Zaterdag 5 Maart 1927 CORSET J, F. WOLSKT No. 34. 170° Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. 3!J| dit nummer behoort Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Vrijdag Eindelijk nadat in deze vergadering nèg •Jweo socialisten het woord hadden ge voerd n.l. mej. Groeneweg en de heer ICleerekooper, kwam ook de eerste onderfeekenaar van het ontwapeningsvoor stel de heer K. ter Laan aan ito beurt. Maar er was slechts tijd over Voor en kele zinnen. Dinsdag gaat hij verder. Maar veel van wat anders wordt overge laten aan de repliek van den voorsteller is n»i al afgewerkt, want die vijf dagen debat hebben al heel wat onderlinge po lemieken opgeleverd. Ook; gisteren weed-» De heer Boon heeft het in het twee de deel van zijn rede aan den slok gehad met den heer Marchant ,wien hij de reeks wijzigingen in de houding der Vrijz. De mocraten in de laatste jaren voorhield. De heer Kleerekooper behandel de tegenover de bestrijders de Grondwet- kwestie en kwam tegenover den heer iLingbeek met bijbelsche aanhalingen, wat ook dr. De Visser in het debat bracht met een andere tekstuitlegging. En tevens heeft deze stelling genomen tegenover het Tolstoiaansche weerloos- heiosstandpunt van ds. Van der Heide. .Vierkant tegenover het voorstel plaat ste zich de heer Kersten, die zelfs waarschuwde tegen de verlammende vre desbeweging, en die tot voorzichtigheid maande ten opzichte van dweperij met den .Volkenbond en den geest van Lo carno. Ook de heer B r a a t heeft zich legen het voorstel verklaard. Maar nu zijn we dan toch bijna door ■de eerste instantie heen. Het is echter Je hopen, oat na He repliek van den heer .Ter Laan niet veel "meer duplie ken zjollen volgen. BINNENLAND. degenen, die in dergelijke omstandighe den de interna tionale treinen nemen, wel ke niet an Esschen stoppen en zoodoende in Antwerpen terecht komen, d.wjz. op het centraal station, maai- ook niet ver der, om V3n daaruit dan met de -Perste gelegenheid nsar Nederland teruggezon den te worden. Eigenaardig is voorzeker dat wel uit zonderingen gemaakt worden. Zoo waren wij er 'dezer dagen getuige van, dal een Nederlander, wiens nalionaliteits-bewijs verjaprd doch voorts in orde was, van den controleerenden ambtenaar den bil jet kreeg, waarbij liem een verblijf van een dag te Antwerpen werd toegestaan*.., mils betaling van 32>/s frank! De verscherpte Belgische controle schijnt ook naar Nederland te zijn over geslagen. Althans in verschillende Ne- óerlanctsche grensplaatsen, waar ge vroe ger pis in uw eigen huis in en uit ging, staat nu weer de rijkspolitie om de per sonen, die uit België komen, naar hun papieren te vragen n er menigeen doen terugvliegen..'Zoo zagen wij aan het grenskantoor Putte, dat sinds het bestaan van den autobusdienst Bergen op Zoom- Anhverpen steeds belangrijker wordt, hoe drie kooplieden, die zich naar de markt te Bergen op Zoom wilden be geven, de toegang tot Nederland werd geweigerd. Het is d»n ook raadzaam, dat reizigers, die in beide richtingen de Nederl'andsch— Belgische grens willen passeeren, er voor zorgengoede pspieren op. zak lc heb ben. WIJZIGINGEN PROV. BESTUUR* Een: bij de Tweede Kamer ingekomen, -wetsvoorstel beoogt door wijzigingen van -de Prov. wet o.a. de volgende verande ringen aan te breugen: de zittingen der Staten meer gelijk matig over hel kalenderjaar te verdoelen; niet alleen de kosten van onderho id van de aan het Rijk toebehoor,ende wo ningen der Commissarissen der Koningin voor rijksrekening te nemen, maar ook de inrichting en het onderhoud, van de ambtelijke vertrekken; aan het prov. bestuur meer ruimte! van beweging te schenken om voor be paalde lakken van dienst een afzonderlijk geldelijk beheer in te voeren; de mogelijkheid Je 'openen dat de Prov. Stalen bepaalde, in de wet om schreven bevoegdheden overlaten aan Ged. Staten, met het oog op de ver uit elkaar liggende zittingen van de Prov. Staten: en ook iu verband met den vaak noodzakelijken spoed bij het Icoopen of ruilen van grond voor aanleg van wegen of kanalen; de vrouw benoembaar te stellen voor griffier der Staten EEN WAARDEERENDE BELGISCHE STEM. In het „Laatste Nieuws" wordt door -Oen iVlaamschen reizenden journalist A. Hans, onder den titel ,,Ter navolging", o.m. het volgende geschreven: „De Nederlandsche waterstaat heeft, .in enkele uren de motorboot, die, bij iBath, in de Schelde, gezonken was, ge licht en op een zandplaat gezet. Dit 'werk werd verricht door twee drijven de kranen. Over de aanvaring en het zinken is geen geschrijf en getwist ge weest, Er moest geen commissie worden .gevortad, geen interpellatie gehouden worden. We weten wel, dat een motor boot geen met zware vrachten beladen vaartuig ïs als de Alps Maru of do (Andreas Maar waar iu zekere kringen getwijfeld wordt aan Nederlands be zorgdheid voor "de Schelde, mogen we dit feit wèl eens duidelijk in het licht stellen en het ook lot navolging aanbe velen."' VERSCHERPTE CONTROLE AAN RE BELGISCHE GRENS- De Antwerpsche redacteur der Msb. meldt dd. 4 Maart: Oiiljangs meldden wij, dat (le Belgische politic-beambten sinds den laalsten lijd een scherper toezicht hielden op het grensverkeer. Deze toestand blijft voort duren en tal van Nederlanders, die niet in het bezit waren van een geldig na- "tion*liteits-bewijs, zijn er reeds de dupe - van geworden. Het ergst er aan toe zijn Draagt een Superbe Het Ideaal voor iedere vrouw. Steunt de buikspieren. Geeft steun in den rug en verschuift niet. AANBEVOLEN DOOR HJI. DOKTOREN ALLEEN verkrijgbaar bij Lange Delft I 18, Middelburg. dit Stse sp Provmci®. Uit Middelburg. In de gisterenavond gehouden ver-, gadering van de afdpeling Middel- b u r g van den Vrijz. Dem. Bond, werden het jaarverslag van den secretaris en dat van den penningmeester goedge keurd. Door den afgevaardigde naar de alge- meene vergadering, den heer arts D. N. van Gelderen, werd het verslag uit ge bracht. Tol bestuursleden werden her kozen de dames It. Weijl-Snuijf en E. M, Hes-Boasson en de heer W. de Graaf. Bij de bespreking van de a.s. gemeen teraadsverkiezing richtte de voorzitter, do heer de Graaf, zich tot dien hefei? M. G. Boasson, die, zooals wij onlangs meldden, zich niet meer voor ©en can- didatuiu* beschikbaar stelt, en bracht hem dank voor de wijze, waarop hij gedurende 15 jaar pal heeft gestaan voor de V. D. beginselen. Spr. wees op dp rijke ervaring van den heer Boasson cn op zijn kennis als zakenman. -. vertrouwt dat de heer Boassfon ook na zijn aftreden als raadslid belang zal blijven stellen en met zijn grootq kennis der gemeentezaken, de fractie zoo noodig van advies zal diienen. De leden gaven blijk van instemming met "deze woorden. De heer Boasson bracht dank voor deze woorden, en voor de betoonde in stemming. De lof is echter te grooit. Wel heeft hij als raadslid eens moeilijke) ©ogenblikken gehad, maar vooral de vier laatste jaren heeft hij met de dames aan genaam samengewerkt. Bij alles heeft hij steeds hel algemeen belang vooropge steld en niet het partijbelang. Ook deze woorden werden met ap plaus bezegeld. Op verzoek herinneren wij er nog eens aan, dat ,.Mercuriu$.", de verconi- ging van leerlingen en oud-leerlingen der Handelsavondschool, Dinsdagavond een opvoering geeft van „De Distel" „het be. kende blijspel van Robert Saudek. Wat vroeger door de leden van „Morcurius" werd gepresteerd, dp et ook nu weer veel verwachten. Er zijn nog verschillende plaatsen open en wekken wij alsnog op kaarten te ne men. Men zie daarvoor de advertentie in ons nummer van Donderdag. Uit Walcheren. In een dezer dagen gehouden ver gadering van „Gemeentebelang" le N. en St. Joosland, werd besloten die vareeniging te ontbinden. Uil 'do Teden zou getracht worden dan een groep rechtsche kiezers te vormen voor can- didaatslelling van raadsleden. Donder dagavond was dparvoor een Openbare vergadering belegd die druk bezocht was en waar het soms nog al warm toe gegaan schijnt te zijn. Omreden kien reeds een Chr. Hist, kiesvereeniging be staal, acht men een -groep rechtsche kie zers niet noodig, zoodat tot de vormiug daarvan niet werd overgegaan. Een co mité heeft zich gevormd om te trachten een Anti-revolutionnaire kiesvereeniging op le richten, waarvoor later een ver- gadering zal worden gehouden. Leider der vergadering was de heer E. Verlare. Door B. en Wi. van KoudeJierliC is de stemming ter verkiezing van leden van den gemeenteraad bepaald op 18 Mei «f.s. Nu de bouw van 24 woningen in den öhristiaanpolder te Arae m uid;e n haar voltooiing nadert, is er een be langrijke verbetering in den woningtoe stand gelreden. Het noodzakelijk samen hokken van twee en meer gezinnen in één woning zal weldra tot het verleden bchooren. De aan den vroegerCn tijd herinnerende Zuidwal is thans geheel af gegraven. Daarmede verdween weer een gedeelte van haar omhulsel toen deze gemeente nog onder de „stedjen" be hoorde. Uit Zuid-Beveland. Donderdagavond vierde do zangvev- eeniging Looft den Heer" te Wol- fa a r l s d ij lc haar 5-jarig bestaan door het houden van voordrachten en samen spraken. Aan mevr. Pruenigcr werd een bloem in pot aangeboden, voor den steun die zij verleend, door dc oefeningen op het orgel te begeleiden. Uit Schouwen en Duiveland. Te Zierikzee is aangebracht een nieuwe eikenhouten, 'ongemerkte geteer de roeiboot (jol) opge'vischl op dc Vondo- lingenplaat. De boot heeft bruin geschil derde doften en twee dotten, roeiriemen en hoosvat. (N. R. Crt.) Uit T holen. - Volgende week Vrijdag word! le T hol en een raadsvergadering gehou den, die voornamelijk slaat in bel teelten van den bruggebouw. Zoo slaan op de agenda: intrekking Van uitgifto van een oester put aan 3c Mij. Bouaficles le Tholenl; opzegging van een gedeelte van een oesterput aan den Brabanlschen oever aan Gebr. Moelker; aankoop en ruïïing van perceelen die benoodigd zijn bij djen bouw vau do brug en het daarmede verlKuul houden de stratenplan; mededeeling in verband; met cto nu gesloten geldleening ten bedrage van f400.000, de opdracht aan dpn ingenieur en diens belooning voor den bruggebouw; en de vergunning aan de N. V. Wa terleiding Mij. Tholen. voor tiet leggen van een buis der drinkwafer 1 oidling in de te bouwen brug. Een en ander doet vermoeden dal er thans hard aan de totstandkoming van de lang verwachte verbinding met dp overzijde van de Eendracht gewerkt wordt. Uit Zeeuwse n-V laanderen O.D Toen Vrijdagochtend 8.35 uur dp tram van Drieschouwen (Axel) ver trok, was daar de landbouwer C. van P. van Olinge met paard cn rijtuig, op weg naar Sluiskil om eenige pakjes lo bezorgen, die kruidenierswaren inhiel den en ais liefdegaven waren geschon'- lcen voor hel kloosler, Het paard schrok cn sloeg op hol, zoodat hel letterlijk van den wal in dc sloot terecht kwam. De man was intusschen uit het rijtuig ge sprongen en kwam er behoudens enkele lichte 'kneuzingen af, maar het rijtuig was zoodanig gehavend, djat dc eigenaar daarmee niet met fatsoen voor de pa ters kon verschijnen en besloot maai< terug to rijden, nadat een en ahclpr met behulp van trampersoneel op pootjes gezet en zoo gned mogelijk was ge repareerd. Uit Zeeuwse n-V ïaanderen Wc D. Met voldoening mag de commissie roor de vertooning 'dor film „Zceuwsch- Vlaanderon." I© Oostburg op haar werk terugzien; evenals in andcro plaatsen zijn do filmavonden een waar succes gewceist. Woensdag, den eerston avond dat do film vertoond zou worden, waren reeds voor den aanvang allo plaatskaavlen uitverkocht terwijl nog een 70-tal personen wegens plaatsgebrek teleurgesteld moesten Wor den. De commissie besloot, door dit suc ces aangemoedigd, nog een filmavond te organiseeren welke gister (Vrijdagsavond gehouden werd, en ook nu was het Beurs gebouw goed bezel. De film brengt o.a,. ook op het doek! onzen lypischen omroeper P Morel, in de uitoefening van zijn waardigheid; in ver band hiermede en met hel feil flat hij pen dezer dagen zijit '55-jarige echtverecniging herdacht werden bij en zijn vrouw per auto van huis naar liet Beursgebouw ge bracht, waar hem namens Üe commissie een. rookloestet werd overhandigd terwijl? zijn vrouw met een kamerplant Verblijd werd. Woensdagmiddag is de film vertoond geworden voor de kinderen der verschil lende scholen aldaar. Zooals was aangekondigd weid dooi den heer J. N. Pajtïst te Den Haag een voordracht gehouden toegelicht met de film „Zeeuwsch-Vlaandoren'' en met lan taarnplaatjes. Voor nadere uiteenzetting der film zie men hel verslag van den filmavond te Cadzand, opgenomen in. het blad van Don derdag j.I. In de Vrijdag gehouden gemeente raadszitting te IJ zen dijk e werd een ver zoek van A. de Kraker e,a. om de verorde ning op het venten te laten zooals deze is, op voorstel van B. en Wt voor kennisge ving aangenomen. Het verzoek van P. Q Oorschot te Vlissingen omtrent het oprichten van een radio-distributiecenlrale wordt "aangehou den tol bekend is, wal de minister in deze zaak zal doen. Ingekomen van den Bond van Muziek,-* gozelschappen in Z -Vh W;D. een ver zoek om medewerking der gemeente bij het as. concours ,dat le I.Tzendijke zal ge houden worden in verband niet het 90- jarig bestaan van de muziokver Geduld Overwint te IJzendijke. B. cn W. stelden voor geen subsidie te rerlcerteu maar eén garantiobedrag te stellen tot dekking van een mogelijk tekort, lot een maximum f 300. Een beslissing wórd niol geno men. Eerst zal er een bespreking plaats hebben met de besturen \an den Bond on de muzïekver. alhier, waarvoor bondag 13 Mrt. een vergadering zal worden be legd. Hel vermenigv. cijfer voor do gemeente lijke inkomstenbelasting werd van 0,6 op 0,7 gebracht. Verzoeken van G. Dellaerl en L. I-Inverbeke luinno woningen aan hot eloetr. nel aan te sluiten worden ingewil ligd. Door W. Verin wordt grond in erf pacht gevraagd op don boulevard lot liet bouwen van een nieuwe woning mol wa- gcti makerij. Toegestaan op voorwaarde •orplichle aansluiting bij de waterleiding. De voorzitter deelt mode dat er nu nog grond is voor één huis; terwijl hij er niet eet voor voelt alle groiul der gemeente in erfpacht te geven. Dc stemming voor leden van den gemeenleraad le Waterland kerkje is door B. en W bepaald op 19 Mei a s D0ET VERMOEIENIS VERDWIJNEN? (lugez. Med.ï «SL- ot: BIOSCOPEN. Streng li oil. Wie einsl im Mai". ('I Was in de Mei Nu hebben we nog .Maart met bijbehoorcnde buien. Maar gauw genoeg zullen we 't voelen de naderende len te met al dc romantiek. En deze film kan ons al in <!c stemming brengen, spelend ui den zoet-romantischen lijd van de 19de eeuw, m de Biedermayer, in het Berlijn vau 1850 De tijd van hoepelrokken en knie broeken cn pijpekrullon, toen t nog heel ouderwetsch toeging, en papa on mama in de liefde tusschen twee jonge menschen oen woordje meespraken, toen het meisje, prüde, ontweek, en de jon-, geling niet durfde. En dan een episode van 40 jaar later de Meeding anders, en de techniek voor uitgegaan, en bet stadsbeeld van Ber lijn ganscli gewijzigd. Maar de, dan oliu geworden Kietz vindt hij het peperkoek kraampje een jong meisje staan, precies gelijkend op zijn aangebedene, lang ge leden „Wie einst im Mai." En ten slotte iu onzen lijd. Hoe deze bemin nelijke film zich dan verder ontwikkelt, ga men zelve maar eens zien. Dc naanf der bekende operette zal toch waarlijk ook wol trekken, vooral nu het strijkje voor een zoo goede reproductie zorgt. En (dan een actrice als Ellen Richter in do hoofdrol; zij vooral is de groote charme van „wie einst im Mai". Daarnaast Paul Heidemann, een ac teur van naam' liet geheel dus in de drie tijden, eerst in dien onzer groot moeders, dan van onze moeders, ten slotte onzen eigen Wat de belangrijkheid dezer film mede zéér verhoogt, zen zelfs niel meer terug voor een Flora. Ilarry Piel. dc stoere sensa tie-film - artist. De man, die in durf, kraclift* lenigheid zeker niet onderdoet voor zijn collega's in Amerika. Wc noemden hem sensatie-artisl, en sensatie is 'l dan ook van de bovenste plank! De heeren dein zen zelfs niets meer terug voor een gevecht onder een zich in volle vaart bevindenden trein. Harry „knokter als in de gymnastiekzaal t Hoc '1 alles mo- mogeiijk is, wij zien 'I, maar begrijpen cr niets van! Edoch het geschiedt! En wij zijn een cn al bewondering voor wal deze Duilsche alh!eet vermag. De strijd om de Russische kroonju- wcelen verplaatst ons weer in den tijd van het tsarisme. Tijdens de laatste Russische omwen teling, waarbij tsaar Nicolaas II door ae Sovjets van den troon werd gestoo- tcn en met gemalin en kinderen gru welijk werd vermoord, werden de be roemde broonjuweelen door dc opstan delingen in beslag genomen Onmiddellijk bleek echter, dat een kostbaar beeldje, n.l. de Tamboers van Jeopardy, ontbrak Dit beeldje was van Ilindoeschen oor sprong en bestond uil twee fakirs, die op kieiue frommels sloegen. De trommelvliezen werden echter ge vormd door twee bijzonder groote dia manten, van verbluffende helderheid en onberekenbare waarde. Ook was er een legende aan verbon den, welke vermeldde, dal hem, die een zacht tromgeroffel hoorde, wanneer hij de stccnen aan het oor hield, een groot ongeluk zou wachten. Eeu gegeven alzoo voor een drama, bij uitnemendheid, dat de belangstelling ten volle waard isf DE FILM „ZUIGELINGENVERZORGING EN ZLTGELINGENRESCIli:RrING' Men schrijft ons- Het is een goed denkbeeld van dte \'er- oQiHgmg van Oud-leerlingen van doLaind- bouw-huishoudcursussen op Z.-Boveland en Walcheren, om a.s. Donderdagmiddag j in do sociëteit St. Joris de fi'lm „Zuige lingen verzorging on Zuigelingeilbescher- miug" te vertoonen. Dit is de film, die de Nederland.sche Bond lol bescherming van Zuigelingen, indertijd lieeft laten vervaardigen en d,ic in Lal van beelden loont, waar en hoe erbetering gebracht moet worden in do hygiënische omstandigheden van den zui geling: vorkeerde toestanden op hel ge bied ran de zuigelingenverzorging zelf, en hoe deze laatste wèl moet geschieden; wantoestanden bij de melkwinning cn hoe zindelijke melk verkregen wordt; het werk der verschillende instellingen van zuige- Ungonbescherming kinderklintekencon sultatiebureaus, moodercursussen enz Naar wij vernemen Is Van medische zijdo toezegging verkregen, om do film tij dens do vertooning te e^liceercn. De zuigelingenbescherming, liet streven Kaar Verbetering der verzorging van don zuigeling is nog slechts een jonge tak aan den boom der socialo hygiëne, doch dc belangstelling ervoor is groeiende, ook in onze provincie. Allen, wie verbetering der zuigelingen- verzorging ter harte gaat, hetzy uit so ciaal-hygiënische overwegingen, hetzij wegens kleine belanghebbenden in het eigen gezin, wordt deze film aanbevolen KERKNIEUWS Ned II e r v. K e r k. Beroepen (loezte Kerkwervc en Serooskerke (Sch.), ds. F. M. Kuipers, caud. en lnilpprcd. te Zand voort. Voor a e n o o d I ij d c n d e Predi kanten en Evangelisten der Belgische Kcr ke n. L. S.' Door de na-oorlogsche omstandighe den is hel leven der in België werkende Predikanten en Evangelisten bijna on mogelijk geworden, daar de inkomsten geen gelijken tred gehouden hebben met den duurderen levensstandaard. De meeste Predikanten en Evangelisten lij den met liun gezin een kommervol be slaan, ja enkelen zijn reeds genoodzaakt geweest het werk, dat hun in België zeer lief was, te verlaten. Moet dan het werk cr aan gegeven worden? Moeten wij gemeenten, waar van er een is, die reeds van de Hervor ming af beslaat, loslaten? Als Proteslantsch Nederland nu voor dit jaar honderd vijftig duizend francs f 10.500—) bij elkaar brengt, is al thans voor 1927 dc ergste financieele nood gelenigd. Onderstaande Commissie zal zorg dra gen voor een doeltreffende verdeeling der ingekomen gelden, een en ander in overleg met de Belgische kerken. De nood dringt! Daarom: die spoedig helpt, helpt dubbel U wordt vriendelijk verzocht Uw gift

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1