Maandag 28 Maart 1927 FEUILLETON, er\ als Cigarette eene No. 73 170' Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. Dit nummer .bestaat uit Twee bladen. EERSTE BLAD. Abonnementsprijs per kwartaal: op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten per post 12.50 voor Middelburg en agentschap .Vlis- singen 2.30 ■weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën worden berekend per regel plaatsruimte, met inbegrip van omranding. Gewone advertentiën: 30 ct. per regel. Ingezonden Mededeelingcn 50 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels 12.10, elke regel meer 3Q tënf. Kleine advertentiën niet groo- ter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent bij voor uitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevra gen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent per stuit. 'Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des KxTERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Postcheque- en Gironummer 43255. BINNENLAND. HAAGSCHE BRIEVEN. (Nadruk verboden). Onze Haagsche vrouwen hebben het de laatste veertien dagen buitengewoon druk gehad, zoodat ze alle belangrijke nummers van het program ternauwernood al konden. Immers het voorjaar was op komst en met de gebruikelijke voorjaars boden als bloemetjes en vogeltjes, de be langwekkendste voor de vrouw, de voor jaarsmodes. Die hebben haar feestelijken intocht gedaan op de officie ele wijze van de laatste jaren, met modeshows, met reeksen modeshows in de magazijnen en in de restaurants, bij thee en muziek, met de elegante dametjes, die ze aan den lijve demonstreerden, uren lang, heele collec ties van ochtendtoilet en pyama tot groot avondtoilet en bontmantel toe. De kroon op dit werk was het feest in Des Indes, waar men creaties van een Brusselsch huis Au Bon Marché zag, op de meest aanlokkelijke wijze, in een met een over vloed van tulpen versierde eetzaal, bij een exquis menu, afgewisseld door fox trot en charleston, bij een stroom van champagne, want anders drinkt men op dat leest niet en bij een feeststemming, die tot kinderlijke uitbundigheid uitgroei de. Dit is het terrein waar ook een man behagen in de mode schept, die er uiterst subliem, zonder eentonigheid wordt ge demonstreerd, waar heel mondain Den Haag te zamen stroomt en waar buiten de mannequins om een -uiterste weelde van toilet wordt ten toon gespreid. Dan is een hoogst belangrijk gebeuren Stormachtige Hoogten. Staar het Engehch r*n EMILY BRONTÊ. Door "W. A. C. VAN STRIEN. (64) Ze waren beiden liefhebbende echl- igenoofen geweest en waren beiden aan hun kinderen gehecht: en ik kon niet in zien waaom ze niet beiden denzelfden; weg hadden kunnen nemen ten goede of ten kwade. Maar ik dacht bij me zeil" dat Hindley, die schijnbaar een sterker hoofd had, zich droevig als d,c zwakste had laten lcemien. Toen zijn schip strand de verliet de kapitein zijn post; en het scheepsvolk in plaats dal het trachtte het te redden, verwei tot oproer en ver warring en liet zoodoende geen hoop .over voor hun ongelukkig vaartuig. Lin ton daarentegen spreidde don waren moed van een eerlijke en trouwe ziel ten toon; hij verbouwde op God; en God verlroostet hem. Dc een hoopte en do ander wanhoopte; ze kozen hun eigen lot en werden rechtvaardig veroordeeld om het oioik te dragen. Maar u verlangt mij niet te liooreu ^noTaliseeven, Mr Lockwfond; u zult even goed als ik dat kan al deze djngen, be- oordeeleu: len minste u zult denken dat u dat kunt, en dal is hetzelfde. Het einde van ÏJarnshaw was wat ver wacht had kunnen worden; tiet volgde in het leven van de Haagsche vrouwen geweest de opening van twee nieuwe geweldige modepaleizen, Schroder en Gerzon. Het eerste beheerscht de Groen markt, is een geweldig gebouw, waar voor groote ramen de keur van verleidelijk heden is uitgestald, 't tweede beheerscht, ja beslaat haast de helft van de Veene straat, van ouds de winkelstraat van het flaneerend 's Gravenhage. De belangstel ling voor beide was enorm, de vrouwen hebben zich er verdrongen, zoowel voor als in de winkels, iedere koopster voor een bedrag van vijf gulden kreeg een doos chocolade bij Gerzon, en ook daar wan delden mannequins rond. Het zijn beide geliefde winkels voor het winkelende Haagsche vrouwvolk, twee „paradis des femmes", en de Veenestraat was er ook merkbaar drukker om gedurende eenige dagen; het zal nog een tijdje duren voor het nieuwtje er af zal zijn, En na al deze gewichtige, niet te on derschatten gebeurtenissen in het vrou wenleven, is de internationale Fancy Fair gekomen. Deze is ten bate van den In ternationalen Vrouwenraad, de groote internationale organisatie, waarin de hui dige vrouwenbeweging culmineert. De scherpe kantjes van de vrouwenbeweging zijn er, nu hef vrouwenkiesrecht zoo wat algemeen geworden is in de wereld, af, en daarom Weien vele fc'ditsnst.aanderg niet goed meer wat deze Raad beteekent en doet. Maar er is nog veel te doen, alles betreffende invloed, zoowel op po litiek als maatschappelijk gebied, en dat is nu tevens weer eens naar voren ge bracht, De kopstukken van de vrouwen beweging zitten niet stil, al hebben de vrouwen het kiesrecht, en in samenwer king met 39 mogendheden, die in den Raad zijn vertegenwoordigd, werken ze sympathiek en krachtig te zamen, elk in eigen land en gezamenlijk door middel van congressen enz. Voor dit werk is natuurlijk veel geld noodig, en als vrouwen voor een of an der doel geld willen gij elkaar brengen, houden ze fancy fairs, een wijze waarop het aangename en feestelijke met het fi- nancieele wordt gecombineerd. Al deze landen hebben hun medewerking ver leend. Inderdaad grootsch is dit driedaagsche liefdadigheidsfeest. Van de groote zaal van den Dierentuin is een soort markt plein gemaakt, waarvan echter elk der geveltjes een bepaald type hqeft, en wel het type van het huis van het land dat daarin is vertegenwoordigd. Zoo is er bijv. een Zwitsersch chalet, een Ameri- kaansch blockhouse, een bont huisje met Balkansch type, enz. De verkoopsters in deze huizen, waarin de voortbrengselen van kunstnijverheid en handenarbeid der diverse landen bijeen zijn, dragen de na tionale costuums, men ziet er Spreewald- sclie boerinnen, en Spaanschc schoonen in kanten mantilla's met waaiers en ge weldige kammen in het haar, Zwitser- sche boerinnetjes, bont gekleede zigeu nerachtige verschijningen uit den Balkan, Elzasserinnen met de geweldige zwarte breede mutsen, kortom een staalkaart van de volkskleederdrachten van over de geheele wereld. Alleen om de diverse producten van handenarbeid, Belgische kant, Zwitsersch borduursel, bont Hon- gaarsch naaldwerk en tal van andere kunstnijverheidsproducten is deze fancy lair al zeer de moeite waard. Belangrijk en natuurlijk ook het meest volmaakt, is de Hollandsche afdeeling, die een apart zaaltje heeft, dat het met onze koloniën 5ncl op dat van zijn zuster, er lagen nauwelijks zes maanden tusscheu hen in. "Wij, op de Grange, kregen nooit een omstandig relaas van zijn toestand, die er aan vooraf ging, al wat ik vernapi. hoorde ik ter gelegenheid dat ik ging) helpen bij de toebereidselen Voor de be grafenis. Mr. Kenneth kwam de gebeur tenis aan mijn meesier berichten. „Wel Nelly'" zei hij, terwijl hij op een morgen den hof binnen reed, te vroeg om mij niet terstond met een voor gevoel van slecht nieuws te veronlrus- tcii, „nu is liet jouw en mijn beurt om in den rouw te gaan. Wie denk je dal1 ons nu ontloopen is?" „Wie?" vroeg ik gejaagd. „Wel ,gis eens'" antwoordde hij, ter wijl hij afsteeg en zijn teugel om een! haak bij de deur wond .,T3n pak den hoek van je schort opik weet zeker da# je licm noodig hebt." ..Toch stellig Mr. Heathcïiff niet riep ik uit. ..Wat' zou je om hem kunnen schrei en?" zei dc dokter. „Neen, Heathcïiff is een taaie jonge kerel, en ziet er tegenwoordig bloeiend uit - ik heb hem zoo juist gezien. Hij komt snel weer in het vleesch sedert hij zijn betere helft verloren heefl." „Wie is het dan, Mr. Kenneth?'' her haalde ik ongeduldig. „Hindley Èaroshaw! Je oude vriend Hindley", antwoordde hij, „en mijn slecht peetkind; hoewel hij al dien tijd te wild! deelt en waar ge vrijwel volledig alle kleederdrachten van ons fand ziet dragen, en alle typische gewestelijke zaken aan treft, als Friesche boerenjongens, die u aangeboden worden door een allerliefst Friesch boerinnetje in een „pak" met een vol oorijzer, Zeeuwscbe babbelaars, door Zeeuwsche schoonen met bloote armen aangeboden, Gelgersche artikelen u ge presenteerd door typische figuren in dc Veluwsche kleederdracht. Behalve eenige kleine stands heeft Holland hier een groot huis in het mid den j^an he-t aparte zaaltje, een echt oud trap-gevel-huis, met openingen waar verkocht kan worden naar alle zijden. Amsterdam heeft een leuk pothuisje, waar ge echt Amsterdamsch zoet rogge* brood en korstjes en bolussen kunt proe ven, er naast zit een prachtig typq van een dame uit den rege^éntijd,''die de bekende liqueur^ y&n Wijnand Fockink en Bols schenkt. Of de Internationale Vrouwenraad zich ooit bezig houdt met hel alcohol-vraagstuk weet ik niet, maar dan hebben ze op dit punt wel even va- cantie genomen, want de glaasjes van allerlei soorten dranken, als Spaansche en Italiaansche en Hongaarsche wijnen, en diverse likeuren zijn gevaarlijk in aantal. Dan ontbreken de origineele attracties niet, de geheimzinnige tentjes, waar ge voor een kleinigheid entree binnen moogt, om een hongerkunstenares %te zien, of de vrouwelijke rechter, die met cachot en schandpaal dreigt, maar u met vrij zware boete weer vrij laat. Onze populaire actrice Fie Carelsen met haar temperamentvolle Slavische gestalte is er waarzeggende en orgel-draaiende zigeu nerin. Dat er een opgewekte drukte en levendigheid heerscht, behoeft nauwelijks betoogd. De groote ruimte vóór het ge bouw is ternauwernood groot genoeg voor de tallooze auto's. Voor het in pakken der gekochte schatten zouden handen te kort zijn zoo niet de Bijen korf voor het goede doel het expeditie- personeel ter beschikking van de fancy- fair had gesteld. Bij veel aardigs en heel veel moois en kostbaars dat er te koop is, is er echter ook voor andere kunstzinnige attracties gezorgd. Pisuisse met zijn vroo- lijke kameraden heeft het feest opge- vroolijkt. Zeer belangrijk was het con cert den eersten avond, waar niet min der dan mevr. NoordewierReddingius zich liet hooren en mevr. Judith Bokor, en de beroemde kunstenaar Jos. Iturbu, Noorsche dansers zijn expresselijk uit hun land overgekomen om op het feest hun demonstraties van den Noorschen dans te geven. Het Hofstad-tooneel gaf er een matinée, waar Annie van Ees, de populairste onder de Haagsche kunste naressen, Rabindranath Tagore's prach tige, fijn stukje „De Brief aan den Ko ning" speelde en waar Rostand's „Het witte Souper" voor het voetlicht werd gebracht; één avond werd opgeluisterd door tableaux vivants, en het feest werd met een groot bal en een gezellig sou per besloten. v. T. VERKOOPEN. De Vrijdagavond in het Grand Motel gehouden bijeenkomst van leden van „Handelsbelang', alhier werd mei een woord van welkom geopend door den voorzitter, den heer G. v. N e d e r ve o. li, die zeide. dat het bestuur het op hoogen prijs steil', dat de heer Wi. Kosten be voor mij geweest is Daar, zei ik niet dat we waterlanders zouden krijgen. Maar monter op. Hij stierf aan zich zelf ge trouw. zoo. dronken als een karlolww. Arme jongen! Mij speet hel ook. Men kan het niet helpen dat men een ouden mak ker mist, al had hij ook de ergste stre ken die een mensch ooit verzon en heeft li ij mij menige schurkachtige poets go- bakken. Het schijnt dat hij ternauwer nood zeven en twintig is dat is joiulw eigen leeftijd; wie zou gedacht hebben dat jullie in hetzelfde jaar geboren wa ren?" „Ik beken dat deze. slag gvoofcr voor mij was dan de schok van Mrs. Linton's dood, oude herinneringen verdrongen zich in mijn hart; ik ging in het porlaal! zitten en weende als voor een bloedver want, terwijl ik Mr. Kenneih verzochl een anderen bediende Ie zoeken om hem bij den meester binnen te leidon. „Ik kon me zelf niét beletten om over de vraag te peinzen Was er eerlijk spel met hem gespeeld? Wat ik ook deed, dat dankbeeld kwelde mij maar: hel was zoo hinderlijk hardnekkig dal ik besloot verlof to vragen om naar Wu- thering Heights te gaan en te helpen bij de laatste plichten jegens den doodë- Mr. Linton was uiterst onwillig om ver lof te geven, maar ik pleitte welspre kend voor den verlaten toestand, waar in hij lag; en ik zei dat mijn oude mees ter en zoogbroeder evenzeer 'een recht had op mijn diensten als hij. Bovendien N9S....V/2 ets - FIN£2ctS - SUPERIEURE..3ctS (Ingez. Med.j reid werd gevoftden een inleiding over „verkoop/en^' te houdep. De heer Kosten herinnerde er aan hoe hij ruim 20 jaar geleden voor hel eerst met de Verceniging Handelsbelang i in kennis kwam, in den tijd, dal men theovio voor de handelsman uil den booze achtte en middenstand niets aan boekhouden deed. Handelsbelang begreep dat er iets gedaan moest worden, en spj\ brengt hulde aan mannen als Mes. Keulemans, Boasson, Krijger en Schnltc. die met hem het pionnierswerk op hej gebied van handelsonderwijs hebben Verricht; de handelsscholen van thans l zijn eeij gevolg van dat werken. Spr. f voelde de band met Handelsbelang los-! ser worden en daarom deed hel hom éeii groot genoegen deze lezing te kunnen j houden. Er ontstaat dan weer een contact. De! moeilijkheid was het kiezen van een on-! derwerp. Politiek of godsdienstige kant I moesten vermeden worden, spreken over handelsonderwijs zou worden beschouwd als spreken voor eigen parochie, en trou- wens de Middetburgsche Middenstand voell zeer weinig.voor handelsonderwijs, veel minder dan de mannen van voor jaar. Beroepskeuze of paedogic wa ren ook in dit milieu niet geschikt, en zoo kwam spr. tot „Verkoopen" waarmc- de ieder lid van Handelsbelang Ie mn-j ken heeft, cn dat zeer oud is. Yerkpopen is hel product omzetten in geld, is geen juiste definitie, spr. noemt hel trachten van zijn product ie krijgen den hoogst mogelijke» prijs maai- bij een maximal ;n omzet, men moet dus letten op prijs cn op omzet. "Men moet niet vergoten hel doel is winst maken en bijv. oen omzet van 200 broodjes met een winst j van f 10 08 is'meer dan 100'met oen winst van f 0.10. Spr. zet dan in den breede uiteen, dal verkoopen een kunsl is, waarvoor i men als iedere andere kunslbo- aanleg moei hebbenmaar ook moet j men als icdcren anderen kunslbo- oefenaar sludeeren. De verkooper moei j kennen zijn artikel, zijn klanten, zijn af zetgebied. letten op mode, smaak en nog I veel meer. Ilij moet niet worden con verkoopmachine. Als eerste eisch. die aan den verkooper moet gesteld worden, noemt spr. dat hij moet Jjcbben door- loopen een goede school, goed onderwijs, dit is wat hij noodig lieert. Zeker ook zon- r dat zijn er velen gekomen, maar nog', .^.rder als zij wel goed .onderricht hadden' genoten. Vervolgens is noodig goede men- schenicennis, geduld, plooibaarheid, wol- bespraaktheid, goede manieren enz be zitten. Spr. komt dan tot de concurrentie, die eerlijk cn oneerlijk kan zijn liet is altijd heel moeilijk om vasl te stellen ol iets bedriegelijk is. Met oneerlijk» con currentie werkt men er zich op den duur uit. Eerlijke concurrentie kan zijn vlugge bediening, nette verpakking, beleefde be handeling. een mooie winkel, nette etala ges. Verkeerd is het over concurrenten te. spreken, want* dit toont minderwaardig lieid. Heeft een concurrent e«i> mooie reclame bedacht, bedenk dan zelf een betere. Toch tracht men ook concur rentie tegen te gaan door kartels, be langengemeenschap, Holding Goiy,pam. financiqciing-lttaatschappijen én spr. gaal na wal onder ieder van deze vormen van samenwerking of ineensmelting moet worden verslaan. Spr. gaal dan verder met het verkoopen hij open mededinging, waarvan de verkooper zijn afzetgebied moet kennen, weten, wie hel produel kan gebruiken, en hoe zij hel kunnen ge bruiken. (Zoo moet in VJissingen de kof fie zwarter gebrand worden dan in Mid delburg.) i Hij moet kennen de massale behoefte aan zijn koopwaar, kennen zijn voorra den. kennen dc bronnen, waar hij voor raden kan aanvullen, den tijd voor ■aanvul len noodig. De omzelsnelheid moet zoo grool mogelijk zijn Om alles te kun nen overzien is dringend noodig oen goede boekhouding, wal spr. nader aan toont. IIcl uit handen geven van 3c boekhouding aan anderen noemt spr. vrij stom, daar men dan door den bril van eer ander kijkt Spr komt dan lol hel étalceren cn reclame maken, dil laatste is in vete gevallen de motor van een zaak. Zeker goede waar behoeft geen krans, maar men moet toch welen waai de goede waar te krijgen is. Bpj het plaal- spn van een advertentie moet men letten op dc gesteldheid van den lezerskring, de oplage, de verspreiding der oplage den rcgèlprijs en den abonnementsprijs. De ken ze der woorden Ic plaatsen in dc witte ruimte, die men in oen courant koopt, moet omzichtig plaats hebben en ook de dag van adverleeren goed geko zen worden Practisch adverleeren is een kunst, die niet gemakkelijk geleerd wordt (Jok de andere reclame door middel van platen, lichtreclame, slraatreeiame enz. moet aan verschillende eiseheu voldoen. Zij •moet algemeen zijn, duidelijk en toepas selijk op het artikel. Reclame moei een voudig, smaakvol en overzichtelijk zijn. en met zoo weinig mogelijk woorden geschieden. Nooit moet men zijn arti kelen vergelijken met die van anderen. het geeft een blijk van vrees voor die anderen. Ieder moet zelf nagaan hoeveel hij aan reclame mag besteden, maar moet zo concentrisch doen zijn. Eerst Middelburg, dan Walcheren, daarua Zee land enz bewerken Het étnleevcn durft spr, bijna niet noemen, omdat hij meent, dal men in Middelburg dit voor een kleine plaats niet zoo noodig acht en het dan ook niet goed toepast. Wanneer men de winkels langs loopt, schaamL men zich voor bijna alle. op één enkele uitzondering na Er zit te weinig leven in de étalages, er is le veel in Men herinnerde ik hem er aan dat de jonge Hareton dc neef van zijn vrouw was. en dat hij bij afwezigheid van nadere bloed verwanten moest optreden pis zijn.voogd; i en hij was ook verplicht en moest infor meer en hoe de bezitting wasi nagclalon J en het oog laten gaan over de belangen van zijn schoonbroer. Hij was toen niet in staat om zich met zulke dingen te bemoeien, maar hij verzocht mij met zijn advocaat le spreken; en len slotte, veroorloofde hij mij te gaan Zijn advo-j caal was - ook de advocaat van Earn- j shaw geweest; ik ging naar hel dorp cn vroeg hem mij te vergezellen. Hij schud de zijn hoofd en adviseerde dat ïïealli-1 cliff met rust gelalen zou worden; ter wijl lilj verzekerde dat als de waarheid hekend werd, het zou blijken dat Hare ton weinig anders dan een bedelaar was „Zijn vader stierf in schulden", zei hij; „de heelc bezitting is verpand, cm de eenige kans voor den natuurlijken erf genaam is h cm gelegenheid te geven om eenige belangstelling in het liart van den schuldeischer wakker te roepen, zoo dat hij misschien geneigd is om inschik kelijk met hem le handelen Toen ik de Heights bereikte., legde ik uit dat ik gekomen was om te zien dat alles behoorlijk toeging; en Joseph, die zeer verdrietig scheen, betuigde zijn vol doening over mijn tegenwoiordigheid. Mr. Hcathcliff zei, dat hij niet inzag dat il< noodig was; maar dat ik mocht blijven cn de schikkingen vóór de begrafenis ma ken als ijc dal verkoos ..Feitelijk' .merkte hij op. moes! het lichaam van dien dwaas begraven wor den aan den kruisweg, zonder plechtig heid van welken aard ook Gistcvenna- middag verliet ik hem toevallig tien mi nuten. en in dien tijd grendeldie hij de twee deuren van het huis logen mij. en heeft den nacht doorgebracht' mei zich zelf opzettelijk dood te drinken! Wij braken vanmorgen de dour open, want we hoorden hen snorken als een paard; en daar was hij en hing over de bank: geeselen noch skalpcercn zou hem wakker hebben gemaakt. Ik zond om Kenneth, cn li ij kwam. maar te laathij was niet alleen dood. maar ook ko'ud en stijf; je zult dus wel toegeven dat het nutteloos was veel beweging om hem le maken!" Dc oude knecht bevestigde ïlil relaas, maar mompelde: „Ik wou liever dal hij ze if naar don dokter gegaan was' Ik zou dan getracht hebben den meester heter te maken en hij \v as niet dood toen ik hem verliel, niet!" Ik drong aan op een fatsoenlijke be grafenis. Mr. Healhclif zei. dal ik ook hierin mijn eigen weg mocht gaan: al leen verzocht hij mij er Aan le denken, dal hel geld voor de heele. zaak uil' zijn zak kwam (Wordt vecvol^LJ

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1