Maandag 24 Januari 1927 KWATTANV DatsKWATTA No. 19 170° Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. BINNENLAND. HET VERDRAG MET BELGIË. Adressen tot niet-aanvaarding van het verdrag zijn aan de Eerste Kamer gezon den door de Kamer van Koophandel en Fabrie ken to Dordrecht; den Bond van Patroons-goederenver voerders te iand, te Rotterdam. Het door een daartoe gevormd „Na tionaal Studenlencomité" uitgeschreven referendum onder de studenten om zich uit te spreken over het verdrag met België heeft tengevolge gehad, dat van de 4502 ingekomen antwoorden waren: 69 blanco, 187 vóór het verdrag en 4246 GEDENKTEEKEN JULIANA VAN STOLBERG. Door den secretaris-penningmeester van het Prov. Comité zijn alsnog van de navolgende gemeenten de daarbij ver melde bijdragen ontvangenBiervliet f 7.64, Heinkenszand f 22 23, Middel burg f 226.20, Ossenisse f 10, Ovezand f 10, Scherpenisse f 11.40, Sluis "f 13.75, en Waarde f 5. Door de deskundige jurs- is uitge maakt, dat het ontwerp van den heer B. A. M. Ingen—IIousz1, die samenwerkt met den architect, den heer Ir. De Roo senburg, bel meest voldoet aan de voor waarden, door het Nationaal Comité ge steld. De ontwerpen "zijn gratis te be zichtigen in de Kon. Kunstzaal Kleij- kamp. Oude Scheveningsclie weg 17, te "s Gravenfiage, van 24 lot 29 Januari van 10 tot 4 uur en Zondag 30 Januari van 2 tot 3 uur. DE R.-K. VOIKSPARTIJ. De afd. Tilburg van de H, K Volkspar tij heeft naar aanleiding der pogingen tot wederaansluiling hij de R.K. Stads partij een motie aangenomen, waarin oa. wordt uitgesproken: dat de persoonlijke bestrijding- <lie- a«uM«lttng zeer- -bemoei lijkt; en dat het oogonblik to>'. samensmel ting ongeschikt en zeer ontijdig is wegens do tegenwoordige politieke ver houdingen; en waarin zij vertrouwen uit spreekt in haar vertegenwoordiger mr. P. M. Arts. NEDERL. KINDEREN UIT DUITSCH- LAND. Zaterdag zijn te Katwijk aan Zee weder om 32 Nedorlandscho kinderen uit Duit land aangekomen. Deze kinderen, uitNe- derlaiudsche arbeidersgezinnen te Dussel- dorp afkomstig, zijn allen sterk onder voed. Door de zorgen van hot Nederkuid- sche Roode Kruis worden zij gedurende 6 weken in het kindertehuis te Katwijk aan Zee ondergebracht, om dan weer plaats te maken voor een nieuwe, zoo mogelijk nog groolere groep van kinderen. Do kinderen hebben gebrek aan de aller noodzakelijkste kleeding; zonder uilzonde ring bestond de onderkleeding slechts uit één hemd. De hulp door het Roode Kruis ver leend, kan zich nog slechts over een honderdtal kinderen uitstrekken; de honderden, voor wie hulp even noodig is, kunnen nog niet geholpen «orden Het antwoord was in strekking juist. Tract a ten in strijd met de gelden dp Grondwet mogen niet gesloten worden, en, de thans vereisclite goedkeuring van alle tractaten door de Staten-GeneraaL moet waarborg geven, dat geen tractaten die in strijd met de Grondwet zijn, hel tot ratificatie zullen brongen. Mocht de re geering al bij de sluiting van het tractaat zich hebben vergaloppeerd eif-^een of ander Grondwetsartikel uit het zicht heb ben verloren, het oog der Kamer zal' de fout weten te ontdekken, en de goed,- keuring va tl het tractaat weigeren. Deze, volgens ons, volkomen juiste leer, wordt verdedigd door~de Regee ring, waarvan jhr. van Karnebcek deel uitmaakte. De wet tot wijziging van de Grondwet, die verandering heeft aange bracht in arf. 59, gaf vervolgens uitj- drukking aan de leer, en is mede ond,er- teekend door jhr. van Karnebeek. Ih het Nederlandsch-Belgische tractaat komt een belangrijk voorschrift voor, dat vierkant indruischt tegen art. 191 dei' Grondwet, waarin wordt bepaald, dpt „de Koning het oppertoezicht heeft over alles wat den waterstaat betref, zonder onder scheid of de kosten daarvan worden be taald uit 's Rijks kas of op andere wijze gevonden." Het artikel schijnt wel voor het geval, dat ons bezighoudt, geschre ven. De strijd met de Grondwet is niet te miskennen. De vraag rijst nu echter: Hoe heeft de minister van buitonliandsche zaken, die zelf in hel licht stelde, dat „ti-ac-. taten, welke met de bepalingen van de geldende Grondwet zouden strijden, niet gesloten mogen worden," niettemin tot sluiting van het Nederlandsch-Belgisohe tractaat kunnen overgaan? Een oogenblik van afdwaling zal den minister niet euvel worden geduid. Hij kan bij de opstelling van het verdrag een gedeelte van de Grondwet, waarmee hij niet dagelijks te doen heeft, uit zijn gedachte hebben verloren. Doch op het oogenblik is de fout aangewezen. En nu komt dus deze andere vraag naar voren: hoe kan de minister het tractaat nog verder verdedigen? Hoe kan d/e Eerste. Kamer, die naar de opvatting van de aiisier van Karnebeek zelf afkomstig, wachter over de Grondwet heeft te zijn, anneer haar een tractaat ter goedkeu ring wordt voorgelegd, hoe kan die Eerste Kamer zonder grondwetsher ziening het tractaat goedkeuren en liet laatste staketsel op den weg tol ratifi catie van het tractaat wegnemen? Ziedaar twee nieuwe vragen, die wij aan de aandacht der Eerste Kumerledpu loihderwerpen. UIT DE PERS. ïïet verdrag metBel- gi.en de Grondwet. De N. R. Crt. schrijft: Bij de jongste Grondwetsherziening rees de vraag, hoe Grondwet en het van de Grondwet afwijkende tractaat ten aan zien van elkaar stonden. In het voor- loopig verslag van .liet afdeelingsonder- zoele der voorstellen tot Grondwetswij ziging werd, onder het hoofd „Buiten- landsche betrekkingen (verdragen)", het volgende gelezen: „Eenige leden merkten op, dal niet! geregeld is de totstandkoming en dp rechtskracht van tractaten, die met be palingen van do Grondwet in strijd zijn. Volgens deze leden bohooren dergelijke tractaten, als zijnde de belichaming van hét inLcrnationalc vecht, den voorrang te hebben boven de bepalingen van de Grondwet. Zij vroegen echter, of hel dan niet gewenscht zou zijn voor de goed keuring van dergelijke tractaten de ver sterkte meerderheid te eisclien, die voor een Grondwetsherziening noodig is. An dere leden waren van oordeel, d,at voor Zoodanige tractaten zonder Grondwets wijziging geen plaats is." (Bijl. 1920—21. no. 451. 15.) In haar antwoord sloot de Regeering zicli bij de laatstgenoemde leden aan: „De Regeering sluit zich aan bij het gevoelen, dat tractaten. welke mei de bepalingen van de geldende Grond;wet zonden strijden, niet gesloten mogen wor den zonder Grondwetsherziening." Elsctro-Bioscoop - Markt Tot an met Donderdagavond hetgrootsche Cinennitograpliicohe schouwspel MICHAEL STRQGQFF (DE KOKRIEK V&N DEN CZAAU. ken Wereld succes. (lngez. Mea.) Uit Stad en Provincie. Do uitslag van hel referendum voor de Statenverkiezing 1927, vanwege den Vrijz. Dem. Bond, federatie Zeeland, is dal in alle kringen candkiaa- worden gestelo Jac. "Welleman, Krabbendijke (aflr.); mr. J. Adriaanse, Ooslkapello, (aflr.); mevr. Bei-gsina—Bergsma, Zoulolande, (jaiflr.); N. v. Gelderen, Middelburg; A. Slaverman, Vlissingen; C Ouwehmul, Vlissingon; W. H. Ittmann, Brouwershaven; mevr. vt d. Broecke-Do Man, AardeniburgM. J.IIarls. Vlissingen; P. J. Blaas, Tholen.: Gt A Iluvers, Tholen; J J. Bootsgezel, Bres- - lténS; J Hage, Ierseke; C. Hoogevland, O uwer kerkW. Kik, ZierikjzeoJ. v'. ,d. Meuleu Bosma, Goes; J. Ossewaarde, Ier seke; B. de Jonge, Kapello on W Ka- •elso, Schore. Uit Middelburg. Zooals uit een advertentie in dit nummer blijkt is de demonstratie over kantindustrie uitgaande vaiu de vereeniging van Huisvrouwen wegens ziekte uitgesteld tot Vrijdag 28 Januuri a s. Heden viert hot echtpaar Kortekaas in de Pijpstraat alhier zijn gouden brui loft. De buurt was door vlaggen in feeste lijk aanzien gebracht, lenvijl de omwo nenden en vele' anderen zorgden dat deze dag een onvergetelijke werd. Er was heel wat publiek aanwezig, toen Zaterdagmiddag op hel Molenwater alhier de aangekondigde demonstratie met de snelblusschers „Jumbo" plaats had. Tot tweemaal toe werd een -stapel ledige kisten, waarin houtkrullen waren gedaan, terwijl alles met benzine bespo ten werd, in brand gestoken. Een tweetal apparaten bluschlèn de branden in zeer korten tijd. Zaterdagmiddag werd alhier op straat aangehouden een man, die in het bezit was van een aantal paaltjes, door hem weggenomen bij de iheuw geplante boomen aan den Kleverskerkschen weg. Onder verzet werd de aangehoudene naar het politiebureau overgebracht. Uit Vlissingen. Burg. en Weth. van Vlissingen stellen voor overeenkomstig het desbe treffende verzoek aan de N.Y Stoomtram „Walcheren" in haai- te kort over 1925 een bijdrage te verleeneu van T 440. Zij wijzen er op, dat van 1906 ot en met '25 f 1000 per jaar werd gesubsideerd. Voor 1926 werd aanvankelijk geraamid f 665, doch in April van dat jaar werd hel! verhoogd tot f 1000. In him desbetref fende voorstel werd door Ben W. de verwachting uitgesproken, dat yoor vol gende jaren de subsidie lager zou kun nen zijn dan de aanvankelijke raming ad f 665. Vandaar dat ook op de bcgrootinjg voor 1927 dit beorag werd uitgetrokken In de vergadering van tien raad van 29 Oct. j.l. werd besloten hel voorstel tot het aan den Kunstkring „Het Zuiden'1* verhuren voor 3 jaar van het badpavil joen tegen een vergoeding pap; f 500 per jaar, aan tc houden eu in handen te Stel len van de Commissie voor liet'Badbe- drijf om sdvies. Deze commissie, wellce deze aangelegenheid heeft behandeld, geeft nu in overweging het paviljoen in tweeën te splitsen, vvaarloe zullen moe ten worden aangebracht een schot en, een paar lichtramen. De kosten van dólt werk- worden geraamd op' 1' 'G'00. Na deze split sing, zou een gedeelte kosteloos ^aan den Kunstkring in gebruik kunnen -worden' ge geven en het andere gedeelte voor de seizoenen 1927, 1928 en 1929 openhaar verpacht. Burg. en Weth. slellen voor dien overeenkomstig le besluiten Burg. en Weth. stellen overeenkomstig het verzoek va tl en de gevoerde onder handelingen met de Wonkugbouwvereeni- ging „Goed Wonen" voor van die ver een gedeelte van den door haar aange- koehlen grond bestemd voor aanleg van 'de Sottegemstraat ter grootte van 387 vierk meter en hel middengedeelte der Bonedijkslr3at, waarop thans plantsoen is aangelegd, ter grootte van 700 vierk meter, alles tegert f 1 per Vierk meier, welk bedrag ook bij aankoop door de vereeniging is bebaid. En bovendien aan de vereeniging terug te betalen de helft der kosten van rioleeritig en bestraling van liet eerst bedoelde perceel, resp. 'groot f 400 én f 900, alles ten laste van hel Grondbedrijf. Door de voel bal combi natie „Vlissingen" is verzocht een twee tal perccelen grond gelegen naast «liet thans door naar van de gemeente ge huurde voetbalterrein aan den Koude- kerschen weg weer uit de pacht te nemen, deze voor voelballerrein .geschikt tc maken en daarna aan haar te ver huren. Zij doet dit verzoek, omdat het tegenwoordige terrein niet jnecr kan de cischen voldoet, welke aan een behoor lijk voetbal terrein gesteld mogen worden. Bedoelde perccelen zijn rësp. verpacht aan T. Mes en J Wieiemaker Voolr 1' .1'45 ren f 120 per jaar. Adressanjte is bereid voor hel tegenwoordige terrein en beide bedoelde perccelen f 700 per jaar tc betalen Thans betaalt zij f 200 en zal dus alles bijeen een meerclere opbrengst van f i235 per jaar worden verkregen. De kosten van in orde maken zullen onge veer f 3000 bedragen. Purg en Weth. meenen, dat het in nel belang van de ge meente is, dal over een behoorlijk voel ballerrein beschikt kan .worden en stel len overeenkomstig het advies van de commissie voor het grondbedrijf, aan hel verzoek te voldoen. Dc werkzaamheden "tier Kou. Mij. „De Schelde" te VI is singe n zouden •zich zeker nog meer kunnen uilbreiden, als hel mogelijk was daar schepen van groolere afmetingen dan tot nu toe le bouwen. De hellingen, de werkplaatsen, alles is daarop !en volle berekend, doch het cenige, maar dan ook zeer gnoolo be zwaar, is, dat dc sluizen, waardoor dc schepen in de buitenhaven moeten ko men, te klein zijn om bedoelde schepen op le nemen. Reeds enkele vjarje'n is op vergrooling dezer sluizen aangedrongen en naar wij vernemen, hebben Lhans ern stige besprcKingen plaats om te komen tot deze zeer urgente verbetering, die. voor de Schelde en de duizenden, die hij deze fabriek direct of indirect belang hebben, een levenskwestie mag worden genoemd. Uit Walcheren. Vrijdagavond gaf hot Chr fanfare corps „Vlijt en Volharding" in „Reho- both" le Souburg een goed bezochte uitvoering Wederom viel te conslateeren. dat deze vereeniging, wat zuiverheid van toon en samenspel betreft, flink vooruit ggaat. Een wel verzorgd programme werd goed afgewerkt. „In der Waldschmïedo charactcrslück van R. Eilenberg, werd op algemeen verzoek nogmaals ten beste ge geven, ook een samenspraak „Da Keizer Vko-mt", viel zeer in den smaak Zondagmiddag is een auto, die niet een vrij groot© snelheid reed, door het plotseling gebruiken der rammen geslipt en bij „Tida Kina"' tegen een boom gere den op den Noord weg te St. Laurens, De heer De G uit Vlissingen, die naast den chauffeur zat sloeg met zijn hand door do voorruit, waardoor de polsslaga der werd afgesneden. Hij werd bij een der omwonenden binnengebracht. Geneeskundige hulp was spoedig ter plaatse; do gekwetste werd naar het gast huis to Middelburg vervoerd De auto werd door de politfie in beslag "genomen. Uit Zuid-Beveland. Te G o c s werd Zaterdagmiddag een vergadering gehouden van de besturen van Vreemdelingenverkeer en "Nijtengo, ter bespreking van de plannen om een historische tentoonstelling te houden bij gelegenheid van het 350-jarige onafhan- kelijkheidsfeest in dit jaar. De voorzitter en secretaris van V. V., de heeren dr. Folmer en Houtekamer, waren wegens ziekte afwezig. Aanwezig waren B en W. van Goes, en de bur gemeesters van Krabbendijke, Baarland, 's. Heer Abtslcerke, 's II. Arendskerke Hobdekenskerke en Kattendijke en de heer dr. Gelderman uit Kortgene. D© ver gadering werd geopend door den heer Geyseu. De heer Van HatUim, die hel initiatief nam tot de tentoonstelling, zette zijn plan nader uiteen Ilij zou de tentoon steilï»i« in twee deelen willen splitsen, een folaloriseh- en een hislorisch-geo- graphisch deel. De besturen van V. V. en Nijtengo zullen de plannon nader overwegen De heer Dc Witt Huberts, uil Den Haag, sprak namens den Nalionalen Landstelraaoen zelte uiteen, 'hoe in an dere landen Landsspelen worden ver- tertc te¥,fcSe^eS?.V.„S!eïï_!1.? vcêl Vreemdelingen zal Irekken. Ook dil zal nader overwogen worden De hoer P A. do Ligny te Goes herdenkt lieden den dag waarop Hij voor 50 jaar aan het hoofd kwam van zijn bekende zaak en teverfs zijn 50-jarig hu welijksfeest. Zaterdagavond werd de populaire inge- zoteno door Euplionia, waarvan lyj be schermheer is van huis afgehaald en naar hel Schuttershof geleid, waai- hij gehuldigd werd. lieden ontving hel gouden echt paar la! v(an bewijzen van belangstelling zoowel uit Goes als van elders. Vanwege do werkverschaffing le Ierseke zijn 41 werkloozeu te werk 'gesteld. Allereerst wordt dc nieuwe ver keersweg aan den Dam in orde gebracht. Verder wordt gespit in diverse boomgaar den. Uit Zeeuwse h-V 1 a a n d e r e n W. D. De lieer A Wisse (V.-D.:. benoemd tol lid van don raad der gemeente Oost burg (vac.'de Zeeuw), heeft zijn benoe ming als zoodanig niot aangenomen. Door don Commissaris der Koningin is benoemd tot zetter voor "s rijks directe belastingen in de gemeente IJzendijke do heer I Sdhijve, ter vervanging van de heer E. Brugghoman, die ontslag nam. Te Aarde nburg had Vrijdag in de socieieit „Spoor tot Vriendschap", de jaarlijksclic algemeene vergadering van do Vereeniging Wijkverpleging met onder- afdeeling T. B 0.-bestrijding, plaats'. In zjjn openingsrede brachL de voorz. naar voren, dat door het politiek ge harrewar in de gemeente, het jaar 1926 een moeilijk jaar voor de vereonliging was. Zoo werd pas in October de begroo ting door den raad .goedgekeurd van liet B. G zoodat niet over alle fondsen be- schikt kon" worden. Ook werd de -wijk zuster, vaak op zeer onkiesche wijze, gezegd, dal men niet meer van haar diensten gebruik wilde maken. Een licht straal was weder, dat het aantal afgeleg de bezoeken 4157 bedroeg tegen 1956 jn hel vorig jaar. Tengevolge van dc oprichting van een afd. van hel Wil-Gele ïtruis, hebben 1' personen als lid bedankt. Dc heer Timmerman. R.K bestuurslid, werd door het besluur van W. G dwongen als bestuurslid te bedanken, mocht zelfs geen lid blijven, al werd hij ook lid van "W. G In liet belang van zijn gezin en zijn zaak moest de heer T. dus bedanken, hoewel tegen zijn zin. De in Nov. 1925 aangevraagde f100 sub sidie voor T. B. C.-bestrijding, werd eerst een jaar later gegeven door den Raad, en dan nog slechts' gedeeltelijk (f44), daar hel bedrag van f100, naai- even redigheid van het aantal leden van Wijk- JAVA REEPEjT Slechts één merk kan 't beste zyn /erpl. en W. G. moest worden verdeeld. Daar echter W. G eerst in Aug begon, bovendien de W. G -zuster dc bevoegd heid niet heeft, voor T. B C.-bestrijt- ding (die der Wijkverpl. is gediplomeerd) zoodat W. G. iri 1926 de t b. 'c.-hesfrijj- ding niet kon uitoefenen, terwijl boven dien in de £tatu,ten der afd;. T B. C.- bestrijdüig staat, dal er geen onderschei^ gemaakt mag worden tusschen ledeu en niet-leden der Wijkverpleging, is bij den gemeenteraad tegen dc verdeeling dér f 100 geprotesteerd. Naai- we vernemen, is de W. G zuster thans in opleiding De rekening over 1926 werd gocdjge- keurd in ontvangsten met f2226 en uit gaven f 2239. zijnde een nadeelig saldo van f 13. Een der leden zegde namend een ander f5 toe ter vermindering van dit saldo. Ook gaven zich nog twee leden op. 1 De afd. T. B. C.-besh-ijding sloot met een nadeelig saldo van f2.69. De begroeting voor 1927, waarbij ge rekend is op 148 leden, sloot in ontvang sten en uitgaven met f 2005, die voor de afd. T B. f' -bestrijding met een bedrag van f 705. Het bestuur bestaat uit 6 leden eni wordt gevormd door d(e regenten van het B. Gasthuis, voor zoover die zich daartoe bereid verklaren. Daar het nog niet uitgemaakt is, of de heer van Voren als regent zal zitting hebben (door de meerderheid der regenten wordjj hem toe gang tot de vergaderingen ontzegd), stel de het bestuur voor. om hangende der uitspraak van de kroon, nog te wachten met verkiezing van een bestuurslid. De vergadering ging hiermede accoord. WM' M.k.l'Le_-d£heer Brak zen uit de leden. Daar dit verstrekkend^ voorstel niet op dc agenda staat zegda de voorzitter toe. deze kwestie te zullen onderzoeken, daar hij er ook wel voor voelde, en dan later met een voovsHJeJ te zullen komen. Niets meer aan de orde zijnd,© werd! overgegaan tot oen openbare vergadering, waarbij de film „Achter de w ikon schijnt de zon", toegelicht door den heer ,T. Gecsink uit Zwolle, werd vertoond (We hebben deze film reeds besproken toen zij te Middelburg word; vertoonfd). STUKKEN VOOR IlEN GEMEENTE- TERAAO VAN MIDDELBURG. Voor dé vergadering van den gemeente raad op a s Woensdag zijn o.a de vol gende sïifkken ingekomen De rekening van het Bommo-v d Brocckofouds over 1926, waaruit blijkt, dat ieder dor gesubsidieerde vereenigingen f734.87 lieoft ontvangen. Van don heer J. J van Arenthals eon verzoek om tegen billijken prijs hetjacht- recht to mogen pachten van do duinen der gemeente, gelegen onder Vrouwepolder Een verzoek van den lieer \V J Cor nelius Cohen, te Utrecht, om hem het al- leenvergunningsreclit toe le kennen lol den aanleg en liet spannen van draden langs deskundigen weg en mei toestemming van huiseigenaren van enkele nader te kiezen centrale punnen binnen do gemeente tot bel verstrekken van radiomuziek. kerk diensten, lezingen enz. aan de ingezetenen met een daartoe nader nan tc vragen ver gunning van den minister van Waterstaat Adress. waarborgt door dezen afevnileg geen schade aan eigendommen, bovengrondsclie telefoon of elech-is-che geleidingen der ge meente toe le brengen. Een -nieuw adres vail H. Hendrikse. waarin hij uilyoerig terugkomt pp zijn verzoek om vergoeding der schade hem toegebracht door hot ontsmetten van zijn woning in do Bogardstraal, waardoor hij dit huis hoeft moeten verlaten en zijn bestaan als koopman en kellner is ver nietigd. Een adres van den he -r A H Munnik, inzake hel voorstel van burg e-i weth. ten opzichte vap zijn salaris als contro leur der belasting. Adressant meent, dat hel vaststellen van een salaris nog niet in sluit, dal dit traktement in do toekomst niet voor v^rhoöging vatbaar is. Er is dan ook nimmer besloten dat hel trak tement van on [vanger en controleur samen nimmer moer zou mogen zijn dan f 1600 wat dan ook zeer onbillijk zou zijn daar dan dc mogelijkheid zou worden gescha pen, dal ook de f250 voor controleur geheel zou vervallen Een verzoek van do N V stoomIrnnvweg- wegmaatscliappij Walcheren" om f 440 in hel tekort over 1925 Een afschrift Van liet contract niet de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1