Zaterdag 26 Maart 1927 FEUILLETON, GOED DETER SIER TABAKS No. 72. 170° Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. xDit EUMjmer bestaat uit Twee bladen. EERSTE BLAD. Abonnementsprijs per kwartaal: op de buitenwegen om Middelburg, -en voor de andere gemeenten per post f2.50; voor Middelburg en agentschap Vlis- singen f 2.30 weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën worden berekend per regel plaatsruimte, met inbegrip van omranding. Gewone advertentiën: 30 ct. per regel. Ingezonden Mededeelingeb: 50 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f 2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet groo- ter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent bij voor uitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevra gen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des kvlERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Postcliëque- en Gironummer 43255. VERWORPEN, HAAR INGEVOERD. Hoe moei het nu, na dc verwerping van het verdrag met België, gaan met het loodswezen op de Wester Schelde? Vooruit loopend op de beslissing over hel verdrag is reeds bijna drie jaar geleden do door het verdrag ontworpen regeling ingevoerd, waarbij de beloodsing van de Wielingen aan België werd toege wezen, en die van het Oostgat en de Deurloo aau Nederland. Dai gebeurde zelfs op een oogenblik waarop het verdrag niet aan dc orde was. Want in Juni 24 werd door het Nederlandsche en het Belgische loods wezen overeengekomen, dat dc belood sing zou worden uitgeoefend op den grondslag van dc in hel verdrag opge nomen regeling. Maar dal verdrag zelf whs toen i) ruste, sedert dc weigering door België van 21 Mei '20 om hel verdrag Ie iee- keneu. De bedoeling van de overeenkomst van '24 was duidelijk, een eind le maken aan de voor beide landen nadeeligc en voor dc loodsen beschamende concurrentie. Men heelt toen van de verschillende op lossingen die voor die concurrentie aan de hand waren gedaan, die gekozen, welke de onderhandelaars in Parijs had den vastgesteld. Dje voorbarige invoering blijkt een groote fout te zijn geweest. Toen nog een jaar later de tekst van het verdrag bekend werd, is cr op dat punt sterke kritiek uitgeoefend. Er is betoogd dat wij door dat afslaan van hel loodsen op de Wielingen onze hoogheidsrechten op dal water bena deelden .er is gewezen op het verschil in beteekenis van dc vaart in dc ruime Wielingen, 'de cenigc groote uitvloeiing Stormachtige Hoogten. -Mmer hot Engelsch von EMILY BRONTÊ. Door .W. A. C. VAN STRIEN. 63). „Maar dan'" vervolgde ik. terwijl ik me gereed hield voor de vlucht; „als dje arme Öatliarina jou vertrouwd had en den belacliclijken verachte! ijken on lee renden naam van Mrs. Heathcliff had aangenomen, zou ze spoedig een zelfde beeld vertoond hebbenI Zij zou niet rus tig je afschuwelijk gedrag verdragen heb ben; haar afschuw en walging zou ze luid hebben verkondigd." ,.Dc rug van de bank en dc persoon van Mr. Ëarshaw stonden tusschcn hem en mij in, inplaats dat hij daarom tracht te mij te bereiken, greep hij een mes van de tafei en slingerde het naar mijn lioofd. Hel trof onder mijn oor en stuit te den zin dien ik uitbracht; maar ik trok het uit, Sprong napr de deur en uitte een nieuwen, waarvan ik hoop dal die een weinig dieper trof dan zijn projec tiel. ..(Het laatste dal ik van hem zag was een woedend geren van zijn kant, belem merd door dal ziju gastheer hem -om vatte; en beiden vielen ineengestrengeld op den haard. van de Schelde) en het nauwe Oostgat, dat bovendien altijd bloot staal aan de mogelijkheid van verdwijning door op schuiving der banken. En de ervaring van die drie jaar heeft de critici gdlijk gegeven, bet aandeel der Nederlandsche loodsen is niet vooruitgegaan, in strijd met wat de Minister beweerde. Trou wens, er werd heel terecht door den heer Lindeijer in zijn rede in de Eerste Kamer op gewezen dat die bewering van Minister van Karnebeek geheel in strijd is met de opmerking van zijn collega den Minister van Marine in 'dc Tweede Kamer dat bij aanneming v)B[n het verdrag vermoedelijk Joodspersoneel te Vüissiugen vrij komt, en elders gebruikt kan worden. We moeten hier nog bijvoegen, dat de toestand erger is geworden voor ons loodswezen door een tweede voorbarig heid: de „bij wijze van overgangsmaat regel" op verzoek van Engeland inge voerde regeling volgens welke lijnbooten van vóór 22 Mei '26 (datum van het verdrag met de mogendheden) een loods van den vasten loodsdienst van een van beide nationaliteiten kunnen houden. Men heeft kunnen lezen hoe België daarvan gebruik heeft gemaakt om ver schillende lijnb ooien die een Neder- landschen vasten loods hadden, te be wegen dien te vervangen dooi* een Belg. En dat de Belgen ook de tijdelijk ge charterde booten van zoo'n lijn tot lijn booten decreteer en. Maar wat nu? Blijft dat alles zooals hel ontijdig ge regeld werd? Wellicht is er heel weinig aan te doen, en krijgt Minister Larabooy ook zonder aanneming van het verdrag gelijk met zijn verwachting dat er in het district Vlissingen personeel „vrij komt". Als een onbehaaglijke nawerking van een ver worpen verdrag. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Een Zeeuwsche bedijker uit dc 17e eeuw. Naai- aanleiding van liet in 1921 ver schenen boekwerk van de hand van den heer J. Korthals Altes, getiteld „Polder land in Engeland of de Geschiedenis van een Zeeuwsch bedijker uit de gouden eeuw en zijn grootschc Hollandsch—En- gelschc onderneming", geeft C. Hol- lestelle, archivaris der gemeente Tholen. eenige aanvullingen 111 het jongste num mer van „SinLe Geertruvdtsbronnc.7 „Daar Cornelis Vermuyden, dc hoofd persoon in het werk, een Zeeuw was en op dit eiland geboren, zijn ook tc Tholen en te St, Maartensdijk op verlangen van den schrijver aldaar nasporingen gedaan, waarvan de resultaten indertijd hem zijn medegedeeld. Maar zooals liet mei dei- gelijke onderzoekingen in den regel gaat, dikwijls treedt onverwachts later aan het licht wat men vroeger tevergeefs hoeft gezocht. Zoo vond ik later nog te St. Maartensdijk, dat de vader van den be roemden Cornelis, Gillis Vermuyden, schepen van die plaats, in 1591 als zoodanig genoemd, een zoon was van Bai-tholomeus en omstreeks 1595 over leden moet zijn, daar zijn echtgenootc Sara Wercfcendet in 1596 en 1603 nog de pachtsom betaalde van zeker land in den Middelland-polder, dat haar echt genoot in zijn leven van de kerk had ge pacht; zij wordt daarbij genoemd de we duwe van Gillis Bartclss.".. „Over hel later lot van Cornelis Ver muyden, nadat hij zich in 1656 to't 't En- ,,In mijn vlucht door dc keuken beval ilc Joseph zich naar zijn meester te spoe den; ik viel over Hareton die in dein gang een nest jonge honden van den rug van een stoel liet afhangen; en onlstnap- te vol zaligheid uit dit vagevuur. Ik ijlde, sprong en vloog den steileh weg af: toen verliet ik zijn gekronkel en vloog ter stond dwars over de hei, terwijl ik over aardwallen heen rolde en door moeras sen waadde; en ik mij in werkelijkheid stortte naar het bakenlichL van de Gran ge. En veel liever zou ik veroordeeld worden om voor altijd in de helsche oor den tc wonen, dan ook maar een nacht weer ónder het dak van Wuthering) Heights te toeven". Isabella hield op mei spreken en nam een slok thee; toen sllond ze op, verzocht mij liaar muts op te zetten en een groo te shawl, die ik gebracht had. om le doen. en zonder te willen hoorén naar1 mijn dringende verzoeken om nog een uur le. blijven, stapte zij naar een stoel, kuste de portretten van Edgar en Oat- harina, zei mij op gelijke wijze vaarwel en begaf zich naar beneden naar liet rijtuig, begeleid door Fanny, die vol wil de vreugde gilde, dat hij zijn meesteres teruggekregen had. Zje werd weggereden om nooit meer onze streek tc bezoeken maar er begon een geregelde correspon dentie tiisschén haar en mijn meester i toen alles vastere vormen had aange- gelschc parlement gewend heeft, ver neemt men niets meer. Toch blijkt hij ook nog voor dien tijd in zijn vaderland te zijn geweest want op 9 April 1647 komen Cornelis Vermuyden en Jonk vrouw Caharina Vermuyden te Berge» op Zoom voor als doopgetuigen bij den doop van een kind Johanna genoemd, dochter van Jan Vermuyden en Antoi nette Vroomans. Over het einde van den sloeren wer ker ligt een dichte sluier. De schrijver zejjt ,dat hij arm en verlaten stierf, noch de fijd of de plaats wordt vermeld, een onderzoek daarnaar- zou zeer zeker moeilijk en iijdroovend zijn, doch dit is voor liet slot toch een belangrijk ge geven. i Ik vond zoo besluit Holleslelle, in een begrafenisregister te Bergen op Zoom dal op 10 September 1679 aldaar in de groote kerk werden begraven de vouw van monsieur Vermeyen en op 5 Febr. 1682 monsieur Vermeyen zelf. Of daarmede de bedijker is bedoeld en zijne echlgenoote, is niet uitgemaakt kunnen worden; zoo wel, dan moeten zij beiden een hoogen leeftijd bereikt hebben". LANDBOUW. Donderdagavond werd de cindles gehouden van den 2-jarigen algemeenen landbouwcursus te B i g g e k e r k e, on der leiding van den heer W. Spinnaaij te Middelburg. Onder de aanwezigen merkten we o. a. op de heeren C. Stevens, rijkslandbouw- consulent te Goes en L. Simonse. bur gemeester van Biggekerke Dooi- den heer Stevens werd een di ploma uitgereikt aan C. Caljé Jr., A. Francké, A. Koets, J. Geelhoed, .T. Pol derman, J. Schout Gzn., Adr. Simonse Lzn. en Chr, Simonse Lzn. Nadat door verschillende heeren het woord was gevoerd, dankte de heer C. Caljé, namens de leerlingen den heer Spinnaaij voor zijn prettige en a anger name lessen en bood hem een fraaie foto in lijst aan van de deelnemers aan den cursus. En gros verkrijgbaar bij N.V. J. G. 4 J. J. v. d. HARST, Grossiers, Middelburg. (Ingez. Med.) RECHTZAKEN. Po 1 i i erech f e r te Middelburg. Zitting van 25 Maart 1927 De volgende personen waren gedag vaard P. J. A. V., 26 jaar, koopman le Mid delburg en aldaar gedetineerd, wegens verduistering van een rijwiel, loebehoo- rende aan L. Hubreglse te Eindhoven, in liet najaar van 1926 Eisch en uitspraak 2 maanden. M. H.huisvr. van K. Rr R., 27 jaar, zonder beroep .Clingc, wegens bclee- nomen. Ik geloof dat haar nieuw verblijf io het zuiden was bij Londen; daar werd' haar een zoon geboren, enkele maan den na haar ontsnapping. Hij werd Lin ton gedoopt, en vanaf het begin meldde ze van hem, dat hij een ziekelijk, knorrig wezentje was. Mr, Heathcliff, die mij op een keer in het dorp tegenkwam, vroeg waar ze woonde Ik weigerde het hem tc zeggen. Hij merkte op, dat het volstrekt niet van cenig belang was, alleen moest ze oppassen, dat ze niet "bij haai* broed kwam: ze zou niet hij hem zijn, al had hij liaar dan zelf le houden. Hoewel ik geen inlichtingen wou ge en, ontdekte hij door een van de andjère dienstboden zoowel liaar woonplaats als het bestaan van het kind. Toch viel hij haar niet lastig; ik denk dal ze deze Verdraagzaamheid aan zijn afkeer tc dan ken had. Hij vroeg mij dikwijls over het kind als hij mij zag. eii toen hij den naam hoorde, lachte (Iiij grimmig en merk te op: „Ze verlangen dat ik er ook een af keer van lieb, niet waar?" „He denk niet dat ze verlangen dal' u er iets van weet",, antwoordde ik. „Maar ik wil het hebben" zei liijj, „als ik het noodig heb. Daarop mogen ze rekenen!" G.elukkig stierf zijn moeder voor die diging van E. Th. Roeland te Clinge op 2 Juli 1926 Eisch en uitspraak f 10 of 10 d li. C. F. B. 20 jaar, vlasser, St. Jansteen, wegens mishandeling aan J. C. Gijsel te St. .Tansteen op 19 Januari 1927 Eisch f 15 of 15 d. h., uitspraak f 10 of 10 d.h. J. B., 27 jaar werkman Graauw, we gens beschadiging van een weide door daarin met een spade te spitten op 31 Januari 1927 te St. Jansteen. Zaak uitgesteld lot 8 April. A. P. van H., 31 jaar, zonder be roep, IJzendijke, wegens huisvredebreuk in de woning van A, de Witte te IJzen dijke, op 5 Febr. 1927 Eisch en uitspraak f 25 of 25 d. h. M. C. N,, 18 jaar landbouwersknecht, Axel, wegens mishandeling van ,T. de Koeijer op 8 Febr. 1927 (o Axol, Eisch en uitspraak f 10 of 10 d. h. M. Z., huisvr. van C. Et-, 33 jaar, zon der beroep le VII. Arendskeke, wegens beleediging van B. Opemeer te Goes op 8 Febr. 1927. Eisch en uitspraak f 10 of 10 d. h. Ch. L. V24 jaar, werkman, Bier vliet, wegens mishandeling van J, C. Dhaenens te Biervliet op 14 Febr, '27. Zaak uitgesteld tot 8 April. E de B„ huisvr. van P. M.. 40 jaar, zonder beroep Terneuzen, wegens mis bruik maken van haar gezag ids moeder doordal zij op 14 Febr. 1927 tc Ter- neuzen, lieeft uitgelokt dat hare kinde ren bedelden Eisch en uitspraak f 20 of 20 d h Chr. It., 30 jaar landbouwer te N. en St. Joosland wegens toeêigening (met behulp van een wagen; van schelpen, toebehoorende aan den slaat te N. en St Joosland op 12 Febr. 1927. Eisch en uitspraak f 10 of 10 d. b. D. C., 42 jaar, werkman, Arnemui- den, wegens beleediging van Lein Puij- pe, te Arnemuiden op 2 Febr. 1927. Eisch en uitspraak f 10 of 10 d. h. B. K 33 jaar, braudstoffenhandelaar, Goes, wegens belemmering van een han deling van een ambtenaar, bij een con- Iroleering van dc naleving der Drank wet. le Goes op 2 Febr. j.l. Zaak uitgesteld tol 8 April. M. J. van H., 29 jaar, werkman, Goes, wegens mishandeling van Elisa beth Bruel te Goes, in den nacht van 30 op 31 Januari 1927. EisclX r 5 of 5 d. h Uitspraak idem. K. W. R., 22 jaar, arbeider, Preischor, wegens diefstal van 2 rijwielbelasting- plaatjcs 1927, toebehoorende aan J. Minne, op 11 of 12 Januari j.l te Drcischor, en een rijwielbelastingplaalje 1927 van A den Haan op 24 Januari 1927 te DrCischor Eisch- 2 maanden gov Uitspraak id. P. B., 32 jaar, werkman, Goes, we gens mishandeling van Jacob Glerum te Goes op 25 Januari 1927. Eisch 1" 20 of 20 d. h., Uitspraak id. I-I IC. B., 30 jaar. zonder 'beroep, Vlissingen, wegens diefstal van eenige zakken met steenkolen te Vlissingen op 1 Februari 1927 Eiscli: 14 dagen gov.; Uitspraak idem M. P., 24 jaar, schipeprsknecht, te Zierikzee, wegens mishandeling van Ma- rinus Jumolet le Zierikzee op 1 of 2 Januari 1927. Eisch f 20 of 20 d h.; Uitspraak id. Provisie in den automobiel handel Voor de Rechtbank le 's-Gravenliagc was ccn vordering ingesteld tot betaling van provisie. Zij was gegrond op een ge bruik dat in 'l automobiclvak zou gel- tijd kwam; ongeveer dertien jaar na het pVerlijden van Öatliarina, toen Linton twaalf jaar was of iets ouder. Op den dag die op Isabella's onver wachts bezoek volgde., had ik geen ge legenheid om met mijn meester le spre ken; hij vermeed den omgang en was niet geschikt om over iels te sproken. Toon ik hem lol luisteren Icon krijgen, zag ik dat hel hem genoegen deed clfiti zijn zuster haar echtgenoot verlaten had, dien hij verafschuwde met een hevigheid die de zachtheid van zijn natuur ternau wernood scheen loc le laten Zoo diep en gevoelig was zijn afkeer dat hij wiel oppaste om ergens heen te gaan waar hel waarschijnlijk was dal hij Heathcliff zien zou of van hem hoeren. Verdriet en dat cr bij veranderden hem in een volkomen kluizenaar; hij legde zijn ambt Van ma gistraat neer, hield zelfs op naar de kerk te gaan. vermeed liet dorp bij alle {gelegenheden, en leidde een leven van Volkomen afzondering binnen dc gren zen van zijn park en gronden, dal alleen werd afgewisseld door eenzame zwerf tochten over de hei en bezoeken aan hel graf van Zijn vrouw, meestal 's avonds of ito eg in den morgen vóór andere wan delaars op den weg waren Maar hij was tc goed om lang Vol komen ongelukkig te zijn. Hij bad niet dat OaLliarina's ziel hem mocht komen' Verontrusten. De tijd bracht berusting en koop n met alfqd duurkoop wont Ster Ta bah 15 door honderdduizenden rookers erkend als te zijn dan andere rabak van denzelfden prUs. Volgt dus aat goede voorbeeld en rookt (Ingcz. Med.) den en volgens hetwelk degene, die aan een autoverkooper iemand als gegadigde voor een auto noemt vecht op provisie zou hebben, indien zoodanig persoon later van dezen verkooper een automo biel koopt. De Rechtbank had overwo gen, dat in ieder geval voor de toewijzing ook noodig zou zijn ,dat bewezen werd, dat de auto als gevolg van de bemoeiing van den tusschenpersoon was gekocht Nadat de enqetos waren gehouden besliste do Rechtbank .dat dit vereisch- te rechtstreekschc verband ontbrak. In. casu was aan een kooper eenige maan den vóór hij tot aankoop van een auto van zeker merk besloot een dergelijke wagen door den eiseher gedemonteerd. Zoowel het geruime tijdsverloop tusschcn het bezoek van eiseher met zijn show- ear, welk bezoek loon geen resultaat had gehad, en den veel lateren aankoop van den wagen door middel van een anderen agent, als het feit, dat niet is gebleken van eenige bemoeienis van eiseher in dien tusschenfijd waren oorzaak, dat de Rechtbank de vordering tegen den importeur afwees. APOTHEKEN. Zondag en de nachten der volgende week zijn de navolgende apotheken ge opend: Middonuug: M. J. van Pion broek Missingen: Wed A .1 van Oekenhurg, Badhuisstraat. GEMEENTERAAD VAN VLISSINGEN. In de Vrijdag gehouden zitting van den gemeenteraad van Vlissingen waren al le leden aanwezig. Er is een vacature, wegens hel ontslagnamen van rnej. J. II. Gasille. KI S Na onderzoek en goedkeuring van de geloofsbrieven van den heer L. J. Pol derman. werd deze als lid beëedigd. Hierna wenschte de voor?,, den heer Polderman geluk, M c (1 o d c e 1 i n g e n. Voorgelezen werd een brief van den heer Hoogkamer, waarin hij de hoop uit spreekt dal de raad in het belang van Vlissingen zal kunnen blijven werken. Dc voorz. schelste den heer Hoog kamer als iemand die in den korten lijd dal hij lid was, zich gaf voor het algemeen belang. Ook van niej. Gasille was een sclirij- een weemoed die liefdclijkcr is dan ge wone vreugde Ilij bleef zich haai* her inneren met vurige tecdere liefde, en hoopvol verlangen naar ccn hetero we reld. waarheen hij niet twijfelde dat zij gegaan was. Én hij Ijad ook aavdschcn troost en genegenheden. Gedurende enkele d;agen zei ik', scheen hij met te Iol|fen op de zwakke opvolgster van de vertrok kene. die koelheid smolt zoo. snel als sneeuw in April, en voor hel kleine ding een woord kóu stamelen of een slap waggelen, zwaaide het in zijn hart -den scepter vau een despoot. Hel werd Öatliarina genoemd; maar hij noemde h et nooit hij don vollen haam, gelijk hij de eerste Calharina nooit met ren afkorting genoemd had. waarschijn lijk omdat Heathcliff de gewoonte had om dat te doen. De kleine lidete ajlttijd Cathy; hel was voor hem ecu onder scheiding van dc moeder, en loch ccn band met haait; en zijn gehechtheid kwam voort uit de betrekking, waarin het lend 'tol haar stond, veel meer dan uil het' feit dat hel zijn eigen kind was. Ik placht een vergelijking Ie maken tusschcn hem en Hindlcy Earnshaw. en do kluts kwijt le raken als ik mezjeTF trachtte uit te leggen, waarom liuu ge drag in gelijke omstandigheden zoo ver schillend was (Wordt vervolgd.J

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1