Vrijdag 25 Maart 1927 No. 71, 170° Jaargang ÜIDDELBURGSCHE COURANT. Bij dit nummer behoort Bijvoegsel. BINNENLAND. NA DE VERWERPING VAN HET VER DRAG MET BELGIË. Ontslagaanvraag v. Karnebeek. Nadat gister de Ministrraad een bijeen komst heelt gehad heeft Minister van Karnebeek zijn ontsl'agaanvïjage bij de Koningin ingediend. De motiveering van mr. de Veer. Vóór de stemming in de Eerste Kamer heeft de heer de Véer (a.-r:) zijn stetai tegen het verdrag als volgt gemotiveerd: De minister hèeft er gisteren op gewe zen, dat..uit de discussies geen vaste lijn is te trekken omtrent de gevolgen van verwerping. Welnu, de arbitrage, de re geling ten aanzien van de varende han delsschepen en de regeling Van de be* loodsing zijn redenen voor hém, tegen te stemmen. (Tijdens deze korte motiveering gaven sommige voorstanders in 't bijzonder de heer Wibaut blijk van een zekere geprik keldheid, door luid te protesteeren tegen het afleggen van zoo'n toelichting van een stem.) D e ontvangst b ij het publiek. Bijna alle bladen gewagen er Van dat het publick de bulletins met kalme vol doening ontving. Hier en daar o.a. op het Binnenhof en in Rotterdam werd hoeratje gehoord. Maar uitbundigheid was er niet. De p e r s.ui ti n ge n. Ook de Nederlandsche persuilingen getuigen meest allen van een dankbare maar rustige beoordeeling, met tevens het oordeel dat nu gestreefd moet wor den naar een nieuw ontwerp Zelfs de Telegraaf die tijdens den be handeling het waarlijk niet aan ha telijkheden aan liet adres der legen- standers heeft laten ontbreken, is in een artikel over de verwerping tamelijk kalm ,en waagt (niet ten onrechte) om een positief complement van het strak ke negativisme dat tot het einde ken merk van de oppositie was. Het blad vergeet echter, dat in de Tweede Kamer een dergelijke positieve motie van den heer Marchant door de voorstanders verworpen is; en dat in de Eerste Kamer de heeren Wibaut en v Embden als fractie-leiders zulk een mo tie voor alle fracties onmogelijk heb ben gemaakt. En om nu eerst bij de voorstanders te blijven, zij gemeld, dat de Tijd (r.-k.) de verwerping betreurt als een groote poli tieke fout; dal liet Centrum (het orgaan van den oud-minister Aalberse) met be zorgdheid naar de toekomst ziet; cn Het Volk het oogenblik voorziet waarop het Xbesluit diep betreurd zal worden. Daarentegen spreekt het Handfelsbl van de veriossing van een nachtmerrie; slaakt het Vaderland een zucht van ver ademing; spreekt de Nederlander (C.H.) de verwachting uit dat na de eerste opvlaraming van tegenstellingen'n rust zal komen, waarbij zal blijken dat op het werlc van Van Karnebeek van '19 zal kunnen worden voortgebouwd; dat de Residentiebode (R.-K.) van een groote verlichting en ontspanning gewaagt, 'en niet gelooft aan de voorspelde onheilen; dat de Maasbode de verwerping be schouwt als de minste van twee belang rijke kwaden; en dat de N. R Crt. be pleit om de oorspronkelijke gedachte van '19 te hervallen en de politieke her ziening van de verdragen te scheiden! van dei economische De stemmen uit België Meer aandacht dan do Nederlandsche persbeschouwingen, die geen verr; singón geven, zullen echter de Belgische uitspraken hier hebben. Merkwaardig is in dat opzicht een telegram van G N. uit Brussel aan liet Hand. luidend Het verworpen zijn van het verdrag was hier hedenmorgen onmiddellijk be kend, maar daar er in Brussel misschien twee dozijn politici weten, wat er nu nu precies-in dat verdrag staal, liet het 't publiek totaal onverschillig, temeer, daar het nieuws uit China veel meer de aandacht vraagt. In Vlaamsche kringen herhaalt men de bekende argumenten, dat men .als ge volg tan deze verwerping een herleving van het annexiomsme verwacht en dal deze een zware slag voor den groei der grool-Nederlaudsche gedachte e» der Vlaamsche "Nederlandsche toenadering V beteekent, aangezien het publiek niet weet, wal er in dat verdrag staat en slechts hoorde en nog lioorcn zal, dat Nederland de toegestoken' Belgische vriendenhand bruut afwees. Maar we meenen dat men aan zulke algemeene stemmings-uitingen nog wei nig houvast heeft. Het zelfde geldt voor dergelijke algemeene beschouwingen over de meening van „regeeringskrin- kringen". Zoo meldde een telegram van Bclga uit Brussel Een diplomatiek medewerken van Bei- ga heeft zich op de hoogte gesteld van den indruk, die in zekere Belgische offi- cieele kringen gewekt was door de ver werping van het Nederlandsch-Relgische traclaat. Die indruk is er een van zenea: levendig leedwezen. Men betreurt er, dat de gevallen beslissing onvermijdelijk tot gevolg zal hebben, dat d'e ontwikkeling van de samenwerking tusschen de twee landen in de internationale politiek en met name in het kader van den Volken bond er onmogelijk door wordt gemaakt. Voorts-merkt men op', dat de verwerping van het tractaat door de Eerste Kamer volstrekt niets oplost. De vraagstukken, die het tractaat had 'opgelost, blijven immers in hun geheel aan de orde. De bewoordingen, waarin de mogendheden ze in 1919 hebben omschreven, behoju- den hun volle waarde. De openbare mee ning in België is eenparig besloten de volmaakt wettige eischen te handhaven aangezien het metterdaad vitale kwesties betreft, waarvan de economische toe stand van België afhangt. Het lijdt geen twijfel, dat de regeering) met alle nooodige vastberadenheid de •voldoening zal naslreveu welke België het recht heeft te verwachten. Uitspraken van v d. Velde en Hijmans. De Brusselsehe correspondent van de Telegr. heeft Minister v. d. Velde ge sproken en deze wees er op dat de kwes tie voor België aan de orde blijft. De. vraagstukken van de vaart over de Schel de en van de verbindingen van België met den Rijn kunnen niet zonder oplos sing blijven. Nieuwe directe onderhandelingen tus schen Nederland en België schenen den Minister onmogelijk. De zaak is in een nieuwe phase van diplomatieke actie ge treden. Minister Paul IlijmanS verklaarde den correspondent diep bedroefd te zijn over de verwerping en achtte het ook on mogelijk nieuwe directe onderhandelin gen tusschen Nederland en België aan te knoopen. De „Dcrnière heure" meldt, dat mi nister Vandervelde geen aanleiding vond om zijn reis naar Weenen, waar hij de Beethovenherdenking gaat bijwonen, uit te stellen. Eerst na zijn terugkeer op 2 April zal de kabinetsraad den toestand onder zoeken,'die door verwerping van het ver drag is ontstaan. Belgische pers stemmen De Nation Beige is natuurlijk fel, en schreef boven een artikel: „De halstar- igheid der Orangisten en der Germano- fielen draagt de overwinning weg op de voorstanders van een entente met België." Het blad verzekert, dal alle voorstan ders van dit verdrag vroeger vrienden van de entente en dat alle tegenstanders vrienden van Duitscliland wjren en dat de lijd voor zichzelf spreekt. Volgens de Vingüème Siècle heeft Ne derland eens te meer doen blijken van zijn verlangen de Belgen te vcrodrdeelen lot den verstikkingsdood. Maar het ver gist zich als hel gelooft dat de Bel gen zijn dwaze eischen zouden dulden en zouden toestaan, dat iemand, wie ook van hun regeerders, zou buigen of wij ken voor de Nederland ers. „Le Peuple" trekt een Vergelijking tus schen „de weinig scrupuleuze campagne van een handvol belanghebbenden in Nederland" en de waardige kalme hou ding der Belgische pers. Volgens de „Libre Belgiquo" zouden personen, die in staat zijn tot een goed oordeel, verklaren, dat Nederland een zeer groote domheid beging, daar nu zijn souvereinileit over de Schelde waar schijnlijk in het geding komt en het wel vaststaat, dat er gemeenschap van be lang in deze zaak is tusschen. België en zijn vroegere hondgeuoolen. De Nieuwe Gazette van Antwerpen zegt dat de Belgische regeering niet meer naar nieuwe voorstellen van Ne- Nederland heeft te luisteren, en dat de kwestie nu dient gebracht voor de rechtbank der mogendheden. De Gentsclie „Flondre Libérale" zegt, dat Nederland den Belgen nog niet ver geeft dat zij in 1830 zich hebben vrij ge maakt en zich geen voorstelling er van maken ,dal de wereldoorlog België voort aan geheel onafhankelijk heeft gemaakt. Alle bladen die commentaar leveren op de verwerping zijn eensgezind in huw opvalling dat het onmogelijk is de onder handelingen met Nederland te herope nen. Belgische kanaal- pl a n n e n. Het Kamerlid v. Caeneghem deelde aan den correspondent van het Han delsblad mee, dat hij en mr. Van Cau- wëlaert gister zwart op wit de vaste toezegging in handen kregen van een onderneming, die bereid is, een kanaal van Luik over Lixhe cn door de Kempen naar Antwerpen buiten Nederlandsch ge bied om, als particuliere onderneming, waarschijnlijk onder participatie en met controle van den staat uit te voeren. Reeds in 1935 zou men het kanaal kunnen afleveren. Uit Stad en Provincta. Uit Walcheren. - Voor een klein maar aandachtig gehoor heeft Woensdagavond in het lo kaal van de heer Bek te Oost Sou burg een openbare vergadering plaats gehad, waarin de heer W. de Graaf uit Middelburg het een en ander kwam me- dedeelen over werkzaamheden van dlo Vrijz. Dem. Kamer- en Statenleden. In een zeer uitvoerige rede, met onder streeping van vele meer belangrijke ge deelten welke in het afgéloopen tijd perk door het huidige Ministerie zijn in het leven geroepen en waarvan de go- volgen in den komenden tijd zullen le voorschijn komen, herinnerde spreker tie hoorders eraan, dat steeds djoor de Vrijz. Dem. Kamer- en Statenleden protesten zijn geuit tegen voorstellen, die in strijd waren met de Dem. beginselen. Als zeer belangrijke punten, waarop slecds de volle aandacht moet gevestigd blijven, noemde spreker het Onderwijs, Ouder- domsverz., de Belastingen en de ontwa- peniugskwestie. Van de gelegenheid om van gedachten te wisselen werd geen gebruik gemaakt. Met dank aan den spreker en de hoor ders sloot de Voorzitter deze vergadje- D. A. Poldermans te 's Gravenpolder, j UitTholen. die voordoeg een ernstige schets „De j Te O u d-V ossemeer werd in oude Jan' en een luimige, „Als twee den Kerkepolder reeds in den loop der honden vechten." Jammer, dat het weer I vorige week een patrijzennest ontdekt zoo ongunstig was, dat er gewis eeni- j met elf eitjes, zeer vroeg dus, waar gen daardoor een zeer genolvollen avond schijnlijk verband houdende met het hebben gemist. Pe heer Poldermans wist de opgekomenen in beide stukken van het begin tot het einde te boeien. Gisteravond kwamen in de consis toriekamer der Ilerv. kerk te St. Lau rens 31 personen hijeen met liet doel, een Clir Hist, kiesvereeniging op le richten. De heer' M. Francke, president- kerkvoogd, leidde de bijeenkomst, waar in mr. R. M. van Dusseldorp, lid van Ged. Staten, een beschouwing gaf over de taak der Prov. Staten, die tweeërlei n 1. liet bestuur der provincie en de verkiezing van leden der Eerste Kamer Uitvoerig stond hij stil bij dit laatste en legde er vooral den nadruk op, hoe gewichtig dit is. Vervolgens zette hij de beginselen der Chr. Hist, uiteen. Door een der aanwezigen werd een tweetal vragen gesteld, die door den spreker werden beantwoord. Alsnu werd aan de aaanwezigen, die zich niet wenschlen aan te sluiten, ver zocht, de vergadering te verlaten. Een zestal ging heen, zoodat een kiesvereeni ging werd opgericht met aanvankelijk 28 leden. Gekozen werden tot bestuursleden de heeren A. Abrahamse, M. Francke, A. van Langevelde, II Hillehrand en A. Wattel. Na ecnige besprekingen werd beslo ten, in deze vergadering candidalen le stellen voor de a s. gemeenteraadsver kiezingen. De uitslag der stemming was als volgt: 1 J. Francke (aftr.), 2. A. van Langevelde (aftr.), 3. S. J. Maas (aftr.), 4. Adn. Janse, 5. J. Koole Jr., 6. A. Wattel. Voor de a s. gemeenteraadsverkie zing te Dom burg zijn door de Staatk. Geref. partij candidaat gesteld 1. A. Houmes, 2. J. de. Pagfer Lz., 3. C. Brou wer, 4. P. Wisse Sz„ 5. Joh. de Vis ser Jz. Thans heeft, deze partij geen zitting in den raad. Te Domburg is bij een inge zetene op verschillende tijdstippen dezen winter ingebroken. De daders hadden zich lot de woonkamer toegang ver schaft door opschuiving van een raam. Uit een geldkistje, dat geborgen was m een kabinet, is een vrij aanzienlijk bedrag ontvreemd. Nadat hiervan aan de politic ter plaatse kennis was gege ven, is het aan deze mogen gelukken spoedig dc daders van dezen diefstal op te sporen cn lot bekentenis te bren gen. liet zijn twee 18-jarige jongens, al daar woonachtig, die gistermiddag Voor den officier van justitie le Middelburg zijn geleid. Van andere zijde vernamen wij dat zij in totaal ruim f 1300 hebben gestolen. Zc kwamen vaak bij den bestolene aan huis en konden zich op deze wijze ge makkelijk ervan vergewissen, wanneer deze niet thuis zou zijn. Beiden hebben de feiten bekend, Een hunner was in het bezit van een motor fiets die hij van het gestolen geld ha*d gekocht. Van het overige hadden ze goe den sier gemaakt. Er werd slechls een pnbeduidend bedrag bij hen teruggevon den. Uit Zeeuwse fi-V laanderen 0.13. Dinsdagmiddag kwam te Wal s- In de Dinsdag gehouden vergade- oorden aan den vroegeren Tol de steen- ring van de afd 'der Pro, Ver Hel holenhandelaar A met eijn auto uil do Groene Kruis" te B o r s e 11 e werd de «chüng Kruisweg en moest dus den tol rekening vastgesteld De ontvangsten passecren, alwaar juist (1c landbouwer bleken le bedragen 215,52 de uitga- D 1111 ',c richting Noordslraat met zijn ven t 187,3S. een balls slot dus van aulc> de tramrails overstak richting f 58,14. De secretaris las het jaarverslag: Watsoorden. Daar hot uitzicht aldaar en daarna werd als afgevaardigde naar (Ingez. Med.) open weer dezen winter. de te houden algemeene vergadering der Prov Vereenigiug gekozen de heer C Allaart en als zijn plaatsvervanger dis C. Elenbaas. In het nieuw gemeentehuis te s- Gravenpolder had Woensdag de eerste raadszitting plaats. Deze was ge heel gewijd aan de ïngebruik-neming van "t gebouw. Dc burgemeester drukte in zijn rede z'n spijt uit, dat de Commissaris der Koningin verhinderd was te komen, i Hij uitte zijn tevredenheid met hel nieii-l gebouw, waar de gemeente zich jaren j moest behelpen met een ordinair huur huis. en zwaaide architect en aannemer lof toe voor het ontwerp en de uit-1 voering. De raadsleden dankte hij v belemmerd wordt door eenige gebouwen hadden beiden niets gehoord of ge zien, waardoor een aanrijding onver mijdelijk was. De auto van den landbou wer D. was het minst gehavend; alleen 'n bord ingedrukt, doch de auto van den heer A werd omvergeworpen waardoor belangrijke schade werd toegebracht als ook de voorruit geheel verbrijzeld werd, waarlangs de heer A. zich van onder zijn auto kon bevrijden Naar Zelandia vernam heeft de heer A. eenige ribben gebroken. ONDERWIJS. Benoemd tot onderwijzeres aan de Herv. School te Krabbendijke Mej. F. M. hun medewerking, die de tot-slandko- J II. Petermeijer, alhier, ming mogelijk maakte. j Door de wethouders cn den secretaris Bij Kon. besluit is benoemd tol ge werd voor de raadszaal een plaat in woon hoogleeraar aan dc Landbomv- vergulde lijst geschonken, voorstellende hoogeschool te Wageningen, voor het ge- de. Koninklijke Familie Het raadslid, aan boord van Ilr Ms torpedoboot Z 6 Kousemaker, schonk een dergelijke plaat bouw, J. E. van der Slok thans tijdelijk in anderen trant. De weduwe Woutersent als zoodanig werkzaam, gaf voor dc burgemeesterskamer een RECHTZAKEN. pendule Aan allen wijdde de burge meester hiervoor een woord van dank. "Wethouder Schouten dankte den bur gemeester voor zijn hartelijke woorden en hoopt, dat hij nog vele jaren zijn - Foor de rechtbank te Breda had werk in 't nieuwe raadhuis fcal mogen zich Donderdag te verantwoorden J. B. verrichten. De secretaris uitte zijn dank kassier, vroeger le Zevenbergen, bcschul- voor zijn keurige werkkamer. i digd van verduistering, vier malen ge- Daarna werd het gebouw in oogen- j plcegd. Uit ccne reeks feiten had höfl schouw genomen. Willen we over liet ,0- Mer slechls vier ten laste gelegdj uiterlijk en de plaats liever ons oordeeltezamen tol een bedrag van f 5000. On- voor ons houden dc inwendige inrichting' der voorwendsels liet verdachte zijne lijkt ons practisch, al zal hij stemmingen i totaal ter zake onkundige echtgenoot© het bezwaar uitkomen, dat de raadszaal I obligaties bjj zijne clientèle halen of niet gelijkvloersch is. Deze bereikt men J anders bezorgde hij die zicli zelf. dan langs een flinke trap en beslaat de heele eens was een effect zoogenaamd uitge- bovenverdieping, voorzoo ver die niet loot, dan weer moest het worden gecon- wordt ingenomen door Corridor en ..to-i troleerd. ren". Beneden vóór is de secretarie,D. bekende volmondig, doch voerdp daarachter de. burgemeesterskamer. Ar-«tot zijne verontschuldiging aan, dat hij restantcnlolcaal cn bergplaats slaan "af-! bijna anderhalve ton tegoed had zonderlijlc. j Het O M. nam als verzachtende om- j standigheid aan, dat verdachte, vroeger Doöt- B. en W. le 1 et-s e k 0 is do eigenaar van bijna twee Ion, meile-dupc stemming voor leden van den raad be- ™'<1 van zijne handelingen -waardoor paald op Woensdag 18 Mei a.s. Iverwanten en clientele in bel ongelnl. stortte. In de steeds groot ere toeneming f van verduistering zag het O. M. aanlci- Dé Anti-Rev. kiesvereeniging te dillg tot cen S|renge straf. Pc eisch luid- Krabbendijke heeft tot candidaten de: één jaar cn drie maanden gevange voor den gemeenteraad gesteld C. P. njssivaf mei onmiddclijke gevangenne- Vogelaar (aütr.), G. van Horn, J. L. rnjn„ Allaart, J. Vcrlare, P. Gok. j)e verdediger sprak de verwachting uit, dat de rechtbank verdachte voor- In de zaal van de heer Traas werd waarde1ljk 7/0lI veroordeelen of subsi- door de afd Rilland-Bath vail dendiair hem een kleine straf zou opleg- Vrijz. Dem. Bond een openbare vergade- gen doch in geen geval zou overgaan ring gehouden met als spreker de lieer jtol oniniddelijke gevangenneming. arts van Gelderen uit Middelburg, met] De rechtbank deelde mede dal aan als onderwerp de a.s. Provinciale Ver- jlct iaaiste verzoek van den off van! Uit Zuid-Beveland. Woensdagavond trad voor een in wording zijnd departement van het Nut te 's H. Arendskerke op de heer kiezing. Spr. zette de Vrijz. Dem. be ginselen uiteen, hel on Is taan van den V. D. Bond enz Verschillende social© wetgevingen werden behandeld, zooals [Landarbeiderswet en Arbeidswet en On gevallenwet. Tot slot werd een woord geweid aan de .verbeterde arbeidsvoor waarden in verschillende takken van dienst, de medezeggingschap in liet be drijf, collectief arbeidscontract. justitie geen gevolg zou worden gegeven. Poging tot doodslag Voor de arrondisseincnts-rechtbank le Rotterdam lieefl zicli een 53-jarige café houder le verantwoorden gehad wegens poging lot doodslag op de buffetjuffrouw 0. S. op 11 Februari j 1. De verdachte, heeft twee jaar niet de buffetjuffrouw .samengewoond en er ontstonden herhaal delijk twisten, waarbij het veelal tot

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1