Zaterdag 29 Januari 1927 No. 24. 170° Jaargang (IIDDELBURGSCHE COURANT. Dit nummer bestaat uit Twee bladen. EERSTE BLAD. BINNENLAND. VOOR INTERN. REGELING DER SUIKERPRIJZEN.. Op eeu vraag van het Tweede Kamer, lid van'Happard; Is de regeering niet van meening, "in verband met de opmerkingen, gemaakt bij de (sjgemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting voor 1927, dat, al mogen de suikerprijzen [achteraf npg al zijn ir gevallen, dit met het oog op de toekomst geen reden mjag zijn, om' niet reeds thans het initiatief te nemen tot een interna tionale regeling te komen, waarbij tus- schen de produceerende landen der ge- heele wereld overeengekomen wordt, het stelsel der binnenlandsche protectie, in welke® vorm ook, op te heffen? heeft de minister v ai n fd n a n- c i n geantwoord Alvorens "dezerzijds het initiatief wordt genomen tot het bijeenroepen van een conferentie, die maatregelen zou heb ben te bespreken als in de vraag zijn be doeld, dient het vast te staan, dat dit initiatief, van Nederland uitgaande, een redelijke kans van slagen biedt. Dit punt is thans bij de regeering in onderzoek HET DENKBEELD VAN SCHAPER. Ook de heer Merchant wjjst in de „Vrijzining Democraat" het 'denkbeeld van den heer Shacper voor een minder heidskabinet van Kath. en Vr. Dein. üf met een: Zoo kan het niet. Voor de Vrijz. Dera. zou dat uiel gunstig zijn. Hun partij kan niet zonder ernstig gevaar voor haar bestaan als aanhangsel van een vier maal groolere partij aan de regeering deelnemen. En gesteld dat zij over dit bezwaar heen stappen, dan zou zulk een kabinet re kening hebben te houden met de dsn te verwachten mobiliseering van het sterke anti-papisme Bovendien zou het, op nieuw een zet-ministerie zijn, ditmaal1 van de S. Di. A. P. In <Je vele gevallen van verschil van meening over de wijze van uitvoering van hel program zou het ka binet van de soc.-democraten te hooren krijgen zóó gaat het riiet. Het werk zou zeer onbevredigend moeten blijven. En dit zou ook voor de hand liggen het volk moest worden overtuigd dal de ac tieve medewerking der S. Di A. P. onmis baar is om er iets van te maken. De oplossing zal niet worden! opgedron gen door eenige partij maar door den loop der omstandigheden In afwachting daarvan is er geen reden om met aan wending van kunstmiddelen het inter mezzo-de Geer te verkorten. Bij de juiste keuze van beroep, is het dagelijksch werk niet alleen een mid del van bestaan, maar zal ook bevrediging schenken. (Ingez. Med.) dit Stad en Provincie. Uit Middelburg. -- Gistermiddag werd van 3—5 uur in het gebouw ,,St.' Joris" alhier door de kantkjossonvereenigiug „Het Molen wiekje" uit Weslkapelle eeu demon3!ra tio gegeven in liet kantklossen van zuiver Westkappoisch werk. We zijn or oven bin nen geJoopcn en zagon met voldoening dat er heel wat kijkjsfers en vooral koop sters aanwezig waren. De'demonstratio geschiedde door vijf „Westkappelarinnetjes" (natuurlijk; in volksfcjeederdracht) die bij oen geurend kopje thee met taartje, ijverig de Jkilosjes tokken deden op hel vierkante kussen. Wij namen veel fijne kanten waar, zoo als buffotloopers, kinderkraagjes lal van gekloste randen en randjes enz, Mevrouw Engelbrechls-Snel, de diroc- triee dei" Weslkappolsche kantwerkschool, deeldo ons mede dat deze 37 leerlingen lelt. De Westkappelsche k£uit onderscheidt zich van andere kaal vooral door haar duurzaamheid. Gisterenavond omstreeks kwart o-ver vijf reed do vrachtauto van den heer D van do Stationsbrug alhier in do rich ting van den ICanaalweg. De chauffeur nam Ide bocht van de brug naar den weg links inplaats van rechts en raakte de kluis kwijt, toen hij plotseling den sleepers wagen van T., die van de andere zijde kwam voor zich zag Hot gevolg was dat het paard boven op do auto sprong, de voorruit brak en hot paard bloedend uit een wonde aan den buik op den groindi viel. De bestuurders van beide voertui- ggo kwamen met \den schrik, vrij. Uit het bovenstaande blijkt weer eens ten volle ,dat de brugwachters nimmer genoeg de hand kunnen nouden aan een -goed verkeer. Want nu zij e'" toevallig niet waren, reed deze chauffeiuxxerkperd en mdakte ongelukken. In Velband met netgeen wij in hel num mer van Dinsdag schreven meenett wij op het voorgaande nog eens den nadruk te mogen en te moeten leggen. Uit W a 1 c'h e r e n. Donderdag kwam de wed. L. van Belzen te Arncrauiden lot de on aangename ontdekking dat uil een doosje dat zij in een kast geborgen had, f298 was ontvreemd. De politie heeft de zaak in onderzoek. Uit Zuid-Beveland. Donderdagavond kwam de riiad v!an S chore "bijeen. Naar aanleiding van zijn herbenoeming sprak burgemeester J. G. v. Nieuwenhuij- zen de hoop uit, dat hij in de komende 6 jaren de belapgen der gemeente Scliore zal kunnen behartigen met medewerking van de wethouders en secretaris. Op het verzoek van het schoolmuseum te Middelburg om bijdrage uit de gemeen tekas, werd afwijzend beschikjt. Ged. Staten wezen er op dat de ont vangsten aan keurloonon belangrijk, hoo- ger zijn dan de uitgaven voor den keur ringsdienst van vee en vleesch; verzocht wordt hierin zoo mogelijk, verandering te brengen. Op voorstel van B en W. wordt z. li. sl. besloten, om aan het gemeentebestuur van Kruiningen een voorstel te 'doen om hel initiatief te nemen om in den keu ringskring Kruiningen, tot een verlaging van keurLoonen te geraken. Besloten wordt om de sloot bij de hofstede van den lieer Nieuwenliuijse te dempen, met den van de kanten der we gen komenden grond. Voor de jaren 1927 en '28 zal aan Ged. Staten vrijstelling worden gevraagd van de verplichting tot het geven van ouderwijs in lichamelijke oefening aan de gemeenteschool. Bij do rondvraag wijst de heer Bruijn- zeel op den minder goeden toestand Van de Nieuwe Langestraat er wordt besloten) het desbetreffend verslag van den gemieen- teopzichter" af te wachten. Ten slotte spreekt do voorzitter een woo",l va .li.rfelijk dank la: c|p raadsle den en den secretaris, voor al hetgeen zij gedaan hebben om hem, den voorzitter u.l. op 14 Jan te huldigen bij do herdenking van zijn 30-jarig ambtsjubileum. De Minster van Financiën maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks schatkist is ontvangen bij den ontvanger der directe belastingen enz. te Hans- weert f 199.63 wegens te weinig be taalde Rijksinkomstenbelasling, Verdedi gingsbelasting II en gemeentelijke inkom stenbelasting over de belastingjaren '22- 23 en '23-'24. Uil Tholen Voor den Burgemeester van S t Maartensdijk is Vrijdag geleid de in het politieblad gesignaleerde oplich ter J B., zich hier noemende „korporaal de Bruine" De „korporaal" had hier aangesproken den landbouwer C. P. met ien hij een 10 tal jaren terug gediend had Aan vankelijk geloofde G. P. hem niet, doch toen „de korporaal" eenige voorvallen uit hun diensttijd noemde, welke overeen stemden, moest P. hem wel gaan ge- looven. „De korporaal" verklaarde de laatste jaren wegens een ernstige ziekte zeer ,'crmagerd te zijn. P npodigde door me delijdend gevoel gedreven den pseudo- korporaal aan tafel, waar deze èen zeer Godsdienstig gesprek voerde, zoodat P allo wantrouwen verloor. Na den maaltijd deelde hij P mede, op weg te zijn naar een dokier in Bergen op Zoom, om van een nierziekte genezen te worden, maar geen voldoende geld bij zich te hebben om de reis te kunjnen voortzetten. Een broer van den korporaal' was door dien dokter geheel genezen. P leende hem' f 110 Do ..korporaal" noodigde hem uit later eens in Ooslerland te komen logeeren waar hij dan tegelijk het geleen de geld zou terugontvangen. P dankte voor de uitmoodiging, doch wënschte liever het geld per postwis sel overgezonden te zien P hoorde echter liiets "meer. Toen T\ pa aangifte aan de politie liet portret van den oplichter getoond werd herkende hij hierin terstond de zich noemende kor poraal de Bruin. De pseudo korporaal is thans op transport gesteld. In andere gemeenten moot hij soortgelijke oplich terijen gepleegd hebben Uit Zeeuwsch-Vlaanderen O. D. - Vrijdagmorgen had de werkman M. D. te Axel bij het uithakken van kopboomen, nabij de buurtschap Spui, het ongeluk, uit een dier boomen le vallen, waarbij hij behalve verschillende kneuzingen, enkele ribben brak, bene- \ens het sleutelbeen en een schouder blad. Overbrenging naar het Ziekenhuis was noodig. Bij het vullen van een autoreservoir met benzine, waarbij een carbidlamp als lichtbron dienst deed,, had de chauffeur J. van T. le A x e 1 het ongeluk, dat (do xbenzinegassen door de carbidvlam wer den aangetast, zooaal plotseling een uil- /slaande vlam ontstond, dje zich ook aan de auto meedeelde. Gelukkig had de chauffeur zooveel te genwoordigheid van geest, dal hü direct een jas over de vlammen aan de §'uto wierp, waardoor deze doofden en foen blusclife hij de benzïnebus en carbid lamp, zoodat voorkomen werd, dat de brand zich uitbreidde. De chauffeur zelf was er het ergst aan toe, daar hij hevige brandwonden fc>p- liep. Te II u 1 s t is een jóng meisje over leden tengevolge van bloedvergiftiging, ontstaan door het openkrabben van een puistje in het gezicht. Besmettel ij k© ziekten. Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 16 tot en met 22 Januari, in de provincie Zeeland, be droeg: Buiklyphus: Aardenburg 1 Driewegen 1, Sluis 1. Roodvonk- Tholen 3, Icrseke 1. Diphtherilis: Goes 1. Ovezande 4. üilIJNHARDT's Hoofdpijn-Tabletten 60 ct Laxeer-Tableften 60 ct Zenuw-Tabletten. 75 ct Staal-Tableiten 90 ct Maag-Tabletten 75 c> Bij Apoth. en Drogiuten (Ingez. Med.) BIOSCOPEN. Electro. De aankondiging van een Paramount film 'doet de verwachting stecd(s hoog gespannen zijn, en dit was nu ook heit geval nu op de Markt voor slechts een paar dagen draait ,,Dc Koning op Stap". Maai* hoe hoog de verwachtingen dan ook gespannen waren, het blcelc niet te hoog le zijn, want wat in deze film aan spel en regie geboden wordt is hel beste van het beste. De film beschrijven zul len we ditmaal niet, een Koning op stap doet reeds aardjge avontuurtjes en vroo- lijke tooneelen verwachten en dit is ook hier in alle opzichten hel geval, waarbij de vertolking van de hoofdpersonen is van bekende paramount artisten als Adol- phe Menjou, Greta Nissen en Bessie Love. Naast het optreden van deze film sterren maakt ook het gedeeltelijk ge kleurd zijn van de platen het genot van het aanschouwen dezer film nog grootcr. Als wij daaraan dan nog toevoegen, dat het bijprogramma ditmaal zeer goe^ verzorgd is en het strijkje zijn beste been tje weer voorzet, is dit slechts een aan moediging tol oen druk bezoek te meer. Zoo gezegd, de film draait maar enkele dagen, want voor Dinsdag tot Donderdag is een niet minder goede film aangekon digd, namelijk de vertolking op het doelt van de operette ,Die Fledermaus' met Lia de Putty en Harry Liedtke ln djej hoofdrollen. Dus ook dat djoet heel wat verwachten. Flo Niet minder dan een drietal groot© films draaien van af gisteravond in Flora. Een tweetal daarvan „de Expresse ruiter" en „Valsch Beschuldigd", voeren do toeschouwers weer naar de Wild/- West met zijn intrigues, vluchten, vervol gingen, vechtpartijen en liefdesgeschie denissen en wedijveren in het geven van oogenblikken vol spanning. De derde film brengt ons in dp Lan den van Kentucky, „liet Zondige Dorp", waar de bevolking door zijn domheid en onbeschaafdheid een makkelijke prooi is van oen woekeraar, en tot allerlei uit spattingen, ruzies en bloedvergieten, over gaat. Maar ook de goede invloeden blij- t weg en vertonnen zich in de eer- Het is een drama deze film, maar ook humor ontbreekt er niet in naast actie en sensatie. De hoofdrollen zijn bij Madge Bella my, Leslen Fenlon, Paul Panzer en Alec Francis, in zeer goede handen. Een be zoek is dan ook zeker tian te bevelen. sto plaats in den persoon van den rei- zenden predikant en dpn onder zijn goe den invloed komenden Sam Martin, die in een meer beseliaafd dorp betere, eigen schappen gaat verzamelen en die in zijn eigen gemeente niet kracht weet door te zetten, niettegenstaande de tegenwer king van den woekeraar. GEMEEENTERAAD VAN VLISSINGEN. In de gistermiddag gehouden vergade ring van den gemeenteraad van V1 i s - singen was de heer Wesseling wegens uitslcdighcid afweziig. De leden garen blijken van instem ming met de reeds gisteren gemeld© woorden van den voorzitter en van den heer M. Laernoes. De v o o r z i 11 e r dankte voor de woorden van den heer Laernoes. Ingekomen waren o. a. verzoeken van A. M. van Beers te Vlissiugen en van W. J. C. Cohen te Utrecht om vergun ning voor het aanleggen van draden voor het leveren van radio-muziek, kerkdiens ten, lezingen enz ln handen van B en W. gesteld om advies. Ook was ingekomen mededeeling van Gea. Staten, dat zij hunne beslissing over de begrooling 1927 lol 1 April hebben verdaagd. Betreffende de Donderdag gemielde adressen van de schoolbesturen, zeide de heer Hoogkamer, dal hij meent deze adressen niet zoo voorbij te mogen gaan. Spr meent, dal de uiterste linkerzijde niet aan pacificatie denkt: zij tracht naar strijd inplaats van naar vrede. Zij verbreedt de kloof, waar samenwerking in bet belang der kinderen noodzakelijk is. Het is geen riemen snijden van ander mans leer. Er is geen sprake, meer van dat hel bijzonder onderwijs afhankelijk is. Men vraagt alleen wat de wet toestaat en hel bijzonder onderwijs is zelfs goed- kooper dan het openbare. Of hel Chris telijk onderwijs is zuinig öf hel is roe keloos, maar wat moet men dan denken van de kosten van het openbaar onder wijs Men moet de hand in eigen boe zem steken en bezuinigen op het open baar onderwijs. Het ging niet aan leden van links op te roepen om de rekening na le gaan, zooals B. cn W. deden De wethouder had beter rechts kunnen ragen naar toulen bij het openbaar onderwijs. Spr. beeft de rekening van de school in de Wagenaarstraal nagezien en geheel goed bevonden. De heer Lin deijer heeft geen gelegenheid aangegre pen om zich ook over de rekeningen. oordeel tc vellen. Hij zou dan zeker diet woord janboel terug nemen De grie vende woorden hadden achterwege kun nen blijven. De 'heer De Ridder spreekt in ge lijken geest en noemt de uitdrukkingen van links in de vorige vergadering on waardig. Er is f 493 niet door kwi tanties gedekt en ook niet berekend. Men is juist zuinig geweest met hoeken aan te schaffen. Spr. brengt hulde aan de schoolbesturen, die alles belangeloos doen, en de administratie is dan ook geheel in orde. Er zijn aanvechtbare posten, maar dit is te begrijpen, bij een eerste afrekening Er is natuurlijk verschil van mecning juist zelfs bij de colleges van God. Staten Alleen een nieuwe chocoladeketel js in rekening gebracht, die gekocht werd in plaats van een gehrokenc op een ouderavond. De heer So rel spreekt namens dc school in de Kasteelstraat en zegt, dal een deskundige de boeken in orde be vond. Spr vraagt of het woord janboel luim of ernst wae. is hel eerste nel geval, dan moet dc lieer Lindeijer dit zeggen, is het laafste net geval dan moei hij )>e- wijzen. Dc heer Huso u heeft ook alios na gezien en verklaart er van een janboel geen sprake is. De heer Eros is de oraties van links minachtend en scliouderoplialend voor bijgegaan. De penningmeesters zijn echter be grijpelijk gekrenkt. Spr. vraagt 'bf men met opzet personen krenken moet Was het niet beter geweest dc zaken in het geheim te bespreken. Maai" nu is liet goed, dit alles openbaar werd. men leert nu de leden kennen, oio makkelijk critick uitoefenen op eerzame burgers Spr herinnert aan /le woorden van Christus Hij, die zonder zonden is, werpe de eerste steen op haar Spr. njociut de critick waardeloos gebazel én sluit zich bij de ingekomen 'protesten aan Moj. Ga si 11c wil kort zijn. Zij heeft gezegd. d,at f 3000 moet worden geresti tueerd. Ten deele voor niet goedgekeurde posten en ten dcelo wegens le veel ont vangen gelden Het was iels lager don f 5Ö00 mWl. f 4727.61. Spr. heeft gezegd, dat verschillende posten moesten geschrapt worden De heer L i n d e ij e r zegt over de adressen, dat ieder liet recht heeft le 3drcsseeren. Hij meent, dat niet alleen de'verwijten maar ook de financieel© toe standen van de scholen tot de adressen aanleiding gaven. Waar moet het heen, als ieder genoemae in een raadsverga dering, tegen dit gesprokene dresseert, als hij daar in critick voelt liet was te begrijpen als er alleen linksche leden i« den raad waren- De vorige maal bleek rechts niet krachtig genoeg Het werken met gemiddelde gaat "in deze met op, alleen dc school ïn de PaFLngstraal bracht f 2200 le veel in rekenjing. Spr kreeg; een week na de vorige vergadering Iiezoek van ds de Voogd, die vroeg de woorden! in te Irekken, en die dacht er met spr. wel te praten zou zijn, evenals met mcj. Gasille. Spr. zag in ds. dc Voogd een rechter commissaris, die verdachten tegenover elkaar uitspeelt Spr. bleef bij zijn stand punt ;hij hield den indruk van een jan boel, gezien de overgelegde stukkien. Men behoefde toch niet naar den pen ningmeester le gaan, zooals nu de rccht- sche heeren deden om de zaken (e be grijpen. De heer ds. De Voogd dreigde toen met een openbaar adres aan den raad; het werd politieke chantage, maar daar was spr. natuurlijk niet hang voor. De heer De Voogd zeide, dat geen der heeren van rechts in staat was de zaak te verdedigen en betreurde hij het, dat de lieer Dc Ridder absent was. Spr. heeft gezegd, alles in hel openbaar te willen bespreken Het zal in een manifest wor den uiteengezet on zoo noodig in een openbare vergadering worden behandeld. Dc adressen maken op spr. geen in druk, hij meent te moeten zeggen wat hij goed acht. De sprekers van rechts zijn nu de ridders van de droeve figuur, waar zij de vorige maaud zoo goed als alle zwegen en toch ook vier maanden gelegenheid hebben gehad de stukken te bestudceren De lieer Hoogkamer interrumpeert heftig, dat h»j de vorige maal wel gepro testeerd heeft. De heer L i n d c ij e r zfegl Rechts mag wel onvriendelijkheden zeggen, maar wordt direct kwaad als luiks wat zegt. Spr. houdt vol, dat er posten op gegeven waren die niet bewezen wer den. Een stukje pakpapier is toch geen kwitantie. De lieer IIu son zegt: het was een wettig bewijs. De heer Lindeijer zegl, dat ais de heer Eros met bijbelteksten komt, hij er op wil wijzen, aat woekeraars door Jezus uit den tempel zijn gejaagd. De heer Van Oorschot meent, dat de schoolbesturen niet op den goeden weg zijn geweest door op deze wijze te protesteeren. De raad had 31 Dcc, le beoordeelen of hel voorstel van B. en W. juist was. Toen hadden de heeren van rechts dit moeten doen, nu komt het protest le laat. De rechlsche heeresi hebben zich toen bij hel voorstel van B en \Y. neergelegd. Toen hadden zij de posten der rekeinnge® moeten verde digen. Nu is het eigenlijk mosterd na "den maaltijd. Nu schermen de heeren in de ruimte. Spr meent bijna alles uil vorige vergadering, tien Inj er uict was, voor zijn rekening te kunnen nemen Do ouderavonden bij hot openliaar on derwijs kosten hoogstens t' 6, maar bij ha', bijz. onderwijs betaalt men een orgel trapper on ook de donatio voor ho. fonds voor oud-strijders van liet bijz.'onderwijs, dan kan hel openb. onderwijs den heer KI. do Vries ook wel gaan peiisionneeren De* zuinigheid bij het openbaar onderwijs in zake do ouderavonden is scherp Ho ouders der opeuh. school betalen zelf kos ten van zaalhuur enz Do heer Harts zegt, daf. B en W. zich niet hebben bo mengen in dc blijkbare twist tusschon twee parijen I)e heer Lin deijer blijkbaar?) Als er foulen gemaal"(fc zijn door B en W. dan verzekert hij dat dit niet meer zal voorkomen He', lag niet op him weg tegen do gelaakte ui'drukjkin- gen op tc komen De heer Hoogkamer vraagt het woord voor een persoonlijk feil, ji.l. om op to komen tegen uitdrukkingen als ad vocaten van kwade zaken" en ..politieke chantagedoor den lieer Lindeijer ge bruikt, die daarmede voort gaal met m- sinuatios. De heer Fr os constateer* dat hij nog nimmer teksten heelk gébruikjt in den raad. De heer Li n do ij er maar nu toch wel. Do discussies v orden gelolen Goedgekeurd werd do verlaging van de gasprijzou. Een advies van den hoor C. Balier in zake levering van aardappelen voor de Kindervoeding werd na eenige discussie in bandon van B. on W. gestold tor af doening. Naar aanleiding van de besprekingen in dc vorige vergadering over den verkoop van grond in liet Villapark, word een rapport der commissies ren het grond- -bedrijf en dc gemeen to werken ontvangen maar verkaveling van dien grond wordt aangeraden Do heer Berger zeide, dal toch go- wonscht is de gehoelc grondpol'tiek na der te bezien. De voorz zegt, dal het rapport da teert van 25 Januari en hij niet tegen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1