Gezondheid Woensdag 9 Februari 1927 No. 33 EE- 170' Jaargang Bq dit nummer behoort een Bijvoegsel. DE BELGISCHE NATIONALISTEN. "We zouden graag de verzekering van de „gevrone" Belgen willen aanvaarden, dat er voor de Rel0isch© publieke opinie geen beleekenis moet worden gehecht aan de uitingen van het kleine groepje van het Comité de Politique Rationale; en dfit de blaaskakerij van de Action nationale", het orgaan van deze voortzet, tera van het annexionisme, geen gewicht in de schaal legt. We zullen ook voor den huidigen lijd niet 51 te sterk vast houden aan dc herin nering van '19, toen ons ook diezelfde verzekering werd gegeven, en toen, zoo als later maar al te duidelijk aan het licht kwam, dat kleine groepje töch zoo veel invloed bleek te hebben, <Lat de Belgische regeering overeenkomstig haar inzicht handelde. Afcar een feit blijft het dan toch dat ook nu de sterkste prikkeling tot ont stemming tuschen de heide volken voort komt uit de schrijverij in dat blad. In de heele actie in ons land tegen het verdrag, is njels te merken geweest van hatelijk heid tegenover België. Steeds werd op aen voorgrond gezet, dat ook de tegen standers van dat verdrag een overeen komst met België wenschen ter wille van de goede verstandhouding, zij het ook op grondslagen die minder van ons vèrgen. En hoor nu weer de Action nationale De bestrijders in Nederland maakt het uit voor menschen van kwade trouw. Tegen over de „scheeve oplossing" van dit ver drag herhaalt het „wij moeten hebben èn de monden van de Schelde, èn de vrqheid van Limburg'En dan bedreigt het ons ook nog met een Belgiscn- Duitsch verbond tegen Nederland, en met een hervatting van de campagne van '19. We kunnen lachen over de parmantige zelfoverschatting waarmee Jiét blad be weert, dat Nederland niets kan doen, wanneer Duitschland net met België eens wordt om „dat kleine zaakje" te regelen ten einde zich met België te verzoenen en Antwerpen te nis ken t,ot de grootste haven der wereld. Maar zulke openlijke beweringen zullen zeker oe verhouding niet verbeteren. Als er iets is om de tegenstanders van het verdrag in hun houding te versterken dan is het echter nog minder dat gedaas zelf, dan wel hel feit dat de andere Belgische pers, zoo weinig laat hooren, om zulke uitingen te desavoueereft. En clan nog telkens op onderdeelen met uitspraken komt, die wel niet tol het uiterste van de Action nationale gaan, maar een eind in dezelfde richting wijzen, terwijl de in ons land met ernst naar na ar voren gebrachte bezwaren togen het verdrag, in de Belgische pers vrijwel ge negeerd zijn, en hoogstens aangeduid werden met schampere woorden over ons egoïsme, zonder eenige poging er in door te dringen, „Als de evontuceflo verwer ping van het verdrag een verbaasde ver ontwaardiging in België mocht uitlokken, ligt de verantwoordelijkheid daarvan bij de Belgische bl3den, die hiets, letterlijk niets van de motieven der Nederlandsche bestrijders aan hun lezers meedeelden. BINNENLAND. Br. SNOUCK IHJRGRONJE. Do jubilaris dio gster zch aan do hul diging onttrokken had door Leiden lo ver laten. zal Zaterdag a!s huldeblijk worden aangeboden een zeer belangrijke som golds waarvoor o.a verschillende Oostersche vorsten en prinsen en een groot aantal geleerden uit vrijwel alle werelddeelon bij dragen hebben geschonken. Het geld wordt bestemd voor eon in te stellen fonds voor de studie in de Oostersche letteren dat de naam van prof Snoucik Hurgronje z ai'"drag en. HET MIDDENSTANOSCJtEDIET- WEZEN. Het Handbl. verneemt, dat de re- geeringscommissic, Onder voorzitterschap van den thesaurier-generaal van*het de partement van financiën, rar. Van Door- ninck, ingesteld ter bestudeering van het middenstandscredietwezen, met haar ar beid zoo goed als gereed is. Haar rapport zal binnenkort verschijnen. Zij zal advi- secren tot centralisatie van het geheele middenstaoidscredietwezcn, in dien dat zoowel tie Algemeene Centrale Bank- vereeniging voor den Middenstand als de bestaande Hanze- (R.K.) en Boaz- (Chr.) Banken worden ingebracht in een nieuwe centrale, op welke dan ook) de regeenngs- gsrantie zou moeten worden overgedra gen. Voor dit laatste zou uit den aard der 2»ak de medewerking van de regeering moeien worden gevraagd Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. Er was een plek in onze stad die jaren achtereen een onooglijk uiterlijk had met bedenkelijke luchtjes. We be doelen het gedempte gedeelte der vest achter de Dampoort, dat geheel verwaar loosd was, en waar menige particulier meende te mogen deponeeren alles hij kwijt wilde zijn. Reeds sedert eenige jaren was een der onderwerpen voor werkverschaffing, de verbetering van dat terrein, wat lang zaam in z'n werk ging. Dezer dagen trof het ons echter dat het al heel anders daar uit ziet. zoodat nu wel het oogen- blik is gekomen er iets meer over mee te doelen. Het lage gedeelte, grenzend aan het water der vest, is nu door het opbrengen van straatvuil en grond op peil gebracht en gelijk gemaakt. Er zijn reeds aan den rand van het water eenige treurwilgen gepiant en de verdere bedoeling is van die vlakte een grasveld te ma ken met plantsoen. Voor ander gebruik is de bodem voorloopig nog te „branderig". Naast dat gedeelte is een flink grind pad gemaakt met een natuurtrap, leidend naar het Smidsbolwerk. En daaraan grenzend vindt toen een afgesloten terrein, dat ingevolge een raadsbesluit van het vorig jaar, ingericht wordt voor kinderspeelplaats. Dat ziet er al „aan kant" uit. Het is omringd door struiken en boomen. In het midden is een groote houten zandbak aange bracht, in den vorm, van een schip, e|r komen nog eenige loopbalken, vlagge- stokken enz. en een aantal banken De gemeenteraad heeft indertijd beslo ten er geen schommels, wippen e.d. Ie maken, met het oo,g op hef gevaar dat daaraan verbondon werd geacht. Het zal echter nog wel eenige maan-, den duren eer het terrein voor ge bruik geheel gereed is. De bedoeling is, het onder beheer^van. een soort ouder- commissie te plaatsen, gekozen uil per sonen in dc omgeving; en den speeltuin op bepaalde dagen toegankelijk te stellen. De afsluiting en het toezicht van een commissie die steeds bij dc hand- is, zijn nu eenmaal noodzakelijk. Toen de ge meente een zandbak aanlegde in Klein "Vlaanderen, heeft de jeugd daar eerst veel plezier van gehad. Maar den onafge sloten bak heeft de gemeente al spoedig moéten opruimen, want hij werd mis bruikt, ook door volwassenen, en werd dra een smeerboel. Onder toezicht van do omwonenden kan deze nieuwe speel plaats trouwens ook op mooie avonden een genoeglijk zitje buiten geven. Gisterenavond had op de sociëteit „do Vergenoeging" de trekldng der prij zen plaats van de verloting verbonden aan de Huisvlijtlentoonsi oiling. Er waren vrij veel belangstellenden opgekomen. Na de trekking der 171 prijzen werd mede gedeeld, dat na heden de niet afgehaalde prijzen kunnen worden bekomen bij de firma II. B. Wijtman op d© Lange Burg tot en met Zaterdag. Op verzoek verwijzen wij naar de advertentie in dil nummer betreffende een voordrachtavond uitgaande van „de Dage raad" en te houden Vrijdagavond op do bovenzaal van „de Eendracht". De heer van Eenonnaam zal fragmenten voordragen o.a. uit Nathan de Wei se, Ju lius Caesar, Vorstenschool en Quo Vadis, Uit Walcheren. Maandag vergaderde de afdeelinjg Soubarg van de „Vereentgr',tig tol Chr. verzorging van krankzinnigen". Uit de verslagen bleek, dat het aantal leden 189 bedraagt, de ontvangsten en uitgaven be. droegen f [190.10 en f 1,91,11 terwijl aan de stichting was afgedragen f löl met inbegrip collecte spreekbeurt Tot be stuursleden werden gekozen de lieeren G. de Ru en A. van Veen. Tot afgevaardig den naar de jaarvergadering de lieeren II. G. van Dijk on J. [Willemse Az lol liet nazien der boeken de heereu M C. van de Putte en P. Puijpe. Hierna; yolgde een uitvoerige bespreking over het suppletie fonds. Maandag hield de raad dpr gemeen te N. en St. Jo os land een vergade ring, door den voorzitter geopend met den gobruikelijken nieuwjnarswensch, en herinnerde deze aan 't geen in 1926 bad plaats gehad, ch deelde den stand) der bevolking mede op 31 Doe. 1926 (reeds: vroeger vermeld). Naar aanleiding van dc voorgelezen en goedgekeurde notulen deelde de voor zitter o.m mode, dat Ged. Staten vol gens hun bericht, de bevoegdheid missen om het reclamebord bij de begraafplaats op te doen ruimen, omreden liet binnen de bebouwde k'ora der gemeente slaat. De huur van de woning waarin het hoofd der school woont, werd vóór 1927 wederom bepaald op f250. De Wed 'Kroon, destijds lijdelijk' benoemd voor het bedienen van het uurwerk in den toren, weixl thans als zoodanig definitief aangesteld. Een door B. en W voor loopig verleende onderstand aan het ge zin Zwartepoorte, werd door den Raad goedgekeurd, maar tevens besloten thans geen ondersteuning meer te verleenen, Op verzoek van het bestuur der Z. L. M te Goes werd besloten een cursus te doen houden in Iandbouwhuishoudkunde, be houdens goedkeuring van den Minister. Het aantal leerlingen bedraagt 12. De gemeente moet' 30 pet. betalen in de geraamde kosten, doch ontvangt zooveel terug aan huur voor een lokaal, voor hel doen schoonhouden daarvan en voor vuur en licht dat het te betalen bedrag geschat is op f40, terwijl door de Land- bouwvereeniging een bijdrage van f10 is toegezegd, die de gemeentekas ten goede komt. Blijft dus te betalen f 30. Aan Ged. Stalen zal vrijstelling gevraagd worden voor het geven van gymnastiek op de o. 1. school, omreden daarvóór geen lokaal aanwezig is. Van de Vereen, oor Chr. Lager Onderwijs aldaar is een aanvrage ingekomen om gelden uit do gemeentekas toe te slaan voor hel stich ten van een school voor Öhr. lager on derwijs. Gevraagd wordt een school met twee lokalen met ruimte in elk lokaal voor 48 kinderen. Uit de voorgelezen stukken bleek dat er 40 ouders zich ver bonden hebben om gezamenlijk' 75 kin deren naar die school te zenden. De voorzitter deelde mede dat d|e stukken orde zijn bevonden, en dat er tweci manieren zijn om aan het verzoek' te vol doen, n.l. gelden toestaan of de bestaande 1 school in twééën te splitsen en daarvan twee lokalen aan die vereeniging af te slaan met bijbouwing van een over dekte speelplaats enz. Met liet oog op het gewicht der te nemen beslissng, stellen B. en W. voor thans geen besluit je nemen, doch pad een volgende vergadering te beslissen. voorz. zet een en andier nog nader uiteen. Na eenige bespreking stelt de beer Rooze voor direct een besluit te nemen, welk voorstel ondersteund wordt door J, Dingeniansc. Dit voorstel in stem ming gebracht, wordt verworpen met 5 liegen 2 'stemmen. Daarna wordt bel voor stel van B. en W. aangenomen. Goedge vonden wordt dat J. Kweklceboom voor het ledigen der aschbakkeu zal zorgen in 1927 tegen vergoeding van f50. Op voor stel van B. en W. wordt besloten bel gras der oude liegraafjilaats, en dat aan den Kanaaldijk bij de Losplaats, alsmede een perceeltje Tuingrond bij de Van Akenstraat Ie verpachten voor de jaren 1927 en 1928. Op hun voorstel wordt' goedgekeurd het gras der nieuwe be graafplaats aan J. de Goffau te gunnen •oor f5, zulks in het belang der begraaf plaats' zelve. Ook wordt besloten de berm an den watergang langs den weg naar de T.osplaats onder profiel Ie "brengen met den bij de weegbrug liggenden grond. Dit werk te doen mede als werkverschaf fing, dus door werkeloozen .te laten uit voeren. De door B en W. verleende machtiging aan de oudercommissie om de kinderen op den ouderavond te irac- teeren op een sluike Ivwatta, werd door raads goedkeuring bekrarliJigfl.aPe be- grootingen over 1926 en voor 1927 on dergingen eenige wijzigingen, waarvan die voor 1927 op verzoek van Ued. St. B. en W. worden gemachtigd eenig brand hout en een paar boomstammetjes te verlcoopen, liggende op de begraafplaats Nog werd op voorstel van BI en W, besloten de gemeentegelden welke boven het bedrag der door den gemeentc-onlv vanger gestelde zekerheid in kas zijn, te deponeeren bij een bankinstelling. Uit Zuid-Beveland. De algemeene vergadering van de afd. van bel Groene Kruis te Waar de heeft Maandagavond op een verzoek van de vereeniging Wijkverpleging en T.b.c. IvrabbcndijkeWaarde om f25, met het oog op den minder gunsligen toestand van de zusterafd. te Krabben- dijke, gunstig beschikt Goedgekeurd werd aal door Krabbendijke en Waarde een afd. van hel Centr. Genootschap voor uitzending van kinderen gevormd wordt. Als bestuurslid voor de wijkverpleging en t. b. c werd het aftredende lid, de heer A. Mol herkozen. Blijkens de rekening bedroegen de ont vangsten f806,25, en de uitg. f701.77, waardoor dc reservekas stijgt lot f912 28. Volgens bet verslag van den magazijn- meesier was 99 maal één of meer ver- plegingsarlikelen uitgereikt. Het aftredende bestuurslid, de heer M. Allewijn, werd herkozen. Het minimum bedrag der contributie werd voor bel volgende jaar weer vast gesteld op 75 cent. Door dokter Hondelink van Krabben - dijke werd verslag uitgebracht van Wijkverpleging cn van do T.b.c.-vereeni ging Krabbendijke—Waarde. De wijkver pleegster heeft te Krabbendijke afgelegd over bet afgeloopen jaar 2052 zieken bezoeken en 267 zuigelingenbezoeken, sa men 2319 te Waarde. 589 en 74, samen dus 663 bezooKcn, met nog voor beide gemeenien 140 andere bezoeken alzoo een lotaal van 3122 bezoeken. Uitgezonden waren door de vereeni- ig vior f b. c. vier kinderen. Voor de wijkverpleging beliepen de inkom sten en uitgaven f2276 97. voor de t. b, c vereeniging f 1027.48. Het eindcijfer der begroeting voor de wijkverpleging was f2265; voor de T.b.c.-ver. f 1000 Men meldt ons uit Ierseke Den gelieelen dag, Dinsdag, is bet on gekend druk geweest op het dorp. Groo- Ic samenscholingen bij 't gemeentehuis steeds door, ondanks het koude weer Men kou gerust zeggen, dat de versla genheid algemeen is. Men is begaau met de familie van den verslagene, die een groot gezin achterlaat, geheel zonder verdiensten. Wat den verdachte R. aan gaat, die wordt nog steeds in bewaring ;ehouden en is Dinsdag rael het lijk geconfronteerd, waarbij hij geheel zich zelf bleef en zich volkomen beheorschle. Getracht wordt nu te weten te komen, wat ges» bied is tusschen het oogenblik dat de vermoorde gevonden is. en dat waurop hij bij zijn zakenvriend wegging, een tusschenruimte van 30 5 10 mi nuten. De Rijits- en gemeentepolitie tre den vol ijver op en hebben de handen vol werk en worden ijverig gesteund door ieder die helpen kan. Wel heeft men iemand hooren wegloopen, maar op dien tijd, 11 15, ligt meestal ieder te bed. Het parket zal Woensdag zijn laak her vatten. Naar verluidt, komt dan ook dr. Van Lcddc Hulsebosch. Van andere zijde wordt gemeld, dat op de klomp van verdachte een bloed spoor aanwezig was R. verklaarde, dat dit afkomstig was van een klein wondje, dal hij den vorigen dag bij bet hout hakken had opgeloopen. De vermoorde, die melkslijter was, was 's avonds bij een confrater geweest om af te reicenen en is, zooals gemeld, op veg naar huis aangevallen. Uit Schouwen en Duiveland, Dinsdagmiddag is even voorbij ïruinissc op de Grevelingen aan den grond gevaren het ijzeren aakschip „Zwer ver", schipper De Waal van Werkendam, liet schip is geladen mei grind; beslenid voor Dijkwatcr. Hel scliip is gezonken Uit Zeeuwsch-Vlaanderen O. D. Door den Gommissoris der Koningin is benoemd lot voorzitter van de gezond heidscommissie, zetel Huls t. de heer mr. A. J E Terwindtlid dier commis si© en tot lid de heer J. L. M. Maertens aldaar, secretaris dier commissie. Uit Zeeuwscn-viaandereD D. In ..Zelandia", bet te Hulst ver schijnende Katholieke orgaan van 3 Febr j.f. stond hel onderstsand berichtje uil Aardenburg „In verband met de van zekere zijde verspreide geruchten over het aanslaand vertrek van onzen Burgemeester, den Edelacblbaren Heer Th Overmaat, kun nen wij met de meeste beslistheid tegen spreken. Dit bericht schijnt slechts rondgestrooid te zijn, om zijn kansen voor dc a.s. verkiezing der Provibciale Staten te verminderen Thans vonden we echter in dalzelfde blad van gister een ingezonden stuk van ..Buitenstaander", waarin deze naar aan leiding van dat bericht opmerkt. „Uit betrouwbare bron kan ik cciiler mededeelen, dat door den heer Overmaat momenteel wordt gesolliciteerd naar een opengevallen plaats als Burgemeester in een onzer overige provinciën. liet staal den heer Overmaat natuur lijk vrij naar een andere plaats (e sollici- teeren, maai" liet doet wel vreemd aan. dat hij nu reeds tracht uit Aardenjburg weg te lcomen. na eerst lieel den boel on- 'ders boven te hebben gezcL Verder is het te betreuren, dat door dhr. Overmaat, nu hij plannen koestert om Aardenburg cn Zeeland zoo spoedig te verlaten, nog een candidaliiur wordt aanvaard als lid van de Staten van deze provincie." De Raad der gemeente Oadzand kwam Donderdag in voltallige vergadering bijeen. Op zijn verzoek werd eervol ont slag verleend aan <len heer J. A Blan kest als lid van de commissie tol wering van schoolverzuim en van de commissie van plaatse.Vt toezicht op hel lager on derwijs. In zijn plaats werd benoemd de heer P., M. van Iwaarden. Medegedeeld werd, dar door Ged. Sta ten ontheffing wordt verleend van de verplichting tol het geven van onderwijs in lichamelijke oefening, terwijl van het zelfde college een bericht van goedkeu ring was ontvangen op hel raadsbesluit tot verzeiling der kermis; deze zal nu voortapft gehouden worden op den eer sten Vrijdag en den daarop volgenden Zalerdag Seplember. Naar aanleiding van een ingekomen schrijven "van den directeur der Rijks kweekschool le Oostburg betreffend© een te houden voordracht met filmvertoo- ning voor schoolkinderen, wordt besloten in de kosten, verbonden aan deze voor stelling, voor ten hoogste een bedrag van f20 bij te dragen. In electriciteitsverordening wordt een kleine wijziging gebracht, terwijl be sloten wordt i,n de eerstvolgende raads vergadering voor de financieel© admini stratie van het bedrijf een verordening vast te stellen krachtens art. 114bLs der gemeentewet. De begroot Logen voor 1926 en 1927 on dergaan eenige onbelangrijke wijzigingen, terwijl voor de hondenbelasting een paar posten als oninbaar worden KERKNIEUWS. - Uit Kerkvoogden, Notabelen en Ker. keraad der Ned Herv. Gemeente te Aarden burg was een commissie be noemd, inzake het al of niet betalen ran den aanslag volgens het Reglement op de predikantstractementen Op advies dezer commissie is op een 8 dezer gehouden vergadering van Kerk voogden en Notabelen met algemeene stemmen besloten, het protesteeren te laten varen en den aanslag van den Raad van Beheer in zijn geheel te voldoen Chr. G er ef. lverli. Op het tweetal te Haarlem komt voor ds. G v d, Molen te Zierikzee. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Vrijdag lt> Mil... i. ui u Capellen een voordrachtavond geven uit gaande van de «n.icc. .«n den Ned. Pro 1. Bond ONDERWIJS. Bij de viering van den dies Xataljs van de Leidsche Universiteit werd de feestdag besloten met een serenade door liet Leidscli Studentencorps en zijn ver een igingen en gezelschappen aan de pro fessoren aan een maaltijd vereeuigd De oude traditie dat het Collegium II- lustre cui Symbolum Non Sordent in Um- dis met het vaandel vóór het Collegium aan liet lioofd reed werd ook dit jaar door onze Zeeuwen gehandhaafd en liet Zeeuwsche Wapen prijkte wederom vóór jn den stoel. Oud voorrecht aan 'i Zeeuw sche Gezelschap hetwelk op 3 December 1815 opgericht, alreeds 111 jaren tolt. LANDBOUW. Do landbo uwvercenjging te Ilil- them hield gisteravond haar jaarver gsdering. Uit het verslag van den pen ningmeester bleek, dal de ontvangsten in 1926 bedroegen f 15251.57 en de uit gaven f (15077.03 .Uzoo eens goed slot van f 174.51. Dc aftredende bestuursleden W Cevaal Pz., J. de Visser en W. Boogaard werden herkozen. Tol leden vsn de kas- comruissie werden gekozen de heereu L. C. de Visser en ~A. Cevaal Wz. Dc heer II. M. van de Putte werd gekozen lot lid van het kringbesluur der Z. L M. Tot bode werd herbenoemd de lieer T van Eenonnaam. Voor do landbouwtentoonstelling ie Middelburg werd f 15 toegezegd De heer C. Slevens, rijkslanidbouw'- consulent hield een lezing over weide ver betering, welke mot lichtbeelden werd toegelicht Enkele vragen werden door aen spreker beantwoord. Eenige leden gaven zich op voor liet aanleggen van een proefveld mei stikstof bemesting. - M.oandag vergaderde (le afd. Krab bendijke van d© Z. L M onder voor zitterschap van den heer A. P. Woutersen. Hot aantal leden bedraagt 59 Drie leden bedankten ©n één lid trad ioe Aangekocht werden 3327.18 KG. kunsl- taestsioffen voor een bedrag van f 300.35,27. Het goed slot daarop is f 61.70. De gewone inkomsten waren f 961,03y£, de uitgaven f832 63, dus een

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1