Gezondheid met f glazen! No. 38. Dinsdag 16 Februari 1927 F 170° Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT 3ij dit nummer behoort aan Bijvoegsel. BINNENLAND. HET VERDRAG MET BELGIË. 1 De Mem. v. Antw. De Eerste Kamer heeft aan het eindte der vorige week de memorie van ant woord van minister Van Karnebeek op het afdoedingsverslag dier Kamer nopens het wetsontwerp tot goedkeuring van het Nederlandsch-Belgische tractaat ontvan gen. Daar het bij de Eerste Kamer de ge woonte is in tegenstelling met de ge bruiken bij de Tweede Kamer lijkertijd met het publiceeren van een memorie van antwoord eindverslag uit te brengen over hel wetsontwerp zelf, zal de commissie van rapporteurs der Eerste Kamer deze week nog even bij- eenkomen om na te gaan, of het eindver slag zonder meer kan worden uitgebracht, dan wel of de memorie van antwoord alsnog tot opmerkingen of nadere vragen aan den minister aanleiding geeft. In verband hiermede zal dp publicee ring van de memorie van antwoord wel niet eerder dan tegen het eindje van deze week kunnen worden tegemoet gezien. (KT. B. Ort.) Gevaren bij verwerping van het verdrag? Het Iljand. heeft een vraaggesprek ge had met mr. R.. J. H. Patijn te 's-Graven- liage, die in de laatste jaren, in opdraent van buitenlandsche regeeringen, verschil lende ïeer belangrijke internationale functies heeft bekleed en nog bekleedt en daardoor in de gelegenheid was en is indrukken te krijgen van stemmingen in het buitenland omtrent hangende Euro- peesche waagstukken. „Vreest gij", zoo vroeg het blad. „gevaren van internationalen aard voor Nederland, indien het tractaat door de Eerste Kamer verworpen wordt?" Dè beer Patijn aarzelde niet die vraag ontkennend te beantwoorden Hij stelde voorop dat men zich'niet van de wijs be hoeft tc laten brengen door wees voor geheimzinnige gevaren, die ons Tand zou den bedreigen, maar oie het den leeik niet gegeven zou zijn te onderkennen Daarop liet hij volgen: „Indien het tot een conflict kwam, zou dit uit den aara der zaak van België; moe ten uitgaan. Maar de onderstelling, dat de Belgische Regeeriag iets dergelijks voor nemens zou zijn, acht ik even ongegrond als beleedigend. Het tractaat heeft hier teladde helaas, een sterke anti-Belgische stemming in het leven geroepen. Al mo ge dit misschien verklaarbaar zijn. niet temin ]>estaat daarvoor geen reden. Men kan het 3an België niet euvel duiden, dat het bij de "O nderi ia ndel i n gen met Neder land de voordeelen binnenhaalde, die in zijn bereik bleken te liggen. Hadden de Belgische onderhandelaars dit nagelaten, zij zouden in hun plient jegens het eigen volk zijn tekort geschoten. Niets echter wettigt het vermoeden, dat de Belgische Regeering nu ook klaar zou staan om rumor in casa te maken, als zij zich genoodzaakt zag, iets van het aanvanke lijk verkregen succes prijs te geven ep met wat minder genoegen te nemen, dan Waarop zij na de onderteekening van het verdrag kon hopen. „Gesteld echter al, zoo vervolgd hij, ik zag daarin verkeerd en ons verwachtte inderdaad een storm van "Belgische zijde, staat dan te vreezen, dat de groote Mo gendheden zien daarin zouden mengen om Nederland tot toegeven te nopen' Die vraag beantwoord ik voor mij met beslistheid ontkennend. „Wst Duitschland betreft, niemand zal onderstellen, dal dit Rijk zich als gang maker van de Belgische belangen tegen ons zou keeren. Het ligt evenmin in de lijn der Britsche politiek, die zich door de eeuwen heen zoo merkwaardig gelijk blijft, een conflict tusscheu België en Nederland aan te blazen. In het licht der historie zou van tbc zijde "veel eer een bemiddelend optreden te wachten zijn, mét de bedoeling eenj voor beide vol ken Aannemelijke oplossing tc bevor deren „Het zijn dan ook, als ik mij niet be drieg, voora] de Fransche spoken, die on ze nationale helden doen nuivcren M.ij zonder grond. Zooals ieder weel, beijvert de Franschc politiek zien, met groote behoedzaamheid leen toenadering tol Duitschland lot stand te brengen, ten ein de tot normajie politieke verhoudingen in West-Europa terug te keeren. Dit is uit den aard der zaak een kiesche taak aan gezien bij beide volken met de gevoelens uit den wereldoorlog moet worden re kening gehouden. Niets zou aan die poli lick grootere moeilijkheden in den weg Joggen, dan Indien tusschen Nederland en België een scherp conflict uitbrak waarvan een spanning in de internationa le politieke atmosfeer het onvermijde lijk gevolg zou zijn. Bovendien zou een dergelijk incident aan Frankrijk hoogst ongelegen komen, zoolang het waagstuk der schulden piet is opgelost en de franc niet definitief is gestabiliseerd. Uit Stad en Provincie, In de Zaterdagmiddag gehouden ver gadering van de Centrale Anlï-Rev.Tuos,- vereeniging, kieskring Middelburg, worden candidaat gesteld voor de Prov. Staten. 1. S. Brandsma (aftr.) te Middel burg; 2. J. W. Wl. van 'tHoff te St Lau rens; 3. J. Bosselaar to Aagtekerke; 4. Jl, F. Heemskerk te Middelburg; 5 J. Av Vorlregt te Middelburg; 6. A. D. Littooij te Middelburg; 7. W. A. den Hollander te Middelburg; 8. L J. van Voorthuysen le Domburg. Er gewerd ons een klacht over de onvolledigheid van net verslag van de jaarvergadering der Bijz. SchoolvereenL- giüg te Zoute! ande. We stellen er prijs op te melden dat onze berichtgever geen schuld neeft aan de beknoptheid van het verslag. Wij zelf nebben daarin veel gesnoeid met het oog op onze plaats ruimte. Wij kunnen onmogelijk van alle plaatselijke vereenigingen uitvoerige ver slagen opnemen. Dit Zuid-Beveland. A. s. Vrijdagmiddag vergadert de raad der gemeente Goes. Op de agenda komt voor: onderzoek van den geloofsbrief en c.q. installatie van hel nieuw benoemd lid van den raad, den heer W. J. Willem- se. Voorts zullen nog behandeld worden voorstellen tot wijziging der .gemeentabe- ggrooting voor 1926, en der begrooling van het grondbedrijf voor 1926. Van het bestuur der R.K. meisjesschool is een verzoek ingekomen om beschik baarstelling van f833,15 voor aanschaf fing van leermiddelen. B. en W. stéllen voor liet verzoek in lo willigen en t z t. het bedrag beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt bm de besturen van allo bijzondere lagere scholen een voor schot op de gemeentelijke vergoeding ox art. 101 der L. O. wet, voor "tjaar '27 te verstrekken, berekend naar een bedrag per leerling van f 11.36 voor het gewoon L. O. en f22.753 voor hel U.L.O,. Van den lieer F. De Soomer is ingeko men een verzoek om overname van een bioscoopinrichting in liet Schuttershof. Naar aanleiding daarvan schrijven B. en W. dat indertijd aan dgen toenmaiigen huurder (L. 1. Verwer) van het Schutters hof vergunning is verleend om In liet Schuttershof een inrichting aan te brengen tot liet geven van bioscoopvertoningen. Of do heer Verwer de bioscoopinsla! falie zelf heeft bekostigd, d.an wel van oen an der jn huur of gebruik had, is door B. en W., daar zulks niet op hun weg lag, niet nagegaan. Bij den ovei-gang der huur van hei Schuttershof is de gelieelo bioscoop installatie door den heer Verwer overge geven aan" den tegenwoordigen huurder, den heer Meijer. B. en W. deelen dan ook mede dat de zaak buiten elke bemoeiing van het gemeentebestuur valt en stel'en voor den lieer De Soomer mede te deelen dat aan zijn verzoek niet lean worden vol daan. Tenslotte wordt nog voorgesteld over te 'gaan tot de benoeming van een lid der financieel® commissie in de vacature P C. Labrijn en tot benoeming van voorzit ters en leden voor dp stembureaux voor de s. verkiezingen. Voor de op 1 Maart 1927 vacant komende betrekking van gasmeester bij het gemeentelijk gasbedrijf te Wemel- dinge hebben 36 personen zien aange meld. De door de gascommissie in alpha- botischc volgorde opgemaakte aan beveling bestaat uit de lieeren K. Bakker te Coevordenv J J. Uilenbroek te Almelo, U. W Weerman le Brielle en J. Zwcers le Monnikendam. Zondagnamiddag raakte de Stbeider J. v d V te 's-Gravenpolder bij hot vastzetten der jonge paarden mol "zijn wijsvinger zoodanig tusschen een ketting bokenold, dat dit lichaamsdeel bijna werd; afgeknepen. Een gedeelte van den vinger moest worden afgezet Uit Noord-Beveland. Door Bi. en W. van Colijnsplaat is de stemming voor ledeu van den ge meenteraad vastgesteld op 18 Mei 1927. Dc raad der gemeente C o 1 ij n s - plaat hield Maandagmiddag een open bare vergadering. Ingewilligd werd een verzoek van P. C. de Lange tot demping! van ©en gedeelte sloot in den Groenen Achterweg. De rooilijn van de te bouwen huizen in den Westelijken Achterweg werd Vastgesteld De afbraak van den steiger werd op voorstel van B en W. gegund aan G. Franke voor f 100. Met 61 stemmen werd besloten L>ij gelegenheid van de kermis een gedeelte van de straat te ont trekken aan den openbaren dienst. Verder werden nog aangenomen de Volgende voorstellen van B. en W. lo. tot vaststelling van het voorsciiot op de vergoeding pan de bijzondere school voor 1927 fort. 101 L. O.,) op f 720; 2o, lol vaststelling dier vergoeding over 1925 pp f 821,013o. tot vaststelling der ver goeding voor 't vervolgonderwijs (art102 L. O.) over 1925 op) f -373,61'. Daarna werden de stembureaux sa mengesteld. Uit Schouwen en Duiveland. Door liet lid van den gemeenteraad te Zier ik zee don heer G. J. Lunen- berg (V.-D.) is aan het bestuur van den Vrijz. Dem. Bond bericht gezonden dat hij voor een nieuwe candidal uur niet meer in aanmerking wenscht te komen. KERKNIEUWS Maandagavond sprak in de Ned. Herv. Kerk te Koude kerke, Ds. Post- ma van Biggckerke over zijn reis door het Heilige Land, waarbij praentage op namen werden vertoond. De kerk was overvol. Ds. H. F. de Puy le Cadzand zal Zondag den 6 Maart a.s afscheid nemen van de Ned. Herv. gom. te Cadzand en Zondag den 13 Maart da.v. zijn intrede doen te Lutterade, na bevestigd te zijn) door ds. P. J. Molenaar van 's-Graven(- •OSbii - De Ned. verneemt dat ds. F. Chf Geerling, pred. bij de Ilorv. Gem. te Zeist voornemens is, om gezondheidsredenen tegen 1 Mei zijn emeritaat aan te vragen. Ds. Geerling aanvaardde zijn dienst werk 10 Augs. 1890 te Domburg, en staal sedei l 14 Nor. 1909 te Zeist. Ned. Herv. ICe r k. Beroepen le Brussel (Ned. Evangelisatie) ds. A. G. B,. ten Kale te Mans weert, Gercf. Gem. Bedankt voor' het beroep naar Tnolen door ds A. de Blois te Dirkstand KUNST EN WETENSCHAPPEN. S u i k e r f r e u 1 e". Zs,terdag as., en niet Donderdag zooafs wij in ons staatje meldden, zaj Mevr. de Boer van Rijk in den Schouw burg, alhier met „Suikerfreule" van Henri vsn Wermeskerken gasleeren. Hoewol „Suikerfreule" door den auteur eigenlijk geschreven werd als een ver volgstuk op „Tropenadel", kan liet toch sjs geheel-opzichzelf-staand beschouwd worden. Mevrouw de Boer van Rijk heeft reeds zeer vele triomfen gevierd met de -Sui kerfreule". De „Suikerfreule" is een spel vol ge zonden humor. LANDBuUW Donderdag vergaderde de vereeni- ging van oud leerlingen van den T. B-. \V. C. „Samenwerking" te St. Laurens Na afhandeling dor huishoudelijke zaken leverde de voorzitter een inleiding over: „Keuring" waarop een zeer drukke be spreking volgde, die tol gevolg had dat besloten werd een keuring van gewas ;en te houden onder de leden der vereeni- ging- De heer de Nood, adviseur der Ver- eeniging, stelde 2 prijzen voor die keuring beschikbaar en wekte de leden tot trouwe deelname op. Vrijdag hiold de landbouwver Samen werking voor V e e r e en omstreken, haar eerste alg. vergadering in dit jaar. Uit het verslag bleek dat 'de vereeni- ging had 118 leden wparvan 95 aangeslo ten bij de Z. L Mt. Do omzet van voeder- artikelen en meststoffen steeg belangrijk, de aankoop van zaai- en pootgoed was minder dan vorig jaar, ...Voederartikelen in het geheo) 71766 IC G. tot een bedrag van f8246,81; zaai-en pootgoed voor f932,95 meststoffen totaal 154.383 IC G*. lot een bedrag van f 12696,75. De inlevering van schadelijk gevogelte was beiangrijk minder 1441 musschen, 2702 musscheneioren .16 eksters, 78 ek- steraieren. De deelname aan de onderlinge slacht- veeverzekering is algemeen. De gezamelijko verkoop Van suikerbieten werkte weder goed Do huish. rekening der vereenigmg o'vcr 1926 heeft f544.19 ont vangst en P492.48 uitgaaf, een batig saldo van f 50,71. De toestand dor Voreoniging is gunstig. Geklaagd werd over de bediening van de pont in het kanaal achter do sluis. Het personeel is soms door werkzaamheden op de sluis verhinderd over te zetten, 1) es lot en wordt le adressceren. De heer Flipse, dir. der coöperatie Wal cheren geeft inlichtingen over liet aan schaffen van voedings- en meststoffen en geeft in overweging aan degenen, die nog zwavelzure ammoniak of ka Ik sal peter noo- dig hebben ,dal spoedig to bestellen. Daarna krijgt de hoer C. Slovens het woord voor het houden van oen voor dracht met lichtbeelden over woideverzor- giug, zooals hij ook reeds elders hield. Van de gelegenheid om inlichtingen te vragen werd nog door onkelen «ebruik gemaakt. Daartoe door de Landbouwvereeni- ging te IC a p e 11 o uitgonoodigd Irad als spreker op do heer ir. M. do Vos uit Utrecht om te spreken over de nieuwere stikslofmeststoffen. Een filmvertooning gaf een beeld van de reusachtige fabrieken waaraan duizenden monschen in Duitschland arbeiden, Zij werd 'toegelicht door d(en heer van Till uit Utrecht. Verschillende vragen lot de spre kers gericht werden tot bevrediging bo- anlwoord. Do voorzitter J. Gpnseman, die den spr. inleiddje l>edankle hamens dé tal rijke aanwezigen. o StamboekNed. Trekpaard. In de heden te Go e s gehouden vergade ring van de afd. ZeoLand van het Stam boek voor liet Nod. Trekpaard (B.T.) word door den secretaris, den heer A, J Lako, het jaarverslag 1926 uitgebracht, waar aan het volgende is ontleend Waren 1921 en 1925 voor onze paar denfokkerij zwakke jaren, 1926 heeft het helaas niet beter gemaakt Reeds de a; vang van 1926 kenmerkte zich door bui tengewone slapte en lusteloosheid op han delsgebied .zoodat het een opluchting werd toen op het einde van het eerste en hét begin van liet tweede kwartaal do minste soort jonge paarden, via België voor een jroot deel naar Frankrijk worden opge ruimd, zij het dan ook slechts logen „op- ruimingsprijzen" Gedurende de maanden April en Mei kwam er eonige vraag naar goedsoorlige merries van 4—8 jaar, doch de voor deze paarden bedongen prijzen staan echter niet in juisle verhouding tol do kwaliteit, zoo van een loonende fokkerij moeilijk sprake kan zijn, daar in ze?r vele go vallen niet meer dan de kosten voor opfokken terug werd ontvangen De onverkoopbaarheid van goedgekeurde hengsten maakte plaats voor een vleugje williger handel ,zij het ook hier weer lot zeer bescheiden prijzen, enkele uitzonde ringen meenen wij buiten beschouwing te mogen laten. Omsteeks Juli begon geleidelijk meer Taag te komen naar torste soort speen- veulens van het vrouwelijk geslacht, waar door voor deze weder betere prijzen kon den worden bedongen. Zoo ging er een zending van 10 stuks naar Groningen, voor gemiddeld f280 per stuk, terwijl nog een klein getal beste nierrieveulens Van puike afsjamming hel lot f 400 en meer konden brengen Begin October kwam er geleidelijk goede vraag naar beste achltienmaandschc en ook naar voljarige ruinen, welke laatste vooral voor de Belgische on Uolfaudsehe sleepdiensten worden gevraagd tn goed worden betaa'd, mede in verband dat doze soort weinig (alrijk voorkomt. Ons lodenlal daalde met ongeveer 200 leden ,het gemiddelde verlies over de laat ste vijf jaren, welk yerlies echter gere geld met ongeveer 100 nieuwe leden per jaar verminderde. Het aantal opgenomen hengsten on mev- riën is beduidend lager dan in voorgaande jaren. Kende onze afdeoling nog jaren, waarin 60—70 hengsten werden opgeno men, in 1925 daalde dit aantal tot 46, ter wijl dit, door de verzwaarde eischen voor opname, voor 1926 slechts 26 stuks be draagt. Zoo werden in 1925 nog 1308 mer- riên opgenomen in het stamboek, terwijl dit jaar slechts 365 werden goedgekeurd voor opname We! dient dit groot verschil te wordon verminderd met 538 A-merriën, die in 1926 niet meer konden worden aangeboden, terwijl van dit verschil ook nog SI B-merriën mogen worden afgetroke keu, die in 1 925 bij extra-keuring werden opgenomen en wolko keuringen dit jaar niet plaats hadden, doch dan blijft liet toch nog altijd 689 in 1925 legen 365 in 1926, gevende een werkelijk ongunstig ver schil van 324 stuks. Dit verschil wint nog aan beleekoiiis, wanneor men weet, dat van do aangeboden merriën 38 pet. moest worden afgewezen. Ovorigens had don de keuringen een vlot verloop en werden zo op do gewone plaatsen en tij don gehouden, behalve dal ook Tholon als keuringsplaats word aangewezen, hei geen goed heeft voldaan Hel aantal voor inschrijving aangebo den veulens bedraagt ruim 2200, alzoo een teruggang van 500 stuks, hoofdzakelijk doordal minder goede hengstveulens niet voor inschrijving worden aangeboden. De heer Van don Bout, wegens uitschei ding van bedrijf, bedankte, wordt in het bestuur opgevolgd door den heer M. Kro- pel le Nieuwerkerk. Van Vollenhoven's Stoat. (Ingez. Med.) De gezondheidstoestand dei- paarden heeft geen reden tot bijzondere opmer kingen. Juist waren wij bezig met do op stelling van dit jaarverslag, toon ons be kend werd dat voor voljarige ruinen tot meer dan f 800 wordt betaald, terwijl ook de vraag naar goedsoorlige merriën toe neemt, met welke feiten naar wij hopen voor onze leden-fokkers oen beter tijdperk zal zijn ingeluid. Besloten werd 1' 2000 beschikbaar le stellen voor een door de Prov rege- lingscoramissic in het najaar te houden centrale hengstenkeuring. Na uitvoerige discussies werd besloten het hoofdbestuur le verzoeken met voor stellen te komen, builenlandsche paar den van de Nationale Tentoonstelling te weren. Morgen komen wij op een en ander uitvoerig lërug Bietenrooi-commissie en s y s t e e m-v an D r i e 1. Naar de „Telg." verneemt, heeft de commissie voor het bietenrooivraagsluk aan hare principalen de Bond van Coöp. Suikerfabrieken en de Centrale Suiker Mij. voorgesteld één, zoo moge lijk twee machines te doen vervaardigen door den heer C. van Driel, landbouw- smid te Zoetermeer-Zegwaard. Een be slissing in deze kan eerlang verwacht worden. Het blad herinnert er aan. dat in 1924 op instigatie der Zeeuwsebe Landbouw Mij, door genoemde twee lichamen een prijs werd uitgeloofd van f 10.000 voor een doelmatige bictenkop- en rooimachi- ne, die aan bepaalde eischen zou moeten voldoen. In het begin van dezen winter noodigde de heer van Driel de commissie uit, zijn machine, (waaraan hij een aantal jaren had gewerkt, te komen bezichtigen en de indruk was van dien aard, dat een aantal commissieleden meende, dat er iets „ge daan" moest worden in verband met de voorloopig-gunstigc verwachtingen, die men van het werktuig had gekregen. Aangezien echter het rapport der com missie reeds was verschenen, kon van een eventueele toekenning van den prijs geen sprake meer zijn. Maar omdat men de constructie-van Driel niet zonder meer wilde negeeren is na rijp beraad besloten, bovenvermeld voorstel aan de organisaties te doen, hetwelk voor beide partijen een min of meer bevredigende oplossing inhoudt. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. Te Bergen op Zoom|1s Zondag onder leiding van liet bestuur der R. K. Werk- liedenvereeniging en der R K. Vakaf- deeling St. Eloy een groote protestver gadering gehouden tegen do houding van /{o firma F J. van M., welke haar arbei ders verboden heeft, op straffe van ont slag zich te organisceren in dc R. K. vak organisatie. ïlet woord werd gevoerd door den Deken dr Ch van Dam en de lieeren A. C. de Bruin, voorzitter van liet R. K. Werkliedenverbond te Utrecht en E. Schaaper, voorzitter van den Ned. 11. "K. Melaalbewerkersbond SI. Eloy le Krom menie, alsmede de heer Slulemeyer. bur gemeester van Bergen op Zoom. Ten slotte werd" een protcstmolle aan genomen. Faillissement. Failliet verklaard W. Meerdink, hotel houder te B r o u w e r s li a v e u, Rechter commissaris mr. W M. G. Jolles Curator mr. Oh. J. B. du Croo le Zicrikzee. RECHTZAKEN, Door L. P., 45 j., werkman te Mid delburg is cassatie aangeteekend te gen het vonnis der rechtbank van. 4 iFpbz*. .jl. waarbij li ijniet ontvankelijk werd ver klaard in het door nem ingestelde hoo- ger beroep tegen een vonnis van den Kantonrechter te Middelburg, waarbijl hij ter zake van dronkenschap is veroor deeld tot 3 weken hechtenis en 1 jaar rijkswerkinrichting

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1