m. 3s. Vrijdag 11 Februari 1927 170° Jaargang MIDDEL8URGSCHE COURANT, dit nummer behoort een Bijvoegsel. BINNENLAND. SCHENDING VAN GEHEIM. De Ufrechtsche gemeenteraad heeft gister een motie aangenomen in een frwestie van. schending van geheim. Ju de Telegr. w«s n.l. een uit treksel opgenomen van een onder geheimhou ding aan de raadsleden toegezonden rap port orer verhoudingen in het gemeen- tepersoncel Toen de burgemeester alle raadsleden afvroeg of zij dat gedaan hadden, ant woordden allen ontkennend. Na lang wroeten kwam het eindelijk uit, dat het soc. raadslid Jclles de schuldige was geweest. De soc. raadsfractie heeft toen -die handeling afgekeurd, maar den heer Telles het vertrouwen niet opgezegd. Thans was namens 26 van de 39 ge meenteraadsleden ingekomen de volgende motie De Raaa, van oordcel, dat een Raads lid, dat zich heeft schuldig gemaakt aan schenoing van geheimen, welke hem in zijn functie als zoodanig zijn ter ken nis gekomen en tegenover den burge meester desgevraagd hieromtrent een on ware verklaring heeft afgelegd, de aan .zijn raadlidmaatschap verbonden func ties met langer behoort uit te oelenen betreurt, dat de heer D Jelles blijk baar deze opvatting niet is toegedaan -en gaat over tot de orde van "den dag. De heer Van Lier (V. B,), deze motie toelichtend, verklaarde, dat samenwer king met den heer Jelles m den Raad on mogelijk is. De heer Jelles, voor het eerst sedert - geruimen tijd weder aanwezig, bood den voorzitter en den raad zijne verontschul digingen aan voor wat hij misdeed, doch verzekerde het verzoek, neergelegd in de motie, niet te zullen inwilligen, daar zijn partij hem het vertrouwen niet op zegde ca zijne partij heeft te beoordee- len of hij zijn mandaat ter beschikking zijner kiezers heeft te stellen. De voorzitter bracht daarna de motie j.n stemming. De geheete S. D. A. P.-fractie ver dween in de antichambre en de motie werd m. a. st. aangenomen. Niettemin keerde de heer Jelles in de raadszaal terug en woonde de geheele vergadering hij. alsof er niets geeburd DROOGLEGGING DEK ZUIDERZEE. Donderdag is begonnen met het eerste vlechtwerk voor de voorbereidende werk zaamheden op de z.g.n. „Stcenplaal" bij Zurich. Aan de Nieuwe WiMemsbaven to' Harlingen wordt de eerste keet opgericlü. Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. In aansluiting aan dc mededeelingen over de gister gehouden vergadering van „Tot Steun" kunnen wij nog meldou, dat de rekening van den penningmeester in .orde werd bevonden. Deze sluit in ont vangst en uitgaaf niet eon bedrag van f 2614.1(5, mot een tekort van f68 75. Dit 'tekort zal grootendeels worden gedekt door een nog te verwachten tegoed aan regeeringssmbsidie De heer H. J. van Geujus als bestuurs lid aan do beurt van aftreding zijnde, werd herkozen. Van het rentqlooze aandeelenkapitaal werd uitgeloot no 20 en no 25 van het rent ege veilde. Nadat de voorzitter zijn dank had uitge sproken tot de commissie die zich belast had de rekening vut den penningmeester over 1926 na te zien werdon voor do con trole over 1927 aan het eind van dit jaar aangewezen de dames J. E Altorffer, me vrouw DoetsBos en mejuffr A. W Ev- merins. Uit Vlissingen. en W. van V1 i ss i n ge n slellen den raad thans voor aan P. S. Dijkstra q.q. in het villa park te verkoopen 85 vierk. bouw- en 105 vierlc. Ah tuingrond te Samen vootr F ;1830. zer. Het ledental bedraagt tlnms 49, ver leden jaar 51, met 2 leden verminden! door sterfgeval. Uit Zuid-Beveiand. Met ingang van 1 Maart a.v is de heer A. Pimmelaar, oommies bij de direc te belastingen en accijnzen te GoeSj verplaatst naar Zierikzee. Te Biezelinge kwam de vereen. Ziekenzorg in algem. ledenvergadering bijeen. De secretaris meldde in Zijn jaar verslag dat de ver. met 10 nieuwe leden was toegenomen en nu 224 Joden telt. Door 23 leden werd gebruik gemaakt van de verplegingsartikelen. Ontvangen was f 203.50, uitgegeven r 135.93. Op ae spaarbank f 368.39t Uitgereikt werden aan zieken en zwak ken 187 Liter melk. Besloten wero de verbandtromm'el aan te vullen. Besloten werd om f 50 van 1927 af le dragen voor wijkverpleging. Herkozen wer den de aftredende bestuursledjon A v. it Graaf en C. Lansen. Op initiatief van de arbeidersbevol king van Iersekeis door Vooruanstaan- de ingezetenen een comité gevormd waar in de burgemeester, gemeenteraadsleden, de lieeren C. Hartoog en C. de Jonge (le- den Prov. Staten) hoofden van scholen en andoren zitting nemen; en welk comité ten doel heeft een fonds te stichten ten bate der weduwe van den vermoorde B. en -haai- 10 nog zoo jeugdige kinderen, waarvan de oudste slechts 11 Jaar is. Gifion kunnen gezonden wonden aau den voorzitter J. J van der Peij! te Jerseke gironummer 5590, waarbij men gelieve te vermelden: „voor de weduwe." Uit Schouwen en Duiveland. In dc iïgemeeuc vergadering aer Christ. Historische ltiesvereenigïng le Bruïnisse is m. alg. st. besloten, ingevolge art 16 van het Huishoudelijk reglement, de vereeniging te ontbinden. Als oorzaak daarvan werd aangemerkt, dat de vergadering van gemachtigden dei- Christelijk Hist, kiesvereenigingen uit "geheel Zeeland, gehouden op 14 Jan. te Goes, jbij de stemming heeft uitgemaakt dat geen enkele caudidaat, uit de distric ten, Zierikzee en Tholen. de kans zou krijgen iom gekozen te worden, tot lid der Provinciale Staten van Zeeland op '6 April a s., waardoor in Noordelijk Zee land ongeveer 3300 kiezers verstoken zullen worden om hunne belangen door een eigen district-cisndidaat, of een can- diïlaat bekend met hun district te laten behartigen in de Stalenvertegenwoordl- ging. Zoodat dit deel van onze provincie fl i\ 2 leden daarin te weinig zal hebben, doch zulks ten bate komende van andere districten. Het in de Grevelingeu nabij Brui- is s e gezonken klipperschip „Zwerver", schipper de Waal van Werkendam, is ge broken. Donderdag is v. d. Talc's Ber gingsbedrijf aangekomen om de lading te lossen en te trachten liet schip bo lichten. wijding plaats van een nieuw orgel Ds. Netelenbos, predikant dier gemeente, hield daarbij een rede naar aanleiding Van Psalm 150 vers 4. Het nieuwe instrument is geleverd dooi den heer Spiering te Dordrecht en werd bespeeld door den heer de Jong uit Mid.- dolburg. Ds. Netelenbos dankte ban hot eind van zijn rede den burgemeester voor zijn tegenwoordigheid en de kerkvoogden voor het genomen initiatief tot aanschaf fing, de gemeente voor de milde bij dragen, den heer Spiering voor de keurige aflevering en den heer De Jong voor zijn medewerking Bij dc Woensdsg gehouden verkie zing voor één notabele in de Ned. Herv kerk te Aagtekerke (vacature J. Jan- se) is gekozen Jar. Moens Sr D 6 schorsing van (Is. C. Ver ma at. De Classis Bols ward der Gerei'. Kerken heeft de schorsing van ds. C Vermaat te Makkum verlengd teneinde eerst advies te vragen aan de eerstkomende Generale synode te Groningen, over de niet bevredi gend geachte verklaring van ds. Vermaal inzake de resolutie van Assen In do hjor bedoelde verklaring is door ds. Vermaalogozegd lo. Dat ik tot nog toe niet overtuigd bon van de juistheid van de beslissingen, der Generale Synode te Assen inzake de beide paradij sboomen en de slang en haar spreken en dat ik die dus pi iet van heeler harte kan aanvaarden; 2e. Dat ik uiteraard de rechtsgeldigheid der beslissingen binnen den kring der Ge reformeerde kerken ten volle erken en mij verbind, niets tegen deze beslissingeen te leeren en te Mijven doen wat ik steeds gedaan heb, n.l. mij te houden aan de woorden der Heilige Schrift, zoo dikwijls als ik geroepen zaj zijn over deze slof te spreken Uit Walcheren. Woensdagavond hield de Coöperatie ve Verbruiksvereeniging tc Sevo os- kerk c haar jaarvergadering. Uil het verslag bleek dat aan de leden was ge leverd voor f8118.27. Aan niet-leden ver kocht voor f 2232.45. De omzet bedroeg totaal f 10350.72. Besloten werd 2 pet. dividend uit to koenen. Als bestuursleden werden herkozen de boenen S. van den Brocke en J. W. Lou- wersc. Tot commissaris werd gekozen Jac. van Keulen inphiats van M de Kei- Uit Zeeuwsen-7iaanderen W. Ik Op de Zaterdag tc Aardenliurg gehouden propagandavergadering van den ft. K. landarbeidersbond is een af- decling opgericht, waarbij een 75-tal per- .sjjnen als lid toetraden tijdens de verga dering. In do Woensdag gehouden algemeene vergadering der Koninklijke Muziek So ciëteit „Aardcaburgschc Fanfaren" werd met 26 van dc 30 uitgebrachte stem men als bestuurslid gekozen de beer L. Haverland. De voorzitter bracht nog ©eni ge woorden van lof uit op den afge- tredene, den heer J". A. Haverland, die Lol zijn leedwezen, wegens verandering van woonplaats, moest bedanken. De hoer Alph. dc Groote, die gedu rende 30 jaren de groote trom geslagen liceft, werd tot eere lid benoemd. Dc rekening over 1926 sloot in onlv. niet f 1172.4-1 en in uitgaven met f1102 62, al- zoo een batig saldo gevend van f 69.82 Door een legaat van f300 van wijlen mej. P. E. Blindcnbach was de vereeni ging in de gelegenheid twee saxofoons aan tc schaffen. Het aantal' donateurs bedraagt 17, het aantal niot-werkende le llen 106, en liet aantal werkende ledpn 36. De begrooting voor 1927 sluit met een nadeelig saldo van [183.27, zijnde in ont vangsten f702.82 eti uitgaven f 886.09- Ten gevolge van <lo dubieus© post van ge meente-subsidie, die op f 200 geraamd is terwijl de subsidie, die door dje actio van den burgemeester, door het weeshuis niet meer mag worden gegeven, ook dit jaar weder aan do gemeente gevraagd zal worden. KERKNIEUWS Donderdagavond had iii de Neck Ilerv, Kerk te Ileinkenszand tie KUNST EN WETENSCHAPPEN. In hel Kunstmuseum alhier zijn tusschen bekende schilderijen en teeke- ningen, die steeds te bezichtigen zijn. thans tot en met Vrijdag 18 Febr. een tienlal schilderijen geëxposeerd, die eigendom zijn van den heer dr J. C Kindermann alhier, Wij hebben er hedenmorgen een kijkje genomen en troffen or aan twee stukjes van Posenaar, een Dorpsacliterbuurl en een Dorpstoren, van Clessc een Land schap bij Aldergliem, van W. Roelofs een Bosch en oen Boom in 'l Bosch te Fontaincbleau, van Blommers Vischvrou wen. van Haverman een Vrouwenportret; van Koekkoek een Wintersliadsgezicht; van Nicolaas Verkolje (1670—1702) een Vrou wenportret en nog een mamienportref an een onbekenden meester. Voor de bezichtiging van hel Kunst museum en dus ook van deze verzameling moet men zich aanmelden bij den pachlei- aan de eerste deur in het Schuttershol- strahtje. W i l '1 e m Mengelberg. Naar tie N. R. Crl. verneemt is do oor- specialist dr. Spiess te Frankfort van meening, dat de behandeling van een oor aandoening van Mengelberg waarschijn lijk eenige weken duren zal; mot zeker heid valt echter niets te zeggen. Te Am sterdam rekent men er op dat Mengel berg een maand weg zal blijven en dat Monteux hem vier weken zal vervangen. Cigarettes candidaten de keuze te laten, om geëxami neerd te worden in fl0 nieuwe spelling, dan wel in de spelling van de Vries en te Winkel. ONDERWIJS. B. en W. van Vlissingen stel len den rand voor de over 1927 toe le kennen voorschotten aan de bijzondere scholen vast to stellen op de volgende bedragen voor de school der Vlissing- scho School vereeniging f 1980, voor de R. K. Jongensschool aan dc Vorkuijl Quakkelaarslraat f 1300, voor dc R. K. Jongensschool aan de Kaslcelslr. f 1500, voor Ale R K Meisjesschool aan de Brcestraat f 3360, voor dc Herv. school aan de Wagenaarslraat f3990; voor do Geref school aan de Kasleclstr. f3550; voor de R K. Ulo-school f1200 en voor de Clir. Ulo school f 1910 "Woensdagavond vergaderde te Borssele de afd. der ver. „Volks onderwijs". Derokoning wees aan f 155,955 in ontvangsten en f141.435 in uitgaven. Do heer de Voogd gaf oen bespreking van 't boek van De Jong „Het Verraad". Ton laatste las de heer do Priester ©en paar schetsen uit „Zuid-Bevelandsch Lief en Leed" van don hoer D. V Polder- mans, voor Het Spellingvraagstuk. Men meldt uit den Haag, dat bij de voorloopige regeling van hel spelling- vraagstuk door minister Waszink spoed wordt betracht. Zoo zou volgens het „U.D" reeds overwogen zijn. hij do RECHTZAKEN. Bij arrest van den Hoogen Raad, d.d. 24 Januari 1927, is het vonnis van de Arr. Rechtbank te Midelburg, d.d. 1 October 1926, bevestigend bet vonnis van den Kantonrechter te Middelburg van 16 Juni 1926, waarbij B. G. te Middelburg was veroordeeld wegens openbare dronkenschap, gepleegd bij 4e herhaling tot 3 weken hechtenis en op- zending naar een Rij 1;swerkinrich 1 ing voor den lijd van 6 maanden vernietigd, met niet ontvankelijk verklaring van den rcquiranl in hel door hem a a nge tee ken de hooger beroep. - De rechtbank te Breda heeft mr. v. d. E. wegens beleediging van een politic- inspecteur tot f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis veroordeeld. De eisch was f 50 boete, subs. 50 dagen Iemand, die reeds tien maal inbraak gepleegd had, stond nu weer voor de Haarlemsche rechtbank terecht, verdacht van inbraak in liet kantoor van de N.V. Handelsmaatschappij Leidraad op hel Phoenix-terrein le Haarlem. Hij had ech ter niets van zijn gading kunnen vinden De man verklaarde dat hij liet gedaan had omdat hij zonder werk was. Hel O.M eisclitc twee jaar gevangenis straf. Wetsontwerp K a n l o u g e- rochI©n Nu het wetsontwerp over dc Kantonge rechten spoedig behandeld zal worden, en er reeds door do regcering zelve wij zigingen zijn aangebracht, wijst een in zender F in de N R Crt, op nog een paar plooien die glad gestreken kunnen worden. 1. hel eiland St Phiiipsfand, nu kan ton Tholen, breng© men onder kanion Zierikzee Do inwoners komen vlugger en gemakkelijker te Zierikzee, waar zij ook markten, dan te Tholen 2. hel eiland Tholen, vroeger onder het arrondissement Zierikzee, is na de opheHing dier rechtbank gebracht onder Breda Men brenge hel Zepuvvscho kanton weer terug naar de Zceuwsche rechtbank (Mid delburg) waarvoor pleiten allerlei redenen plaat sol ij ken aard, bovendien ook dat Tholen, op oen gemeente Oud-Vossemeer na geheel protestant i-s De reisgelegenheid naar Rrcda is van do gemeenten op Tholen niét korter dan naar Middelburg De kantonrechler te Zierikzee kan zon der bezwaar het kantongerecht te Tholen waarnemen via Zijpe—Slïtvenisse en auto bus Stavenisse—Tholen (Ing Med.) gelijkerlijd werd bepaald, dat deze ter mijn bij Kon. besl. zou kunnen worden verlengd. In hel d.d. 7 dezer afgekondigde Sl.bl No 8 is afgekonaigd bet Kon. Besl. van 15 Jan. j.l., waarbij de Yorenvermelde lermijn met vijf maanden verlengd wordt (Het bovengenoemde le lid van art 9 der gewijzigde wet bepaalt, dat hij, die een aulobusdienst in working brengt of houdt, zonder de vereisclite vergunning van Gedeputeerde Stalen dei' betrokken 'provincie, gestraft wordt met hechtenis van ten hoogste 12 dagen of een geld boete van ten hoogste f150— LANDBuUW. C o p. Bcotwortchuikci fa briek Zevenbergen. De aandeelhouders in de Coöperatieve Bcctworlelsuikcrfabrick te Zevenbergen hebben besloten tot de oprichting van een pulpdix)gerij, waarvan de kosten in dragen f275.000 VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE, Verplaatst met ingang van 16 Febr de commies der posterijen on telegrafie C. M Ilarle van het post- en telegraaf kantoor te Neuzen naar 's Gravcnhage hoofobestmir P. en T. 6e afdecling. De vergunning voor autobus- h o u d c r s. In het 2e lid van art IX van de wet van 30 Juli 1926, lot wijziging van dc wet van 23 April 1SS0, betreffende dc openbare middelen van vervoer, mei uit zondering van de spoorwegdiensten, werd bepaald, dat ten aanzien van autobus- diensten, welke tot het in werking tre den van vorengenoemde wet, zonder strijd met de wet, in werking waren, het eerste lid van art. 9 der gewijzigde wet gedurende zes maanden na dat tijd- HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERÏJ. Naar wij vernemen iiceft de Rot- terdamsche Lloyd aan dc Kon Mij de Schelde le Vlissingen opdracht ge geven tot het bouwen van hot vrachtschip „Kota Baroe" een zusterschip van hol in aanbouw zijnde schip Kotjaradja LEGER EN VLOOT. De schipper C Melse 'j.s overge plaatst van het waclrtscliip le Willems oord naar het wachtschip te Vlissin gen en de sergeant majoor der mari niers T. J Bromlewe van het wachtschip te Vlissingen naar dc marine kazerne te Amsterdam Naar de N. Crl. verneemt, is dc olf. M. S D le kl. G. O. Oarrièro, die iry 't laatst dezer maand repatrieert, bestemd, om op 's Rijksweri" le Willemsoord bij de afd. Werktuigbouw geplaatst tc worden, ter vervanging van den hoofdoff M S I) 2c kl. J van Meurs, die den dienst met pensioen verlaat. Ifr. Ms. „Tromp" is van Te-neriffe vertrokken cn Hr. Ms. ..Sumatra" van Yokohama naar Kobe. AFLOOP VERKOOPINGEN. Door de notaris L van der Harst tc Vlissingen is in Mercurius ie Mddcl- burg, publiek verkocht een Huis en erf, aan de Lange Lombardstrant to Middel burg 55, groot 65 centiaren Verkocht voor f 11750 aan Jonge pier q.q. Middelburg. Door notaris A. de Neoling is Don derdag in ..Mercurius" publiek verkocht een huis en erf alhier, aan tien Zuid singel E 41b, bij de Bleek, groot 4" c.A. Kooper P. E van Dorst le Middelburg voor f3600. Donderdagmiddag werd door notaris Pilaar le S chore op verzoek van de lerven van A op '1 Hof publiek verkocht een woonhuis, schuur en erf. Kooper werd dc heor F. Op 'l Hol" voor f 1900. Te '«-Gravenpolder werd Don derdag ten overstaan van notaris TI. W. Neer to or t krachtens Bevel van de Ar- Tondissements Rechtbank tc Middelburg, in het openbaar verkocht een huis met Schuur, varkenshok en erf. groot 7 A. 3 c.A. Kooper word de. heer P J Konse- makcr q.q. voor f 2300 onverminderd 8' pel. gewone- en T 367 20 bijzondere ont- kosten. eerstvolgende onderwijzers-examens den'slip niet van toepassing zon zijn Te-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1