WiS IH11 No, 55. Maandag 7 Maart 1927 170e Jaargang IDDELBURGSGHE COURANT. EEN ONJUIST TIMES-AKTIKEL. We hebben het vermoeden dat met de „officieus© of officieel©" meedoelingen waarvan de Londendscho correspond-®11! van Het Volk dezer dagen, de aankondiging deed, gedoeld, werd op een lang artikel m de Times dat Zaterdagmorgen over het verdrag van Nederland mot België ver scheen. Maar als dit bedoeld is om onze Eerste Kamer te intimideoren^ zal het toch wel zijn doel missen, want hét geeft bewijs van een uit tal van grove fouten blijkende onbekendheid met hel ondier- werp. Dat het niet. rept van het Belgische annexionisme geeft een partijdigheid aan, die toekenend is. Dat het lieelemaal niét gewaagd van de beslissing van den Gezant tenraad van 14 Juni '19 waarbij de Belgi sche oischen van overdracht van souverei- niteit en van territoriale servituten weiden afgewezen, is nog ernstiger. En absoluut fout is de bewering, dat in'20 de onderhan delingen werden afgebroken doordat Ne derland onverwacht do uitsluitende sou- vereiniteit over de Wielingen naar voren bracht. En zoo gaat liet voort met nog vele andere onjuiste voorstellingen, lei dend haar de meedeeling dat België, als de Eerste Kamer het verdrag Verwerpt, een beroep zal doen op de mogendheden die het verdrag van '39 garandeerden, wat noch Nederland ,noch Europa mot onver schilligheid kan tegemoet zien. De tijden zijn al lang voorbij, dat een artikel in de Times een toonaangeven de uiting was van de meoning der Engel- sche regeering. Maar de boteekenis van zoo'n artikel wordt er nog ernstig door verzwakt, wanneer het berust op zooveel feitelijke onjuistheden. Godachtig aan wat vroeger aan Belgische zijdo is beweerd, is het heel duidelijk dat vlo gegevens voor het Timesarlikel zijn geltomen van Belgi schen kant. Men heeft daar weer ge toond den weg naar de Timesredactie beter te kennen dan wij, en er ook mak kelijker toegang te hebben als nawerking vari de hondgenootschap uit do oorlogs jaren Maar voor beweringen die zoo last baar onjuist zijn, belioevon we ons wer kelijk niet ongerust to malton. BINNENLAND. HI T NEDERLANDSCH-REI GISCIIE VERDRAG. Adres van hoogloeraren derllan- dels-Hoogeschool. Een 15-tal hoogleevaren der Ned. Han- dels-Hoogeschool le Rotterdam heeft een adres togen het NederlandschBelgische vedrag tot de Eerste Kamer gericht. Slechts drie hoogleeraren, onder wie een referendaris v an het departement van bui- tenLandsche zaken, hebben hel adres niet geteekend; één van deze, tegenstander van het verdrag, is wars van petities. De adressanten beperken hun "bezwa ren tot enkele punten, waarvan zij moe- nen, dat de beschouwing in het bijzonder op hun weg ligt. Onvoldoende achten zij de argumenten door den Minister in zijn M. v. A. aange voerd ten belooge dat de nadoelen Van het Moordijkkjanaal niet groot zullen zijn, wat zij nader aontoonen. Zij noemen hot onverantwoordelijk in het vertrouwen op bestendiging van tegen woordige voordeelige factoren, handelingen te verrichten, zonder zich tevoren de gelijk rekenschap to hebben gegeven van de veranderingen die deze factoren zullen ondergaan. Zij kunnen zich niet vereenigen met de opvatting van den Minister dat on derwerpen als de belemmeringen onzer verbinding met Frankrijk niet in het ver drag thuis hooren. Zij willen uiels doen om België's na tuurlijke ontwikkeling te verhinderen; maar meenen dat dit niet mag geschieden ten koste van de natuurlijke ontwikkeling van Nederland. EEN KONINKLI JKE GIFT VOOR DE NOODLIJDENDEN IN DE DRENTSCHE VENEN. Dooi" liet Oranje-Comité 1926 gevestigd te Utrecht is alsnog ter beschikking van H- M. de Koningin en Z. K. II den Prins gesteld een bedrag van vijf duizend gulden als deel van het huldeblijk bij gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van het Koninklijk Echtpaar aangeboden. In overleg met het Oranje-Comité heli- hen H M. on Z. K. II. dit bedrag van f 5000 bestemd tot leniging van den nood in de veenslreken der provincie] Drenthe ONZE ZUIVELEXFOllT NAAR FRANK RIJK BEDREIGD. Naar de Ilaagsche redacteur dc-r Msb. verneemt heeft do Neder(andsche regee ring reeds stappen gedaan om de voorge nomen verhooging van Fransche invoer rechten op Nederlahdsclie landbouwpro ducten le voorkohien. Nieuwe middelen om 'de voorgestelde tariefsverhooging tegen le gaan worden op het oogenblik overwogen. ELECTRO BIOSCOOP. Tot en met Donderdag de schit- terendo operettefilm met bijpassende muziek. Stad en Provincie. DE NED. GEZANT TE BERLIJN. Hr Ms. gezant te Berlijn, baron Gevers, heeft het voornemen te konnen gegeven binnenkort dal ambt neer te leggen en den diplomatieken dienst to verlaten. Uit Middelburg. Gisterenmiddag is van de electrische tram, die te 3 uur van de Markt alhier vertrok de beugel achter een deel van het bovenstel van do Langeviele binnetu- brug blijven haken en gebroken. De tram kon niet meer verder en aanvankelijk moest van en naai* den Langevielesingel worden geloopeu. Later kwam een motor wagen de tram, die niet verder kon, weg halen. Do automontagewagen was ook spoedig ter plaatse om bet bovenwerk van de brug te kunnen herstellen. Uit Walcheren. Door d© Staatk. Geref. Partij zijn te B i g g e k e r k e tot candidalen voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing geslelcj de heeren: 1. J. Poppe (aftr); 2. J. de Hondt Sr. en 3. P. Dingemanse Jr. Uit Zuid-Beveland. Gedep. Staten hebben goedkeuring verleend aan het Raadsbesluit der ge meente Goes tot het bouwen van een gemeentelijke slachtplaats, aan de nieuwe Zaagmolenstraat aldaar. (De Z Door de Chr. Hist, kiosvoreeniging te' K a p e 11 e zullen geplaatst worden op de lijst voor de a s. gemeenteraadsveo*- no. 1. J. van 'Wingen (aftr.); 2 G. van Willegen Sr.; 3 S. P. Groenleer4 P. Groenleer. In de raadsvergadering le Waard,e op Vrijdag j.l. werd het kohier der hon denbelasting voor 1927 met 15 houden vastgesteld tot het bedrag Van f 112 50». De verschillende stembureaus werden benoemd. De stemming voor leden Van den ge meenteraad zal gehouden worden op 18 Mei a,s. Uit T h o 1 e n. Vrijdagavond hield dr. Bernhardt, volgens gedane Derofto aan do Groene Ivruisaf deeling, to Slaven i sse, weder een causerie, maar nu niet over een ge neeskundig onderwerp. Hij had lol onder werp gekozen ,.De boodschap van het licht". Door bevriende hand was do ge achte spreker in slaat alles zooveel moge lijk te vorhelderen door lichtbeelden en proeven. Een groot en dankbaar publiek was opgekomen Na door den heer Hans- sens ingeleid le zijn, besprak dl*. Bi. het lichtverschijnsel, om te laten zien en hoo- •en, welke „boodschappen" dat licht aan de menschheid en do wetenschap gebracht heeft, nog brengt e» misschien nog meer brengen zal. Hij sprak en demonstreerde j zooveel mogelijk de trillingen in het water én in de lucht, do brekingen dor stralen in vlakke, holle en bolle spiegels, besprak do vergrootglazen, lenzen, brandpunt, pris ma's. De voorzitter de heer Hansseiis, bedank te den spreker, voor zijn mooie en duide lijke natuurkundige les. UitZeeuwsc b-V Inen^oronOD Naar aanleiding van hot verzoek schrift van don ondernemer van den auto busdienst Ter Neuzen Hulst aan dien Raad van Koewacht om dp jaarlijk- sche subsidie van F 300 op f 600 te bren gen, zal. naar de Tern. Ört. verneemt, binnenkort eene vergadering gehoudjen worden van dje burgemeesters der be langhebbende gemeenten om le spreken over het geldelijk steunen van djen auto busdienst. die voor deze en omliggende gemeenten van zoo'n groeten dienst is der bewerkt tot groote schad|e van onze vlasbewerkers die groolendjee's werke loos zijn. (Tern. Ört,) Oit Zeeuws cn-Vï a andere n Wu XX. Voor uitzending naar Ned. Oost Indië als politieopziener, komt in aanmerking do heer C. Goossons, maréchaussee te Bres- ken s. Vrijdagavond trad te Aarden burg als spreker op voor de afd. Sluis- Aardenburg van het Nut, mr G. Salm uit Amsterdam met als onderwerp: „Dwars door het Heelal". In het eerste deel zijner rede behan delde spreker de planeten met hunne be weging om de zon, on toonde hij door zeer duidelijke lichtbeelden foto's van de maan, genomen door de grootste kijkers der wereld. Hel tweede gedeelte sfrèkte zich uit over grootere afstanden, waarbij als een heid van afstandsmaat in plaüts van liet eerst gebruikte sneltreinjaar, een Ijchtjaar genomen werd. Spreker loonde daarbij lichtbeelden van den Melkweg en van enkele sterrenbeelden waarop vele sterren voorkomen, die met het bloole oog niet zichtbaar zijn, doch die de gevoelige plaat kan vastleggen. Deze interessante lozing op populaire wijze verteld, viel zeer in den smaak van liet publiek KERKNIEUWS Te R i 11 li e in werden Zondagvoor middag, aan. 't einde der godsdienstoefe ning bij monde van den predikant, Ds. van Oyen, namens den kerkeraad twee (ekstborden aan de kerkvoogdij overgedragen. De president-kerkvoogd, de heer W. Cevaal Pz., sprak een woord au dank en drukte den wensch uit, dat de tekstwoorden mogen medewerken tot verhooging van het kerkelijk leven 'n de gemeente. Dc open ruimte aan weerszijden van den preekstoel wordt door de borden niet alleen gevuld, maar zij passen door hun afwerking geheel in den stijl van) hel gerestaureerde kerkgebouw. Op 'l eene bocd, waarboven het wapen van Ritlhem, staan de woorden uit Matth. 22 37 en 40 en op 't andere bord, waarboven het wapen van Welzinge, de woorden uit Joh. 3 16 De teksten zijn geschilderd in gouden Gothische let ters op een zwarlen ondergrond. Welzinge was vroeger een dorp met eigen kerk, doch die «Is thans gelieel verdwenen. Langen tijd heeft nog een Welzingsch armbestuur bestaan. Sinds 1862 is dit bij Ritthem gevoegd, Te Nieuwendijk (N.B.) is overleden ds. J. A. de Bruijn, wiens laatste standplaats O u d-V o s s e m c e r, waar hij in 1915 zijn emeritaat verkreeg. Geboren in 1846, werd hij na opleidjing aan dc Th. school te Kampen, eerst predikant in 1872 te Kollum hij de Chr. Geref. Ker ken, vervolgens in 1875 te Meeden. in 1877 te Hazerswoude, in 18,SO Ic Niczijl,.iu 188.3 vertrok hij naar Paterson, in <ld Ver. Stalen en keerde in 1885 weer naar Niczijl terug, waarna hij in 1894 werd beroepen bij de Geref. Kerk te Emraen en ten slotte in 1909 te Oud-Vossenieer. Te Dussen werd na 1915 djoor hem nog tijdelijk dienst gedaan in de Geref. Kerk. Thans overleed hij ten huize van zijn zoon ds. H. do Bruijn te Nieuwendijk. Door kerkvoogden van de Ned. Herv. Kerk te Kapel le werd als administra teur en kerkelijk on banger benoemd de lieer A. EU Snoep. Ds. B. Bolle e, predikant bij de Ned1. Herv. Gem. van Katwijk ad. Rijn herdacht gister zijn 40-jarig ambtsjubileum. Hij bedien do a chtereenvolgens de gemeenten O o s t er lan d, Rumpt 011 is "sedert 29 Juli 1894 werkzaam in zijn tegenwoordige gemeente. Ned. Herv. Kerk. Aangenomen liet beroep naar Brussel door ds. A. G. B. ton Kate, le HansweerL', Op liet twaalftal te Musselkanaal Hor sten (2e pred plaats alpb.) komt voor ds. J. Hofker te 's-Hoerenhoek. - Tn de laatste weken zijn er ontzag gelijke hoeveelheden vlas langs het grens- kanloor te Koewach t naar België ver zonden. Thans is dje uitvoer eenigszins verminderd. Dit vlas wordt in België ver -=ssn 3. A. SCHULTE Co, Lange Delft II 2. OUDE ZAAK. (Ingez Meu.) boeken, die om een hoog peil van ■aeslhetische en technische uitvoering zijn gekozen uit de productie van het af- geloopen jaar Hiervan verwacht de ver- eeniging scholing van het publiek, man- tevens een stimuleerende werking op de uitgevers. In ons land behoort de onverschil ligheid voor den vorm van hel hoek reeds tol het verleden. Toch kan de uiterlijke verschijning van het boek nog waardiger worden. De commissie belast met het uitzoeken der 50 beste boeken, bestend dit jaar uit de heeren J. F. van Roven, W. A. van Leer, B. Modderman, S. II. de Rooy en C. Vcth. In de inleiding van den catalogus zeg gen deze heeren o. a., dat het aantal te beoordeelen boekwerken kleiner was dan hadden verwacht. Bij de beoordeeling is vooral afgevraagd: „Voldoet het hoek aan het gestelde doel; is de uitvoering in overeenstemming met den inhoud, maar vooral zijn letter, zetwijze, pagina-indee- meentebesluur, vertegenwoordigd door den beo," Onderdijk, voor zijn medewerking, ovenals aan liet schoolmuseum X'a to hebben medegedeeld, dat de burgemees ter wegens afwezigheid en de heer De Veer wegens drukke werkzaamheden ver- hinaera was, gat spr het woord aan den heer C. L, v. Balen, directeur der ge meentelijke kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Amsterdam, den man, die zich in samenwerking met de V.D:.E.N. zeer voor deze zaak beijverd. De heer v. Balen zeide, .dat goed lager onderwijs van groot belang is voor do goede volksontwikkeling en steeds zijn dan ook de leermethoden verbeterd. Maar toch moot er nog veel moer in verbeterd worden, want de natuurkunde slaat bij het l.o. nog op een lage trap. Men kan op het gebied der electrieiteitsvoortbrenging niet afdalen in bijzonderheden, maar wel kan men de werking van turbines, gene ratoren en omvormers aan de kinderen be kend maken. Spr. zal bjj oen op deze in- mg papier, baad, enz. op een aeslhc- k,idiag volgeadi proefles de slof «at vlug- ische vqn opgelost en technisch goed doJ,„oP<n daa yi eea ge- mlgevoerd; Ten opzichte van den band scl,ool 2al la'als hebhen. I)at T,et voorbehouden *«xa*"b™ onderwerp „iet te 'moeilijk is M„kJ uit het „111 1 I- fe't .fint na het onderhoud met de hoof- In «n zestal glazen ydrnies hggen de d K "'K'1,4 Van ,e,ier "T" J,es«n is gemaakt en dit met succes Waar ove? 3 exemplaren^ Zoo z.ea s,e den band d kHng vall ,le„ en op 2 verschillende plaatsen is het lriscj,on slroom dezelfde svljzo' ge- boek opengeslagen 2|lll(,n do ifl.rii„se„ ,.r steeds pro- En hel allereerst «erd onze bl.k g< fjj( hebben, als zij de grond- hollen <h»er „Mnj.fclbnrg s Overga.,g '„ighiseton kennen Waar sleods meet. nok op hot platteland do uitgegeven door de firma Boer te Middelburg. Niet alleen de oran jeband trok onze aandacht, we waren ook vol bewondering voor de opengesla gen pagina's. Bovenaan dan allcerst de teekening van 'l stadhuis met <fe daar voor bewegende figuren. En wal is ook de tekst weldadig om naar te kijken. Daar is in dit "Boekwerk een bijna vol maakte eenheid verkregen. De geteeken- de letters van F Lensvelt laten u den mooien tekst van P. C. Boutens zoo heel aangenaam lezen. Onder de verdere boeken noemen we u van Jac. van Looy, de Wonderlijke Avonturen van Zebedeus; de Gulden Wooracn van de Wereld-Bibliotheek; het Bierbronwersbedrijf door T Landré Avontuurtjes door Carry van Bruggen. Eigenlijk zijn alle ten loon gestelde boe- ■ii mooi. Ook voor kinderen waren hier 2 heel geestige boeken en wel: Meiregen door Margol Vos, geïllustreerd door Raoul Jfynckes en van N. van Hichlum, Het Hollselmannelje van Stuttgart, geïllu streerd door Tjerk Bottema. De tentoonstelling mag zich in een groole belangstelling verheugen, wa'ï oo"k wel te begrijpen is, daar liet doel der vereenig'ing zoo heel sympathiek is." In den ouderdom van 61 jaar is le Amsterdam overleden dr. Joh. C. Breon, gemeentearchivaris te Amsterdam KUNST EN WETENSCHAPPEN. We ontvingen uit Den I-Iaag de vol gende bijdrage „Dinsdagmiddag 1 Maart werd in een. der bovenzalen van bet Gemeente-mu seum te 's Gravenhage een tentoonstel ling geopend „van de v ij f tig beste boeken van 1925". Deze tentoonstelling is uitgeschreven door „Het Nederlandsch Verbond van Boekenvrienden". Deze vereeniging, die ongeveer 4 jaar bestaat, heeft ten doel den smaak en de belangstelling van het publiek voor het goed uitgevoerde boek te bevorderen. De tentoonstelling omvat een 50-tal Benoemd lot onderwijzer aan een Chr. School te Soer^baja op Java dc heer J. Maas te Koudekcrke (TZand). Aan liet Rotterdamse!» Lyceum benoemd tol leeraar in de Fransche taal 011 letterkunde onze vroegere stadgonoot de lieer drs. A. H. vpm der Weel, lecru aan de R.II.B.S. le War ff um. Paodag O'gis clie campagne l e n behoeve van het o 11 d c r w ij s de e 1 e c t r o t e c h n i e k op de lagere scholen o p Walcheren-. Door een comité bestaande uit de hee- en S. Brandsma, inspecteur van het L..G, te Middelburg, J. Boelen, lioofdirceteur der gemeentebedrijven en de hoofden der openbare en bijzondere scholen even- evcneeiis aldaar, is Zaterdag een bijeen komst gehouden, waartoe gemeontebestu- en hoofden van scholen in de ver schillende plaatsen van Walcheren wa ren gonoodigd, zulks als inzet voor een Paedagogische campagne ten behoeve van het onderw ijs in de eleclrolcchniek op de lagere scholen op ons eiland Des morgens kwam men bijeen in hel gymnastieklokaal van .school B aan de Nieuwe Haven, waar de heer Boelen, mede namens de Vereeniging van Direc teuren van Eleclriciteitsbedrijveii 111 Ne derland (V.D..E.N.) allen welkom heette er op wees, dat hij zich eerst lot de hoofden van scholen gewend heeft, die zich tot medewerking bereid verklaarden en toen tot den heer Brandsma, die ook onmiddellijk z.ijn medewerking toezegde. Thans is men bijeen in een lokaal der ge meente Middelburg en spr dankt liet go- slectricileit wordt gebruikt, is 't noodig dat allen medewer ken do kounis er over,te verspreiden, én ook over dc gevaren die er aan verbonden zijn Het is daarbij goed in de ec-rstfe plaats dc jeugd in te lichlëp Pe uitgave van het door spr samengestelde boekje „Op wekking, voorlgeleiding en toepassing van electi'icileit" is krachtig gesteund door de V.D.E.X" eu kan daarom zeer goedkoop (35 cent) worden verstrekt Dit is ook het geval met enkele instrumenten, die zoo ge- wenscht ook voor enkele scholen te sa men, kunnen worden aangeschaft Na deze inleiding kwamen de kinderen van de zesde klassen der openbare scho len A en B binnen en begon de heer van Balen met zijn proefles, aan cle hand van bedoeld boeltje, dat ons bij inzage rec-dls zeer praetisch toe leek, in welke meening wij tijdens deze les nog ten zeerste ver sterkt zijn. Spr. sloeg het eerste deel „Van kolen tot sloom' over, aannemende, dat de kinderen wel reeds wisten wat '11 stoom machine is en ging direct over naar t 2e deel „Van stoom tot electricitcit" Op zeer duidelijke wijze zette spr uiteen wat is te verstaan onder een turbine, een ge nerator ,een rotor, een stator, een turboge nerator, om daarna ook do transformator to behandelen De daarbij gebruikte school platen eu toestellen schenen ons ook zeer praclisch eu dat de meeste kinderen goed, begrepen wat werd verteld, bleek uit de dikwijls zeer juiste antwoorden oji de ge stelde vragen, al was liet er natuurlijk ook wel eens naast Het zou ons 'te ver voe ren do les van anderhalf uuir op dm voet le volgen, maar het zij voldoende dat zij op alle aanwezigen een zeer gunsTigen indruk maakte. Nadat do kinderen het lokaal weer ver laten hadden antwoordde de lieer van Balen, dat men in plaatsen. w:«r nog geen olectrischen stroom te verkrijgen is toch goed doel het onderwijs t geven al moet wellicht een enkele proef achterwege blijven. De heer Boe 1 en deelde nog medio vernomen tc hebben, dat hel dc onder wijzers spijl dat alleen de hoofden in de gelegenheid waren deze les bij te wo nen Het spijt spr. dit niet le Jiebbeii overzien en hij vraagt de hoofden dit over te brengen. Mocht er veel animot voor bestaan, dan was wellicht later nog een les te geven De heer Brandsma zeide wel zijn naam voor deze zaak te hebben gegeven, maar mede omdat hij twee inspectieis heeft tegenwoordig, geen lijd had ook aan de voorbereiding van dézen dag tet helpen Spr wil dit zeggen, omdat de ojndervvijzers zullen begrijpen, dat hij aan dit verzuim geen schuld heeft. De lieer fSlooves, directeur der Centrale le Vlissingen, zeide gaarne be reid te zijn hij aanvrage zijn centrale be schikbaar te stellen voor het doen zien aan de kinderen van dp opwekking van stroom in dc practijk Hiermede werd dit deel van de bij eenkomst gesloten. Deze werd des midjdags voortgezet in oen Schouwburg, waar een tweetal schoolfilms werden vertoond, een be handelende opwekking en voortgeleidiing

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1