Donderdag 27 Januari 1927 Aspirin No. 22 170° Jaargang WDDELBURGSGHE COURANT, Bij dit nummer behoort eea By>oegsel. BINNENLAND. DE SPOORWEG DIRECTIE OVER I1ET ONGEVAL RIJ DE VINK. De directie der Ned. Spoorwegen heeft, nu üet rapport der Commissie- Kraus gepubliceerd is, een verklaring siian de pers (cl- w. z. aan de "groote bladen) gezonden. Daarvan komt de strekking het duide lijkste uit in de volgende zinsneden. „Onaoodig te zeggen, dat tegen her haling zal worden gewalaikt. Maar, naar onze overtuiging, even on- noodig om uit pit eene geval, wanneer het ontdaan is van zucht naar sensati- oneele berichten, en ontdaan is van een weinig verheffende vakvereenigingspoli- tiek, ingegeven door de ijdele hoop op aanstelling van méér personeel en op meer inmenging der vakve ree ni ging dan wij voor het bcarijf noodig achten, de conclusie te trekken, dat er' aanleidiqg is lot ongerustheid voor de veiligheid op de Nederliandsche Spoorwegen. Zou men ons nu de vraag stellen ,,Maar kunt gij nu zekerheid geven, dat geen ongevallen meer zullen Voor komen0" dan is ons antwoord. Neen, dat kunnen wij niet. In een spoorwegbedrijf, ook al is het personeel, als in hel onze, in het algemeen van hoog tot laag voor zijn taak ten volle berekend en al wordt zoowel de weg als het rollend materieel zoo góed mogelijk verzorgd, blijft een risico over. Voorkomen, dat ooit een wielband springt als bij Zoetermeer ge schiedde. of een trein ontspoort ^ls een gevolg van fouten, begaan door personeel zooflls te Haarlem en Leiden 'gebeurde, wij kunnen het niet. Maar zekerheid ge ven, dat door ons niets wordt Verzuimd om het bedoelde risico tot een minimum terug te brengen, dat kunnen wij wel en doen wij hierbij ten overvloede nog eens qadrukkelijk." Ten opzichte nfn het gfeval'-Leith wordt als diens verzuim genoemd dat hij, trots de z.i. lichtvaardige wijze van Wer ken. die gevolgd werd, in den tijd van 12 Augustus tot 1 September, toen hij zijn onmiddellijken chef verving, niet op het baanvak tusscnen Schiedam en de Vink is lannkvezig geweest en dat liïj, geen of onvoldoende gehoor vindende bij zijn meerderen, toen hij het gevaar meldde, zich niet heeft gericiit tot de directie. Uit hel gebeurde was een verhouding Vam Leith tot zijn chef en tot zijn onder geschikten geboren, die het blijven voor hem te Rotterdam onmogelijk maakte Toen is gezocht naar een andere standplaats voor Leith Die te vinden was niet gemakkelijk. Leith is een bekwaam en ijverig ambtenaar, maar uiterst moei. lijk in don omgang. In den loop der jaren hebben meermalen moeiten met onderge schikten geleid tot zijn verplaatsing. Geen der ingenieurs van den weg was ver lengend naar Lcilh's komst op zijn sectie en wij hebben toen besloten hem in g'e- heel dezelfde omstandigheden, wat titel, rang en salaris betreft als waarin hij te Rotterdam werkte, te plaatsen in de Bo- venbouwwerkplaats te Utrecht en hem te befasten met werkzaamheden van niet minderen aard en die tot nu Toe worden verricht door een der daar geplaatste ingenieurs Sinsdien heeft Leith, geheel op eigen initiatief, zich laten keuren en is 'Hij ia f gekeurd. Naar aanleiding van deze verklaring heeft de neer Leith gemeld dat hij tot zijn leedwezen niet in het openbaar kan antwoorden, omdat hij ten deze gebonden is aan het Reglement cijenstvoorwaardcn, doch dat het in zijn voornemen ligt, bij de directie een breedvoerig© verdedi ging in te zenden mei het verzoek die te mogen publiceereu. Uit Stad an Provincie, Uit Middelburg. Bij de j.l. göhouden jaarvergadering der afdeeling Walcheren der Ncd. Reisver- eeniging werden in het bestuur gekozen de heeren C. C. Mantz uit Middelburg en A. A. Noest uit Vlissingen Tot a fgovaardigde ter ialgemcene Ver gadering te Leeuwarden is gekozen de heer M. Geelhoed uit Vlissingen, die le vens candidiaat is gesteld voor het hoofd bestuur. Vrijdag a.s. z»l <}oor do kiantkjtossen- vereen. „Het Molen wiekje" Ie Westkapel- le in do „SI. Joris" te Middelburg van 's mam. 3—5 uur een demonstratie ge geven worden in het kantklossen van al leen zuiver Wostkappolsch werk. Deze de monstralie gaat uit van de vereen, van Huisvrouwen alhier. Uit Walcheren. Woensdagmiddag j.l. werden le S t. Laurens door de Meisjesvereeniging „Dient elkander door de Liefde" 67 W©e- dingstukken ter bezichtiging gesteld. Veüte belangstellenden maakten hiervan een danKbaar gebruik, waarna de kleeding- slukken verdeeld werden onder 24 huis geziunen. Uit Zuid-Beveland. Na de rede van den hoer J. Pilaar bij de opening van het nieuwe zieken huis van het Gasthuis te Goes, werd nog het woord gevoerd door den Commissaris der Koningin, jhr. mr. Quarles van Uf- ford, die Goes aangewezen achtte als centrum voor ziekenhuisverpleging. Hem was verzekerd, dat daar een tweetal ziekenhuizen wel levensvatbaarlijeid heb ben, en hij juichte het toe, dat op som- talige punten aanvankelijk samenwerking is verkregen. De heer Hulshof Poll, inspecteur van de Volksgezondheid, verklaarde overtuigd te zijn, dat dit ziekenhuis kan worden een centraal punt voor geheel Zeeland, vooral 'ornaat hier een goede barak voor besmettelijke ziekten niet ontbreekt, evenmin als een ontsmettingsoven. Voorts voerde nog het woord de burge meester van Goes; dr. Hondelink van Krabbendijke als voorzitter van de aTd. N. en Z. Beveland der N. Mij. t bev. der Geneeskunst; dr. v. d. Bijl uil Arnemui- den als voorzitter van de afd. Walche ren; de heer v. d. Wart als regent, die namens regenten den voorzitter een al bum met afbeeldingen van het ziekenhuis aanbood; de architect, de lieer Rothui zen; de heer v. d. Bout namens hel B. Armbestuur, èu de heer Ballegooyen *lc Jong als voorzitter der afd. van het Ned. Roode Kruis. Dinsdagavond werd een spoed- eischende vergadering gehoudpn van ó&n gemeenteraad van Kr u i n i n ge n ter be noeming en beëediging van den waarne- menden secretaris, den heer J. Blok, omdat de burgemeester djoor ziekte ge noodzaakt is het bed te houdjen. Voorzitter is de heer J. Koktensc, le wethouder. Ingekomen was een verzoek van den heer Cohen c.s. uit'Utrecht om conces sie In deze gemeente tot de levering van radio aan particulieren. Dit verzoek wordt aangehouden lot een volgende Ver gadering. De neutrale en de Christelijke kmdarbei- dorshond verzoekt middelen le beramen ter bestrijding van de werkeloosheid In handen van B. en W. gesteld om advies. Een verzoek van de Postduivenvereen. van Hfyisweert lot intrekking van de ver ordening om de duiven van 15 Maart tot 1 ^SMei op [e houden zal worden aangehou den op voorstel van den heer Visscher tot bij de behandeling tot wijziging van do politieverordening. Een verzoek van het kerkbestuur en in den kerkeraad der Nod. Ilerv. lcérk zal worden aangehouden lot de vergadering van 26 Jan., waarin hel l ehande'd wordt Bij de rondvraag vesligt de heer Fran coijs do aandacht op de gevaren, die do spelende kinderen in de omgeving van de school bedreigen d,oor liet veelvuldig verkeer met auto's aldaar. Hij wil B. en W. er op wijzen met het oog op die ge varen, de speelplaats tegenover do Geref kerk en die aan do andere zijde van de straat gelegen van een afheining le voor zien. Onder voorzitterschap Van den heer Kostense werd Woensdagavond Krui ningen een vergadering Van den gemeenteraad gehouden na afloop van do voorgenomen Verkooping van de oude be waarschool on openbare school. Behoudens de goedkeuring van Ged Stalen werd de verkoop van do oude be waarschool voor f 2640 aan den lieer St Gok gegund. Evenzoo werd na Iflngdurigo discussio de verkoop van de afbraak der openbare school gegund aan A Brugge- man voor 1110. Beslolen werd de aangebrachte wijziging in het verbouwingsplan van het restant oude openbare school goed le keuren tot genoegdoening van hot kerkbestuur. Vervolgens werden do leden en voorzit ters van de slomburenux in het le, 2e en 3e slemdistrict on van 'het hoofdstem bureau. Bij do rondvraag werd do voorziening gevraagd van den desolalen toestand van den weg in Welhoek en van het terrein achter hél oude hewaarschoolgebouw Uit Schouwen en Duiveland. Een dezer dagen kwam de arbeider v. d. L). te D u i v e n d ij k e tot Idc ontdek king, dat uit een kabinet, slaande in de kamer zijner woning, een bankbiljet van f 40 was ontvreemd. De politie stelt een ouderzoek in. o ÜitZeeuwsch-Vlaanderen O. D. In de Dinsdag te Axel gehouden raadsvergadering werd de gebruikelijke i Nieuwjaarsweusch uilgesproken dooi den Burgemeester, en beantwoord dooi den heer Baerl, als oudste lid. Naar aanleiding van een conferentie voor een corfimissie uil den Raad mei den Minister van Binnenlajidsche"'.gaken, aangaande Jiet door Ged. Staten afge- ■czen aceoord, dat de gemeente ha'd met de P. Z. E. M1., ten (einde d© geheel^ gemeente (kom en buitenwijken te elcc- trificeeren) was een schrijven van den Minister ingekomen dat hij geen aanlei ding vond daar in te grijpen. De heer t Gildfi had dal verwacht, doch vroeg of er nu niets aan le doen wss, om ook dat gedeelte, dat nog van clectrisch licht versloken is, terwijl an dere wijken gas en electrisch beide krij gen, ook aan stroom te helpen. Hierna ontstond een discussie waarbij de 'ge- hcele zaak weer eens werd opgehaald Sn begin af, werpend de schuld afwis selend op den R,sad, de P. Z. E. M. en Ged. Stalen. Ten slolte deelde de voor zitter mede, dat de P Z. E. Ml., als er voldoende animo is, ook de wijk Kijkuit, enz wel san wil sluiten. De heer Koster meende, dat zulks al gebeurd was, als niet de P. Z. E. M. te veelteistehend wss en geen f 5 per Hectare garantie vroeg Onder de ingekomen stukken behoorde ook nog een verdaging van de goed keuring der begroeting en een schrijven van Ged. Staten, dat de Minister geen ter men vond om le voldoen aan bet ver zoek van den Raad, n.l. om ten behoeve dezer gemeente een afwijkende regeling te treffen aangaande de salarieering van Burgemeester, secretaris en ontvanger. Een djftal leden drukten daarover hun spijt uit, daar ze die salarieering te hoog von den, o3k in verband met de nog steeds gedrukte tijdsomstandigheden De heer Dielemsn meende zelfs, 'dat het vvenschelijk was, nu de Raad on- ach tig is, die zaak le bespreken in de kiesvereenigingeu om daarmede met de candidatuur rekening le houden. De heer v,sn "Dixhoorn zeklc, dat het aansturen op bezuiniging van hoogcr band niets beteekent, als men van boven af niet begint met bezuinigen. De groote salarissen moeten minder worden. En als men in den Haag bezuinigt, dan is het op verkeerswegen, zoobis de onbewaakte overwegen, tengevolge waarvan nu inen- sckelijkc slachtoffers vallen. De hoer Oggel stelde een motie \oor. die met algemeene stemmen werd aan- aenomen en luidt als vo^t ,,De Raad der gemeente Axel in zijne vergadering van 27 Januari bijeen, kennis nemend van den ïnho'id van liet schrijven van *ied Stalen van Zeeland, no 167, 3c a'fd in zal<e "jaar wedden, betreurt hel. «lal a3n zijn ver zoek geen gevolg fs gegeven, waardoor het aan den gemeenteraad belet wordt om den weg <ler zoo nooSige bezuiniging te betreden; besluit hiervan kcnn5s le geven aan II M. de Koningin, en aan Ged. Staten van Zeeland, en gaa't over lot de orde van den dag". Aan den polder Beooslen- en Bc- wesjgnblij was^eiraagd -oni verbetering van den westelijken zijweg van den Kin derdijk naai- Drieschouwcn, doch hel Be stuur antwoordde, dat de oorzaak zit in de graafwerken van de P. Z. E. M die den weg niet voldoende hersteld heeft Zonder meer medewerking van de ge meente zal zij den weg als polderweg on derhouden. De voorzitter wijst erop, dat er vol doende medewerking is. Eenerzijds wordl gesproken* over bespreking /nel het jiol- derbestuur, anderzijds wenseht men te wachten op de plannen van de verkcers- commissie dezer gemeelde. Het best acht men een goeden broeden weg, daar o zeer druk verkeer op is Ingediend was het jaarverslag dei- Commissie tot wering van schoolverzuim cn proces-verbaal van kas-opname Tot ambtenaar van den Burg Stand r.-Crd Dcnoemd de beer ,T A de Smicll klerk tel- sccrètarie. Aan de eigenares van een onbewoon baar verklaarde woning werd voor het laatst een eisch lot onlruiming dier woning uitgesteld tot 1 Juli 1927. De maximum-sneiheid voor motored, enz. zal voortaan ook le Spui 20 K Mj bedragen. «p een aares van de Vereen. ..School museum" le Middelburg om subsidie werd afwijzend beschikt, evenals op een verzoek onu f 1200 subsidie door de auto- busonderneming le Terneuzen. die tot 'heden f 100 kreeg van deze gemeente. .Gunslig werd beschikt op oen aan vraag om tegemoetkoming in de verple- gingskostcn van D de Ruijter die thans patiënt is van ..Vrederust" te Bërgeii pp Zoom. Besloten werd tot rioleering van een nieuw strafengedecl'lc. waarvan de kosten werden geraamd op| f 1180. Voor pi m' f 700 zal aan stuk grond van 600 vierk meter worden aangekocht, tot Uit breiding van het terrein der gasfabriek. Uitvoerig word behandeld een aan vraag van de Commissie tot werkver ruiming in Zeeuwsch-Vlaanderen, tot deelname in de stichting van een vlas- onderueming, ten einde te voorzien in de werkloosheid. Een beslissing J^grd nog niet genomen, aangezien men'eerst nadere uileenzelling en becijfering af wacht, waaruit do levensvatbaarheid zou kunnen blijken. KERKNIEUWS. De heer Z. B. Goedhart, benoemd tot ouderling bij do Geref. Kerk te O u d- Vossemeer, zou voor die benoeming hebben bedankt. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Uitvoering Zangvereeniging „11 o sa n na." Gisteravond had onder leiding van den heer Jan Kuiler in de Concert- en Ge hoorzaal alhier de aangekondigde uit voering plaats der Middelburgscho zang- ver eeniging „Hosanna". De uitvoering werd geopend met een solemneel „choral" van. Bach, in memo- riain ds H. Jonker, in leven eere-voorzit- r van „Hosanna Daarna volgde „Harpa" van W. de Haan, een groote, veol-vergende ballade voor koor, soli en orkpst. Hoewel hgt ons reeds te voren bekend was. dat noch het orkest, npcli het kioor (eenige tenoren ontbraken) wegens ziekte voltallig zijn konden, mogen wij toch niet nalaten erop te wijzen, dal. vooral het koor, zeer zwakke momenten toonde, zoodat wij tenslotte ons zelve onwillle- keurig de vraag hebben gesteld heeft „Hosauna" met „Harpa" van de Haan niet té hoog gegrepen? Want „Harpa" werd slechts fragmentarisch goed gezon gen. Herhaaldelijk na oogenblil<,keii van waarlijk /zuivere vertolking namen wij een jammerlijke inzinking waar en omgekeerd Dat is immers niet genoeg? Menigmaal ook hinden-lijk, was de s- uilspraak in woorden als „Spule „Sm- eu", „sehlage", enz. De soli in „Harpawerden vertolkt door mevr F. van NoortKt iter, mevr. E. HendrikseVersloot en dr II. van der Kamp Hoe hebben wij genoten van den alt solo door mevr F van NoorlKuiler Do zangeres heeft een warm en diep ge luid, dal den hoorder slfeelend en tegelijk toch fel vasthoudt. Do sopraan-soli waren voor rekening van mevr. E. IlendrikscheVersloot, di<> zich, het spreekt vanzelf, meesterlijk van haar taak wist le 'kwijlen Te luisteren naar liaar pure dauw-heldere slem was het doorleven van een onverwacht lot blijheid ontroeren** geiuk Diep heeft ons getroffen het duo tus- sclieu mevr Hendrikse—Versloot en den heer Van der Kamp (bas). Prachtig te noemen was de bas-inzet Tod sinkt der Golt auï dein flammenden Grond Na <ie pauze zong mevr Hendrikse Versloot een viertal liedereu van Schu mann en Schubert, uitstekend begeleid door den heer Jan Kuiler. Nog slechts zelden hoorden wij SchubeiTs Lil au ei" zoo schoon en zoo aaudoeulijk verlolk/en Tot slot werd gezongen „pe Profundis" van J. C. Cleuver. Wederom trad bier mevr. Hendrikse—-Versloot als solisten op en wederom mochten wij haar kostbaar stem timbre bewonderen Do koren -blek,en thans heel mooi van klank en toon en tevens dikwijls heel zui- zer van nuancecring Er werd thans ge zongen in volmaak Ie samenwerking met hel orkest Ook de riool-solo (mevr. Brandt—Bek^- ker) voldeed uitstekend. Do dames merv E HenÖrikse—Versloot cn mevr. F. van Noort—Kuiler ontvingen beide een bloemenhulde. ONDERWIJS. Met de Staatscrt. van 26 Januari zijn verzonden afdrukken van de statu ten betreffende het Schoolmuseum le Middeibui-g. gevestigd alhier. Bevorderd aan de Universiteit te Amsterdam lol arts, de heer J. E. A. M. Dierick, geb. te Koewacht. Drie "j aAa r 1 ij k s c h e afrekening met de bjjzondcre scholen Bij den gemeenteraad van Vlissin gen zijn oen tweetal adressen ingekomen in verband met de behandeling van de driejaar]ijksehe afrekening met de bij zondere scholen in de vergadering van 31 December j.l Het bestuur der Vereeniging tot Be vordering van Christelijk Onderwijs le Vlissingen wijst er o a op de uitdrukking „en óok de uitgaven Ier verzekering van den goeden gang van het onderwijs" tot verschil vsn opvatting bij gemeentebe sturen en schoolbesturen aanleiding (doei zich weer gelden! f Wij wachten echter niet, tot- jp dat de ziekte uitbreekt, maar wapenen ons, om het eerste het |l l beste verschijnsel te bestrijden; p dat moet ons wachtwoord zijn. p Onze helper daarbij zijn de j| 1 tabletten ;j Devanoudsbekende Aspirin- p tabletten voorkomen en genezen hoofdpijn en verkoudheden; gf bij rechttijdig gebruik verhin- 0 f deren zij het uitbreken van griep. Men eische steeds de origi- p neele verpakking met oranje g| band en het Bayerkruis. (Ingaz. Med.) moest geven. Fe inkeping van deskundi gen vragen ging niet. liet bestuur be greep, dat het gemeentebestuur niet met alles accoord zou gaan, maar dan zijn de Ged. Stalen en de Kroon er om te beslissen. De Raad had zich dan ook kunnen bepalen tol liet aannemen, even tueel amendeeren van liet voorstel be treffende de afrekening Het bestuur be strijdt dan enkele gemaakte opmerkingen met cijfers en wijst er op. dat het za kelijke verschil door enkele leden \an den raad behandeld is op een onwaardige en weinig zakelijke wijze Ten onrechte zijn de niet aanwezige schoolbesturen in lange- felle redevoeringen beschuldigd slordigheid, inhaligheid,, en kwa de praktijken. Het bestuur protesteert er tegen dat de indruk gewekt is. dat het bijzonder onderwijs maar met 'geld gooit, terwijl het openbare kort gehouden wordt zooals mej. Gasille deed Ook protesteert hel bestuur legen de rede van clon heer Lindeijer. die de administratie der Pro- tcstantsch-Christelijke scholen een groote janboel noemde, zonder die administra tie, die n.b. door een accountant wordt onderzocht en accoord bevonden, ooit in haar geheel onder zijn oogen te "hebben gehad Het bestuur meent tegen deze blaam te moeten proleslecren en stelt er prijs op te verklaren, dat het den penning meester zeer aa tik haar is voor zijn trouwen, accuraten, tijdroovenden en be- langoloozen arbeid. Ook het bestuur der Vereenigirtg voor Clir. U L. O. heeft 'een adres gezonjden om le protesteeren togen het wekken van den indruk dal hol bestuur oj» roekelooze wijze, met ae fc Zijner beschikking.gestel de gelden gehandeld heeft. Men kan over de posten hij de eerste loenrtssjn'g getier nieuwe wet verschil van gevoelen hebben, en daarover zal dan ook in hoogsle instanlie een beslissing wordeu uitgelokt. Het bestuur komt op legen de onjuiste voorstelling fits zou hel een uit- giave voor schalen en glaswerk voor re kening der gemeente hebben gebracht. Er bljjkt alleen oen uitgaaf van f 3.25 voor een ouderavond te zijn uitgegeven. Waar volgons de wel een bijzondere, school voor de exploits!ie over niet meer lean beschikken dan_do gemiddelde uit gaven der openbare school ter plaatse, kan de hijz. school nooit duurder zijnl eq hsd deze school Volgens het bestuur inog f 193 72 meer kunnen uitgeven ook alware de nu in lolanl geschrapte f 739 28 toegestaan, In plaats van een roekeloos, is hier dus ecu zeer zuinig beheer, vol gens het bestuur. LANDBOUW De Tuinbouwverceniging K a pe 1 le en Omgeving hield een druk bezocht© (jaarvergadering. De voorzitter, do heer H. Evorsdijk. hoopte in zijn openings-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1