Gezondheid met glazen! No. m_ Woensdag 16 Februari 1927 370° Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. Tsjs-mas BINNENLAND. TWEEDE KAMER. Gislóren heeft de Tweede Kamer haar openbare vergaderingen hervat en wel met da bespreking van het wetsvoorstel tot wijziging van de ^greris tussehen Haar lem en enkel© aangrenzend© gemeenten. De heer Boissevain betoogde ter zake van de algemeene uitbreidingspolitiek der gemeenten, dat het een principieele vraag is oi men die uitbreiding moet zoe ken in annexatie don wel in samenwerking van gemeenten. Het forensenvraagstuk is niet op te lossen door annexatie. De heer Vliegen meent dat de om liggende gemeenten dikwijls de parasieten van de groote stad zijn en juist daar wo nen de inenschen met de groote inkomens. Spr. meent, dat 't kleinere belang der om liggende gemeenten moet wijken voor het groolere van de geheel© agglomeratie in Haarlem. De heer L. de Visser toonde zich een groot voorstander van annexatie en had liever nog het oorspronkelijke plan, dat verder ging. De heeren Ketelaar en Gerhard deden zich ook als voorstanders kennen een annexatie als deze, maar laatstgenoem de had ook gaarne gezien dat men een stapje verder was gegaan. De heer Beumer en mej. Katz be streden het ontwerp, evenals de heer ICortenhorst, die daarbij stond te genover zijn partijgenooten Boroans en Van Voorts tot Voorst, terwijl de heer Snoeck Hen keman s in deze mate rie gaarne minister Kan als leidsman zal volgen. Heden beantwoordt de Minister de ver schillende sprekers. HET VERDRAG MET BELGIË. AoresR. IC. Werkgevers- Vereeniging. Het bestuur der R. K. Werkgeversver- eeniging rn het Bisdom Haarlem heeft een uitvoerig adres aan de Eerste Kamer verzonden vragende het verdrag met Bel gië niet ongewijzigd -te-aanvaarden. De aangevoerde bezwaren betreffen voorna melijk het Kanaal AntwerpenMoerdijk. MINISTER V VN KARNEB1EEK NIET NAAR GENÈVE. Naai' de N. R. Crt. verneemt zal mi nister van Karnebeek zich niet, gelijk zijn aanvankelijk voornemen was, den fden Maart voor de vergadering van den Volkenbondsraad naar Genèvc begeven. DE MOGELIJKHEID VAN EEN FERRY DIENST VLISSINGEN—HARWICH Naar aanleiding van de onlangs gelan ceerde vraag of de mogelijkheid zou be staan een ferrydienst NederlandEnge land te krijgen, als bestaat tussehen Zee- brugge en Harwich, neeft de Londensche correspondent van „de Telegraaf" een onderhond gehad met den heer A. L. Gibson, den Continental Traffic Manager van ac, Londen North Eastern Railway Na een beschouwing over de lijn Zee- brugge—Harwich, die goed rendeert, ver volgt het betrokken artikel. Bestaat nu de mogelijkheid, dat dit transito-vervoer over de Belgische spoor wegen den doorvoer van voor Engeland bestemde Duitsche goederen door Ne derland een ernstige concurrentie zal" aandoen? De heer Gibson betwijfelde dit. Eerder achtte nij de mogelijkheid voor handen, dat Hamburg en Bremen, dan dat Antwerpen, Rotterdam of Amsterdam er door te lijden zouden hebben. Hij wil de zich echter liever niet uitlaten over de redenen, die hem tot deze ijjeeriïng deden overhellen. Deze behoeven trouwens niet ver _ge- zocht te wórden. Het belang, dat de En- gelsche spoorwegmaatschappij bij het transito-verkeer via Nederland heeft, geeft een afdoend antwoord. Ook de hoogere spoorvvegpolitiek beschikt over hefboomen, waaraan economische ver- keerskweslies gehoorzamen. Ei* is dus zeker geen reden voor oen alarmkreet. De veraere groei, met name wat goederenzendingen uit Diiiltschland betreft, van den veerdienst Zeebruggc— Harwich, behoeft in ons land nog geen ongerustheid te wekken. Dit behoeft ons niet te weerhouden de instelling van een dergelijken veer dienst op haar eigen mérites onder de oogen te zien. Practisclie bezwaren kun nen er niet legen beslaan. Wat van Zee- brugge uit mogelijk is, is ook uit Vlis- s in gen te doen. De .getijden leveren geen moeilijkheden op, men ondervangt ze met een beweegbare laadbrug. Een vraag of de London en North Easlern geen plannen had, om den veer dienst op Nederland te ondernemen, be antwoordde de heer Gibson ontkennend De Engelsche spoorwegmaatschappij strekt haar activilciL niet tot het Con tinent zelf uit en de exploitatie van een dergelijken dienst zou haar ongetwijfeld in deze richting voeren. De heer Gibson achtte dit veel meer een zaak, waarvoor het initiatief in Nederland zou dienen te woraen genomen. Indien dan bijvoor beeld de Nederlandsche Spoorwegen, de Maatschappij „Zeeland" en enkele andere bij doorvoer en export naar Engeland ,gc- Interesseerde lichamen bjj de uittftfrking der plannen worden betrokken en er een actief aandeel in namen, zou het succes verzekerd kunnen zijn. Hij legde er evenwel den nadruk op, dat zjjn maatschappij zich niet zou willen pfv>r°n met tot "dat doel opgerichte on dernemingen, wanneer de Maatschappij ..Zeeland" er buiten bleef en van den nieuwen veerdienst de concurrentie zou ondervinden. De nieuwe overeenkomst tussehen „Zeeland" en ..London en North Eastern", die op 1 Japuari j.l. is inge gaan, heeft een innige samenwerking tus sehen beide maatschappijen geschapen, waarin men van Engèlsche zijde geen storend element zou toelaten. „Wij zijn thans vrienden", zeide de heer Gibson, „en wij wensclien goede vrienden te blij ven". Hij voegde er aan toe, dat de nie jwe regeling prachtig werkt, lot volle tevre denheid van beide zijden. De plaats- biljelten zijn onmiddellijk uilwisselbaar gemaakt. Men kan via den Hoek over steken en via "Vlissingen terugkeeren, men kan een biljet voor de hoek-lijn ne men en toch, als men zijn plannen wijzigt met de Vlissinger lijn reizen Voor de a s. vacantieperiodc bestaan plannen tot het voeren van een intensieve campagne om het' vreemdeiingenbezoek aan Neder land, meer in het bijzonder aan Wal cheren, aan te moedigen. Gocdkoope bil jetten voor de dsgbooten zullen worden uitgegeven. Indien men in Nederland zich ernstig met de plannen voor een veerdienst gaat 'bezighouden, dan zalmen er goed aan doen er rekening metle te houden, dat de Maatschappij „Zeeland" hierbij niet kan worden uitgeschakeld EEN BAZAAR VAN DEN INTERNATIO- LEN VROUWENRAAD. Ten einde meer bekendheid te geven aan het omvangrijke werk van den Inter nationalen Vrouwenraad, die zich ten doel stelt aan de vrouwen van allo deden .'der aarde de gelegenheid lp bieden elkander te ontmoeten en te samen over vraagstuk ken, het persoonlijk welzijn, het gezin en de maatschappij betreffende Ie beraadsla gen en de noodige gelden to verkrijgen tot voortzetting van het werk, 'heeft do I. V. R. besloten op 23, 24 en 25 Maart a.s. in het Kon. Zoöl. Botanisch Genootschap te Den Haag oen Internationaal Fancy Fair te houden. Het uitvoerend comité v!an do Neder- landsche afdeeling doet thans oen vrien delijk doch krachtig beroep op do wel- willenaheid van allen in en uit on- provincie, die tot eenige mede werking in slaat zijn. Alle mogelijke artikelen zijn welkom: handwerken, cho colade, bonbons, cigaretlen, eenvoudige zoowel als luxe voorwerpen, mits zij smaakvol zijn, maar liefst voor de Zeeuw sche Stand, speciaal Zeeuw - sche voorwerpen. De goederen kunnen thans reeds gezon den worden aan 't adres van mevr. Viriuly Butner, Zeekant 64, Scheveningen mevr. Bijnen—Von Brücken Foclc, v Blanikon- burgstr. 23, den Haag of mevr. Van Adri- chem BoogaertBoogacrt, Laan Copes van Gattenburch 82, den Haag. DE VOORWAARDEN TOT GELIJKSTEL LING VAN DE NEDERLANDSCHE MET DE BELGISCHE HAVENS. Op dc vragen van den heer Ivrijger be treffende uitbreiding van die vrijstelling voor dc surtaxes d'entrepót ten bale van de haven van Antwerpen met eenige ar tikelen en de gelijkstelling van de Nedjer- landsche met de Belgische havens inzake de surtaxes d'entrepót, luid(t het ant woord van den heer van Karnebeek, Mi nister van Buitenlandsche Zaken als volgt- Een ingesteld onderzoek heeft uitge wezen dat van een voorgenomen uit breiding van dc vrijstelling van dp surta xes d'entrepót ten bale van do haven van Antwerpen met nog eenige artikelen geen sprake is. Gelijk bekend is, hing do dp or België toegezegde medewerking tot die verwezen lijking van de gelijkstelling ter zalce der Ncderlandsche en Belgische havens sa men met de totstandkoming van het Ne derland sch-Belgisch Verdaag van 3 April 1925. Aangezien deze laatste bij gelegen heid van de Novemberzilting 1926 der Centrale commissie voor de Rijnvaart nog niet was verwezenlijkt, werd in die zit ting de behandeling dfer kwestie verdaagd. De Belgische regecring heeft intusschen nader haar toezegging uitdrukkelijk be vestigd, zoodat in de positie geen veran dering is gekomen. UIT OOST-INDIË. Een verltlaringvilnden Gouverneur Generaal Dc Gouverneur Generaal die na zijn bezoek aan Padang zijn reis heeft voort gezet naar Deli, en vandaar naar Atjeh heeft te Medan op een persconferentie- gezegd, dat zijn algemeene indruk is, dat de mogelijkheid van herhaling van de onlusten op de Westkust uitgesloten geacht moet worden, uitgezonderd in en kele a.fdeelingen, waar de toestand overi gens beheerscht wordt. De geest onder de bevolking is best, getuige de spontane feestviering na den dood van Sipatai. De gouverneur heeft tijdens zijn reis geen moment een onaangenaam gevoel gehad of gedachten aan gevaar gekoesterd. Hij is van oordeel, dat de onlusten wel op luchting gegeven hebben, doch er moet veel meer gebeuren om de ontevreden heid onder de bevolking weg te nemfin, vandaar het instellen van de öonimissie voor het nagaan van de oorzaken van de onlusten. Op de vraag van den redacteur van de Benihmardeka, wanneer het woord ver vuld zal worden, dal inlanders in leiden de betrekkingen benoemd zullen worden, antwoordde de gouverneur-generaal L' zult dit zien, als u geduld heeft. Uit Stad en Provincie, omstandigheden in 't zadel houdt, terwijl de ander onstuimig op hem inrijdt en al les verwacht van zijn eigen enthousiasme en de vurigheid Van zijn voolbloed. Eigenlijk was men wel een beetje ver rast over dit cordate optreden on moest men even do oogen uitwrijven. Gelukkig dal men zich zoo spoedig herstelde en de partij er bij de pinken bij was, om naar 't reglement van den wedstrijd te grijpen, toen het dreigde den verkeerden kant uit te gaan; anders had men voor verrassin gen kunnen slaan. Eedo wilde b v. een- twee-drie e©n kiesvereeniging, uit den grond stampen, of althans een doode weer op wekken en hem direct met zijn neus in 't vuur zetten" KERKNIEUWS Ds. II M. E. Bremer, die het vorige jaar zijn uitrede deed bij de Ned. I-Ierv. gemeente te Buiksloot, herdenkt lieden den dag dat hij 25 jaar geleden te Eg- mond aan Zee het het prediktambt aan vaardde. De jubilaris deed in 1914 zijn intrede te Brielie, in 1921 te Breskens en is sedert 1926 te Buiksloot. Goref. Kerk. Beroepen te Raamsdonk, P van Strien candte Terneuzen KUNST EN WETENSCHAPPEN. Mr. H. J. Dijckmeesler, oud-commis saris der Koningin in de provincie Zee land, thans woonachtig te 's-Gravcn- hage, viert heden zijn 80en verjaardag. Uit Middelburg. Op verzoek herinneren wij met een enkel woord aan den Welpenavond, wel ke Zaterdagavond in „Mercurius" al hier wordt gegeven door dc Middel- burgsche Padvinders. Speciaal dient ge noemd de aangekondigde opvoering van de Iwee-akter „Lodovicus Knikkebol, in 't Iluis vsnde Tooyerkor" van J. Lamers. Niet alleen kinderen, maar ook ouderen hebben in andere plaatsen volop genoten van dit in 17e eeuwscbe cosluums opge voerde stale. Uit Walcheren. De verkiezing voor leden van den. raad der gemeente O en W. Souburg zal jTlaats hebben op 18 Mei a,s. Te Seroos kerke hield de Lo- caalcommissie „Samenwerking" hare jaarvergadering. Do onlvangslen bedroegen f 105 81 do uitgaven f320 91. Tweo aan- deelcn werden uitgeloot. Het groote locaal is 250 koer ingebruik geweest ©n het kleine 19 koer. Do heeren .1. Goedbloed Jz. en Adr. Melis werden als bestuursleden herkozen. liet saiaris van den locaalcom- missaris werd verhoogd met f 5 en be draagt nu f 25. Uit Zuid-Beveland. Zaterdag is tot voorzitter van den Zeeuwschen Korfbalbond gekozen de heer van Tiel le Goes. Op de verga dering waren 8 vereenigingen vertegen woordigd alsmede de Ned. Korfbalbond De afgevaardigde van den N. K. Bi. reikte een zilveren medaile uit aan de Kam pioene van Zuid-Beveland, n.l. „Zee- landia" te Hanswcert. Op de vergadering werd medegedeeld, dat dit seizoen ver scheidene Hollandsciie vereenigingen on ze provincie zullen bezoeken om te be ginnen R. C. U. uit Utrecht met Paschen te Goes en Hans weert. Dinsdag kreeg de stalknecht A. T. te R i 11 a n d - B, a t h een zoodanigen klap van een paard tegen een zijner boenen ttat geneeskundige liulp moest worden ingeroepen. Uit Zee u w s cn-v" i a a n de r e n Ww Di In een „brief uit het 4e District" van den Cadzandschen Redacteur van „Ze- Iondia" wordt de candidaatslelling der Katholieken voor de Prov, Stalen bespro ken. En daarover schrijft hij o. a. liet volgende „Wanneer men de cijfers van de candi- daat-stemming ziet, dan bespeurt men dit reet, waar het om gaat. IJzondijko en Aar denburg steken elkaar naar de kroon of juister Aardenburg steekt IJzeudijke naar de ltroon! 't Lijkt een tournooi, waar bij de een zijn vertrouwen kan stellen op een rustig stevig paard, dat hem in allo In de afdeelingen der Eerste Kanier werd gevraagd hoe het staat met de restauratie van het graf van denRoomseh koning Willem II m de Koorkerk a. 1- h ier. Huldiging van wijlen Dr. P J II. Cuy pers, Te Roermond heeft zich kort geleden een comité gevormd om bij gelegenheid van den lOOen verjaardag van do geboorte van wijlen dr. P. J. lil Cuypers op 16 Mei 1927 dezen grootcn architect te huluigen door het slichten van een beeldhouwloindig-architectonisch monu ment in de stad zijner «boort©, Roer mond. Het comité heeft er aati herinnerd, dat in dc le plaats d© restauratie van dc monumentale Munsterkerk te Roermond zijn roem blijft verkondigen evenals die van honderden andere kerken in "hlle dee- len des lands, ook in het buitonland, verder ka steel r>n als het feeëriek sclioone golhisclie slot Haarzuijlen en de ridder burcht liet Oude Loo het groolsche en praclische Centraal Station te Amsterdam on boven alles zjjn meesterwerk het Rijks museum. Het comité mocht lal van personen oa. do heer P. Dumon Tak, burgemeester van Middelburg bereid vinden in t cere- comilé zitting te nemen en andere om als lid van het landelijk comité op te tre den; onder deze laatste bevindt zich de heer mr. G. J Sprenger, voorzitter van het Zeeuwsch Genootschap der Weten schappen te Middolburg. Thans heeft zich een provinciaal co mité gevormd in Zeeland om gelden bijeen te brengen. In dit comité hobben zitting de heeren dr. W. S. Unger, gomr archivaris van Middelburg, voorzitter; C Barentsen, districtxbouwkiuidige, Stationstraat P 269, Middelburg, penningmeester; Joh. Hoogen- boom, architect B N A., Renesse; F,. G. C, Rothuizen, directeur gemeentewerken. Goes; L. F. M. van Waesberghe, bankier. Hulst en C. A. van Woelderen, burgemees ter van Vlissingen. Dit comité wijst er in een circulaire o a op, dat deze bouwmeester ook voor ons gewest groote beteekenis heeft gehad, waar de restauratie van het raadhuis le Middel burg, van de kerk te Hulst en andere aan hem de herinnering bewaren Van Vollenhoven's Stoat. (Ingez. MedA Faillissement. Geëindigd het faillissement van L. de Haas. smid te Kattenoijke. Curator mr. J. H. M. Stieger te Goes wegens in kracht van gewijsde gegane eenige uitdcelings- lijst. Opgeheven wegens gebrek aan baten het faillissement van A J. van der Bilt, hotelknecht Ter Neuzen Curator was |mr. J. I. Dijkhuis te Vlissingen. ONDERWIJS. Tot onderwijzeres aan de R. Kath. school te Rijsbergen is benoemd mej. M. Verstrakten te C 1 i n ge Geslaagd voor candidaat in de the ologie aan de Universiteit te Utrecht mej. C. Brakman te Hilversum. Voor oen dienst in NederI Indië is bestemd de heer K. Smidt "Inter, leeraar in de gymn. LEGER EN VLOOT. Blijkens liet afdeelingsvei'slag der Eerste Kamer werd bezwaar gemankt i tegen het voornemen tot hel overbrengen van hot loodswezen van het departement van marine naar dat van watersta d. De sergeant-majoor der mariniers M. M v. d,. Bos en do sergeant T Over- j duin zijn beide overgeplaatst naar de Marinekazerne Ie Willemsoord De commandant van dc Marine te Socrabaja, kapitein ter zee Mr. J C. Jager, is met ingang van 24 Februari be noemd lol commandant van den kruiser „Java", terwijl tijdelijk is belast niet het marine-commandement te Socrabaja, de kapitein-luitenant ter zee 11 Louwerse commandant van de Marinekazerne Oed- jong le Socrabaja. (Aneta:. Hr. Ms Tromp" is Zondag Gibral tar gepasseerd op weg naar Ajaccio. RECHTZAKEN. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. Eenige schippers hebben aan den burgemeester ran Bruinissc het ver- zoek gericiit om zoo spoedig mogelijk te trachlen verbetering tc brengen in den mosselhandol. Ilct lid der Prov. Staten dhr G. Polier, heeft volgens die schip pers een schema ontworpen. De burge meester wen scht nu dat hiervan de ge meenteraadsleden kennis dragen en noo- digde hen uit om heden. Woensdag, in het gemeentehuis le samen te komen, waar de heer Bolier in de gelegen heid gesteld zal worden zijn denkbeelden te ontwikkelen. Bij Kou. besluit zijn benoemd tot ksntonrechter-plaatsvcrvanger in liet kanton Oostburg A A M CorlhalS, notaris le IJzenflijke. en J Mijs. eandi- daat-notaris te Oostburg Bij Koninklijk besluit is, met ingang van 1 Mei 1927 aan mr. T J. No ij on, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van procureur-generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden onder dankbetuiging voor dp vele e-n ge wichtige diensten, door hem in vcrschil- lende rechterlijke betrekkingen aan H ~SL de Koningin en den landje bewezen en! is tot opvolger benoemd &nr. A Tak, thans advocaat-generaal bij gemeld college. Mr. Noijon is terzelfder!ijd benoemd| lot ridder-grootkruis in dje Orde van Oraq- je-Nassau. De rechtbank (o Arnhem heeft uil- spraak gedaan in de strafzaak tegen den 46-jarigen koopman A. P., destijds te Doesburg, thans te Amsterdam woonach tig, die terecht stond voor het feit, dat hij zijn 20-jarige dochter .T. zwaar zon hebben mishandeld djoor haar te slaan, lo schoppen en legen den muur te gooien. De rechtbank veroordeelde verdgchte tot f 100 boete, subs. 50 dagen hechtenis. De officier van justitie had vier maan den gevangen issraf geëïscht. A r t. 188. Thans hebben ook de 5 personen uit Vlissingen, die door de rcehthank te Miinhaprlf'c Hoest"' K0e|PP-, Zenuw-, Laxeer-. IWlIJlüml UI O Hoofdpijn-, Kiespijn-, Staal-, Maag- IflIJiöllI?!! Billijk en goed zijn Mjjnhardt'a Geneesmiddelen. Ze worden bereid in eigen fabriek onder toezicht vau een Apotheker.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1