Gezondheid met f glüzenr Donderdag ÏO Februari 1927 No. 34. 170° Jaargang NIDDELBURGRCHE COURANT. dit nummer behoort «en Bijvoegsel. BINNENLAND. DE HULDIGING VAN Dit. DE VISSER To laat voor om vorig nummer ont vingen we gistermiddag nog eenige bij zonderheden over de huldiging van dr. J. Th de Visser, op zijn. 70sten verjaar dag. De zaal in „De Twee" stcdenV in Den Haag was gevuld met belangstellenden, waaronder veel vooraanstaande personen op allerlei gebied. De kamerheer in buitengewonen dienst der koningin G. C. baron van As- beck bracht dr. dc Visser Harer Ma- jesteits gelukwensclien over De Prins gal door zijn aanwezigheid ter receptie blijk van zijn belangstelling. Voorts wer den opgemerkt de ministers jhr de Geer v. d Vegte, Lambooy, Donner, Slotema- &ér de Bruine, Waszink en Koningsl)er- ger; de oud-minislcrs J. J C. v. Dijk, S, de Graaff. v. Gijn, Schokking, Alting von Geusau, Heemskerk, Colijn en Rutgers; Üe minister van slaat, oud-gouvemeur- generaal mr. Idcnburg; de Voorzitter der Tweede Kamer, jhr. mr. Ruys de Beeren- brouck, en vele leden en oud-leden der Tweede enEerste Kamer, bchoorende tof verschillende fracties. Voorts veel per sonen uit de onderwijswereld. De heer J. ten Haar, voorzitter van bet Comité bood hem aan het eind van «jjn rede namens hêt comité aan een woning naar zijn keuze. Minister de Geer deelde hem in harte lijke bewoordingen met; dat hij bevor derd waa tot komanneur in de orde van den Ned. Leeuw In zijn woord van dank stelde dr. de -Visser o. Bl in het licht, dat hij vroeger ids predikant eerst heelemaal niet de neiging had om in de politiek te gaan Toch kreeg hij het verzoek om de lei ding op zich te nemen van een chr.-hdsto- rische partij, waarvoor men den tijd ge komen achtte Zeer noodc liet hij er zich voor vjuden, maar hij heeft er geen spijt van gehad Er zijn christeomenschen. die de politiek vreezen, maar een gezond partijwezen dient de belangen van het vaderland Dit noemde spr. het mooie in de politiek, dat men nooit beter de men- schen leert kennen en w'aardeeren dan wanneer men in de politiële! miet hen jnoet samenwerken. Al stelt men persoon en werk vffin Jezus Christus op den voor grond, men ziet telkens toch weer een straalbreking van Zijn licht, ook daar waar men het niet vermoed had en bij tegenstanders vindt men deugden, waar van men kan leeren. Vooral toen spr. mi nister was heeft de politiek hém goed ge daan en hij dankte in dit verband den oud-voorzitter van den ministerraad, jhr. Ruys de Beerenbrouck, dat hij in overleg met de Savornin Lohman spr. uitkoos om hem voor het ministerscliap voor te dra gen. Arji hem bracht spr hulde, omdat hij den band tusschen de collega's zoo goed wist te bewaren en de rechterzijde wist bijeen tc 'bonden. Spr. eindigde met de woorden de menschen waren altijd zoo goed voor mij, meer dan ik verdiend heb. God was goed voor mij Ik dank de menschen, maar ik eindig met dank aan God. die mij slerktc en steunde Hierna, was er gelegenheid, dr. de Vis ser te oomplimenteeren Gisteravond is' in De Twee -Sleden" een maaltijd gegeven. HET VERDRAG HET BELGIË. De teekening dooi de Koningin Op een vergadering te Wageningen, waar mr. Knottenbelt cn dr. v. d. Mijle over het verdrag hadden gesproken, vroeg bij het aebat prof. Suringar, uit Wage- ningeD, of het practisch mogelijk is, een betooging fc houden voor de Ko ningin, die hel verdrag moet leekenen Mr. Knottenbelt zeidc daarop, dat dc Koningin haar handtcckcning kan weige ren, maar alleen wanneer zij ministers vindt, die dc taak van hel ministerie van thans wil overnemen. De Kamer stelt de Koningin door aanneming van het verdrag voor een moeilijke beslissing, want de groote meerderheid van hel volk wil dit verdrag niet."Er zou een oplossing mogelijk zijn, door Kameront binding en een verkiezing uitsluitend met het oog op het tractaat. Don komt men echter op den weg van volksreferen dum. En het is de vraag, of men hel referendum ook in de toekomst gc- wenscht acht. Misschien zou mogelijk zijn een levée en masse tot de Koningin na de beslissing van dc Eerste Kamer. Maar «Ie heer Knottenbelt wilde in deze geen enkel advies geven. Uit Middelburg. - De heer M. G. Boasson, gedurende 15 jaar Jicï van den gemeenteraad voor de Vrijz. Dem. partij, stelt zich bij de komende periodieke verkiezingen niet meer beschikbaar. DE VERJAARDAG VAN PRINSES JULIANA. Het Haagsche comité voor volksfees ten, dat zich voorstelt, in samenwerking met verschillende veroenigingen, op een bijzondere wijze den 18den verjaardag van de Prinses te vieren, heeft toestemming verkregen, een feestspel te doen plaats vinden op het Binnenhof. PIJNLIJKE KRAMPEN- BIJ ASTHMA worden dadelijk en ten volle verlicht door Asthmador-poeder of -Cigaretten, hoe verouderd of hardnekkig de kwaal ook zij, en ook wanneer andere middelen gefaald hebben. Bij Apoth. en Drog. te gen de verl. prijzen van f 2 en f 1.70. Uit Stad eis Provincie. Uit Walcheren. De gemeenteraad van R i 11 h e m hield gisterenmiddag een openbare ver gadering. Alle leden waren tegenwoordig. De voorzitter opende de vergadering en hield de gebruikelijke nieuwjaarsrede, welke door wethouder Cevaal werd be antwoord. Op voorstel van B. en W. werd mei algem. st. afwijzend beschikt op het ver zoek om subsidie voor een Schoolmu seum te Middelburg. Het bestuur der geitenfokvereeniging vroeg een subsidie van f 25. Besloten werd f 15.te geven. Overeenkomstig art. 101 der L. O. wel wordt aan de vereeniging voor Chr. L O. op haar verzoek een voorschot op dc gemeentelijke vergoeding ver leent» van 552. Een verzoek van hetzelfde bestuur om vergoeding in de kosten eener assistente aan de Chr. school werd aangehouden. Hierna werd overgegaan lot benoeming der leden van de stembureaus. Tot leden van de schatlingscommissie werden benoemd de heeren W. Cevaal, H. M. v. d. Putte, C. Wisse en M. Ba ren Isen. Tol lid van het burgerlijk armbestuur werd benoemd de heer L. C. ile \isser. Het kohier van de hondenbelasting voor 1927 wordt vastgesteld met 37 aan slagen tot een bedrag van 'f56. In de verordening der commissie voor 't plaatselijk toezicht op 't lager onderwijs werd een kleine wijziging gebracht. Woensdag kwam de gemeenteraad van Oostkapclle in voltallige zilting bijeen! Dc voorzitter herdacht hetgeen in 1926 in de gemeente had. plaats gehad, cn wenschte de leden met hunne gezin nen een gunstig jaar; waarop weth. Poppe dankte en den voorzitter hetzelfde loe- wenschte. Ingekomen zijn de jaarverslagen van de commissie tol wering van schoolver zuim en van de commissie van toezicht op het lager onderwijs Tleidc voor ken nisgeving aangenomen. Aan het bestuur van de Chr. school zal uit de gemeentekas voor 1927 een voorschot worden verleend -van f 800 Aan den onderwijzer der Openb school dhr. J. Geldof Lzn. zal een grati ficatie worden uitgereikt wegens 40-jari- geJi dienst in die betrekking. Een verzoek van dhr. Cohen te Utrecht om het al- leenvcrgunningsrecht voor liet spannen van draden voor radio in die gemeente wordt op voorstel van B en W. van dc hand gewezen Een verzoek om subsidie voor een Schoolmuseum tc Middelburg onderging op voorstel v,an B cn W. hetzelfde lot. Van de gemeenteveldwachter was een verzoek ingekomen om verhooging zijner jaarwedde. De voorzitter stelde voor zijn salaris met f 100 per jaar te verhoogen met ingang van 1 Januari Dc heer Poppe meende dal er geen reden "zijn om zijn salaris te verhoogen. Ook het lid Jansc deelde zulks, zijn werkzaamheden zijn hetzelfde gebleven. De heer Maljaars mcèïxde dat de veldwachter pnlevreden is. De heer .Maas is rooi' verhooging daar hij bij collega's in salaris achterstaat. De Voorzitter brengt zijn voorstel in stem ming. Uitslag verworpen met 5 tegen 2 stemmen die van do heeren Maas cn de Kam Besloten werd om gemeentewerken waarvan de ram'iingj f 200 tc boven gaat aan tc besteden Om de werkloosheid te bestryden was gedurende enkele we ken aan den weg gewerkt wat nu klaar was, daarna waren zij te werk gesteld op het herstellingsoord Westhove wat door de commissie van dat oord was betaald. Doch nu is liet beschikbaar be drag uitgeput en daar dc werkloosheid nog nie.t geweken was, werd besloten om op Westhove die werkzaamheden voort te zetten op kosten van liet door de gemeente voor dit doel uitgetrokkene totdat dit ook is uitgeput of de werkloos heid zal zijn geëindigd. Uit Zuid-Beveland. Ter voorziening in de vacature ontslaan door het overlijden van den heer Dominions als plaatselijk vertegen woordiger van den Raad van Arbeid is benoemd voor Kruiningen de heer Kole Jac. z te Kruiningen en voor Hansweerl en Schore de boer J. P. de Bliek te Hansweert. Uil Noord-Beveland, - Dinsdagavond vergaderde te K o r l - gene in het Hotel de Stadswijnkeldcr de Werkliedenvereenjging „Onderhugc Hulp" De ontvangsten over het afgeloo- pèn jaar bedrocgela 1190.80, de uilgi- fven f (1755.44. Het tekort werd aangevuld uit de reservekas. In de reservekas is npg aanwezig f tl 312.42. Het steunfonds steeg «au f 210.95 UA f 324.08. Daarna hield dhr. A. Maas een rede over de ziektewet, die nog steeds op zich laat wachten, en over de wijze hoe in den vervolge gehandeld dient !c wor den Vooral wees spr op de noodzake lijke invoering van liet klassestelsel, dal de vereeniging zal Invoeren. Het vereeni- gingsjaar zal aangepast worden met het kalenderjaar. Deze periode noemde spr de overgangsperiode. Over dit punt ontspon zich een heftige discussie cn bij monde van den heer Vérweij werd dit puilt bestreden Het voorstel werd aangenomen mei "26 legen 23 stemmen. Verschillende vragen werden nog ge steld, die door den heer Maas beaat woord werden. Ook werd liet concepl-regl. steunfonds goedgekeurd Tot voorzitter werd herbe noemd dc heer A. Maas, en de lieercn P. Blok en C. Noordhock resp. als bestuurs lid en commissaris, DitZeeuwsck-Vlaandcren D. Met dc Staatscrt van v9 Fcbr. zijn verzonden h[drukken van de akten be treffende de Coïp. Vereeniging tot berei den van zuivelproducten ..Roomboter"' G. A., te K ïo o s t e r z r n d c gem 1 loti- tenisse Di t Zee u w s cu-v l aandere n W, D. - Dinsdagavond hield de afdeeling Schoondijke van het „Groene Kruis hare jaarvergadering. De rekening wees voor ontvangsten aan 1" 2134,91. voor uitgaven f 1770.50 Voor de afdeelinlg T. B,. w)as hel bedrag f EU 1,22 aan ont vangsten. De begroolingfen werden vastge steld op f 2036.90 en f 732 90 het lsatste niet een post voor onvoorzien van f 41.56 Uit het verslag bleek, dal de afdeeling zeer bloeiende is en dat de wijkzuster r de vereeniging onontbeerlijk is ge worden. Zij legde in hel afgcloopen jaar 2738 gewone bezoeken af en 725 bij tuberculose patiënten. Hel materieel verkeert in goeden staal i er werd een vrij druk gebruik van gemaakt. De aftredende bestuursleden F. V van Rosèvelt cn F II Odink werden herko zen. In de vacature J. P. Scliolk (vertrok ken). werd bij tweede stemming geko zen de heer J P Wage. Ilct minimumbedrag der nieuwe leden werd bepaald opi f 1 met bepaling, dal het bestuur het recht heeft die bijdrage te doen verhoogen Een langdurige discussie had plaats over een bedrag vaA f 162.50, dat «Ie af deeling der Unie van Vrouwcnbelangcn alhier nog schuldig is aan het Groene Kruis Het bestuursvoorstel om die gel den in December 1927 te .aanvaarden werd ten slotte aangenomen Besmettelijke ziekten Het annlal gevallen van besmettelijke ziekten over de. week van 30 Januari lot en met 5 Febr. in de provincie Zee land bedroeg- Roodvonk: Goes 1, Kruiningen 1, O. en \V. Souburg 1, Zoutelande 4. Diphteritis: Borssclen 1, Goes 1. (Voor verder Stad eu Provincie zie men het Bijvoegsel."! KERKNIEUWS. Ds. A. M v d Mo.sl van Spijlc Ie Op- wierde (Gr.), hoopt Zondag den 27ste Februari a.s afscheid te nemen van de Ned. Hcrv. Gemeente tc Opwierde (Gr.) en Zondag den 6en Maart d.a.v zijn in trede te doen te "Kortgenc na be vestigd te zijn door Ds. H. Hoogcndijk van Kats. BUITENLAND. Algemeen Overzicht. België. Dinsdagmiddag kwam in de Belgische Kamer aan de beurt een interpellatie Carton ae "Wiart, den vroegeren mi nister-president. betreffende de opheffing van de militaire contrólc in Duitsch- lanu. Carton de Wiart stelde de vraag, of dc veiligheid van België wel op af doende wijze is verzekerd- De inlerpel- ,lant verwees hierbij naar de in do Fran- sche pers verschenen mededeelingen.dat de ministers Vanderveldé en Chamber lain druk zouden hebben uitgeoefend op do Fransche regeering, teneinde haar over fc halen dc geallieerde militaire controle op tc ^jeven en te. vervangen door de militaire controle van den Vol kenbond. Carlon de Wiart betoogde voorts, dal Duitschland herhaaldelijk dc verdragsbe palingen inzake de ontwapening over treden heeft. Ook uitte hij zijn vrees voor nieuwe perwikkelingen door toedoen van de na tionalisten. die thans een belangrijke po sitie in de leidende Dui'fsche politiek hebben weten te veroveren Zal de con- tróle van den Volkenbond dan ook wel voldoende zijn? vraagt spr Carton dc Wiart spoorde nog de Bel gische règeering tot groote om- en voor zichtigheid in naar politiek ten opzich te van Duitschland aan, niet enkel om vciligTieiosredênen. doch ook mei hel oog op dc nog door Duitschland aan Belgic te betalen oorlogsvergoeding Minister Vanderveldc zeidc. wegens hel ver gevorderde uur. eerst in een volgen de vergadering, vermoedelijk a s. Dins dag. antwoord te zullen geven, daar dit vrij uitvoerig luiden zal Portugal. Dc huidige militaire revolutie in Por tpgal schijnt zich van alle vorige in dat lanci tc onderscheiden door het tra gisch karakter, dat zij van bet begin uf aan gedragen heef! Tol dusver was het voldoende, dat oen of twee regimen ten op de hoofdstad aanrukten, «lat en- (fcele openbare gebouwen te Lissabon be zet werden, teneinde de mannen aan het bewind te bewegen te wijkon voor de bedreiging on hei gezag uil handen te «even, waarvan zij zich zelf op on- wellige wijze hebben meester gemaakt Tc Oporto en te Lissabon eisclicn thans de leiders van de beweging het herstel van een grondwettig, rcpubli- j kcinsch regime. liet lijkt dus wel te gaan tusschen een terugkeer van den democra- tischcn invloed legen de militaire dic tatuur, oio het, in Portugal al even weinig ah in Griekenland, is gelukt de landsorde. Ie handhaven en den poli tieleen toestand te zuiveren De strijd wordt gevoerd tusschen ge neraals, die elk een persoonlijken aan hang hebben in hot leger Volgens een schrijven van een bizon deren medewerker van de Daily Express. zou de eigenlijke oorzaak der revolutie hol feit zijn. dat dc regeering er niet in geslaagd is. de kwestie van het slaals- tabaksmonopolie op te lossen op een bevredigende wijze. Of dit schrijven de waarheid behelst? Wij weten het niet. .Veertig jaar geleden, verklaart die medewerker, had de Portugeesche rè geering 10 millioen pond noodig Daar zij dit niet op andere wijze kon krij gen stelde zij een tabaksmonopolie in, evenals dat in Frankrijk, en verpachtte bei voor veertig jaar aan een Parijscho financieele groep, als onderpand voor dc leening. Die groep exploiteerde het monopolie tot 1926 Toen werd de oorspronkelijke leeqing afbetaald uit dc inkomsten van het verpachte monopolie en eindigde de concessie vanzelf Onder hel volk had middelerwijl terecht of ten onrechte de meening post gevat, dat het monopolie geweldig veel voordeel voor de Parijsshe finan ciers, maar weinig voor Portugal had opgeleverd Toen dc regeering, die in April 1926 aan het bewind kwam. dan ook dc vernieuwing van hel monopolie overwoog, brak er in Mei een revolutie uit Dc volgende regeering dacht echter in die aangelegenheid evenals haar voor gangster en werd iu Juli omvergeworpen. Ondcrtusscben had een groep Engel- sche financiers een bod naar de tabaks- exploitatie gedaan. Deze wilden het ech ter niet op monopolistische wijze ex- ploitecren Hun plannen zouden al thans volgens den medewerker, die in dezen wellicht niet geheel zonder voor- oordcelen is zeer populair zijn gewor den onder de bevolking Toen hel monopolie dan ook afliep, wem er een sterke pressie op de re geering geoefend om m de Engelschc voorstellen tc treden. Dc Engélschcn hadden echter als voorwaarden gesteld, Klc regeling van de Portugecsclie oorlogs schuld aan Engeland. (Ing Med.) Toen deze regeling haar beslag had gekregen en de ledjen van de commissie uit Londen terugkeerden, gaven ufize als hun mccning te kennen, dat het Engpl- sclic voorstel tol exploiteeren van de tabak in wezen niets anders was dan een verkapt monopolie, terwijl de re geering vrijhandel wenschte. Zij hadden het aanood daarom afgewezen, er op wijzende, dat de regcering aanbiedingen van leeuiugeu uit Parijs en elders had Het publiek zag hierin weer een her nieuwing van hel gehate Fransche mo nopolie, en dit zou tot dc revolutie heb ben geleid.' Inlusscheii bereiken ons de volgende berichten lit Vigo (Spanje; hel telegrafisch, telefonisch, post- cn spoorwegverkeer met Portugal slaat geheel stil. De revo lutie blijkt een conflict tusschen het .Noorden en het Zuiden, waarbij het Zui den trouw aan de regcering blijft Dc ra dicale en dc democratische partij wer ken samen mei de opstandelingen Uit Madrid- De regeciingslroepen, on der bevel van den minister van oorlog hebben Dinsdagmiddag om 3 uur Oporto bezet Uit Parijs. Aan hel Journal wordt uit Lissabon gescinn, uat de politie dc kan toren van do Informacaó, liet voor naamste oppositieblad, na huiszoeking door regecnugstrocpen, heeft gesloten. Dc hoofdredacteur, alle redacteuren en het verdere personeel zijn aangehouden ten opgesloten. Ook zijn er 15 ambtena ren der posterijen aangehouden, omdat zij, na geweigera te hebbende arbeiden, 'de j-evolutionnaire regcering toejuichten. Engeland en Cliina. Lord Balfour heeft iu het II o o- g i- r huis over <[e Cliineescho kwestie gesproken. Hij ving zijn belonging aan. mol uiting te geven aan zijn tevredenheid - over liet feil, dat ook van Labour-zijde niet was beweerd, dal hc-t zenden van strijdmachten naar China iets mef. impe rialistische doolenden te maken had Dat denkbeeld zou dan ook dwaas zijn. Nim mer had een verstandig EngelscJimaa ge dacht jan con agressieve politiek ln Cbïnai De huidige toestand komt voort uit een ongelukkig uitstel van ralifieju.Ie van de de resultaten vin de conferentie te Was hing Ion, waar bestoten was de verdragen mol China te herzien. Doch Balfour wees er tegelijk op, dat, zoo cr al oen Clii- lieesche regeering had beslaan op het moment van de Washinglonsche conto- en tie, dit "regime reeds in st^a'. van Ont binding verkeerde toen de mogendheden de Ghineescho kwestie behandelen wilden. Voor men tot eenige oplossing was ktm- •n raken, was de Chiuecsche regeoriag ganscli verdwenen. Er was geen enkel zag meer waarmede pion bes,) ekie^eii houden kon. Inslede van een rogeering, waren er zes onafhankelijke generaals, die, door eigen beweegredenen gedreven, el kander bevochten Het was onmogelijk, mot een van hen te onderhandelen. Wat liet uitsturen van Brilsche troepen betreft, wees Balfour er op, «lat e Shang hai een uitgebreide Britscho kolonie be stond. dio niet eenvoudig ergens anders heen kon worden gebracht. Én al ware dit mogelijk geweest ,dan zou men groote geldelijke, wettig verkregen belangen ten proo-l aan het gepeupel hebben moeten achterlaten. Met voor oogen hel voorbeeld van Han- kou, was hel volkomen .gerechtvaar«ligd troepen naar de streek van Shanghai te zonde Als er to Shanghai een ramp gebeurde, die vergeleken kon worden met wat fe JTankon hoert plaats gevonden, dan zou den lipt land eu dehislorie aan do regce ring de meest jgrovo verwaarl oozing van duidelijke plichten kunnen verwijten Ton slotte verklaarde Balfour, dat aan den secretaris-generaal van den Volken bond oen mededeoling was gedaan, waar van do conclusio als volgt luidde .,De Britscho regcering betreurt lie dat er geen weg blijkt te zijn om de mede werking van den Volkenbond in te roepen voor <lo regeling van de moeilijkheden in China, niaar indien er zich eenige gelegenheid voor mocht doen om de goede diensten van den bond in te reopen, zal de Britsche regeering daar gaarne gebruik van maken" Bij de voortzetting van lie', debat over

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1