Vrijdag 18 Maart 1927 No. 65. 170° Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. dil nummer behoort i i Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Eerste Kamer. Zitting van Donderdag. Zou vandaag de lijst van sprekers over het verdrag afgewerkt worden? We zijn nu genaderd tot no. 20. Du er zijn er 26 ingeschreven. Tot nfu, fcofei hebben we meestal drie of vier jpreketfs per zitting gehad. Er is dus kans op dat de Kamer vandaag niet de lijst afwerkt. Maar zoo de minister dan niet Dinsdag maar Woensdag aan het woord komt, dan zullen toch in het midden der vol gende week de leden moeten uitmaken of ze al of niet repliceeren. Er is neiging om ze zooveel mogelijk te beperken. Maardat zal ook veel afhangen van het antwoord van den Minister. Van de gister gehouden redevoerin gen werd wel met de meeste belang stelling die van den heer W i b oi u t te gemoet gezien, die sprak voor de voor standers der S. D. A. P. Maar naar de Kameroverzichten in verschillende bla den te oordeelen, is in tegenstelling met de aandacht bij de rede van ïllen heer v. Embden de belangstelling niet blij vend geweest. Het sarcasme, waarmee deze spreker nu ook weer gul was, deed het ditmaal niet, vermoedelijk om dat na de zeer zakelijke bestrijdingsre- devoeringen, deze verdediging to weinig zakelijk was. Het was zeker merkwaardig dat iemand die zijn rede begon met een verwijt aan de tegenstanders, dat zij objectiviteit en evenwichtigheid misten, eindigde met de toch zeker niet erg evenwichtige bewe ring dat men door het verwerpen van dit verdrag een nieuwen Balkan in Europa zou scheppen. Dat verwijt van gebrek aan objectivi teit en evenwichtigheid richtte de lieer Wibaut voornamelijk tot zijn partijgenoot, zelfs zijn partijvoorzitter, den heer Por lak .die voor hem rustig bleef luisteren tot hij met hem klaar was. Maar (oen stond hij op en ging de zaal uit. Wat den zakelijken inhoud van het verdrag betrof, bepaalde da heer Wibaut zich hoofdzakelijk lot het Moerdijkkanaal De Scheldekwesties het beheer, de pol derzaken, de rechtskwestie, de reserve voor oorlogschepen, liet hij aan anderen over. En- wat het Moerdijkkanaal betreft, stelde hij zich op het standpunt dat de huidige verkeersweg onvoldoende is, en dat wij toestemming lot het graven van het Moerdijkkanaal niet mogen weigeren. Hij ging zelfs zoover dat hij honend spotte met de positie onzer afgevaardig den op de a s. Internationale Ecomemi- sche conferentie, aan wie men daar zou kunnen vragen wat zij daar komen doen, na aan België geweigerd te hebben toe gang te krijgen tot een internationale ri vier. Over evenwichtig oordeel gesprok ken! Maar die opvatting kwam voort uit het hoofdmotief van den spr.de aan'r vaarding van het nieuwe internationa lisme. Hij erkende dat het een zwak plan tje is, maai* het geeft uitzicht op groei. Wij staan z i. niet meer op het standpunt uit zijn jeugd toen de jongens van Vlissin- gen en Middelburg, de Flesscliendie- ven en de Maneblusschers samen gin gen vechten. En na nog een vage voor spelling van diplomatieke tusschenkomst bij verwerping eindigde hij met de boven vermelde voorspelling van een nieuw Balkan. Tevoren had een ander lid van zijn fractie, de heer De Zeeuw, een zeer levendige rede gehouden tegen het ver drag, die o.a. als nieuw element de binnenlandsche partijpolitiek in het debat bracht, door de vraag te stellen of dit ver drag een deel was van de programmals der achtereenvolgende regeeringen waar. in de heer van Karnebeek zitting had. Spr. had er perplex van geslaan dat le den van vroegere kabinetten öf met groo te moeite voor, öf tegen hebben gestemd Uitvoerig besprak hij de Rotterdamsehc belangen. En vermelding verdient zijn slotopmerking over de door den minister gevreesde gevolgen: ul. dat hij den Mi nister dankbaar was omdat hij in '19 niet bang was geweest voor de mogend heden; maar (Lal hij, spr., nü niet bang was. Scherp was ook de vraag, waarmee de heer Dobbel mam gister het twee de deel van zijn rede eindigde: „Excel lentie, gcsleld, dat het verdrag nog moeit worden geteekcnd, zoudt ge op di!( oogen- blik nog uw hand er onder zetten?'" De heer Heerkens T h ij s s e n, (R. K.) vroeger een voorstander, bleek door de beloogen van anderen ernstig aan het twijfelen te zijn gegaan. Zijn vrees is nog dat bij verwerping de hervatting der on derhandelingen niet zeker is, ên dat er nog kans is dat de Mogendheden de zaak in banden nemen. Maar daarom zou hi nog niet voorstemmen, llij was overtuigc geworden (ook door demeedeelingen die de heer v. d. Lande van den Isluismeester van Wemeldinge over de scheepvaart door het kannaal van Z. Bevelend kreegj), dal een nieuwe verbinding van Antwer pen niet noodig is. En hij zou zijn stem laten afhangen van de sl of niet gerust stellende meedeeling die de Minister zou afleggen over hel concurrentiegevaar voor Rotterdam. BINNENLAND. DE BEWEERDE ANNEXIONISTI- SCIIE ACTIE. Naar aanleiding van de mededeeling in het weekblad van „Vlaanderen over een annexionistische actie in Zeeuwsch Vlaanderen, meldt men ons uit 9a>s van Sent „Van een actie, welke in het leven is geroepen door Vlaamsche annexionisten, is te Sas van Gent tót heden niets hekend. Voor zoover is te weten te komen, wer den nergens lijsten aangeboden, ter verzameling van handteekeningen van personen, die inlijving van Zeeuwsch 'Vlaanderen verzoeken bij België. Met de voorspiegeling- „wegsverbetering zal men hier al heel weinig succes hebben, daar het verschil tusschen de Zeeuwsch Vlaamsche en Belgische wegen, ongeloof lijk groot is. Enkel aan den slechten toe stand der wegen, kan men constateeren, dat men België inkomt, hiervoor moet men nog geen 100 meter de grens zijn gepasseerd. Evenmin is zonder meer aan te nemen, dat de directeur van het R. K. patronaat te Hulst zijn liandteekening voor dergelijke dingen zal leenen. Im mers de rechtgeaarde Zeeuwsch Vlaming, die uiteraard tegenover Belgie niet vij andig gezind is, zal toch nooit zijn naam zetten op een lijst niet verzoek, om Belg te worden. Dit hebben de dagen der an- nexatiekweslie eenige jaren geleden, on dubbelzinnig bewezen. Dat uien den aan bieder van dergelijke fratsen de deur zou wijzen, ware eerder te gelooven. In Zeeuwsch Vlaanderen, wil men, dat* De Nederlandschc vlag, zal wapp'jren van den toren. Tot op den jongsten dag!" De overeenkomst tusschen den Charleston en JÉn^rides-Sigaretten men kan er niet meer buiten. (IngM- Hed.) EEN VERKLARING VAN V. Di A ELDE. Toen gister in den Eelgisehen Senaat ter loops het verdrag met Nederland Ier sprake kwam heeft Minister v, cl. Velde zich in de discussie gemengd. „Ik heb in de Kamer verklaard, zei hij, dal geen enkele annexatie-gedachte bij ons bestaat en ik denk, dat deze dui delijke en precieze verklaring een einde zal maken aan de beroering, welke is verwekt door onhandige en onoverwogen Uitingen op een bijeenkomst van per soonlijkheden zonder bevoegdheid"' („Zeei* goed", op alle banken). „Wij kunnen niet anders doen dan de beslissing van het Nederlandsche parle ment afwachten, maar voor het oogen- blik sta ik er op, hulde te brengen aan de loyaliteit en de energie, waarmede mijn collega, de Nederlandsche miuistcr van Buitenlandschc Zaken het verdrag verdedigt. (Levendige teekenen van in stemming). Ik hoop, dat hij het succes behaalt, dat hij verdient. Ik wensch dat vóór alles, omdat ik het vurig verlangen koester, dat er tusschen Nederland en België hartelijke vriendschap en ver trouwen bestaan. (Toejuichingen.) Deze beide volken kunnen binnen hel kader van den Volkenbond de grootste diensten aan de zaak van den vrede in Europa bewijzen. De Nederlanders zoo wel als de Belgen hebben er het grootste belang bij, zich onderling te verslaan en de Schelde-kweslie niet op internationaal terrein te laten brengen". (Nieuw© toe juichingen.) OP DE KATHOLIEKEN IN BERGEN ZOOM UITEEN. De Katholieke Kiesvereeniging in Ber gen op Zoom zal (behalve den heer Ver linde die bedankte) niet meer candidaat- stellen de raadsleden van As, Juten en Kiepe, die in de malversatie-kwestie met de linkerzijde mee stemden, en de laatste jaren niet meer deelnamen aan dö verga deringen der Katli. raadsfractie. Vermoedelijk zullen zij hij de ver kiezingen met een eigen lijst uitkomen. Uit Stad m Provincie, doende geregeld is. In verband waarme de zij voorstellen daaromtrent de noodi- ge voorzienigheid te treffen. De Röntge- nóloog geniet thans een vas't salaris ten bedrage vau f 800. Regenten wenschen voor een deel voor zijn werkzaamheden een vast salaris toe te kennen en "voor het overige deel te bezoldigen ter ver richting. Het vaste salaris zal op f 800 bepaald blijven. Uit Walcheren. De stemming voor leden van "den gemeenteraad is door B. en W. van S t. Laurens bepaald op 18 Mei i.s. Onder voorzitterschap van den heer S. Simonse hield de Coöperatieve Boe renleenbank te St. Laurens Donder dagavond haar dertiende jaarvergadering De voorzitter deelt mede^ dat de. Bank in het afgeloopen jaar ondanks de min der gunstige tijdsomstandigheden is voor uitgegaan. Uit het verslag van den kassier bleek, dat het aantal leden op 31 Dec. j.l. 229 bedroeg. Er werden 67 nieuwe spa. boekjes uitgegeven; 561 inlagen en 390 terugbetalingen hadden plaats spaarbank. Het eindcijfer der rekening bedraagt '111. 545.07 en dat der balans de som van f 324.569.53. De ontvangen spaargelden bedragen f 199.653.59; de ontvangsten iu loopon- de rekening f 199.297.36: terugbetaalde spaargelden f 145.607.47; uitgaven in loopende rekening f (258.385,91. De winst bedraagt f 614.13. Herkozen werden de heeren S. Simon se als lid van het bestuur; K. Houtei'- man als lid van den Raad van Toezicht; J. Versluijs en L. Marinissen als plaats vervangende bestuursleden. De rentevoet is door het bestuur voor 1927 vastge steld op 4 pet. voor ingebrachte gelden en 5 pet. voor opgenomen- voorschotten en credielen. De coöp. "boerenleenbank te R i l- them hield Donderdagavond haar tide algemeene jaarvergadering. De bank bleek financieel ongeveer op dezelfde hoogte te zijn gebleven als in het vorige jaar. Het ledental bleef 92. Het per centage voor spaargeld werd vastgesteld op 3.84 pet., voor voorschotten en loo pende rekening op 5 pet. met een pro visie van i/i pet. en een tiende. Tol bestuurslid werd herkozen dhr. P. J. de Pagter, lot lid van den raad yan toezicht dhr. J. Meliefste en tot plaats vervangende bestuursleden do heeren 3. Breel en P. Schout Allen met groote meerderheid van stemmen. Het salaris van den kassier werd .vast gesteld op f 250 en het presentiegeld van 't bestuur en van dén raad van toe zicht op f 2 per vergadering. Uit Middelburg. Tn h&t huisvuil alhier zijn twee nieuwe metalen schilden gevonden ver moedelijk van een kachel. Inlichtingen te bekomen ten kantore Gem. Renigingsdienst. Uit Vïiisingen. B. en W(. van V1 i s s i n g e n hebben overgelegd een brief van regenten over het Gasthuis, dat de positie van den Röntgenoloog naar hun meeuing onvol- den door de Anti-Rev. kiesvereeniging 1 J. Sinke; 2. M. Wiilerasen; 3. P. Bushaan; 4. G. Poldermau; 5. W. L> Ilirdes; 6. J. C. Cornelisse Jr. Uit Tholen, Dinsdag wilde de voerman KI. uil Halsteren met een kar, geladen met zak ken bietenzaad, aan 't Tholen.sche Veer de pont oprijden. Door het laag wa ter was de helling groot en onderaanl zeer glibberig. Hierdoor kwam de kar naast de pont in het water terecht. Ge lukkig hadden (Je veerlui zooveel te genwoordigheid van geest dat ze vlug een hout tusschen de spaken wierpen. Met moeite werd het paard uit d© hur ries bevrijd, waardoor T uit het watjer kon geraken. Uit Zetuwsc h-V laanderen OÜ In de gisteren gehouden raadsver gadering van Ter neuzen verklaarden naar aanleiding van de in de vorige ver gadering omtrent een' nota van proces kosten van Mr. J. F. van Deinse te Mid delburg gehouden beschouwingen kele leden overtuigd te zijn, dat al vond men ze hoog en al viel het legen dat 11 processen berekend waren, men over tuigd was, dat zij met usance en wet overeenkomt, waarom het waardeering ondervindt, dat hij de nota met f 1000 wil verminderen. In geen geval heeft de bedoeling voorgezeten iets onaangenaams te zeggen tegenover den persoon van den heer Mr. van Deinse. Hel overige verslag dezer vergadering moeien we aanhouden tot een volgend nummer. Uit Zeeuwse h-V laanderen W. D. Te Aardenburg zullen door dc Arbeiderskiesvereeniging worden candi- daat gesteld voor den gemeenteraad bij de a.s. verkiezing: 1. J Ilollebrand-Kools; 2. .T. F. Beun, 3. II. Korthals; 4. P. J. Hol-Wage. Besmettelijk,© ziekten. Hef aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van G tot en mot 12 Maart in de provincie Zeeland be droeg Roodvonk O en W. Souburg 1, Missingen 2. Diphteritis- Goes 2 He kenszand 1, Hulst 1, Middelburg 1. Encephalitis Iethargia: Tholen 1. (Voor verder Stad en Provincie zie men het Bijvoegsel.) Uit Zuid-Beveland. Gisterenavond trad voor de Vrljz. Dem. kiesvereeniging te Ierselte als spreker op de heer Joekes, lid van dc Tweede Kamer Voor een zeer goed gevulde zaal zette spr. de beginselen van zijn partij uiteen en wees tevens op het groote belang van de a.s. Statenverkiezing. Reeds gemeld in een deel der oplage van ons vorig nummer. Te Ierseke zullen voor den ge meenteraad als candidaten gesteld wor- RECHTZAKEN. Door D. R„ 25 jaar, werkman Ter Neuzen, is liooger beroep aangeleckend tegen het vonnis van den Politie-Rechter te Middelburg van 25 Februari 1927, waarbij hij ter zake van diefstal is ver oordeeld tot 1 maand gevangenisstraf. De Haagsclie rechtbank heeft den 22-jarigcn chauffeur J L M. W. uil den Haag, "die in de Parkstraat te 's-Graven- hage met een auto voorbij een stilstaande tram is gereden en toen ee.n uitstappen- den passagier heeft aangereden, wegens hel veroorzaken van lichamelijk letsel door schuld, veroordeeld tot 14 dhgen gevangenisstraf. Woensdag stond de negende ver dachte terecht in verband met de beroo- vingen te Leeuwarden. Deze verdachte 'een 19-jarig meisje, wordt beklaagd van heling van een aanzienlijk geldsliedrag, dat een chauffeur een buitenman had ontroofd. De eisch luidde acht maanden. Eet O. M. merkte op, dat het nog gege vens heeft voor een andere berooving Indien het meisje echter overeenkom stig dezen eisch wordt gestraft, zal hij de bieuwe zaak niet vervolgen. Zoo niet, dan behoudt hij zich dit recht voor De rechtbank te Tiel heeft tot een jaar gevangenisstraf, met aftrek van de Voorloopige hechtenis, veroordeeld H. K te Dodewaard, thans gedetineerd. Tegen hem was in de vorige zitting 2 jaar ge- éischt wegens verduistering van f 18.000. in zijn functie van kassier der Boeren leenbank te Dodewaard en valschheid in geschrifte. Arr. Rechtbank te Middelburg. Hedenmorgen stoud voor de recht bank alhier terecht, A. M O., 35 jaar, onderwijzer te Goes, en lid der Prov. Staten, wicn ten laste werd gelegd, dat hij op 8 Februari 1927 een brief heeft geschreven van den Volgenden inhoud „Den Heer P C. Labrijn, Leiden. Mijn heer. Uw brief van 1 Febr. kwam in mijn bezit. Uit het zakelijke gedeelte blijkt mij, dal U een debat met mij ont wijkt. Waarmee vast staat, dat U slechts „tijd en lust" tot lasteren hebt Wat ook vrij wat gemakkelijker is, dan een ern stige bestrijding te leveren. Dat U het simpele opsommen van eenige namen van gemeenten al een bewijs vindt, pleit niet voor Uw gezond verstand Gezien het bovenstaande heb ik er vrede mee, dat een debat met U niet plaats vindt. Debat met een dergelijken tegenstander is hij voorbaat lot onvruchtbaarheid ge- doerad. Een openbare vergadering wordt evenwel toch gehouden Uw gchecle brief zal daar ten slotte gebracht en besproken worden. Daar kunt U zeker van zijn. Al zou het voor U meer ge- wenscht zijn, dat over die proeve van Uw gezond vorstand maar liever in alle talen gezwegen werd. Nog steeds Uw dw dr (get) A. M. O." van welken brier de woorden „waarmee vaststaat, dat U slechts tijd en lust tot lasteren hebt", voor voornoemden L'a- brijn opzettelijk bcleedigend waren Verdachte, na het voorlezen der be trokken stukken, ondervraagd*--bekende den brief te hebben geschreven, maar zeide niet dc bedoeling te hebben gehad den heer L. te beleedigeu. Hij heeft wellicht wat scherp gereageerd op prik- kele-ide uitlatingen van L Getuigen werden niet gehoord en was dus direct het woord aan cfen officier van justitie, mr. oaron v, d. Feltz, die zeidc, dat de rechtbank zich kan ont houden van heoordeclingen der voorge schiedenis, maar deze verdachte moet als onderwijzer goed Ncderlandsch ken nen en weet dan, dat de gebruikte woor den beleedigend zijn. Spr. vorderde we gens beleediging f 25 boete subs 25 d. h. Dc verdachte, zich zelf verdedi gende, zeidc, dat de heer L bekend staat als iemand, die in zijn optreden steeds anderen persoonlijk krenkt. In den raad was hij steeds heftig en dit zelfs tegen den wethouder, die zijn eigen geestverwant is. Maar vooral als het de S. D. A. P. betreft, is L. heftig en prikkelend Zelfs de Vrijheidsbond- sche Goesche Courant en ook De Zeeuw hebben daarop gewezen Thans ging het om een uitdrukking van L. in den raad fer gemeenten, waar de S. D. P. de meerderheid heeft en volgde daarop een correspondentie, waarin de heer L. tot •.een debat in het openbaar met verdachte werd uitgenoodigd. Hierbij is hel tot de bedoelde woorden gekomen. Spr. her haalt, niet de bedoeling gehad te hebben te beleedigen. Hij kan verzekeren in de Staten nimmer scherp te zijn en trad nu alleen op in het belang van zijn partij. Verder meent hij, dat in de po litiek wel eens meer zulke dingen ge zegd en geschreven worden, zonder dat men een persoonlijken aanval bedoeld. Als zulke dingen altijd vervolgd moesten worden, had dc rechtbank er dagwerk mede. De uitspraak werd bepaald op Vrijdag 1 April. Onjuiste belastingaangifte De vierde Kamer der rechtbank tö Amsterdam heeft den 45-jarigen metse laar. die terecht gestaan heeft terzake dat hij in de maanden Jujni 1922, 1923, 1924 en 1925 zijn aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting over de jaren 1922- 23, 1923-24, 1924-25 en 1925-26 onvolle dig en onjuisi heeft ingevuld, veroor deeld lot 14 dagen gevangenisstraf. Het O. M. had twee maanden gevangenisstraf 'gevorderd. LANDBOUW Via liet douanekantoor te Sas vsn Geut werden Donderdag een groot aan tal jonge paarden uitgevoerd, komende uit de verscliillende plaatsen van Z. Maan deren. We vernemen, dal (loze dieren in hoofdzaak op de markt te

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1