JCoxin CONTINENTAL Autobanden Dinsdag 29 Maart 1927 Uit Stad e» ProvmcSt Prijsverlaging van af 25 Maart 1927, No. 74 MIDDEL 170' Jaargang COURANT. NA DE VERWERPING VAN IIET VER DRAG MET BELGIË. DeBelgischeMinist er. raad. Over een gistermiddag onder voorzit terschap van den minister-president Jas- par gehouden ministerraad, (welke door door den minister van buitenlandschc 2aken, Vanderveldc, die nog niet uit AVeenen is teruggekeerd, niet kon wor den bijgewoond) werd het volgende com munique aan de pers versürekt: De ministerraad heeft zich beziggehou den met den toestand, geschapen ten ge volge van de verwerping door de Staten- Generaal van het Nederlandsch-Belgische verdrag van 3 April 1925. Hij werd er pijnlijk door getroffen, te meer waar Eelgië blijk had gegeven van groolett be- zadigingszin, met het inzicht lusschen beide landen een oprechte en duurzame verstandhouding te scheppen, deze laatste trouwens in hun wederzijdsch belang, evenals in dat van Europa zijnde, zooals blijkt uit de reeds in 1920 door de mo gendheden aan de grondslagen der over eenkomst verleende bekrachtiging. De re geering, zich sterk voelend door den eensgezinden steun der natie, is vast be sloten voort te ijveren voor herziening der tractaten van 1839, ten einde de ver wezenlijking te verzekeren der cssen- tieele eischen van België, namelijk voor wat betreft zijne verbindingswegen niet de zee cn den Rijn. B,elgische ontevredcn- over de Fransche pers., In Belgische politieke en journalistie ke kringen, zoo meldt men uit Brussel aan de N. R. Crt., is men zeer ontstemd over de wijze, waarop sommige Parijsche bladen de verwerping van het verdrag in een voor het Nedcrlandsche standpunt geenszins ongunstigen zin commenteeren. De Libre Belgique en de Vinitfième Siècle geven dan ook lucht aan hunne verontwaardiging. De Libre Belgique schrijft Laat er ons voor zorgen ook'in de Nederlandsch- Belg. kwestie niet eens te meer de du pe te worden. Men ziet de Fransche pers onderduims partij trekkBh* voor Neder land en ons deu raad geven, concessies te doen. De reden van deze houding is heel eenvoudig. Te Parijs is men niet zeker van Nederland en men tracht het voor zich te winnen, terwijl men ervan verzekerd is, dat wat er ook gebeure, de Belgen steeds met Frankrijk zullen zijn. Laat er ons dus niet over ver wonderen, indien de keuze gevallen is voor het belang en tegen onze senti mentaliteit. De Vingtième Siècle is niet minder bit ter en komt aandragen met het ver haal, dat Duitscbland veel heeft geïn trigeerd ten e'inde het verdrag te doen verwerpen en dit door bemiddeling van den Nederlandschen Prins-gemaal. Uit Middelburg, Op Zaterdag 30 April zal onze Prinses Juliana 18 jaar en daarmede meerderjarig worden. Zal zij met recht Neorland's Kroonprinses kunnen wor- nen worden genoemd. Zeker een heug lijk feit in de geschiedenis van ons vaderland en van het daarmede zoo nauw verbonden Huis van Oranje. Als ons Vorstenhuis heugelijke voorvallen herdenkt heeft het Nedcrlandsche volk steeds mede geleefd en gelukkig is dit ook nu nog voor het overgroote deel van ons volk het geval. Dus ook op 30 April van dit jaar zullen de gedachten van honderdduizenden uitgaan naar de vorstelijke residentie naar H. K. H. Prin ses Juliana, Have Ouders en H. M. de Koningin-Moeder. Maar daarbij behoeft het niet le blij ven, alom zal men ook op gepaste fees telijke wijze uiting wlilen geven aan zijn blijdschap op dien dag. En als dit het geval is dan mag en zal ook Zeeland niet achter blijven en zal Zeeland's hoofdstad het voorbeeld moeien en naar wij vertrouwen ook willen geven. Do vereeniging „Uit het VolkVoor het Volk'' ,die reeds zoo menigmaal als het gold Oranjefeesten, de leiding nam. heeft besloten ook nu by voldoenden steun niet achter te blijven en zal trach ten door het aanbieden van lijsleu vol doende gelden bijeen le brongen om een feest te organiseeren. Voorloopig is ge dacht aan klokkenluiden, carilloubespe- ling, een matinee en een lichtstoet. Vooral dit laalste kan heel wat wor den als er voldoende medewerking is. Maar die medewerking kan zeker ver kregen worden, dit is gebleken in 1909 toen ter gelegenheid van de geboorte van de Prinses op 21 Mei door dezelfde vereeniging een feest werd gegeven, waarvan ook een lichtstoet een belang rijk deel vormde. Toen werkten verschil lende turnvereenigingen, jongelingsver- eeniging en leerlingen van verschillende onderwijsinrichtingen gezamenlijk mede en als dezer dagen de circulaires uitgaan waarin tot deelneming wordt opgewekt, zullen deze vereenigingen, deze groepen van leerlingen zeker weer wel ernstig overwegen of en hoe zij mede zullen doen. Zij behoeven zelfs niet tot de ont vangst der circulaire te wachten, maar kunnen reeds nu plannen maketn. Maar voor alles moet Uit het Volk— Voor hel Volk over voldoende geld kun nen beschikken ,wij vertrouwen echter, dat ook dit wel „recht zal kome". Op de algemeene begraafplaats al hier had Maandagmddag te ter aarde bestelling plaats van het stoffelijk over schot van wijlen den heer Dr. Justus Papegaaij, in leven hoofd der kliniek voor huid- en geslachtsziekten aan het Binnengasthuis te Amsterdam en consu lent bij het Wilhelmina-gaslhuis aldaar. De lijkkist werd gedekt door een paar groote kranzen van de familie, terwijl een open rijtuig met bloemen, w.-o. een stuk van den kring Walcheren van de Nederl. Maatschappij tot bevordering der genees kunst, volgde. Aan de geopende groeve voerde het eerst het woord prof. Dr. S. Mendes Co sta uit Amsterdam, die schelste hoe hij gedurende eenige jaren in do beste harmonie met den overledene heeft samengewerkt. Dank brengt spr. voor wat dr. Papegaaij op wetenschap pelijk gebied heeft bereikt, naast zijn moeizamen arbeid als medicus vond hij nog gelegenheid lot veel wetenschappe lijke studie en zijn kennis bleek reeds uit zijn proefschrift over „Pathogene schim mels der huid" Zijn studie d,eed hem een nieuwen .schimmel ontdekken, waaraan zijn naam steeds verbonden zal blijven. Toch vond hij ook nog tijd voor arbeid in verschillende wetenschappelijke ver eenigingen en was hij o.a. secretaris van de vereeniging van huidartsen. Spr. brengt namens die vereeniging dank voor alles wat dr. Papegaaij voor haar heeft gedaan. De overledene, beloofde g zooveel voor de toekomst, doch nu reeds bij dit heengaan op jeugdigen leef tijd kan getuigd worden van een schoon werkzaam leven. Moge dit een troost zijn voor zijn jonge weduwe en voor de familie, in het groote verlies, dal hen heeft getroffen. De heer arts E. Hammer, patholoog anatoom van het Wilhelminngaslhuis schetste de groote eigenschappen van den overledene als dokter en meusch. Hij was een gaarne geziene collega, wiens heengaan dan ook een groote leegte zal achterlaten eii wiens nagedachtenis in eere zal worden gehouden. Ook in den kleineren wetenschappelijken kring, waar in spr. met den overledene zitting had, stond dr. Papegaaij hoog aangeschreven. De heer arts 0. Postma sprak na mens assistenten en verder personeel van het Binnengasthuis om een laatsten groet te brengen aan den overledene, die stcedis .bereid was te helpen. Spr. doel dit ook namens het verplegend personeel, wat zoo dikwijls steun bij dr. Papegaaij vond in moeilijke oogenblikken. Ook namens den amanuensis brengt hij een laatsten groet. Spr. heeft bijna 7 jaar met den overledene samengewerkt en hem hoog loeren waardeeren. „Beste Just, wij zul len je niet vergeten", aldus eindigde spreker. De heer mr. J. J. Polderman uit Heemstede, nam als vriend van meer dan 25 jaar lang afscheid aan dit graf van den man, dien hij schetste als iemand met een open karakter voor al len, die hem van nabij mochten kennen, Spr, gaf de verzekering, dat de vrienden de jonge wouw de wiendscliap zullen overdragen, die zij voor den overledene koesterde. De heer ds. J. H. Yaandrage Ned. Herv. predikant te Monnikendam, sprak als oud-studie- en clubgenoot cn Vertolkte de ontsteltenis, die door dit heengaan is verwekt, het heengaan van een besten vriend, die ook zulke hoogo eischen aan zich zelf stelde. Men staat bij het heengaan van zulle een jong leven met schoone vooruitzichten voor een der levensraadselen, doch spr. her innert er aan, ,Gods tijd is de besleT'. Moge deze woorden een troost zijn voor de familieleden. v De laatste spreker was de lieer d r. W. F Th. v. d. Bijl uit Avncmuiden, voorzitter van den kring Walcheren van de Maatschappij tol bevordering van de geneeskunde die er o,p wees, dat dja overledene een van die personen was, die de geneeskunde en ook de Maat schappij zoo hard noodig heeft. Spr. ge tuigt namens den kring van het innig medegevoel met de familie en eindigt met de woorden: „Dr. Justus Papegaaij, rust zacht, in uw eigen Zeeuwschen bodem". Nadat de heer A. W. Papegaaij, een broeder van den overledene, dank had gebracht voor de laalste eer, zijn overleden broer betoond, was de diroe- ve plechtigheid, die op allo aanwezigen een diepen indruk maakte, len einde. Uit Vliasingen. Door de Chr. Hist, kiesvereeniging te Vlissingen zullen de volgende heeren candidaal worden gesteld voor den gemeenteraad: 1, W. L. Huson; 2. W. de Ridder, beiden aftredend; 3. J. J. van der Eijk; L. J. Polderman, jdtr.; 5. A. Cappon; 6. L. Back; 7(. W. Stok; 8. J. J. v. di. Bergen; 9. W. H. van Breen; 10. W. Schmidt; 11. C. Dommisse Jznt De R. IC. kiesvereeniging te Vlis singen heeft de volgende candidates lijst opgemaakt voor den gemeenteraad 1. E. Andriessen, 2. mej. H. Meijer, 3. J. J. Stoops, 4. W. J. G. Brans, 5. S. J. M. ICieviets, 6. J. C. Lenaerts. Hieruit blijkt, dat ook de heer Van Bennekom niet meer in den raad zal te- rugkeeren. Uit Walcheren. Maandagavond is te Koudeker- ke door de marechaussée gearresteerd L. G., boerenknecht aldaar, ver dacht van zware mishandeling van het vee. Uit Zuid-Beveland. Aan de rijkszeewering le Petten (N.-IÏ.) is benoemd tot opzichter de heer C. Adamse; aan de havenwerken le Vlissingen de heer II. Ph, Meijer; beiden leerlingen van den cursus voor Technisch Ambtenaar R. W. S. te Goe,. Uit Tholen, Naar we uit Stavenissc vhr- nemen stelt de heer A. II. v d. Slikke, raadslid en eerste wethouder aldaar, zich om gezondheidsredenen niet meer voor genoemde betrekkingen verkiesbaar. Uit Zeeuwseh-VlaMi'ltien O D. Door de liberale kiesvereeniging to txel werden voor de aanstaande raadsverkiezing de volgende candidates gesteld A. E. C. Kruijsse (aftr.), Ph. J. van Dixhoorn (aftr.), H. Wolfert, A. Essel- brugge, A. IJzebaart Jr. en D. van Cad- zand. Tc N i e u w-N amen is de 23-jarige Fr. v. R. bij het werk aan de Krkis- sclians te water geraakt en jaatmcrlijk verdronken. Uit Zeeuwse h-V laanderen W, D. Jt— 'floor ac ft. K. nar tij te v arden burg is voorlcopig de Candidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing als volgt samengesteld I. C. Blondeel (aftr), 2. A. de Biruijne, 3. R. v. d. Voorde, 1. P. Wieme, 5. E. de Wispelaere, 6 Mevr. Ancion-v. Maldegem, 7. Mej". J. de Rijcke. B. en W. van St. Kruis bepaal den, dat de evcntueele stemming voor leden van den Raad zal gehouden wor den op 21 Mei. Ideaal laxeermiddel met zekere zachte werking. Per doos 75 cent. tingez. Med.j (lngez. Med.) Prof. dr. J. te Winkel. Zondag herdacht de nu bijna 80- jarige oud-hoogleeraar prof. dr. J. te Winkel den dag van zijn gouden ju bileum als doctor in de letteren. Op de receptie te zijnen huize, Keizersgracht 48, Amsterdam, welke druk bezocht was, verschenen prof. dr. R. C. Boer, dr. A. Zeyderveld en de heer D. Fuldauer, voorzitter en leden van het uitvoerend comité voor dit jubileum. (Lodewijk van Deysel, lid van liet comité, was verhin derd). Zij boden een album aan, dat de namen der deelnemers aan het hulde blijk bevatte, en deelden mede, een redexoering werd met het oog op den gezondheidstoestand van den hoogbejaar den geleerde niet gehouden dal in den loop van dit jaar een feestbundel ter eere van prof. te Winkel zal wor den uitgegeven. Ter receptie waren vele wetenschap pelijke instellingen en vereenigingen ver tegenwoordigd. Tol de bezoekers behoor den ook een groot aantal professoren, zoo van Amsterdam als elders. In ver band met deze herdenking was in de woning van prof. te Winkel een kleine tentoonstelling van zijn werk met tal van souvenirs uit zijn leven aangericht. ONDERWIJS. - De voordracht voor onderwijzeres aan de openb. lagere school le 's-H,- A ronds kerke beslaat uil de dames- 110. 1. C. W. de Heer, Tholen, 2. A. IJr Mollema, Middelburg en 3. P. A. Verhage, Zuidzande. Dc benoeming heeft Maandag a s. plaats. - Tot leeraar in het schilderen aan de Ambachtsschool le Goes is benoemd de heer D. Maandag tc Arnhem. Geslaagd te Batavia voor diploma B (hoofdinaclimist), de heer L J. ten Haaf, 2e werktuigkundige Kon. Pakctv. Maatschappij, geb. te Z i e r i k z e e. KERKNIEUWS. Ds. S. v. d. Molen, predikant bij de Ohr. GerefGemeente le Z i r i k- zee, hoopt Zondag 24 April a s. afscheid te prediken. Ned. Herv. Kerk. Bedankt voor het beroep naar Wdl- dervank door ds. E. van Ruijtenberg tc Oostburg. Geref. Kerk. Aangenomen hel beroep naar Vee re en bedankt voor Raamsdonk, Hijlaard Hoogvliet, dc heer P. van Strienl cand. te Terneuzen. Bedankt voor het beroep naar Melis- kerke, door ds. J. W. van Tol, te Scha- rendijke. D-oopsgez. Gem. Eedankt voor het beroep naar Aar denburg door ds. P. Ens tc Warns. 20 K.M. per uur J. J. B., te Middel burg, f5 b. s. 5 d. b. Loopen over bezaaiden grond- L. P. N., te Middelburg, f5 b. s. 5 d. h. Fietsen zonder licht. G. de V., te te Zoutelande, f 0.50 b. s. 1 d. h. Met een motorrrijtuig zonder nood zaak de linkerzijde van den weg houden: J. J. B., te Middelburg. Wegens de om standigheden, waaronder het feit is 'ge pleegd, geen straf. Fietsen zonder licht en niet hebben van een rem op een fiets met freewheel- inrichting; I. de L., te Vlissingen, 2 maal f 7.50 b. s. 2 maal 5 d. h. Vteesch, dat aan keuring is onderwor pen, doch niet is gekeurd, vervoeren: A. L., le Middelburg, wegens de om standigheden, waaronder het feit is ge pleegd, geen straf. Als bestuurder van een motorrijtuig daarmede over een weg rijden op zoo danige wijze, dat daardoor de vrijheid en de veiligheid van het verkeer op dien weg wordt .belemmerd cn in gevaar gebracht A P. S., te Vlissingen, f 50 b. s. 50 d. h. In de gemeente Vlissingen in een win kel een winkelbediende aanwezjg hebben na des nam. S'/x uur en vóór des voor- middags 5 uur J. M. A., te Vlissingen, f 0.50 b. s. 1 d. h. De onbewaakte overweg bij Rilland. Door den ambtenaar van het O. M. bij het Kantongerecht te Goes is hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis van den Kantonrechter te Goes van IS Maart 1927, waarbij deze zich onbevoegd verklaarde om kennis te nemen van de zaalc contra P. R., chauffeur te Goes, verdacht van overtreding van art. 11 ld Alg Regl. v. Dienst op de Spoor wegen (het betreft hier de aanrijding lusschen een auto en een trein op een overweg ,in de gemeente Rilland Bath, bij welke aanrijding enkele passagiers werden gewond). KUNST EN WETENSCHAPPEN. We brepgen in herinnering dat het concert der C.oncertveveeniging alhier waarop de pianist Ifurbi zich zal doen hooren, morgen, Woensdagavond le 8 uur begint. Dc pianist, die reeds eenige weken in ons land vertoeft, en veel aandacht trekt door zijn pheuomenaal spel, zal hier spe len: een sonate van Haydn, een van Beethoven, twee werken van Liszt en een vijftal werken van moderne Fran sche n. Het uitgestelde concert van Joy Mac Arden is bepaald op Woensdag 27 April. RECHTZAKEN Herbenoemd tot kantonrechler- plaatsvervanger in het kanton Goes mr. C. M. Kegge. Kantongerecht te Middelburg. Dc Kantonrechter heeft in de zitting van 23 Maart veroordeeld wegens Als bestuurder van een rijwiel buiten noodzaak dc linkerzijde van den weg houden- J. V. te Middelburg, M. J. den E. te Middelburg, J. M. te Middelburg, W. B. te Middelburg, 1 en 3 f 5 b. s. 5 d. h 2 en 4 f 3 b. s. 3 d. h. Idem als bestuurder van een voertuig: D. W. S., te Vlissingen, f 5 b. s. 5 d. h.; J. K., le Meliskerke, f 10 b. s. 10 d. li. Op den openbaren weg een trekdier laten staan zonder de noodige voorzorgs maatregelen legen het aanrichten van schade te hebben genomen: S. B., te Domburg, f 2 b. s. 2 d. h. In de gemeente Middelburg buiten vol strekte noodzaak rijden over dc klinker paden S. R., te Ritlhem, f3 b. s. 3d.h. In de gemeente Middelburg met een bespannen voertuig een weg in verboden richting berijden: W. D., le Arnemui- den, f3 b. s. 3d. h. In een tramrijtuig gaan, terwijl de trein in beweging is, J. F. S,, le Oost- i West-Souburg, f 5 b. s. 5 d. h. In de gemeente Arnemuiden op de openbare straat met geld spelen: K. v. Bte Arnemuiden, f6 b. s. Gd. h. In de gemeente Vlissingen den oprit van den Boulevard de Ruijter bij het Beursplein met een rijwiel afrijden: J. P. M„ te Oostburg, f3 b. s. 3d h. Zonder vergunning van den Commis saris der Koningin over de kanaalgron- den, welke geen openbare wegen zijn, met een voertuig rijden: W. N. J., te Oost- en West Souburg, f 15 b. s. lad.h. in de gemeente Middelburg een be kendmaking aanplakken op andere dan op eigen panden; P. K., te Amsterdam, f 5 b. s. 5 d. h. In de gemeente St. Laurens met een motorrijtuig binnen de bebouwde kom rijden met een grootere snelheid dan LANDBOUW. Maandagmiddag vergaderden de le den der Coöperatieve Melkinrichting e» Stoomzuivelfabriek „AValcheTCn" te Mid delburg in de Socilcit St. Joris te Mid delburg. Verslag werd gedaan over liet Boek jaar 1926. Het ledental bleef vrijwel gelijk Losse leveranciers werden in de gelegenheid gesteld hun melk te leveren waarvan ■eel gebruik werd gemaakt Aanvoer melk bedroeg 3.706 236 K Gy Verkocht werden 1.943.371 Va Liter Melk, 43.241 Flesscheninelk van 1 Liter en 55.842 FJesschenmelk van 1 Liter inhoud, 129.849 Liter Karnemelk. 63.546',KG. boter, 3467 Liter room, 51112 flessche» karnemélkschcpap, 1.1-12.587 Liter tapte melk, 63 206 Liter spoeling en 2561 sta ven ijs. Het bedrag der verkochte pro ducten beliep f 403.253 881/2. Het bedrag waarvoor de oude machi nes van de voormalige fabriek op de Wal te boek stonden ten bedrage van f 15.475, werd geheel afgeschreven, dc overgebleven gebouwen zooals het fi liaal op den Wal en le Vlissingen slaan nu tegen yerkoopswaarde op de Balans. Beschrijving tof het reservefonds en ledenkapitaal heeft plaats gehad, ruim schoots voldoende, volgens de bepalin gen van de statuten der vereeniging. Een belangrijke verliespost, door een laillissemenl, kan uit de reserve wor den bestreden. Deze post spruit voort uit het boekjaar 1919. Gemiddeld werd over bei vorige jaar aan de leden uitbetaald 8 5S c. per Liter geleverde melk. In het bestuur en tien raad van com missarissen en directie kwam geen ver andering. De nieuwe fabriek in Maart 1926 in bedrijf gesteld voldoet aan de verwach tingen. Naar we uit A a r <1 e n b u r g ver nemen, zal bij de a s. Vrijdagvöórmiddag op een atuk land nabij de Elderschans te houden demonstratie met tractors

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1