van Maandag 7 Februari 1927 No. 31 170° Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. as» Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. Morgenavond zal in den Schouw burg, uitgaande van de vereeniging Han delsbelang, alhier, een film ter pro- pagandeering van Het Nederlandse!) Fa- brikaat worden vertoond; en levens <le film An Island Paradise, welwillend door de Mij. Zeeland" is afgestaan, worden afgedraaid. De bijeenkomst vangt te Tosvart over 8 aan. Zaterdagmiddag is in de Graanbeurs alhier de eerste postzegelbieurs, uil- gaande van de vereeniging Middphi, plaats. Namens deze vereeniging heette bij ontstentenis van den voorzitter, de secretaris, de heer Herwijnen, alle aan wezigen bij de loptenimg welkom en bracht bij dank aan B. en "W., die tegen een billijke vergoeding de graanbeurs voor dit doel beschikbaar slelden. Spr. acht dit een zeer „oede gelegcnliid en herin nert zich hoe hij als jongen te Amster dam de beurs in de open lucht mede maakte, de jaskraag in de hoogte en dankbaar gebruik maakte van de be scherming door de parapluies van en kele aanwezigen. Het doel van de beurs Is, vooral de jongeren meer op de hoog ste te brengen van de philathelie en daarnaast de gelegenheid te bieden ze gels te ruilen oï aan le koopen. Voor •oudere en meer ervaren verzamelaars 'zal het nut van een vereeniging worden aangetoond. Spr. hoopt, dat de beurs aan de verwachtingen zal beantwoor den en verklaart de beurs voor geopend. De ditmaal voor een eerste beurs reeds flink aantal belangstellenden een in stelling als deze moet groeien werden door circulaires in de gelegenheid ge- (steld nader met het doel van de beurs op de hoogte te komen. Als doel wordt genoemd het behartigen van de belangen van bare leden en van de postzegelkunde in het algemeen. Zij tracht dit doel tc bereiken door hel doen circulccren van zichtzendingen (zooveel mogelijk eens per maand; door het geven van alle moge lijke inlichtingen betreffende de post- -zegelkfunde enz. en door alle geoorloof de middelen, die aan het doel bevorder lijk kunnen zijn. Elk lid ontvangt gere geld hel maandschrirt „de PhilaUielist". De secretaris, wiens volledig adres is: C. A. J. Herwijnen, Korte Noordstraal E 2 te Middelburg, is steeds gaarne be reid verdere inlichtingen te geven Het .schijnt dal er nog altijd onwil lige lantaarns zijn in do hoofdstraten, zoo was Zaterdagavond, die op den hoek van de Lange Delft en St. Janstraajt niet aan. Wij. hadden verwacht, dat men, voor al met 't oog op 't verkeer op dien hoek het licht wel gister zou hebben hersjteldj doch daarvan is niets gekomen, ook gis terenavond was het op dien hoek donker. In het algemeen zijn wij geen voorstanders van liet geven van werkzaamheden op Zondag, maar waar het hier ©en bevor dering van veilig verkeer betrof, meenen wij, dat herstel zonder uitsl'.el zeker ge- wenscht ware geweest. Ook dc jubileumlanlaarii op den hoek .Wal en Lange Biurg was zoowel Zaterdag als hedenmorgen in reparatie. In de Staatscrl. van 5 Febr. komt voor de ministerieele beschikking waar bij liet bouwvoorschot voor de Alge- meene Wo niugbouwvereeni gi ng alhier met f 1638.25 wordt verlaagd en hel grondvoorsciiot met hetzelfde bedrag wordt verhoogd. Uit Vlissingen. Gisteren zijn met de MaSIbool „de Zeeland" te Vlissingen een record aantal postzakken, namelijk 2000 mede- gekomen. Het bleek*onmogelijk alle zak- ken met de mailtreinen mede le geven en een 7 lot 8 honderd konden eerst met den gewonen sneltrein van 6.19 wor den vervoerd, wat voor de geadresseer den in Duitschland een vertraging met een hsif etmaal beleekenl. Te 's-Gravenhage is op 56-jarigen leeftijd overleden, de heer dr. Incq li. Polak, keel-, neus- en oorarls aldaar. Do heer Polak was in 1870 le Vlissingen geboren en was sinds 1901 lo 's-Gravon- hage als specialist werkzaam. Hedenmor gen had op de Israëlitische begraaf plaats te Wassenaar de ter aardebesfelling pliaats. Uit Walcheren. in de Vrijdagmiddag gehouden ver gadering van den gemeenteraad van Aag- ïekerke bood de voorzitter den leden zijne gel uitwen schei) aan met liet nieuwe jaar Hij danlftc hen voor den steun on medewerking, die hij sinds zijn benoe ming van hen allen mocht ontvangen, dankte hen vooV de aangename samenwer king en hoopte dal deze ook in do toe komst bewaard mocht blijven. Iljj gaf daarna een overzicht vian de groote ver anderingen die er in den rand in hét af- goloopen jaar liadden piaals gehad, door het overlijden van den burgemeester den heer J. de Visser was ook een plaats in den raad opengebomen, die werd i nge- nonion door den heer A. Verhage, ter wijl door hot bedanken als raadslid, van den heer Bossclaar, de heer A. G. Peper lid werd, bovendien Verving de heer P. de Visser, den heer S. Bosselaar als wei houder. Do heer Moens dankje den voorzitter en bood hem wederkeerig de 'beste weiw schen van den raad aan. Op verzoek van de Vereen. Schoolmu seum (e Middelburg om subsidie werd, m. a. st. afwijzend beschiet. Een wijziging werd aangebracht in do politieverordening oni het berijden van een, binnen do kom der gemeente gelegén voetpad te verbieden voor rijwielen. Van do stoomtram Walcheren was een verzoek ingekomen om een bijdrage van f 15 in het tekprt op de exploitatiekosten van de N.V.- Stoomtram Walcheren over 1925. De heei- Kodde vroeg of wanneer hel mocht voorkomen dat vrachtrijders met verlies werken ook lien een subsi die zal worden verleend. Do heer Moens wees er op dat de train een algemeen belang dient. De heer Maljers was tegen subsidie. M a. sL werd daarna beslo ten geen subsidie te verleenen. Verleend werd daarna een voorschot op de vergoeding als bedoeld in art. 101 der L. O. wet voor 1927 aan de Diaco nieschool en de Bijz. schooi op Geref» grondslag Een uitvoerige discussie ontspon zich daarna over het verzoek van de Ver. tot oprichting van een school op Ger. grond slag om medewerking lol hel verkrij gen van gelden voor de inrichting van schoollokalen die reeds in 1921 heeft plaats gehad. B. en W. stelden voor de medewer king niet le verleenen daar het hier betrof een overgang van kinderen van een gelijksoortige school, die krachtens oen overgangsbepaling der \vet niet mo de tellen om tot het vereischte aantal kinderen te komen. Do heer P. de Visser gaf in een uit voerig betoog van een andere opvatting blijk, waarbij hij als voorbeeld stekfiel hetgeen in een naburige gemeente in een dergelijk geval heeft plaats gevonden. Maar nog afgescheiden daarvan meende hij dat+waar dc geest van de Lager On derwijswet algeheele gelijkstelling van bijzonder onderwijs eischt, het zeer zeker hier kan worden getoond, d,al men wil medewerken aan de bedoeling der wet. De voorzitter stelde nog eens in het licht dat voor de oprichting djcr nieuwe school de kinderen van alle gezindten de Diaconieschool bezochten en dal dc nieu we school een gelijksoortige, christelijke school is. De heeren Verhage en Corró gaven blijk van een ander gevoejfen, laatstgenoemde stelde nog in het liclvl dal zelfs wanneer nog verschil van meening kan bestaan over het al o!f rti.et nood zakelijke van het verleenen van liet ge vraagde bedrag, dje billijkheid Joch mee brengt dat het verzoek wordt ingewilligd. De heer Peper zou, daar in den loop van de discussie bleek, d,at verschillende door leden ingewonnen adviezen niet elkaar in strijd zijn, de beslissing nog willen sanhouden. De heer "Kodde wilde dade lijke beslissing. Wanneer de Raad besluit tol niet inwilliging van het verzoek, kan het schoolbestuur in beroep gaan. Tot stemming overgegaan, werd met 4 tegen .3 stemmen besloten het gevraagde bedrag niet beschikbaar Le stellen, tegen hol! voorstel van B. en W stemden dc heeren dc Visser, Corré en Verhage. Besproken werd daarna die wijze van herstel van den toren. De vergoeding krachtens art. 101 der L O. wel 1920, tc verleenen over 1925 aan de bijzondere scholen, werd vastgesteld. Besloten werd den gemeenlewerkmau het lo Verrichte» straatmakerswerïc op te dragen. De heeren Maljers en Corré wagen! het voetpad bij het dorp beller le doen [schoonhouden. Besloten wordt een aan gekocht perceel grond voor verbetering van den Kloosterweg spoedig le djocn verharden, terwijl verder nog bespekin- gen werden gevoerd over uitbreiding (le begraafplaats. Uit Zuid-Beveland. Op 60-jaiïgon leeftijd overleed Za terdag Ie Goes zuster Sqphio Schee- lings, die vele jaren met groote toe wijding in dienst der Vereen, voor Wijk verpleging aldaar de zieken heeft ver pleegd meldt „de Zeeuw" Vrijdag had le W o 1 f a a r t s d ij k< de landbouwersknecht D Z het onge luk door uitglijden tc vallen en een zijner beenen te breken. Vrijdag vergaderde de afd „Het Groene Kruis" le Kra b bend ij ko. Uit het verslag bleek, dat hel ledenaantal is toegenomen met 76 en dus op 1 .Tan. bedroeg 583, Dank zij de commissie, die getracht heeft leden tc werven en de contributies vrijwillig te doen verhoogen, zijn deze geslegen vbjn f 5(20,60 l'ojt f 758, dus een vermeerdering vjaai f 227.40. Ilel Reservefonds bedraagt f 388 10. Aangekocht werden nieuwe materialen voor f ,183,78 De rekening) van het Groe ne Kruis sloot in ontvangsten en uitgaven met t 2673.43 met een (e kort van. f 180,10. Eij de begrooting deed het bestuur het voorstel om de materialen niet meer te verzekeren om te gemoet te komen aan de bezwaren vau de Oud Geref. leden. Hierover ontstond cén zeer uitvoerige discussie, doch besloten werd uil prak tische overweging. 80 pet.van de ma terialen zijn geregeld buiten het magazijn, de verzekering op le zeggen. De op brengst van de Emmabloem bedroeg f 55,45. Het aftredend bestuurslid J Vogelaar, werd bij enkele candidaatstelling geko zen. De heer M. Nieuwehhuijse, secre taris, had bedankt als bestuurslid, om plaats te kunnen maken voor een lid van de Oud-Geref. Kerk. Hierover, ontstond een sterke oppositie. Afgekeurd werd de houding van hot bestuur, dat iemand op zijn vergadering toelaat als dwars kijker. Het Bestuur voerde sis verdedi ging aan, dat ze dit gedaan had om zoo veel mogelijk de eenheid tc bewaren, aangezien de heer Timmerman, de ver trouwensman van .de Oud-Geref als l\et ware een plaats opeischle in het bestuur. De leden waren van meening, dat hij zijn beurt had moeten afwachten, tot er oen vacature was en nu niet door een achter deurtje binnen moest sluipen. Het eind resultaat was. flat besloten werd deze kwestie op een volgende vergadering uit te vechten. Besloten werd toe te treden als lid van Het Centraal Genootschap voor Kinder- herstellings- en vscantiekolonies, teneinde bij het uitzenden van kinderen te kunnen profiteeren van de Prov. subsidie, tn liet afgeloopen jaar werden drie kinderen uitgezonden naar Ileelsum Vrijdagmiddag vergaderde de raad der gemeente H e i 11 ice nsz an d. In de ze eerste vergadering van 1927 memo reerde de voorzitter alles wat belangrijks was voorgevallen in het afgeloopen jaar, waaronder in de eerste plaats de wisse ling van burgemeester. Hij bracht van deze plaats dank voor "liet vele en goede werk door zijn voorganger verricht en dankte tevens, het dagelijksch bestuur de gemeente-ambtenaren en de raadsle den voor den sleun in het afgeloopen jaar ondervonden De heer Dominicus dankte als oudste raadslid den voorzitter voor het gesprokene en sprak den wensch uit, dat 1927 een voorspoedig jaar zal zijn. De stemming voor leden van den ge meenteraad werd voorloopig bepaald op 18 Mei Een kohier hondenbelasting werd vastgesteld met een lolaal van 90 hon den op f328. Hel bedrag voor hel bijz onderwijs werd vastgesteld op F 11.90 per leerling, 't bedrag, helweHltf 't o. 1 onder wijs gemiddeld over de 3 laatste jaren voor 1926 beeft gek-ost per leerling M a. st. werd een ontwerp gewijzigde ver ordening op de brandweer goedgekeurd evenals die op de openbare vermakelijk heden en herbergen. Het Claraspad en liet Sleenslop, thans nog op den ligger van wegen en voetpaden bekend als Steenweg en Slopplaatschendijk, werden llians definitief bcnaamd mei eerstge noemde en (hans algemeen geldende namen. Bij dc rondvraag verneemt de heer heer Dominicus of reeds een plaats is aangewezen voor woonwagens De voor zitter zegt, dat door hem een vraag is gesteld aan den Commissaris der Ko ningin in deze provincie die verhand houdl met een staangelegenheid voor woonwagens, doch waarop nog geen ant woord is ontvangen, zoodat hij met be antwoording zou willen wachten, waartoe wordt besloten. Zaterdag reed le Iersckc dp heer C. B van der Wal met zijn auto (de be kende anti-rev. propagandist en directeur der Pharus Hypotheekbank tc VBosch) in. Zoute bij de boerderij van dpn hoer de Putter, door slippen iu dc sloot. Door snel het stuur om te wenden zat dc auto ch ter waar ts in dc watergang. Noch de bestuurder, noch de hvee inzillencljc d: mes (waaronder 1 uit Gccs mankeerden iels. Men moest naast 3 paarden 16 man nen te hulp roepen om de auto uit 'de sloot tc halen. Na van modder ontdpan te zijn. kon de auto doorrijden. Zij hacl slechts cenige beschadigingen opgeloopen." Uit Noord-Beveland. Vrijdag gaf le Kort gene de loo- neelclub onder leiding van den heer Z. C. Salomé een uilvoering in hel gymnas tieklokaal der o. 1. school. Opgevoerd werd het tooneelspel „Bergopwaarts" van D. H. Schcffer. Dc zaal was geheel ge vuld en aandachtig werd hel spel ge volgd. Nimmer is hier ter plaatse zoo'n stuk zoo voortreffelijk opgevoerd. Deze tooneelclub. die hier voor d<? tweede maal optreedt, gaf hoog spel (e zien. Een langdurig applaus beloonde dan ook de speelsters en spelers. Uit Schouwen en Duiveland. Door den Commissaris der Koningin is benoemd lot zetter voor 's Rijks directe belastingen Ln de gemeente Kerkwcr ve de heer G. van der Sluis, ter vervanging an den heer M. Boot, die overleden is Li verband met den onlangs le Dreis-chor plaats geliadhebbenden kin dermoord vertoefdje Zaterdag j.l de Jus titie uil Middelburg vergezeld; van den sectiedokter Dr. Hulst uit Lekten le Drei- schor voor de opgraving van het lijkje en de le verrichten gerechtelijke see!ie. ELECTRO BIOSCOOP MARKT. Tot en met DONDERDAG de sucrésfilm .Morgen, (Dinsdag', geen voorstelling (Ingez. Med.) DE PROVINCIALE HUISVLIJT- TENTOONSTELLING. Het is Zatcraag zeer druk geweest op dc tentoonstelling in de Sociëteit „de Vergenoeging". Reeds des middags brach- tene en 130 personen een bezoek, doch des avonds was het nog veel drukker dan dc beide eerste avonden en kwam het aantal bezoekers voor dien dag lot een eind over de 500 Des middags waren dc Viissiiigsche padvinders weer aanwezig en hebben zij evenals Vrijdagavond voortdurend hun beste beentje voor gezet. Des avonds wa ren de Middelburgsche padvinders op hun post en afwisselend hebben het strijkje, dal onder leiding van den heer A, H. Muunik repeteert, eu de temp jazsband, die slaat onder leiding van hopman J. J Mcijboom zich doen hooren, en de lgatste niet alleen 'muzikaal doch ook vocaal, want herhaaldelijk galmden de kapvuurliedjes door de zaal. De aanwezigen toonden ook groote be langstelling voor hel verdienstelijke op treden van de jongelui Te ha,U" negen werden de behaalde on derscheidingen uitgereikt en gaf de voor zitter der tentoonstellingscommissie, de lieer E Berden is v B e r 1 e k o ra hel woord aan den heer .L Vreeken, die namens do jury voor de groepen, hout- snij, teekeningen en 'diversen enkele woorden wilde spreken De lieer Vree- ken. zeido dal de jury geen makkelijk werk heeft geh-'d door de groote ver scheidenheid der .inzendingen, maar toch was de beoordeeling een aangenaam werk, omdat liet werk bij velen geheel af was Opgemerkt dient echter dat de bezorgdheid van den maker soms leidt lol hel bederven van net aanvankelijk goed werk door wegschuren v.-n scherpe kanten Daardoor worden cirkels en an dere gebogen lijnen soms niet zuiver ge houden en een bepaald motief soms op voor- en zij tent niet doorgevoerd Spr wees er ook op dat als het aantal me dailles en diplomas grooter was ge weest, er zeker nog meer personen voor een bekroning in aanmerking zouden zijn gekomen, en brschl dank aan de com missie die het aantal diploma's op ver zoek nog met twee uitbreidde Ten slotte m&akte spr een vergelijking met de groo te tentoonstelling nu 21 jaar geleden in het Schuttershof gehouden en op den grootcn vooruitgang, die er in liet inge- zondene is te bespeuren, dank zij liet werken in deze richting van den Volks bond, die nu een zoo goed geslaagde sa menwerking met Uit het Volk - Voor liet Volk" heeft gevonden. Hierna wees de voor z. er op, dat de niet bekroonden een aansporing zullen vinden voor een volgende keer en ging hij over tot de uitreiking 'der medailles! cn diploma's aan dc reeds Zaterdag ge melde inzenders. Alleen dienen twee namen verbeterd le worden, niet de heer Koppen, doch d> heer Kappen uit Vlissingen behaalde een zilveren medaille en niet de heer Bas- saerl, doch de heer Bosschaart uil Mid delburg een eervolle vermelding. De voorzitter vond daarbij gelegenheid te wijzen op enkele bijzondere inzen dingen Ook wij willen nog op een inzending wijzen cn wel op die bestaande nil een violoncel en oen paar violen die geheel uit de hand door oen inzender uit Ter- neuzen zijn vervaardigd, en die zeker een afzonderlijke vermelding verdiende). Ook nai <je uitreiking bleven de pad vinders onvermoeid tot ruim 10 uur er de vroolijkheid in houden, waarna de laatste bezoekers de tentoonstelling ver lieten. Gisterenmiddag is hel in ne 3 eerste uren van openstelling weer druk ge weest mei bezoekers, wier aantal tot on- Inge? Med.) geveer 300 steeg en m totaal plus minus 1500 heeft bedragen De heren Belderok en dc Graaf zorgden voor goede muziek. Precies te 6 uur nam de heer Ber de n i s v B e r 1 e lc o m het woord om allen die op eenige wijze hebben mede gewerkt om de tentoonstelling te doen slagen cn in hel bijzonder de bezoekers dank te brengen, en de hoop uit le spre ken, dat bij een volgende tentoonstel ling, die wellicht op nog grooter schaal zal kuunen worden gehouden ook weer zulkeen medewerking mag worden on dervonden De heer C. "NV. D n u ijsprak namens de andere commissieleden woorden van dank tot den lieer van Berlekom, die zoo veel voor het welslagen iiceft gedaan en voegde dsar aan den wensch toe, dat de heer van Berlekom ook over enkele jaren weer de lust en dc gezondheid zal mogen hebben om eene tentoonstelling te leiden In alle opzichten mag deze tentoonstel ling geslaagd worden genoemd en kunnen de samenwerkende vcrecnigingen raet voldoening op deze dagen terug zien. Heden van 10 tol 5 was er en van 7 lol 9 zal er nog gelegenheid zijn de in gezonden voorwerpen terug te halen. De verloting is nader bepaald op Dinsdagavond lo 7 uur in de tentoonstel lingszaal. waarvoor wij verwijzen naai de in dit nummer voorkomende adver tentie. KERKNIEUWS. C li r. Geref K e r Beroepen te Lisse T)s S Zierikzee d. Molen KUNST EN WETENSCHAPPEN. -- Op verzoek wijzen wij op de adver tentie van hel Natuurkundig Gezelschap in dil nummer, waarin nadere bijzonder heden voorkomen betreffende de mid dag- ell do a vond ver looning van den Leeu- ïenhoekfihn op Woensdag 16 Febr. a s in don Schouwburg, welke vertooningen uilgavin van 't NaLuurknudig Gezelschap. Do lozingen, die bij do verlooningcn wor den gehouden zullen feitelijk geheel gelijk zijn, alleen zal de middflglezing, zoo uoo- dig iets bevattelijker worden gemaakt met het oog op de leerlingen, die eP aanwezig zullen zijn. De Fr a l e 11 i n i's naar ons land. Dc Fratellini's zullen naar de Telg. ver neemt hun eersten avond in Holland geven in Circus Carré le Amsterdam op 6 Aug. Zij stellen zich voor 2 a 3 munden iu ons land le vertoeven ONDERWIJS, De heer J. P. Pijl, onderwijzer met hoofdakte te Stavenisse is benoemd als hoofd cener openbare lagere school te Weslmaas. RECHTZAKEN, - De verd B K uit de Vrijdag voor do rechtbank alhier behandelde vor- duisleringszaak verzoekt ons ter verbe tering van het verslag to molden, da', ge tuige Brandos verklaarde tc hebben gezien dat verd na zijn schorsing geld had afgedragen aan den hoer Noest En voorts dat blijkens een dooi- do verdediger over gelegd bevelschrift uit Souburg, op 13 Juni dit geld san Souburg was afgedragen Arr. Rechtbank le Middelburg. In de zilt tag van Vrijdag werd nog be handeld de volgende zaak M. 7. 30 jaar, autobusondernemer Ie Hanswcerl. werd beklaagd, dat hij in dc Gocsche Courant van 3 November 1926 een stuk heeft doen plaatsen met het op- schriil „oneerlijke coucurrentie", waar in hij 5 personen liet verklaren, dat zij gewoon waren met de bus Hans weert— Goes van Z. te reizen, maar dat de andere autobusondernemer van Hans- weert—Goes naar hun toegekomen was om hen voor f 0.60 retour te rijden, ter wijl dit stuk onderteckend was door J. de Wael, Kloosterzande, en'"hij wist dat dit stuk in strijd met dc waarheid was en niet anders kon bedoeld worden dan dat zijn concurrent Leendertse zich aan oneerlijke concurrentie schuldig maakte. Getuige P Leendertse autobusdienst*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1