. Het bezwaar van vele staten, o.a. Nederland, is, dat het onbillijk kan werken tegen over stalen, die slechts over een ge ringe totale tonnenmaat kunnen beschik ken en toch uitgebreide zeegrenzen te verdedigen hebben, Zooals te verwachten was, verschil len beide ontwerpen in hunne bepalin gen over de controlfe. Engeland is hierin Frankrijk tegemoetgekomen, doch Frank rijk verlangt bovendien de instelling van een permanente ontwapeningscommissie, te Genève gevestigd, die bevoegd zal zijn, kennis te nemen van klachten omtrent overschrijding van de voorgestelde maxi ma. Vindt deze commissie de klacht ge grond, dan zal zij een onderzoek/ ter plaatse doen instellen, zelfs tegen deD zin van den betrokken staat. Het En- gelsche ontwerp, dat geen permanent)© commissie kent, acht aan een onderzoek de toestemming van den betrokken staat onontbeerlijk. Ziehier eenige der voornaamste mee- uingsverscbillen, doch geenszins alle Toch valt hieruit reeds af te leiden, hoe veel er de komende weken gearbeid zal moeten worden, om uit deze zoo ver schillende stroomingen tot een positief •esultaal te geraken. Na vijf dagen aan algemeene bespre kingen gewijd te hebben, besloot de com missie aan haren voorzitter en aan hare beide ondervoorzitters, de Belgische en Ozecho-Slowaaksclie vertegenwoordigers, de Brouckère en Veverka op te dragen, de beide ontwerpen zoodanig systema tisch te rangschikken, dat punt voor punt de tegenstellingen duidelijk naast elkan der zouden komen te staan, ora een ge- makkelijken basis der besprekingen te vormen Onder algemeene hilariteit werd ten slotte besloten, een derde voorstel, afkomstig van den Ohineeschen alge vaar digde Ohu achterwege te laten. Deze had n .1. voorgesteld, het voorstel van een Ohineeschen keizer van vóór 2000 jaar te volgen, die alle wapenen in zijn land liet verzamelen, om ze in een groo- ten smeltkroes le smelten, en cr beelden voor zijn paleis van te laten maken. Deze verlichte despoot was wel ten val geko men, maar dit was niet het gevolg gie- weest van zijn zoo origineel© en vooruit strevende onlwapeningspoliliek. De besprekingen der komende dagen worden het behoeft nauwelijks gezegd te worden met spanning tegemoet ge zien. Genève, 26 Maart 1927. De thans vergaderende commissieheeft voor zich twee, deze week ingediende ontwerp-verdragen, het eene ingediend door den Engelschen vertegenwoordiger Lord Robert Cecil, het andere door Frankrijk's woordvoerder, Paul Bon cour. Zooals te verwachten viel, -wijken deze ontwerpen op menig punt van el kaar af, en zal de commissie nog ver scheidene vergaderingen moeten houden alvorens de beide standpunten zoo üielil lol elkander gebracht zijn, dat men van een compromis zal kunnen spreken. Beide ontwerpen gaan uit van de ge dachte, dat de beperking moet omvat ten de land-, de zee- en dp luchtmacht Overeenstemming lieerscht ook over het feit, dat de beperking alleen de mililaire krachten in tijd van vrede moet omvat ten. Alleen de aanvallende krachten moe ten beschouwd worden; in zijn verdedi ging inoet een staal vrij zijn. Wordt oen staat aangevallen, dan zal bij op eigen krachten moeten steunen, totdat de Vol kenbond in staal is, hem le hulp te ko men. In beide ontwerpen verbinden de ver dragsluitende partijen zich hunne „ef- fcclifs" tc verminderen. In de definitie van deze „effectifs" wijken zij echter niet onbelangrijk van elkaar af. Bepaalt het Fransche ontwerp zich uitsluitend tol een beperking van die troepen, die onmiddellijk tc gebruiken zijn zonder mo bilisatie, zoo spreekt Lord Oeoil's plan van troepen, die binnen een bepaalden tijd na de opening der vijandelijkheden naar liet gevechtsfront gezonden kunnen worden Ook in de vlootbeperking bestaat een principieel verschil. Frankrijk wil de sta ten binden aan een maximum-tonnen:- BRIEFWISSËLING. Onderwijzer. „Verheffing van liet Openbaar Onderwijs" beteekent nog niet de bevordering van alleen dht open baar onderwijs dat een groep der open bare onderwijzers daarvan wenscht te maken. BEKENDMAKINGEN. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der ge meente Middelburg brengen ter open bare kennis, dat van 29 Maart 1927 af op de gemeente-secretarie ter visie is ge legd een verzoek met bijlagen van de BATAAFSGHE IMPORT MAATSCHAPPIJ te 's-Gravenhage om vergunning tot het oprichten van een ondergrondsche ben- zijQebewaarplaals met bovengrondsche af tapinrichting in perceel kad. bekend, ge meente Middelburg in sectie F no. 2954, plaatselijk gemerk|t wijk T no. 247a, gele gen aan den Veerschen weg. Dat op Dinsdag den 12 April a.s., des voormiddegs te 1 li/» uur ten raadhuize gelegenheid zat zijn tegen deze verzoeken bezwaren in te brengen en deze mondei, of senn'rtelijk toe te lichten, alsmede zoowel de verzoeker als zij, die be zwaren hebben in le brengen, gedurende drie dagen vóór genoemd tijdstip op de gemeente-secretarie van de ter zake in gekomen schrifturen kennis kunnen ne men •dal ingevolge Circulaire van den Com missaris der Koningin d.d. 2 November 1907 A no. 4688, 3e afd. niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkom stig art. 7 der Hinderwet voor het ge- - meentebestuur of een of meer zijner le den zijn verschenen ten einde hun be zwaren mondeling toe te lichten. Middelburg, 29 Maart 1927. Burgemeester eu Wethótiders voorn., P. DUMON TAK, Voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretaris. HINDERWET. Burg. en Wetli van Middelburg maken bekend dat bij hun besluit van lieden aan de MAATSCHAPPIJ „PETROLIFÈRE" te 's-Gravenhage en hare rechtverkrijgende voorwaardelijk vergunning is verleend tot oprichting van een bewaarplaats van pe troleum in perceel lead, bekend gemeen te Middelburg in sectie D no. 2470, plaat selijk gemerkt wijk IC no. 309, gelegen aan de Lange Geere alhier. Middelburg, 29 Maart 1927. Burg. en Weth. voornoemd, P. DUMON TAK, Voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretaris EJoeLpïsehe Drukkerij G- W. dan Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1