f -ÏHIO Maandag 14 Februari 1927 q 1 f* n f u e h KWAÏM8^ ADVOCAAT-REEP Sigaren? 170° Jaargang OURANT. 5 5 3 1.75 1.75. Dit is geen algebra, maar het geeft de verhouding aan, in 1921 op de Ontwa penings Conferentie vpca Washington vast gesteld voor het aantal slagschepen en gnoofe kruisers van respectievelijk de Vereen. Staten, Engeland, Japan, Frank rijk en Italië. Let wel alléén de ontzaglijke slagsche pen en groote kruisers. Er is wel eens gemeesmuild, dat die overeenkomst gemakkelijker verkregen werd, omdat over de gevechtswaarde van die drijvende vestingen minder gunstig geoordeeld werd n» de ervaringen in den grooten oorlog, met zijn ontwikkeling van onderzeebooten en vliegtuigen. Men is toen echter niet geslaagd in het vinden van een gemeen schappelijke overeenkomst tot beperking van den aanbouw van licht© kruisers, tor» pedobooten, onderzeebooten en vliegtui gen. De belangen bleken te ver uiteen te loqpen. Een goed jaar geleden is echter van wege den Volkenbond een commissie ingesteld (staande onder voorzitterschap van onzen gezant te Parijs, jhr. Loudon) die belast is, met het voorbereiden van de eerlang te houden Volkenbonds conferentie voor algemeene ontwapening. Daarbij zijn óók die in Washington aan hun lot "overgelaten lichte kruisers en kleinere schepen besproken. Natuurlijk echter als onderdeel van een algemeen plan. Maar het is daarbij lelkens en telkens (uitgelekt, dat liet buitengewoon moeilijk ■was niet slechts om de verhouding der beperking te bepalen (zoo ver is men nog lang niet), maar ook reeds om vast te stellen wat voor ieder land in aan merking kwam voor de beperking. En wèt met elkaar voor dat doel verge leken kon worden. Als Engelandzei, dat het vloot en leger afzonderlijk ■■''•wenschte te bezien, en dfkn ieder soort schepen weer afzonderlijk, dan zei Frank rijk, dat het de inkrimping van leger en vlooi in één verband wilde houden, en dat hel voor dé vloten don totalen tonnesn- maat wilde vergelijken. Die houding Was begrijpelijk voor Engeland, omdat zijn vloot een veelzijdig gevarieerde laak heeft bij de bescherming van zijn han delswegen en zijn kusten. En die hou ding van Frankrijk was ook begrijpelijk, omdat het in de eerste niaats eeu land- mogendheid is, met een groot leger, dat Engeland niet heeft, en met een vloot, die vooral voor kustverdediging dient, dus met veel Idein materiaal Door die tegenstelling schoot men in Genève bij de voorbereiding heel slecht op. En daaraan werd niets verbeterd door de aanwezigheid van een verte genwoordiger der Vereen. Staten, di© geen lid zijn van en niets willen te ma ken hebben met den Volkenbond, maar wel deze ontwapeningsbespreking wilden bijwonen. En zoo (ging ieoere slaat zijn eigen gang. En zoo kwamen er de laatste weken uit Washington berichten van be sluiten tol bouw \an nieuwe kruisers. In ééns komt nu dezelfde regeering van Washington de wereld verrassen met een voorstel aan de vier andere >töoot- mogeimheden om óók voor het klein ma teriaal de verhouding 5 5 3 toe te passen voor de Ver. Staten, Groot-Brit- tanniê en Japan; en dc bepaling van het verliouoingscijfer voor Frankrijk en Ita lië over te laten aan de besprekingen te Genève. Dit zijn dus voorstellen die ons wel niet direct beroeren, maar die voor het algemeen ontwapeningsplan zóó'n groote beteekenis hebben, dis|t zc ook in cïis land alle aandacht verdienen. Te meer omdat er verschijnselen bij zijn, die tegenstellingen lijken. Ten eerste vraagt men zich af, of Amerika die denkbeelden niel had moe. ten voorleggen aan de Voorbereidings commissie te Genève die er immers reeds is, en waar Amerika aan depl neemt. Uit telegrammen uil. Genève blijkt dal men dapr ook werkelijk het eerst gedacht heeft aan een aanslag van Amerika op den Volkenbond. Curieus is het in die telegrammen uit Genève te lezen, dat men daar na latere uitvoerigere berich ten zich zelf voor redeneerde dat men dit vermoeden van snoode bedoelingen kan laten varen. Want di© twee ontwa- peningsplanncn kunnen parallel toepen. Het blijkt echter uit de Ameriknansche nota héél duidelijk dat de regeeving in Washington niet hel minste vertrouwen tiecft in eeu spoedig resultaat van het ontwapeningswerk van Genève, en daar om wil doen wat zij praktisch nu reeds uitvoerbaar acht. Zij wil dus wel degelijk buiten het Vollcenbonds-werlc om han delen. Een tweede vraag is wat beleekcnt dan die ijver van Washington van den laatstcn tijd om tot bouwen van kleine kruisers (toch nog vsn 10.000 ton') te be. sluiten? Ja, men mag niet dadelijk kwaad, van een ander denken. Maar er zijn er die Amerika, ervan verdenken zijn kruisers- vloot (al is het ook nog op papier) zoo groot mogelijk te maken tegen den lijd dat de conferentie bijeen komt. En don nog een fatsoenlijk aautal over te houden als er moet worden verminderd Een niet ongewone houding van handige onderhandelaars. Het is dus misschien niet louter idea lisme, dat achter de voorstellen zit. En die frappeérende tegenstellingen hebbdhfér in Europa reeds duidelijk toe meegewerkt om het Amerikaansche voorstel argwa nend te bezien. Dit is geen pessimistisch oordeel van ons. Het is slechts een aandui ding van wat reeds uit berichten en pers beschouwingen bleek. Er zijn er, in Engeland en ook in Frankrijk, die deze concurreptio piet het Volkenbondswerk met leede oogen zien, want ze vreeflfen dat de pogingen van Ge nève voor een algeméén plan getorpe deerd zullen worden door dat optreden van Amerika, dat immers alléén belang heeft bij hel vlootvraagstuk, en alle leger - beschouwingen aan zijn laars lapt, om dat het geen leger heeft. En "bovendien niet van den Volkenbond houdt, als té Europeesch vau aard. Er zijn er ook die de slagschepenver houding 5 5 3 1.75 1.75 totaal on gemotiveerd achten voor het kleinere ma terieel. Men denke maai* eens aan de be hoefte van snelle kruisers voor Engeland met zijn verre Dominionsen aan de Fran- sche behoefte aan véél torpedoboolen, on derzeebooten en vliegtuigen oin zich te vrijwaren tegeu een landing. Men raakt hier immers hetzelfde onder werp aan, dat in de voorbereidingscom missie in Genève zooveel moeilijkheden veroorzaakte, n.l. de verscheidenheid in de behoefte van ieder land, naar zijn ejgen gesteldheid en eigen belangen. Kin Enge land zich nu reeds binden tot beperking van dat kleine materiaal, als Frankrijk later te Genève vrijheid krijgt voor een veel grootere vloot van dien aard? Zooals reeds gezegd, staan wij buiten deze beweging, klaar juist wegens de al gemeene voorberoidingspogingen van Ge nève, beroert ze ons toch En die be roering doet niet prettig aan. (Volgens heden ontvangen berichten' men zie onder „Buitenland" lieeft Frankrijk een afwijzende houding aan genomen.) IIET VEKIHUG MET BELGIË Degrondwetkwestieen Ged. Stalen. In een polemiek tusschen de N. R. Ort. en het Volk over het bestaan van; een grondwettelijk bezwaar tegen het nïeuwc Schelde-regime (in verband met het aan den Koning gegeven oppertoe zicht op den waterstaat) schreef Het Volk o. a.: „De N. R, Crt. beriep zich tol dusver uitsluitend op naamlooze getuigen, n.l. Ie. een onbekende die een onbekend gebleven advies aan de regeering schijnt te hebben gegeven Bij deze opmerking teekende de N. R. Crt. aan: „A propos, heeft Het Volk kennis van het advies van Gedeputeerden van Zee land?" Beter dan Goed: DE BESTE dit Stad m Provincie, Uit Middelburg. - In de Vrijdag gehouden buitengewone algemeene vergadering Van het MiddeJ- burgsche Ziekenfonds, welke voorname lijk was belegd ter voorziening in de va cature als penningmeester, welke ontstond door liet a.s. vertrek uit de gemeente vlaii don heer J. C. Giöben, word op voorstel van het bestuur besloten de nu gescheiden functies van secretaris en penningmeester le vereonigon en daarna ra. a st. als secre taris-penningmeester gekozen do heer L. Onderdijk, thans secretaris, die zich be reid verklaarde de benoeming te aanvaar den. Als bestuurslid uil de deelnemers huis artsen eveneens vac.-Gicben, werd gekozen «1e heer L. Weijl, die zich ook bereid verklaardo de benoeming aan to ne men. Modegedeold werd dgt zich als huis arts aan het fonds hebben verbonden de ,heeren W L. Pel en W. Chr. Verheüdeaii Na afhandeling van deze agenda, werd door den voorzitter van het fonds, den heer Herman Snij dors, in zeer wa*ar- deerende woorden t veto werk herdacht wat de scheidende penningmeester, de heer lieer Gieben, zoo talrijke jaren geheel be langloos en met groote toewijding voor het fonds heeft verricht, niettegenstaande nog zoovele andere funoties door hem wer den bekleed. Namens de vergadering Van deelnemers en afgevaardigden der loden en zeiier ook namens alle leden, die door hen verte genwoordigd worden, zegt spr. den heer Gieben daarvoor hartelijk dank en biedt hij hem als aandenken e«n ets van Oud- Middelburg (Kuiperspoort) aan in donker eiken lijst met achterop een opdracht met de namen der bestuursleden. De heer Snij ders sprak de hoop uit, dal deze ets den scheidene steeds zal herinneren aan zijn werk le Middelburg en voor het fouds verricht. De heer J. J vaa Aarts en, afgevaar digde der leden, dankt namens 2ijn medpaf gevaardigdeu den heer Gieben voor zijn prettige, aangename samenwerking en ze ker ook namens alle leden voor zijn werk voor het fonds verricht. De heer Gieben dankte getroffen voor dit mooie blijk van waardeering en zeide dat aan Oud-Middelburg voor hem heel wat herinneringen viastzilten, maar als arts voelde hij zich toch moer 'aange trokken tot Nieuw-Middelburg, omdat luer zoo duidelijk zich demonstreert, hoe Mid delburg vooruit is gegaan op liet gebied der algemeene gezondheidszorg, waartoe zeker in de eerste plaats een goede woning behoort. Zeker heeft hel zieken fonds ook krachtig medegewerkt om be tore begrippen omtrent gezondheidszorg ingaug le doen vinden, en hel verheugt spr. daaraan ook te hebben kunnen mede werken. Spr. dankt allen hartelijk, in het bijzon der den voorzit Ier, voor de prettige en aangename wijze, waarop steeds in het be stuur is gewerkt, wajardoor dit werk lot een genoegen werd voor hem Spr zal steeds daaraan blijven denken en zoo noo- dig zal dan de els liem daarbij helpen. Do woorden der verschillende sprekers werden met applaus bezegeld Naar wij vornemetl heeft de af deeding Middelburg van den Bond voor Zuigelin- geubeschcrming zich schriftelijk tol den vertrekkende» arts gericht oin hem dank le brengen voor wat hij ook voor het doel van dien Bond heeft verricht. Hel was Zalerdagavond weer zeer goed bezet in het Schuttershof, toen voor de derde maal iu dit seizoen liet Muziek korps van don Houthandel Walcheren on der leiding v,an den heer A. J. F. d, Boer een uitvoering gsf Ook nu werden voor de pauze een viertal nummers ten gehoore gebracht, waarvan vooral het laatste, een deel uit de opera Martha zeer goed werd gespeeld, het gaat met dit korps steeds crcsendo Eeu marsch als toegiït besloot dit deel van den avond. Na de pauze toonden enkele leden -v3ji "t korps, daar bij trouw door enke'e dames terzijde go- staan, dal zij ook, dank zij harde studie, op het gebied van toon eel en voordracht) veel weten te prestoeren. Zoowel in de één actor „Een knap stel1' als in do ko mische gozelschapscène kwam dit tot uiting. Doch ook do drie duetten voor lieer en dame worden terecht ten zeers té toegejuicht. Toen ook dit deel van het programma was afgewerkt, zorgde liet Jasz-Band Or kest „Luclor et Emergo nog enkel uurtjes voor goede dansmuziek, waarvan zeer vele profiteerden. De Ver. v. Huisvr. afd. Middel burg hield de vorige week een diemon stra ticraiddag voor haar leden. Behalve den reeds bekenden Brovedo bak- en braudoven, kwam deze firma nu weer met een practische kneedmachine. De gelatinefabriek „Delft'' maakte met haar poeoergelaline een pudding, waarvan ge proefd kon worden. Verder werd de schuimslager voor eieren vertoond. En eindelijk noemen we het glasschil- deren met ripolin door mevr. Smits uil Deventer. Een dagcursus voor de leden zal hier gegeven worden circa Maart Plaats en datum worden nader hekend gemaakt. Alhier is gisteren proces-verbaal opgemaakt legen een paar personen, die om geld speelden. Uit Vlissingen. In de raadsvergadering te V1 i s s i n gen zullen Vrijdag worden overgelegd de oorspronkelijke bestekken vau de Verbou wing aan het Gasthuis, en hot rapport van de minderheid vïm het college van re genten over de overschrijding van de toe gestane credieten. o Uit Walcheren. De afd. Koude kerke der S. D. A. P. heeft, naar wij in Het Volk lezen, besioten met 7 candidaten aan de raads verkiezing deel te hemen. Deze zijn in gestelde volgorde: D. Sanderse, C. Be- nekerDe Knegt, J. J. van Langeraad, L. Bimmel, II. E. du Bois, J W Poinse en D. Gans. Zaterdagmiddag omstreeks 12 uur brak door tot nog toe onbekende oor zaak brand uit op de alleenstaande boer derij van S. Dingemansc, staande te S t. Jan ten Ileere onder DomburgDaar het vuur snel om zich heen greep, stond de schuur spoedig in lichte laaie. Met behulp van de inmiddels toegeschoten buren en nieuwsgierigen kon het huis raad nog worden gered. Het in (de schuur (staande vee, zijnde 2 paarden en 2 gei len konden bijtijds worden gered Twee zich in dc schuur bevindende fietsen werden mede door -de vlammen ver nield, evenals het daar aanwezige hooi, stroo, gereedschap enz. Aangezien deze hofstede ongeveer an derhalf uur van Domburg verwijderd ligt, was de brandweer pas om 2 uur ter plaatse. Toen was de schuur reeds afge brand. Met emmers water kon het woon huis eerst wat brandvrij worden gehou den, doch het leed nog zoodanig brand schade, dat enkele uren latere!»' aan de schuur grenzende gevel instortte. Het huis is dan ook voorloopig onbewoon baar. Een woord van hulde aan den heer J. Brouwer, als naaste buurman is hier zeker op zijn plaats, voor zijn ijve- rite hulp. Daar enkel het woonhuis en schuur was verzekerd, beteelient dit voor oen eigenaar een groote schadepost. De verkiezing voor leden van den gemeenteraad le W e s I k a p e 11 e is be paald op 25 Mei: dc candidaalslelling op 12 April. Uit Zuid-Beveland. Tijdens zijn werk had de hakkers gezel de Gr te S chore liet ongeluk uil te glijden tengevolge waarvan hij op den grond viel en Zich zeer ernstig bezeerde De ontboden geneesheer achtte overbren ging naar een ziekenhuis hoogst noodza kelijk waarom liij dan ook direct per Groene-Ivruis-auto naar Goes is vervoerd Uit Noord-Beveland. Vrijdagavond hield de werklieden- vereen jging „Uit 't Volk- Voor 't Volk t© Colijnsplaat een algemeene ver- ;aaering, die bijgewoond werd doe* 28 van dc 13 i leden. De ontvangsten heb ben bedragen f 1248.225 en de uilgaven f1314 11. De totale bezittingen van de vereeniging hadden op f Januari 1927 een. waarde van f 2327.99. De vereeniging is opgericht 28 April 19G3 Met volgend jaar kan dus hc. 25-jarig bestaan herdacht worden. Hel bestuur stelt voor deze herdenking eenigs- zins feestelijk te maken en wil elk lid 1 pent per weck extra laten betalen, daal de kas de daartoe benoodigde uitgaven niet kan missen. Dit voorstel wordt m. a sl. aangenomen. De aftredende bestuursleden II M. Haringman en P. de Regt Mz werden met bijna alg. st. herkozen In de plaats van den heer J. Fortuin, die wegens hoogen leeftijd niet meer in aanmerking wenschte te komen, werd gekozen de heer C. Fortuin. De voorzitter dankte hem voor wat hij gedurende 24 jaar voor de vereenipng heeft gedaan Bij de rondvraag stelde de heer J. van Hekke voor als bewijs van waardeering aan het scheidende bestuurslid ©en aan denken van de verceniging te schenken. Dit voorstel vond algemeen bijval. Donderdagavond gaf het harmonie- gezelschap „Wilhelmina" le Colijns plaat een uitvoering met medewerking van dc tooncelvereeniging „Gezelligheid kent geen lijd". Behalve muzieknummers en voordrachten, werd opgevoerd „Ver laten ecu tooneelspel in 3 bedrijven, en een klucht „do gebroken spiegjel". D© lieer Van den Berge bracht als tolk van de zeer vele aanwezigen beide ver- eenigingen hulde. Uit Schouwen en Duiveland. Het bij Bruinisse gezonken klip perschip „Zwerver' schipper Dc Waal van Werkendam, is Zaterdag door Van dor Talc's Bergingsmaatschapppij gelicht, en op ae slikken van Bruinisse gezet voor noodreparatie aan te brengen en daarna naar de werf te worden gesleept. Uit Tholen Op Donderdag 10 Febr wercl in de zaal van D. W. Kcsteloo de jaarver gadering van de Coöp. Boerenleenbank le Po o v t v liet gehouden. Uit de mede- deelingcn van den voorzitter van hel bestuur bleek, dat de vereeniging op 31 Dec. 1.1. 154 leden telde. Er waren 187 spaarboekjes verstrekt, waarvan 100 aan niet-toden, die ongeveer f 33.000 had den ingelegd. Met 67 leden stond dc Bank in rekening-courant en aan 22 personen was een voorschot verstrekt Uit de rekening van den kassier bleek, dat de ontvangsten hebben bedragen f 206.308.07, t. w. inhoud der kas op 31 Dec, van het vorig jaar f 210133; spaargelden f49 669.61; in loopendc re- Natuurlijk I (Ingez. Med.) kening f139 303.81: rente 1'5273.28; provisie en kosten f 102 32, diversen f31 46; terugbel voorschotten f9823 26.- De uitgaven bedroegen: aan spaar gelden f41.182, gegeven voorschotten f 1000, in loopende rekening f 153 955.71, betaalde rente f3681 58, bijdrage Cen trale Bank f130 76; afschrijvingen f9.20, salaris van den kassier f535: diversen f 136.25. De balans vermeldde aan bezittingen inhoud der kas op 31 Dcc. f 1817.31; uit staande voorschotten f 16 317 21, tegoed in loopende rekening f90.902 32, tesa- men f 109 066.87, en aan schulden spaar gelden f 79 187.11m loopende rekening 'f28 965 50; saldo winst f914.26. De rekening en de balans werden met algemeene stemmen goedgekeurd, er werd besloten de gemaakte winst t© voe gen hij hef reservefonds, waardoor hef stijgt tot f 7256.87 De heeren C J. M Hage en G. Mos selman werden herbenoemd als lid van het bestuur en lid van den raad" van toezicht In de vacature, ontstaan door het bedanken van den heer J. K. Krijger als voorzitter van den raad van toezicht, werd gekozen de heer G. K. Krijger Jz. Als plaatsvervangende bestuursleden werden herbenoemd dje heeren E. C W. A. Geuze en J. C. Endhoven. In de com missi e, belast met het onderzoek der re kening over 1927 werden gekozen de heeren N. Luijk, K. F. Schijf cn P. T. Vroegop. STRAATBELASTIN'G BITTEN DE GRENS DER GEMEENTE. Men weet, dat de gemeenteraad van Middelburg de gebruikers van huizen op 'l Zana, grenzende aan do tot de gemeen te Middelburg hehoorende singels, heeft aangeslagen in de straal belasting. Uie aanslag fs echter door den Raad van Beroep \oor de Directe Belastingen niet toegelaten En van deze beslissing is loen cassatie aangevraagd hij den Hoogen Raad. Zaterdag heeft de Hooge Raad in deze kwestie beslist, en de cassatie afge wezen. Ir. deze uitspraak heelt de Hooge Raad ten aanzien van het aan gevoerde middel van cassatie overwo- n dat ofschoon de tekst van het betrok ken artikel 1 (der verordening van Mid delburg op de straatbelasting) inderdaad niet verbiedt om onder de gebouwde eigendommen, die zelve of wier aanhoo- ïigheden aan de openbare straten of we gen van Middelburg belenden, ook t© begrijpen buiten Middelburg getogen ge bouwde eigendommen, mits slechts d©ze belending zich voordoet, uit het nau we verband van dil artikel met het daar op volgende blijkt, dat de gemeentelijke wetgever slechts het oog had op in Mid delburg gelegen perceelen dat toch, wanneer in hel laatste lid van artikel 2 sprake is van vrijstelling van belasting voor gebouwde eigendommen op 1 Januari van het belastingjaar nog niet ingevolge het bepaalde „bij de Bouw verordening" tot gebruik of bewoning ge schikt verklaard, met „de" Bouwveror dening bedoeld is de Middelburgsche, daar men toch anders zou gesproken hebben van „eene" dan wel van ,de voor bedoelde panden geldende Bouw verordening" •tal waar „ito Ttauwverordenihü" zon der twijfel alleen toepasselijk is op de in de gemeente Middelburg gelegen per ceelen en hel niet aannemelijk is, dat dc vrijstelling van artikel 2 binnen enge re grenzen zou gelden, dan de heffing van artikel 1, ook deze laatste beperkt is lot de binnen de gemeentelijke (grenzen gelegen eigendommen dal hieruit volgt, dat de Raad van Be roep terecht geweigerd heeft ter zake van het genot van een builen Middelburg gelegen gebouw, ook al moge dit of zijn aanhoorigheden aan een in die gemeen te gelegen openbaren weg of straat gren zen. een aanslag in de straatbelasting toe te laten dat nu wel betoogd is, dat wanneer zulk een uitzondering op den belasting plicht bedoeld had, men dit wèl uitdruk kelijk in de Verordening zou hebben bepaald, doch dat daavvoor geen aan-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1