FEUILLETON. [No. 36 Zatepdag 12 Febpuapi 1927 170e Jaargant Dit aumaar bestaat uit Twee bladen. EERSTE BLAD. Abonnementsprijs per kwar taal: op de buitenwegen om Middelburg, en *oor de andere gemeenten p, post i 2.50; voor Middelburg en agentschap Vlis- tingen 12.30; weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën worden berekend per regel plaatsruimte, met inbegrip van omranding. Gewone advertentiën: 30 cent per regel. Ingezonden Mededeelin- g e n 50 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 12.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet grooter dan vijl tegels druks en waarbij Fs aangegeven dat zij in deze rubriek moeten geplaatst worden, 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevra gen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Postcheque en Gironummer 43255 EEN MOEILIJKE WETGEVING. Misschien was <le vrees dat de lezer reeds dadelijk djt artikel zou overslaan, de reden waarom we niet ronduit in ons opschrift schreven, dat het over de ziek tewet ging. We kunnen er in komen als een Nederlander zegt, nu maar eerst te willen wachten tot er werkelijk een kans- hebbend voorstel is, voor hij zich de moeite en tijd gunt om er zich in te ver diepen. -~ Zou er nog een ander voorbeeld zijn van een wet, die veertien jaar na haar afkondiging in het Staatsblad, nog altijd op uitvoering wacht? En die uitvoering wordt met den dag moeilijker. Want die maatschappij heeft een merkwaardige soepelheid voor eigen-hulp getoond, en in den tusschentijd in verschillende col lectieve arbeidscontracten gedaan wat die Ziektewet moest doen en niet deed. Met het gevolg dat onveranderde invoering der wet nu reeds volslagen onmogelijk is. Bet is van het begin af moeilijk mot deze wetgeving gegaan. Er is van rechts wel veel gescholden op de linkerzijde die weigerde de wet in te voeren, maar een feit is het, 'dat de zeven jaren van coaliliebewind de invoering ook niet tot stand gebracht hebben. En menigeen zal zich nog herinneren, als het merkwaar digste moment van de behandeling in den zomer van 1912 in de Tweede Ka mer, dut toen het voornaamste lid dor rechterzijde, de heer de Savornin Loh- man met een stel amendementen kwam, ten doel hebbende de organisatie met dip Raden van Arbeid (een der sterkst aan gevallen grondslagen, veroordeeld als te bureaucratisch) te vervangen door een verzckeringsinspectie, met wijziging van de verhotfcling van de openbare tot de bijzondere kassen. Die algeheele wijziging van de grondbeginselen van het voorste) zou op voorstel van de Commissie van Rapporteurs naar de afdeelingen zijn ge zonden, als niet de heer Lohman ze zelf op het laatste oogenblik had ingetrokken En toen links ze overnam, weigerde rechts om ze naar de afdeelingen te zen den. Die geschiedenis is wel waard om weer eens in herinnering t© worden gebracht nu er weer met de wetgesold wordt. Ja, dat woord mag werkelijk wel ge bruikt worden. Het is geen wdrtffter, dat de meeste menschen beu zijn van het onderwerp. Want na dien tijd zijn er al 5 ontwerpen aan de orde geweest. Waarom het dan wel zoo moeilijk is? Blijkbaar juist hierom omdat de maat schappij reeds voor een groot deel ge daan heeft, wat de wet beoogt te doen. Dat was heel anders met de ongevallen verzekering en invaliditeitsverzekering. Daarvoor haa de maatschappij niét ge zorgd, en althans in zéér onvoldoende taate. En daarvan werd de invoering gevoeld als een dringende noodzakelijk heid, terwijl er niets aan in den weg stond. Voor verzekering tegen de kosten van (Ziekte is echter al lang gezorgd, hetzij in den vorm van doktershulp en apothe- kersleveranlies, hetzij in den vorm van uilkeering van ziekengeld. Maar de zie kenfondsen, ziekenkassen, middenstands- ziekteverzekeringen enz., die dat werk deden, werkten niet alle zooals het moest, ook al omdat er vaak een winstbejag achter zat, terwijl ze bovendien velen niet bereikten. Er was dus wel aanlei ding tot een wettelijke regeling. Nu bereikte de verzekering van do wet-Talma óók niet allen. Daarin werden tegen do geldelijke gevolgen van ziekte slechts verzekerd de „arbeiders", en de definitie die zijn wet van dat begrip gaf, sloot losse arbeiders, dienstpersoneel en loontrekkenden van openbare lichamen (Slaat, provincie, gemeente, Spoorwegen) uit. Maar de 'grootste grief was, dat die wet de „arbeiders" verzekerd achtte bij de Raden van Arbeid, en dipt de uitt de maatschappij opgekomen instellingen opzij geduwd werden. Toen na l'alma de arbeidsporlefeuille aan mr. Treub kwam, lieeft deze in weer wil van de overstelpende oorlogsdruk- te van steunregeling, en naast zijn ver bluffend omvangrijke stel belastingwet ten, ook een ziektewet ingediend. Ten eerste wilde hij de regeling lot een één heid maken met de invaliditeitsverzeke ring, waardoor het beheer makkelijker zou worden, terwijl bovendien ooik de los se arbeiders en het dienstpersoneel er in zouden worden opgenomen. Het zolu ëén plakken worden. "Want hij nam niet over Talma's be ginsel, dat ieclero arbeider vanzelf ver zekerd was; daarvoor was aangifte en betalen uoodig. En bovendien maakte bij do erkenning van bijzondere kassen mak kelijker. Dat hij ook de ziektevorzorging zelf in zijn wet betrok verdient slechts ver melding als een curiositeit waarvan men slechts betreuren kan diat er geen aan dacht meer aan is besteed. Het heele ontwerp is trouwens wegge zonken in de oorlogsdrukte En na hem heeft niemand den moed gehad dat zeker zeer netelige onderdeel der zicktevérzor- ging ter hand te nemen Zijn opvolger, Minister Aalberso was trouwens van andere inzichten over de verzekering zelf, welke inzichten niet steeds dezelfde waven. In een eerste voor ontwerp kwam hij weer terug op de wet- Stormachtige Hoogten. Naar bet vEngeI»ch van EMILY BRONTÊ. Door W. A. C. VAN STRIEN. 32). Maar andere gevoelens kregen bij Ca tharine de overhand toen liiaar vriend In de deur verscheen; zij sprong naar voren, vatte herni bij beide handen en leiddp liem naar Linton en toen greep ze Linton's weerspanndige vingers en drukte dio in de zijne. Nu hij geheel door het vuur en het kaarslicht zichtbaar werd, was ik meer dan ooit verbaasd bij het zien van Heath- cliff's gedaanteverwisseling. Hij was op- gegrooid tot een langen, aUüotisclien wel- gevormden man. Naast hem zag mijn meester er heel tenger en jongensachtig uit. Zijn rechte houding wekte de gedachte dal hij in het leger gediend had. Zijn ge laat was vp,n uitdrukking en trekken veel ouder dan dat van Mr. Linton; het had een verstandige uitdrukking en had geen sporen van de vroegere vernedering be houden. Een half beschaafde woestheid loerde nog in de heergetrokken wenk brauwen en de oogen vol donker vuur, maar ze was bedwongen, en zijn ma nieren waren zelfs waardig; geheel vrij van ruwheid, hoewel" te streng om beval lig te zijn. De verrassing van den meester evenaarde of overtrof de mijne; hij wist eenige oogenblikken niet hoe hij den plocgjongen zoo&ls hij hem noemde, moest aanspreken. Heathcliff liet zijn kleine liand los en stond hem koel aan te zien lot hij verkoos te spreken. „Ga zitten, mijnheer", zei hij ten laatste. Mrs. Linton, gedachtig aan oude lijden, wil dat ik u hartelijk ontvang; En natuurlijk doet het mij genoegen als er iets gebeurt dat haar aangenaam is." „En mij ook", antwoordde Heathcliff, „vooral als bet Iets is Waaraan ik deel heb. Ik zaljjaarne een paar utfr blijven". Hij ging tegenover Catharina zitten, die haar blikken zoo vast op hem gericht hield alsof j.e. vreesde dat hij zou ver dwijnen als ze haar blik van hem af wendde. Hij hief de zijne niet vaak naar haar op: een snelle oogopslag nu en dan was voldoende; maar hij flitste telkens vertrouwelijker de ongehuichelde vi'eug- de terug die hij uit haar blikken noot. Zij gingen te zeer in hun wcderzijdsche vreugde op om verlegenheid te kennen maar zoo was het niet met Mr. Edg.nl, hij werd bleek van louter ergernis; een gevoel dal zijn toppunt bereikte toen zijn vrouw opstond over jiet haardkleed stapte, opnieuw Heathcliffs handen greep en lscbte als iemand die buiten Talma, met uitbreiding lot de losse ar beiders, en met vergemakkelijking Van par ticuliere kassen. Maar toen werden zijn slechts lang zaam voortschrijdende plannen doorkruisd door hol p'an Posthuma-Kupers, gewrocht gezamenlijk door de werkgevers- en werk nemersorganisaties, die zich daarbij richt ten naar ue ontstane regelingen van uit- keering van ziektegeld door col'ectiöve ar beidscontracten, en die do regeling wilden opdragen aan erkende vorec-nigingen. Onder den invloed daarvan kwam toen Minister Aalberse met zijn ontwerp, dat het beheer stelde in handen van zoogen. Bedrijfsvereenigingen, m liet leven ge roepen door ondernemers en arbeiders. En anders bij Raden van Arbeid. Maar ook dat voorstel is niet in be handeling gekomen, zijn directe opvolger SchoKking leefde niet lang genoeg als minister om een plan to ontwerpen, «n nu leven we onder Minister Slolemaker de Bruine, die wéér met andere ideeën komt, welke hij in een voorontwerp heeft voorgelegd aan den Hoogen Raad van Arbeid. En dit ontwerp is ook weer ontvangen met zoo'n scherpe kritiek, dat ev nu al getwijfeld wordt of het ook maar eenige kans heeft. Minister Slotemaker de Bruine is te ruggekeerd naar het denkbeeld-Talma, dat de arbeider geacht wordt verzekerd te zijn bij de Raden van Arbeid. Maar hij heeft de daarop toegelaten uitzonde ringen veel ruimer genomen dan Talma deed, speciaal voor het ondernemings- Igiekenfonds, voor de bedrijfsvereeniging en voor de goedgekeurde regeling per coll. arbeiusconlract. Ziekenverzorging heeft liij niet In zijn wet behandeld. Hij eischl evenals Talma oecd, dat de verzekerde tid zijn van een toegelaten ziekenfonds. Dist er zooveel kritiek op wordt uitge oefend, is op zich zelf al geen wonder. Want na zooveel voorafgaande plannen heeft iedere „deskundige" zijn eigen ideeën. En behaive dat, bestaan er Col lectieve arbeidsregelingen die méér ge ven dan zijn ontwerp, Jlie bijv. de pre miebetaling geheel op den ondernemer laten rusten, terwijl het ontwerp van den Minister werknemer en werkgever ieder de helft wil laten betalen. We laten voor het oogenblik de vraag rusten, of er ook een moreele befeekenis zit in het feit dat een arbeider zelf voor zijn verzekering mee betaalt. Maar in vakken waar hij dat nu niet behoeft te doen. is hij er natuurlijk niet over geslicht dat de Minister hem dat nu wel wil laten doen. hl het bijzonder richt de aanval zich op de gemakkelijke voorwaarden tot het oprichten van ziekenkassen, waarvan hel minimum voor het ledental op slechts 200 is gcslekl. Daarvan wordt gewel dige versnipjiering gevreesd, en boven dien een groole duurte der administratie omnat er veel ambtenaren voor noo3ig zullen zijn^om fll die kassen te contro- lceren, Imn^rs het Rijk blijft garant voor de uitkecringen. We voelen ons zeker niet deskundig!op dit gebied. Al die steeds weer nieuwe voorstellen werken op een leek verwar rend, te meer omdat hij de draagkracht der bepalingen niet kan beoordeelcn Als we dit bnderwerp hier aanroerden is het clan ook alleen om de aandacht te ves tigen op hel bestaan van deze kwestie en op de moeilijkheid om er een oplos sing voor te vindon Maar leek of niet. we kunnen er zich zelf is. „Ik zal morgen denken dat het een droom w«s!" riep zij uit. „Ik zal niet in staat zijn te gelooven dat ik jou nog eens gezien heb en aangeraakt en met je gesproken en toch verdien je dit welkom niet, wrede Heathcliff! Om drie jaar lang afwezig te zijn en niets van zich te laten hooren en in het geheel niet aan mij tc donken! „Eenigszins meer dan jij aan mij ge dacht hebt," mompelde hij ,,Ik hoorde nog niet lang ge lenen van je huwelijk Calhv; en terwijl ik in den hof beneden wachtte overdacht ik dit plan voor een oogenblik je gezicht te zien en mis schien een verwonderden blik en een voorgewend genoegen; vervolgens ril ij n rekening met Hindley te vereffenen; en dan de wet le voorkomen door mij zelf tc dooden. .Touw welkom beeft deze denkbeelden bij mij verdwenen; mjaar pas op als je mij den volgenden keer op een andere wijze ontvangt! Neen je zult mij niet opnieuw verdrijven je had wer kelijk met mij le cioen, niet waar9 Wel, daar was reden voor Ik heb een bitter leven geleid sinds ik het laatst je stem hoorde, en je moet het mij vergeven want ik heb alleen voor jou geworsteld!'" „Calharia, als je niet wilt dajt we koude thee drinken, kom dan als je blieft bij de tafel", viel Linton in de rede, die zijn best deed om zijn gewonen toon te be Voor H.H. winkeliers bij Fa. A. HOOGENBOOM, N.V. J. G. en J. J. v. HARST, Fa C. MOENS, Middelburg. {Jagez. Mod.) toch niet hei oog voor sluiten dat de wonnen extract, eventueel na voorzichti- maatschappij zelf door het regelen van ge desodoratie (ontdoen van reukstoffen) zicktegeld-uitkeering in de collectieve ar-met zuurstof of een andere oxydeerendte beidscontracten, een oplossing wist te j stof, wordt gemengd met melk of een vinden die de betrokken partijen be ■redigt. En dsn lijkt het wel waf zonder ling dat zoo sterk word vastgehouden aan een wet, die'daar nog niets van '1st. BINNENLAND. UIT DE PERS. Vitaminen in margarine? vloeibaar melkproduct. Deze emulsie wordt aan rijping onderworpen en ten slotte met de margarine of het spijs vet vermengd Het schijnt dat het kenmerkende van deze werkwijze is, dat het vitaminen-hou dende extract, alvorens het met huik of iets dergelijks te mengen, aan een af zonderlijke rijping wordt onderworpen. Maar dit is voor ons van minder be lang; wat onze aandacht trok, was, dat men meent, weer een middel gevonden t© hebben, waarmede de margarine weer een stapje nader tot de boter zou zijn te In het Officieel Orgaan van den Alg. j brengen en dat men voor deze werkwijze Ned. Zuivelbond lezen we het volgende in Nederland octrooi heeft aangevraagd artikel. j De werkwijze, die wij boven in het Hel is bekend, dat een «Ier kenmer- kort uit de conclusie- der oclrooi-aanvra- kende verschillen tusschen boter en mar-ge overschreven, vindt men in de aanvra- garine dit is, dat boter vitaminen en in 1 ge zejf uitvoerig omschreven, groot» mote <lc in vol oplosbare A-vlU-1 Waar oolegenheUjUot hot indienen nunen bevat, terwijl deze margarine „.gen deze aan. mat oT zoo goed als niet voorkomen 10| ,3 Fdbnian t,k e,stond, Waar vooral deze V-v,tamme van zoo, Inj- h(,bbM1 wij w ,ta,, k hPl TOr,i„t zonder belong voor liet 0oe,ende( lichaim. j ccn5 gevraagd van wn alleszins bevoegd en in ons land hekend deskundige op het is, hebben verschillende onderzoekers in .verbs,id daarmede gewezen op de no,.d- j gebic(1 dw voedingsiMr dic ook vnppioitl Im/irr hntirll mnl .Ia hpeliuliv»rir)[t zakelijkheid om kinderen melk en boter speciaal bezig houdt met de bestudoering toe le dienen ra aj hebbel, daarbij aan- V£J1 dc vi|amine„ in onze voeding, n-i. ge oond dat. <U>or .leze voedingsrad- pro, E c I/1H.rsum dl^cteur delen te vervangen door die waarin deze I N,oderlandsrh Instituut voor vitaminen ontbreken, zooals margarine,volksvoeding hel jonge leven tenslotte ernstig schade 5 8' ondervindt, zoo niet ten gronde W I mC" 'L Het spreekt bijna vanzilf, dat de be-<hc -do heer Van Leersnn, hel vonge jaar reiders van margarine en andere sna vettendit wetende, doen wat in hun ver mogen is, om een middel te vinden, deze producten, v.n.l. de margarine, hel surro gaat, dat zoo gaarne als de vervanger vu» natuurboter wordt aangediend, een zoo danige bewerking te doen ondergaan, dat ook hierin de zoozeer begeerde vitaminen zouden voorkomen. De Robeila Speisfetlfabriek A G. le Berlijn meent nu een procédé te hebben uitgevonden, waarmetle zij iii staat zou zijn. vitaminenrijke margarine of spijs- vctten le bereiden, zonder dat de smaak van die producten ér onder zou lijden Het procédé komt hierop neer, dst het uit vitaminenhoudende plantaardigp grondstoffen (rijslKiemen b\.) door ex tractie met olie of vet en met water ge- waren en een behoorlijke mate van be leefdheid. „Mr. Heathcliff zal een lange wandeling hebben le maken, waar hij van nacht ook logeert; en ik verdorstig Zij nam haar plaats in voor de ketel, en Miss Isabella kwam op bet geluid van de bel; toen verliet ik 't vertrek, na hun stoelen naar voren te hebben gebracht. Het maal duurde nauwelijks tien mi nuten Gatharina's kop werd in het geheel niet gevuld, ze kon noch eten noch drinken Edgar had een plas op zijn schoteltje gemaakt en dronk nauwe lijks een mond vol. Hun gast rekte zijn verblijf dien avond nrict langer dan een uur Ik vroeg toon fiij vertrok of hij naar Gimmerton ging? ,.Neen, naar Wuthering Heights" ent- woorddc hij „Mr. Earnshaw noodigde mij uit toen "ik hem vsn morgen "be zocht." Mr. Earnshaw noooigde hem uit en hij bezocht Mr. EarnshawIk tobde lang over deze woorden na toen hij was weg-, gegaan. Toont hij zich een huichelaar en komt hij in de streek om orifcler een dekmantel onheil te stichten, peinsde ik diep in mijn hart had ik een voorge voel dat het beter was geweest als hij weggebleven was. Omstreeks middernacht werd ik uit mijn eersten slaap gewekt door Mrs. Lin ton, die mijn kamer binnen gleed, op den rand van mijn bed ging zitten en mij bij in de vergadering der groep melkinrich tingen in den F. N Z. te Enschedé hield, heeft hij sepciaal nagegaan, welke in vloed de zuurstof uit «ie lucht op «te vitaminen heeft, en waar bij het procédé nogal sterk met zuurstof als oxydeeren- de stof gewerkt wordt, was het interes sant, en van belang tevens, daarover zijn meening te vernemen Wij stekten hem hierbij meer concreet de volgende vragen lo. Acht U dit inderdaad een werkwij ze, welke, toegepast op margarine en spijsvelten 111 hel algemeen, deze. wat de vitaminekweslie betreft, belangrijk ver betert uit een voediugsoogpunt9 2o. Indien deze vraag bevestigd beant woord wordt, zou er aan Ue hand van de aanvrage dan ook aanleiding bestaan het haar trok om mij wakker le maken. „Ik kan niet rusten Ellen" zei ze bij wijze Van verontschuldiging „En ik heb een levend wezen noodig om mij gezel schap te houden in mijn geluk! Edgar de gemelijke omdat ik blij ben over iets ik. „Als jongens hadden zij eon afkoel* zijn mond open te doen behalve ora korzelige onnoozele praatjes ten beste te geven: en hij verzekerde dat ik wreed en zelfzuchtig was, oindat ik wen,.schJe te praten als "hij zoo naar en slaperig was Hij weet altijd ziek te zijn bij den minsten tegenspoed! Ik zei eenige prij- zeu«le woorden over Heathcliff, en toen begon hij te schreien of omdat hij hoofd pijn had of omdat hij' jaloersch was, daar om stond ik op cn verliet hem." „"Wat nut heeft het om Heathcliff te genover hem te prijzen?" antwoordde ik. „Als jongens hadden zij een affkeer van elkaar, en Heathcliff zou het even hinderlijk vinden hem te hooren prijzen i dat is menschelijk. Laat Mr Linton er buiten, als u niet op een openlijken, twist tusschen hen aanstuurt." „Maar geeft liet geen blijk van groote zwakheid?" vervolgde zij Ik ben niet jaloersch ik voel mij nooit gekwetst door de helderheid van Isabella's blond haar, en de blankheid van haar vel. on hsar keurige bevalligheid en de gene genheid die het geheele gezin voor' haar toont. Zelfs jij. Nellv. steunt Isabella

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1