Ho. 23 Vrijdag 28 Januari 1927 MIDDELBURG 170° Jaargang COURANT. £ij dit nummer behoort een Bijvoegsel. BINNENLAND. LIT DE ANT.REV. PARTIJ. N,aar liet Volk verneemt, hebben anti- revolutionnairen Dinsdag te Utreelil een vergadering gehouden, waarin de moei lijkheden zijn besproken, die zich den iPAtstcn lijd in genoemde partij hebben voorgedaan. Men hoopt een oplossing te kunnen vinden, welke de verschillende richtingen bevredigt. Hel Tweede Ka merlid prof Visscher nam aan de be sprekingen deel. DE INTREKKING VAN ART. 40 Hl./.. BESLUIT. De Ad«va i|-generaal J>ij den Hoogen ■Raad mr i'ak concludeerde heden verwerping van het door den postbeambte A. van der Wielen ingestelde cassatiebe roep tegen de door de rechtbank en het gerechtshof te Den Haag aan hem ont zegde vordering tegen den staat ingesteld wegens korting op zijn ambtenaarssalaris au de intrekking van artikel 40 van het bezoldigingsbesluit. De Advocaat-generaal achtte den staat zoowel to", korting als in- trekking bevoegd. DE GESMOKKELDE WAPENS VOOR INDIE. De gesmokkelde patronen en revol vers (aan boord van de „Merauke" te Rotterdam werden ontdekt, doordat men n£bij de ketels eenlge revolverpatronen viond, wat leidde tot een onderzoek van het Chineezen-logies. Men vermoedt dal ae wapens en patronen al een reis van Aug. tot December hebben mee gemaakt naar Indië, maai- dal de smokkelaars toen geen gelegenheid kregen de wapens naar den wal te brengen, wegens de strenge controle der politie op de sche pen in verband met, de onlusten. Op die manier zou de smokkelwaar weer te Rotterdam beland zijn Het in beslag genomene ziet er inderdaad ook naar uit dat hel al geruimen tijd ver stopt heeft gelegen Uit het vinden van de patronen bij de ketels leidt men af, dat de smokkelwaar gedurende liet grootste deel van de reis is Verborgen geweest onder in de bun kers. Naar mate de kolen opgestookt raakten en de kans op ontdekking groolcr werd, hebben de smokkelaars blijkbaar hun waar verpLaalsL van bunker lot bun ker. totdat de bunkers nagenoeg leeg wa ren en alles naar hef Chineezen-logies is 'overgebracht. Tijdens deze transporten «schijnt wel eens een patroon onopge merkt gevallen te zijn. De rivierpolitie zet het onderzoek paai de smokkelaars, die wel onder hel Chi- ueésche deel van de bemanning gezocht zullen moeten worden, met kracht voort Uit Sta ei sa Provincie, Uit Middelburg. Gistermiddag ongeveer half drie za gen eenige leerlingen der Meisjes school, dat de gordijnen voor een raam van oen woning aan hot Spuistraatje alhier ix brand stonden. Zij sneldc-n er heen gin gen. de gelukkeg niet op slot zijde deur binnen en brachten de twee -kleine, al leen thuis zijnde kinderen in veiligheid bij <Ie buren. Door het afrukkpn der gordijnen wisten zij verdere onheilen te voorkomen. Uit Zuid-Beveland. In de plaats van den heer P. C. Labrijn is benoemd lol lid van den Raad van Goes de heer M. A. Pilaar (V. Bi.) Bij Kou. besluit is met ingang van 1 April aan A A. van Gpmcrdort, ontvanger der directe belastingen en accijnzen le Tl e i n kensza nd. op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit 's-Rijksdienst. Onder voorzitterschap vdn Dr. D. Schmidt kwam de vereeniging Liefda digheid naar Vermogen te Ka pc 11c in ledenvergadering bijeen. De secretaris Keim deelde in zijn jaar verslag mede dat de vereen. 298 leden lelt. Door 51 leden werden gebruik gemaakt vfin 106 artikelen. Aangeschaft werden een gummiring en een ledikant met loc- behooreu. De verccniging bezit 109 ar tikelen. Ook nu wend f 100 uitgetrokken voor herstel en vernieuw!ug van matras sen enz Er is een nadeelig slot te boeken vsji f (114.38. oat aan zieken on herstel lenden was uitgereikt 19S L. melk en 130 eieren. Herkozen werden de aftredende be stuursleden Dr Schmidt en mevr. v. d. H$Ve. i Woensdagavond vergaderde dp vol tallige raad van 's-Gravenpolder Door Ged. Staten is vrijstelling verleend voor bet geven van onderwijs in lichanie lijke oerening aan de openib. school Op een verzoek van hot hoofd der school wordt besloten een schutting to plaatsen achter diens woning, die door rooiing van boomen totaal open on bloot komt te liggen mits de wederpartij (Geref. gem.) de helft dor kosten draagt. De heer Verhulst noemt het weggegooid geld en is legen Ingekomen een verzoek, om subsidie voor het Middelburgscli schoolmuseum. De heer Kousemaker steil voor Niets geven". Door een misverstand stemmen allen „tegen". De heer Joziasse stelt nu voor f 5 per jaar ie geven. Dit voorstel wordt mot 5 stemmen verworpen, dus geen subsidie. B. cn W. stellen voor een nieuw toren uurwerk gan te schaffen mei vier wijzer- boa-den. De firma IJsbouts te Asten lean dit leveren voor f 1080. Na eenige bezwa ren van den heer Verhulst wondt het voor stel aangenomen Ook het voorstel van B. W. om den Achterweg voortaan Raad huisstraat te noemen. De rooilijn voor de nieuw le bouwen huizen in die stj&al wordt bepaald op 3 M. buiten de straat. Vastgesteld de -verordening op do in richting en samenstelling van de commis sie van toezicht op het lager onderwijs. Bij de rondvraag vestigt de heer Schou ten dc aandacht op den liavéloozen slraat waarin het huis van liet hoofd der scliool verkeert. Hij acht verbetering hoog noo- dig. Als de heer Joziasse inlichtingen vraagt over liet feit, dat de burgemeester laatst een woon wagen-bewoner verlof gaf om rond le gaan met een lijst lot ver krijgen van een nieuw paard, uit de lieer Schouten den wensch om aan dergelijke personen lot dat doel geen permissie meer lo geven. Voor de voorzitter de vergadering sluil wijst hij er op, dal het de laatste maal fs, dat do raad in het oude raadshuis verga dert Zoo spoedig mogelijk als 't kan nog vóór 1 Fobr. zal 't nieuwe in gebruik ge nomen worden. In de Donderdagavond gehouden ver gadering der vereeniging Ziekeuzorg le Ierselce werd o.a. tot bestuurslid ge kozen de hoeren J. G. van Klinkenberg en W. üoonders. Over de weuschelijkheid en mogelijk heid tol aanschaffing van een vijfde iig- tent wordt lang gediscussieerd, hel werd tenslotte aan het bestuur overgeladen. Ui tZeeuwsch-Vlaanderen O. D. Onderhandelingen worden door de P.Z.E.M. gevoerd ter voorziening met olee- triciteit van de aan Hust grenzende buurt schap Tragel in de gemeente St Jan- steen. Uit Zeeuwseh-Vlaanderen W. D. De heer I. van Iloute benoemd lot lid van den raad dei* gemeente Oost- burg heeft zijn benoeming als zoodanig aangenomen. Thans is door de P.Z.E.M. een aan- ang gemaakt met den aanleg Van de hoogspanningsleiding tusschen Oostburg en Draaibrug. Deze zal gevoerd wor den naar een stationnetje dat opgericht wordt aan den Langenweg tegenover den Olieweg in den Isabelliapolder. Vandaar uil gaal een laagspanniugsleiding naar de werkplaatsen der stoomtram Breskens- Maldcghem en de daarbij gelegen wom,u- gen. Een afzonderlijke lijn gaal Noorde lijk langs den Olieweg Ier voorziening van eenige hofsteden Dezer aagen trokken er door de ge meente Z u id za nde drie personen, die verschillende winkels bezochten met de kennelijke bedoeling om hun ..slag" le kunnen slaan. Deze kwartjesvinders had den een Belgisch dialect. In de eerste plaats zat bij deze personen de bedoeling voor om de bedienden uil den winkel Ie krijgen, zij vroegen bijv drinken enz. Nadat do winkelier de L. van deze klan ten bezoek bad gehad wist bij mede te doelen dal hij drie pijpen vonniste (Voor verder Stad en Provincie zie men hot Bijvoegsel.) CONCESSIE VOOR Al TORUSDIENSTEN De nieuwe wet voor liet verleencn van eonce-ssies voor autobusdienslen, schrijft o.a. voor, dat aanvragen daartoe bij Getij. Staten moeten worden ingediend, waar na deze aanvragen een bij de wel bepaal den tijd ter visie moeten liggen, waar na zij, die bezwaren hebben in te bren gen legen die aanvragen, daartoe in een openbare vergadering van eeno commis- sio uit Ged. Slaton gelegenheid moet wor den verleend. Donderdagmidjdag had zulk een bijeen komst voor het eerst in Zeeland plaats en wel in verband met de aanvragen van do N. V ,,Dc Nieuwe Onderneming" en van de Stoom Irani Walcheren voor diensten van Midd/elburg over Seroos- kerkc en Oostkapelle naar Domburg en van laatslgenoemde Vennootschap ook voor een lijn Middelburg- Zoulelaude. Het college van Ged. Staten was mei uitzondering van den heer mr. Diele- man, in zijn geheel aanwezig in haar ver gaderzaal niet den waarnetnendien grif fier, den heer mr. Teilegen en enkele ambtenaren, die ook waren genoodigdl aanwezig te zijn. Na- opening werden binnengelaten de vertegenwoordigers dier belanghebbende partijen en la) v, derc belangstellenden, grootendleels aulo- iiuseigenaars, terwijl wij o.a. ook opmerk ten den secretaris vlfn de Kamer van Koophandel cn Fabrieken voor dc Zeeuw - sclic Eilanden, in verband met dfen in de vergadering van Vrijdjag j.l uitgespro ken wensch, dc kamer ook vertegenwoor digd tc djaen zijn. De bijeenkomst werd voorgezeten door den Commissaris der Koningin, dje vroeg wie der aanwezigen bezwaren had in te brengen tegen een der gevraagde conces- cies. De heer mr. II F. L an t s li e e r. voor zitter van het bestuur der Tramwegmaal- schappij, zeide bezwaar te hebben tegen de aanvrage van dc N. V. dfe Nieuwe/ Onderneming, maar wees er tevens op, dat het moeilijk is die bezwaren te noe- zonder eigen aanvrage te verdedi gen. Spr. hoopt dat de voorzitter geen bezwaar heeft, dal dil geschied)! cn vraagt toestemming voor den secretaris van hot bestuur een verweer voor te lezen. Dit verzoek wordt ingewilligd en leest de secretaris de lieer H. C. G hijsen* bedoeld verweer voor. waaraan wij ont- leenen dat werd opgemerkt, dat de stoomtram zoo geoutilleerd is, dat zij in staal is liet geheele vervoer tusschen do beginpunten Ylissinge» en Middjeilnirg eenerzijds en Domburg als eindpunt an derzijds ondjcr alle omstandigheden ge heel op te nemen. Zoo behoeft de dicnsl niet hij dooi weer fe worden stopgezet en is hel personenvervoer dus steeds gewaarborgd. Zoolang dc stoomtram dit geheele ver voer had was de exploitatie rendabel docli dit werd anders, toen de aulotrac- lie circa 40.000 reizigers per jaar wegnam Niet alleen was toen van een rendabele exploitatie geen sprake meer, maar moes ten belangrijke sommen aan belasting gelden worden geofferd, om mei behulp daarvan een onmisbare, doch met aan zienlijke tekorten werkende exploitatie in stand lo houden. Men erkent de koste lijke diensten door autolractie aan hel bliek bewezen en ook de maatschappij zelf werkte mede door autobussen 4n cxploitalie te brengen, die aan de hoog ste oïschen voldoen. Men moet het ver voer in goede banen leiden en liet mag niet ontaarden in bandeloosheid,, die een gezond voortbestaan der onderneming feitelijk onmogelijk maakl. Opheffen van de tram zou een ramp voor de geheele streek, ook voor Domburg beteêkenen en een goede en meer rechtvaardige re geling van liet verkeer moei tol stand komen. Men mag zich niet blind staren alleen op personenvervoer, ook vervoer van goederen en landbouw prodjueten is groot economisch belang Dil kan alleen de tram naar den eisch verzor gen. maar zij kan er niet alleen van be staan. De autobus doel feitelijk weinig anders dan een d,eel van hei vervoeg Domburg- Middelburg aan de stoomtram ontnemen. De aulobusdiensl neemt al leen wel verzekerd dagelijksch vervoer en kan niet als de tram! le allen tijde hol/ olie verkeer behoorlijk bedienen, anders zou hij althans bij redelijke tarieven aan overmatige kapitalisatie ten gronde moe ten gaan. Spr. legt een exemplaar over, van ..De Ingenieur'van 1 Januari j.l waarin deze kwestie naar voren wordl gebracht. De trammaatscliappij is van meening. dat niet alleen billijk, maar bovendien in hel algemeen belang is, dat haar het geheele autobusvervoer langs den Noordweg wordjt toegewezen, zón- dat een gezond voortbestaan barer on derneming weer gewaarborgd is en ge noemde nadeelen voor die tramlijn w or den .geeompcusee rel. In 19111 cn 1914 wer den reeds uitvoerige en kostbare plan nen gemaakt om hel vervoer Iang's den Noordw'og uit le breiden, maar djeze plan nen moesten blijven rusten, eerst <1 ooi- den oorlog, latei- door den ougercgelden tverkcers,toestand op dien weg. waar door bovendien dp Maatschappij noodlij dend. werd; gemaakt. Het motief, dal do N. O reeds eenige jaren vóór do trail] een autobuslijh langs den Noordweg ex ploiteerde. mag niet wegeu. Ei- kan do maatschappij geen verwijt van worden gemaakt, dat zij zich gedu rende de jaren dpr ongebreidelde en óngeregelde autobusdienslen op dien weg van inmenging onthouden heeft en deze eerst ter hand genomen heeft, nadat gebleken was, dat eeno welleiijke regeling in uitzicht was gesteld. Spr. wijst cr dan op. dat d.c'trammaat scliappijuit hoofde van haar karakter liet ecvsl voor een concessie in aanmer king komt, en zij de eenige is, die- ondpr alle omstandigheden het personen- cn goederenvervoer kan bchecrschen. Te meer waar zij anders zonder belangrijke bijdragen uit de openbare kassen niet kan blijven voortbestaan. Nog wijst spr er op, dat een voortbestaan niet alleen ge- wonschl is voor het personenvervoer, maar niet minder voor liet transport van landbouwproducten en goederen. Uil écu oogpunt van verkeerseconomie en in liet werkelijk belang van eene goede en duur zame verkeersregeling voor liet groot ste deel van Walcheren, verzoekt dc maatschappij geen vergunning le geven aan de N. V. ,,Dc Nieuwe Onderneming Namens „De Nieuwe Onderneming' sprak de lieer N. Kraak Steeman redacteur van hel orgaan van den Bond van Autobusondernemers, wonende te Hilversum. Spr. zegt dat men de tram als tram moet beschouwen en dan is het zeker jammer als die zou verdwijnen. Maar als sjireker s gegevens juist zijn, heeft de tram nimmer fortuinlijk gewerkt en alleen het eerste jaar eenig dividend! uitgekeerd. Nu is hel vervoer vermin derd zegt men dpor de autobussen, maar een tram lieefl toch ook goederenver voer en als dil achteruit is gegaan, is dal niet de schuld der autobussen, maar wellicht van vraclit-Fordjes. Er was voor de tram geen aanleiding om dp autobus te gaan beconcurreeren, zij heeft een andere route, die zij zich ind.crlijd zelf koos en daar wel een bedoeling medjci zal hebben gehad. Niets had haar weer houden de route langs den Noordweg te kiezen. Dc "tram heeft nimmer uit breiding doorgezet en toen de autobussen kwamen, niet voldoende vooruit gezien. Oostkapelle en Serooskerke liggen toch te ver weg om ook door de Irani le wor den gediend;. Men denkt nu alleen hoe men de concurrentie kan wegkrijgoir. De autobus heeft juist beide genoemde dorpen uit liun isolement verlost. De chaos is opgehouden en daar naar Iiccft de Bond juist slced(S gestreefd. De N O hoeft zulkeen geregeJdëu dienst, dat met» klokken op gelijk zet. Als moij spreekt over verkeerseconomie, dan hoort daartoe dit verkeersmiddel, dat ingebur gerd was. De tram deed op dil gebied/ Ji stap achteruit door ook een bus dienst in le stellen. Wilde zij d|it dan had zij mei de bus ook over Zoulclamle en Westtapclle kunnen gaan. nel gaal hier: tusschen twee autobusdienslen en niet tusschen trim en bus Spr. is dan ook zoo vrij te slaan tegenover de aanvrage an dc trammaatschappij. Het moge dan een teer punt zijn dat de train niet ren deert. toen de stoom kwam vroeg men ;t wal er met de ondernemers van trekschuiten en diligences moest gebeu- en. De bussen zijn nu de vervangers dor liligcnccs en als men van oudste rech ten spreekt, dan zouden zij die kunnen hebben. Of de tram zal moeien verdwij nen "lean spr. niet beoordcelen Ook is ceds over gesproken de djenfeten1 samen le laten vallen, maar volgens spr. dal ook een slap achteruil in <le ver keerseconomie. Dc lieer mr. L a n l s li e e r zegt dat zelfs in 1924 nog dividend is uitgekeerd, docli men voert een voorzichtig beheer en heeft goed reserve gemaakt en dit in effecten belegd Ten deele had «le vorige spreker gelijk dat ook «Ie vrachten ver minderd zijn en «le tram iieeft dan ook zelf reeds vrachtwagentjes Toch is er nog I1/5 zooveel inkomsten van het goe derenvervoer als voor den oorlog, Ier- wijl de opbrengst van het personenver voer aanmerkelijk lenig liep De noodtoe stand is eerst ontstaan bij invoering van} autobusdienslen cn nu moei men "subsi-1 die in de te korten vragen Blij do qpricli-1 ling van de tram waren er twee comité* die ieder, langs een anderen weg wilde cn ten slotte hebben dc Stalen uitgemaakt wie zou kunnen aanleggen, zulks o.a in j bet belang van Weslkapelle. Spr acht hot nu gelukkig dal de train niet niet een lijn over Serooskerke en Oostkapelle is uil-1 gebreid, want dan zouden <jr grootc ka pitalen verloren zijn gegaan. Ook is clec- ïrifioatie overwogen, maar dit bleek ab soluut onmogelijk- Spr. herinnert dan aan j de verschillende diensten uic beslaan hebben langs den Noordweg Toen -lo wet kwam zou de trammaatscliappij niet verantwoord zijn geweest tegenover aan deelhouders en provincie als zij ook niet een dienst had ingesteld. De lieer K r a a k Steema 11 zegt dat hel laatste betoog van den lieer Lants- hecr zijn betoog slechts versterkt heeft.. Dc tram lieefl toch een portefeuille met effecten, spr. acht dil gelukkig wan/t hij hoert helemaal geen lieke! aan dc tram 'Het gaat niet 0111 de opbrengst van het goederenvervoer, msar om iiel aantal vervoerde personen d -.ar de tarieven van de tram zijn verlaagd en nu zelfs minder zijn dan van de bussen. Daarbij mag niet vergeten worden, dat het vervoer altijd afwisselend is Door dc vele regendagen in den zomer van |9!?0 hebben zoowel de» bussen tl', de tram minder personen vervoerd. Men heeft niet le vrsgon wat de Irammnal schappij heeft willen doen. maar wal zij gedaan heeft en zij heeft de dorpen ajin w i'SSPHCSBOOl MORIAAN-BAy ook Uw merk zal zijn. _Avd_BlG6£lAAR cGBOOSEMPAAL. (Ingez. Me«L) den Noordweg nimmer geholpen. De bond heeft steeds gepropageerd de con- ccssic-verleening aan Ged Slaton loe te vertrouwen. Waar een tram of oen ge meente bussen exploiteert, rendeeren deze niet. Het is wel eigenaardig, maar psrliculiere ondernemingen scT.ijncli soe peler te zijn, Spr herhaalt dal dc tram met haar bussen over Zoulelahdc moet gaan cn de concessie \;oor den Noordweg aan de ..Nieuwe (Hidenieniing toekomt De lieer mr. La 111 s h e e r doelt mede. dat in 1921 werden vervoerd 136009. in 1922 112000 111 1923 125000 n 1921 138000. en in 1925 148000 passagier- Spr. wil echter ook vergelijken met vijf jaar eerder en noemt de cijfers van 1916 1917. 1918, en 1919 resp. 259000 212000 195000 en 173000 De effecten zijn kapitaal 011 «lal moei' goe<l> gescheiden worden gehouden van <!c expiollaticgel- xden. De heer Kraak Steeman wijst er nog op dat dan toch van 1916 (ot 1919 toen er van geen bussen sprake was hel personen/vervoer terug liep Spr be grijpt dal daarin ten «leele zit hel mili taire vervoer in de oorlogsjaren. I11 1925 wes hel personenvervoer toch weer toe genomen maar de ontvangsten waren minder door verlaging der tarieven Spr verzoekt nogmaals de N V Nieuwe On derneming de conssie te geven Tegen de aanvrage van «Ie franimaal- schsppij voor dc lijn Mi«l«lell)urgZou te- Isnde, bleek niemand bezwaar te hebben De voorst. sloot de bijeenkomst en zeide Ged Staten nader zullen beslissen GEMEENTERAAD VAN GOE!». Dondordagniiddag vergaderde de raad dezer gemeente Voorzitter de burgemeester do heer Hajcnius. Afwezig mot kennis geving de lieer van Bommel van Vloten wegens nilstedighoid Onderzocht weni de geloofsbrief van hot nieuw benoemd© lid van den raad tien heer W G Koning. Deze werd in orde bevonden, waarna de heer Koning door den secretaris werd binnen geleid. Do heer Koning legde den eed af, waarna do voorziller hem geluk wonschl© met zijne benoeming en de hoop uitsprak op een prettige samenwerking to mogen rekenen De iie-r Koning dank'te voor deze welkomswoorden van den voorzitter. Do voorzitter sprak daarna oen nieuw jaarsrede uil. De spreker herinnerde aan liet overlij den van hol raadslid den heer de Looff- en hot vertrok van den heer Vionings, en aan «Ion vooruitgang der bevolking met 97 zielon, cn stoiul uitvoerig stil hij de vrij drukke werkzaamheden van de openbare werken, in hel bijzonder bij den aanleg van bouwplan III. Door do gemeente wer den een 20-lal eenvoudige woningen ge bouwd op do voormalige Scliullorsweide. Bovendien worden nog voltooid 35 nieuwe woonhuizen, terwijl juj T o-nde van't jaar nog 52 in aanbouw waren, waaronder 30 voor do Rouwvor-eniging ..Nieuw Goes". Nog sle<ïds blijft behoefte aan woningen boslaan. Nog twee belangrijke beslissingen war den vermeld .n.l. die lot financieel© me dewerking aan de verdere ro lanr.il o van «lo Groote Kerk en lot oprichting van oen gemeentelijk slachthuis. Aangeroerd word de werkverschaffing in do eerste drie maanden. Do gasfabriek word uitgebreid; hot gasverbruik bedroog 1.664.968 kjub. M zijnde 86.256 meer dan in liet vooraf gaande jaar. Mel belrekkjng lot do ©lertrifica'.ie kon den nog geen bepaalde besluiten genomen worden. Voorzeker zal gaarne a! hel mo-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1