Woensdag 19 Januapi 1927 No. 15. 170e Jaargang MDDELBUR6SCHE COURANT. Bij dit nummer behoort oen Bijvoegsel. BINNENLAND. HET VERDRAG MET BELGE. Een adresbewegin; Door dr. v. d. Mijle to H^oze is het initiatief genomen voor een adresbewe ging door geheel Nederland, beoogende tot de Eerste Kamer het verzoek te richten, hare goedkeuring aan dit ver drag te willen onthouden. Dit adres luidt Onderge t eekendenallen Nederlanders van oordeel, dat de verhouding van Ne derland tol België een regeling behoeft, welke in politiek en economisch opzicht zooveel mogelijk een toekomst van rust zal verzekeren, dat aan dezen eisch de inhoud van het U ter goedkeuring voorgelegde Ver drag in gecnen deele voldoet, zoowel uit hoofde van den inhoud van enkele daarin getroffen regelingen, als uit hoofde van van het feit, dat reeds thans bestaande /twistvragen, bij uitstek geschikt de rust te verstoren en daarom dringend een oplossing' behoevende, onopgelost wor den geiaten, aat daarom de offers welke het ver drag van Nederland vraagt daargela ten nog of deze in meer dan één op zicht niet verder gaan, dan met de waar digheid van ons land in overeenstemu rning is in elk geval voor een belang rijk deel tevergeefs zou worden gebracht, verzoeken Uwe Hooge Vergadering mfet den meeslen nadruk aan het verdrag in zijn huidigen vorm' Uwe goedkeuring niet te verleenen. De gegevens van Prof. Ooienbrander. Onder den titel „Nederland, en Bel gië", heeft prof. dr. H. P. Colenbrander in een bij M. Nijhoff uitgegeven hoek verzameld de adviezen en opstellen die hij in de jaren 1919 en 1925—'27 geschre ven heeft over het verdrag. Hoewel hij reeds in de „Gids" van! Sept. '19 over de voorgeschiedenis van het verdrag een artikel schreef ondier dein titel „België's Dubbelhartigheid", is toch daarna gebleken, naar dp schrijver in de voorrede opmerkt, dat bij velen dp juiste kennis ontbrak van de omstandig heden die de tegenwoordige situatie ver oorzaakt hebben. In het eerste hoofdstuk, onder hel opschrift „Uil de geschiedenis van het verdrag", is alles bijeengesteld, wal de schrijver aan gegevens over de voorge schiedenis bezit. Dit beslaat 60 van de 140 bladzijden van het boek. Verder zijn opgenomen: een in Oct. '25 geschreven opstel „na de indiening"; een beschouwing over „de eerste memo rie van antwoord"; het verzoekschrift aan de Tweede Kamer van het Natj Comité van Actie van Oct. '26; een korte beschouwing over „Moerdijkkanaal en ge leidelijkheid". en een na-beschouwing over ,,de elfde November". BIJ DE ANTI-REV. Te Veenendaal heeft Maandag onder lei ding van ds. Jongebreur een vergadering van de a.-r. kiesvei'eoniging plaats gehad, hoofdzakelijk belegd Ier behandeling van het voorgevallene in de vergadering der centrale kiesvoreeniging, waar de burge meester van Veenendaal, mr. Van Kuyk, niet op de groslijst van candidaten voor do Prov. Staten is geplaatst; hij is daar in de minderheid gebleven met 22 tegen 24 stemmen. Deze uitslag werd geweien aan het op- tredon van een lid van de Veenondaalscno kiesvereoniging, den heer F. do Haan, die aldaar, tegen ds. Jongebreur in, be weerde, dat mr. v. Kuyk niet anli-revoiu» tionair wasy. Volgens den heer De Haan converseerde mr Van Kuyk mot liberale fabrikanten De heer Do Haan werd niet naai' schat ting 200 legen 20 stommen als lid dar "'kiesvereoniging geroyeerd, en met alge- moene stemmen werd een motie aangeno men, waarbij de houding van het centraal comité word betreurd en ''dat comité in overweging werd gegeven, mr. Van Kuyk alsnog een kansbiedende plaats op de lijst te geven. daarbij profiteeren van 'de tijdelijke gunstige voorwaarden, waaronder dit kan geschieden, over die voorwaarden niet het juiste begrip bestaat. De gemeente raad heeft zeer zeker tot een tegemoet koming besloten, msgr deze betreft al leen het werkloon, dat een gevolg is van het werk in de openbare straat van aansluiting aan het riool. Dit werkloon neemt de gemeente voor haar rekening, terwijl de materialen, w. o. naast de buizen ook de betonnen stank putjes vallen legen inkoopsprijs aan de betrokkene worden berekend. Nu is aan die betrokkenen gemeld, dat zij toch f 5 recht moeten betalen, en dit is ook duidelijk naar voren gebracht in de bekendmaking van burgemeester en wethouders d.d. 2 November pn op genomen in ons nummer vain 4 Novvem- ber. De betreffende zin in die bekendma king luidde „dat de in hunne openbare kennis geving van 17 September 1926 gedane mededeeling omtrent de vergemakke lijking der voorwaarden voor aansluiting op de gemeentelijke rioleering geenszins in zich sluit, dat eene opheffing der ver plichting tot betaling der verschuldigde rechten vptn f 5 per aansluiting zou wor den overwogen, en dat derhalve die ver plichting volledig blijft gehandhaafd Dit recht, retributie, belasting of hoe men het anders ook noemen wil, moet ieder aanvrager betalen, ook zij dia bo vendien naast de materiaalkosten, ook het werkloon aan de gemeente moeten terug" betalen. De aan de betrokkenen uitgereikte cir culaire, bevat een alina, die echter in deze bijzondere omstandigheden niet geldft en wel, dat het maken van een ge metselde stankput geheel voor rekening van den eigenaar van het aan te sluiten perceel komt. Zooals uit het bovenstaan de blijkt betaalt hij daarvoor alleen den inkoopsprijs van het materiaal. Er zijn echtdr circulaires gebruikt, die ook in normale gevallen gébruikt worden. Wij meenen met het bovenstaande vol daan te hebben aan het verzoek deze zaak nader toe te lichten. Uit V l i s s i n g e n. De mailboot Oranje Nassau die gisteren van Vlissingen vertrok is op de recde in aanvaring geweest met de Belgische Stoomloods'bool no. o, zulks door den mist. De mailboot kon de reis naar Harwich voortzetten, terwijl de loodsboot' naai' Oostende opsloomde. Uil Zuid-Beveland. De Maandag gehouden eerste raads vergadering te Ka pel le werd bijge woond door alle leden, behalve de heer [Van Wingen, die door zielcte was ver hinderd Burgemeester Bierens sprak de gebruikelijke nieuwjaarsrede uilt en gaf een terugblik van het verloopen jaar Spr. hoopte, 'dal belastingverhooging mag voorkomen worden. Spr. roemt de sa menwerking met de wethouders eu den secretaris. De heer Zegers, oudste raadslid, dankt voor de gesproken woorden en wenscht hem wederkeerig Gods zegen toe. De heer Ganseinau maakt aanmerking op deze rede. Spr. meent, dat door den Voorzitter if te kennen gegeven, dat door de Tweede Kamerleden een fout is begaan door vóórslemming voor het trac- taal met België en dat de Eerste Kamer klit alsnog zal verbeteren Spr. stemt met deze woorden niet in. De voorzitter zegtdan hebt U dit nilet goed begrepen. Ik heb gezegd, dat door velen de beslissing geacht wordt als een begane fout, voor velen een teleurstelling zijnde. Hierbij sluit de heer Zegers zich aan •en legt nogmaals den nadruk op het ,voor velen." De heer Fraanje merkt op, dat we lier hebben ontvangen een persoonlijk woord ■an den voorzitter en we hebben hierop •niet te critiseeren. We mogen het er mee eens en niet mee' eens zijn, het is en blijft persoonlijk. Gestemd werd over liet voorstel tot verhooging van liet uurloon der onder- vijzers aan do avondcursussen, waar over in de vorige vergadering de stem men hebben gestaakt Voor slemden de heeren v. d. Have, Ganseman en de wet houders Zuid weg en Vereelte, en legen •de heeren Zegers en Fraanje. Dus zul len dc heeren onderwijzers ontvangen f 1.50 inplaals van f 1.25 per urn-. Besloten werd m'. a. st om elke nieuw te bouwen woning te belasten met aan sluiting op de waterleiding. Benoemd werden tot leden der com missie van toezicht op hel lager onder wijs de heeren C. Drinkwaard en ds. Sclieele en benoemd de heer J. C. Per sant Snoep, in de vac. N. A. Kram. Hd verzoek om subsidie voor het „Schoolmuseum' le Middelburg werd aangehouden voor nadere inlichtingen. Ingewilligd werd het voorstel van B Uit Stad au Provinei®, Ged. Staten van Zeeland hebben bepaald, dat de stemming voor de ver kiezing van leden der Provinciale Sta len ter vervulling van de plaatsen van lieu, die met den eerstal Dinsdag van Juli 1927 moeten aftreden, zal plaats hebben op Woensdag 6 April 1927. Uit Middelburg. Uit een door ons ontvangen sclirij iiai ,a„ ven, blijkt, dat er bij hen, die rich thans en W. om voor de openbare school 1 aansluiten bij het gemeentelijk riool en'(jaar ontheffing te verzoeken van het ge ven van onderwijs in lichamelijke oete- ning. Hel voorstel tot opening eener reke ning-courant door de gemeente bij de 'Bank van Nederl. gemeenten, werd aan gehouden In arl. 117a der Alg. Politieverorde ning zal inplaats van het weiden vain stieren en hengsten van 2 jaar, voortaan gelezen worden twee en een half jaar. Alsnu volgde bespreking: weigering be taling recognitie voor ingenomen open baren gemeentegrond door de firma H. Blok en Zonen. De voorz. deelt meje, dat in 1920 is besloten dat de firma dezen grond f 0.50 per vierk. Meter zou betalen; in totaal wordt betaald f5 per jaar. De heer Blok weigert om te betalen. Bij de bespreking hiervan ad viseer' de heer Ganseman om binnen 14 dagen betaling le vragen en indien niet, alsdan opruiming van liet trottoir op kosten van in gelijkheidslellitng. Aldus were besloten. Voor dc uitbreiding der algem. begraaf plaats le Kapelle werd m. a. st. besloten lot onteigening over te gaan van het stuk grond ach Ier de algem. begraafplaats le [Kapelle, in eigendom bij den heer J. ■Rottier. De officiieele \veg zal gevolgd worden. Bi] de rondvraag vestigde de heer Fraanje het oog van B. en W. op den slechten staal van hel eindje dijk le Biezelinge. De voorz. zegt toe, voor spopf dige verbetering zorg te zullen dragen. De heer Ganseman zag gaarne, dat nan het einde van de Weststraa't een bord werd geplaatst, waarop de richting aangegeven werd. De A. N. W. B. en de Automobielclub zullen hiermede in ken nis gesteld worden. De heer v. d. Have wijst op den de- solaten toestand inzake waterafvoer in de Ooststraat. Een drukke bespreking volgae; nadere voorstellen zullen volgen iu deze zaak. B. en W. zullen trachten naar een oplossing. Indien dit zoo blijft oortgaan, zal wellicht rioleerbelasting moeten geheven worden. De voorzitter deelt mede, dat de wij zers van hel nieuwe torenuurwerk le Biezelinge voor loopen De heer Eys- boul, leverancier, zal voor directe ver betering zorg dragea.i. Uit Tholen Vrijdag werd te St. Anna land gehouden de algemeene jaarvergadering de aldaar gevestigde afdeolïng van hel Groene Kruis Blijkens hel verslag was het aanta Heden 447j en zijn aan de leden in dit jaar 75 arlj,kelen in bruikleen verstrekt De rekening wees een batig saldo aan van f 1318.19. Het aftrcQciHi bestuurslid, de heer J. N. Geluk werd herkozen. In plaats van den .overleden bode C A Weijler werd gekozen diens zoon A. Weijler, wiens sa laris bleef bepaald op f 40. Door het niet goed uii'lwijken dei- paarden, geraakte j.l Vrijdagnamiddag een met 2 paarden bespannen wagen, ge ilden met 22 Heelal, tarwe te water in de uilmonding yan de zeesluis- le S t A n- naland. Een der paarden werd latei- dood opgehaald; het andere kon gered worden en kreeg geen letsel. De voerman kon juist in lijds van don wagen springen UitZeeuwsch-Vlaanderen O. D. Met ingang van 1 Januari j.l is benoemd lol bureelambtenaar der 2e kl. bij den Prov. Waterstaat in Zeeland de heer J. J de Klerk te Neuzen, om werkzaam te zijn bij den Ingénieur ai dant. Hel anti-rev. gemeenteraadslid D. Schcele le Ter neuzen wenscht zijn cvenluecle candidatuur niet meer ver nieuwd te zien. In het laatst van Dec j.l. werd bij zekere v,an T. te Iioek uil een kast een vrij belangrijk bedrag aan geld ont vreemd. Aangezien tegelijkertijd ver dween een bij den bestolene inwonen- den kostganger, vie ïde verdenking op dezen laatslen. Opsporingen blo vruchteloos, totdat een dezer dagen, de kostganger zich meldde aan de Mare chausseekazerne te Sas van Gent, alwaar hij tevens bekende zich aan de diefstal van het geld le hebben Schuldig gemaakt Hij is ter beschikking van dc Justitie ge steld. Sedert eenigen tijd wordt gewerkt! aan de uitbreiding der Öokesfabriek le Sluiskil. De grond- en metselwerken zijn daartoe in vollen gang. Dinsdagochtend nu is onder dp hier aan werkende Belgische werklieden een slaking uilgebroken. Zij genoten een uur loon van fr. 325, wat to weinig werd geacht. De eisch luiclt frs. 5 per uur. Dinsdagmorgen bleven de arbeiders, a 90 in getal, vóór de hekken der fa briek posten en weigerden binnen le gaan. Nadat de fedenen werdpn bekend gemaakt, wensehte de werkgever van zijn kant echter niet tegemoet te komen, zoo dat hel werk stil bleef liggen. De groep stakers vertrok nu in de richting Sel- zaete. Nabij de wijk Driekwart werd ech ter halt gehouden en werd een ópenluchl- meeling gehouden. Des avonds vooraf moet le Sas van Gent reeds een vergadering dezer sla- kers zijn gehouden in het lokaal dei- moderne organisaties. TeSasvanGeul wordt een paar dagen reeds aanteekening gehouden om trent hel verkeer over die oude brug die de West- met de Oostkade verbindt. Het resultaat dezer aantéekeningen over Maandag j.l. is als volgt, in afgeronde cij fers: 1650 personen, 980 rijwielen, 30 auto's, 100 paarden, runderen en schapen en 50 vrachtwagens en karren. Door <le centrale van A. B. Iviesver- ecnigingeu kieskring Hulst is voor de Prov Matei, candid aal gesteld inr. P. Dieleman te Middelburg. 'de Z Uit Zeeuwseh-Vlaanderen W. D. De heer J. de Zeeuw, lid van den raad der gemeente Oostburg, heeft als zoodanig, wegens vertrek uit de ge meente, ontslag genomen. De heer de Zeeuw behoorde tol de Democratische partij. Maandagavond hield zijne excellen tie mr. G. J. Staal, oud-Gouverneur van Suriname in de Ned. Herv Kerk te Oostburg een lezing, nfet lichtbeel den, over Suriname De kerk was ge heel gevuld; bij het uilgaan werd gecol lecteerd. MIJNH AKDT'S Hoesttabletten tegen hoest en verkoudheid. Bij Apoth eu Ürog. Doos ïiiet motorrijtuig de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen A v d. W., Goes, f 2a s 25 d diereu noodeJoos arbeid laten verrichten op kwellende wijze 11 K Wissenkerkp, 2 m. f25 s. 2 m. 25 d., geen voldoende zorg dragen voor on schadelijk homlou van een gevaarlijk dier A. R., Wolphaartsdijk, f 10 s. 10 d Naam van den schipper niol op zijn vaartuig hebben «- II Alkemade, A. E., Antwerpen, f5 s 5 d 'savonds fietsen zonder licht A H II. M., Iloedekenskerkje, f7.50 s. 5 <1 dronkenschap: G J 1'. M. L Kloelinge, f 10 s 10 d B. A. v. E., Hansweert, A Q Groningen, J. 1'. Korlgene, f15 s 15 d., 2e beril. II. V Borssele 14 d hechtenis 30 ct. (Ing. Med.) KERKNIEUWS. De bezwaarde ger e Fo rui eerden. Naar aanteidiug van eon samenspreking met den kerkeraad van Amsterdam Zuid hebben de bezwaarde leden van He gerer formeerde kerk le Zaandam besloten Zon- a.s. hun eerste godsdienstoefening te houden. Deze zal plaats hebben in het paviljoen van hel volkspark. Des mor gens 10 uur zal de dienst geleid worden door ds Buskes, terwijl in den namiddag- oefening ds. Aalders zal voorgaan. ONDERWIJS. Geslaagd voor het praktijk diploma boekhouden, mej T. Uollaers le V1 i s - - Voor examen costuinière slaagdon do daines B. Verheulo en M v. d Meer heiden te Vlissingen - Geslaagd voor liet machinislendi- ploma A de heeren J. Fröberg en C. A. d. Pijl, leerlingen van de De Ruijter- school le Vlissingen Geslaagd voor het diploma "Nederl. Handelscorrespondentie afgenomen van wege hot Nederl. Handelsinstituut te Am sterdam do heer J. Brugge le Bres keus. LANDbuUW Op Vrijdag jongstleden hield de ereeniging van oud-leerlingen van den Tuinbouwcursus „Samenwerking" le S t Laurens baar 4e jaarvergadering in de Chr. school aldaar Voor de eerste pauze werden de' verschillende verslagen voor gelezen. Bij de verkiezing van een voorzitter werd, daar de tegenwoordige voorzitter, dhr. J. Labruyère niet herkiesbaar was, de heer P. Ton als zoodanig gje kozen. De heer P. de Kaan werd met groote meerderheid van stemmen tot penning meester herkozen Daarna gaf dhr J Labruyère een inlei ding over het onderwerp „ITol Snoeien". Hierop volgde een leerzame bespreking Na de tweede pauze werden nog eenige vrije onderwerpen ten gehoore gebracht na nog eenigen lijd van gezellig sa menzijn ging deze goed geslaagde jaar vergadering uiteen De b e s t r ij d i g van hel mond- en k la u w zeer In opdracht van den minister vanTjin- nenlandsche zaken en landlioirtv hebben de directeur van den veeartsenijkimdigeu dienst dr. Berger en de directeur der Rijksseruinuirjchli.ng> dr Lourens, zich naar Duitschlana en Denemarken bege ven, teneinde studie te «maken van het veemarktwezen en de toegepaste in- spuitlngen bij hel markt vee met serum tegen mond- en klauwzeer Te venzal in het onderzoek worden betrokken liet Decnsche systeem Ier bestrijding der ziekte door inspuiting met z g recon valescent serum, terwijl een paar belang rijke serum-instituten zullen bezocht wor den. Een en ander was door 'den minister reeds in uitzicht gesteld bij de schrifte lijke gedachten wisseling omtrent de Jmnd- bouwbegrooling, alsook bij de openbare behandeling dezer begroeting in de Tweede Kamer, naar aanleiding van het gesprokene door den lieer Van Rappard. RECHTZAKEN. liet Hoog Militair Gerechtshof le 's Gravenhage heeft Dinsdag bevestigd het vonnis van den Krijgsraad te 's-IIer- togenbosch, waarbij de reserve twejede luitenant J. H., leerling-vlieger bij de Lucht vaar tafdeeling le Soesterberg, is veroordeeld wegens bet veroorzaken van dood door schuld, tot 3 maanden 1 Hech tenis. Verdachte is in den avond van den 5en Juni' 1926 met een molorrijwiefl tegen dc afsluilboomen van den overweg nabij het station Soestduinen opgereden, waarbij zoowel hjj als zijn duo-passa gier, de eerste luitenant-vliegenier Mul der, van het motorrijwiel werden ge slingerd. Luit. M. is aan de gevolgen van het ongeval overleden. De rechtbank te Maastricht heeft den deurwaarder J. II. II. uit Sittard, die terecht had geslaan wegens verduis tering van gelden tot een bedrag van ruim f 3800, tot 8 maanden gevangenis straf veroordeeld. Kantongerecht te Goes. Door den kantonrechter te Goes zijn veroordeeld wegens overtreding- gcon inlichtingen geven aan een beamb te van den Raad van Arbeid M M Nisse, f25 s. 25 d.; te Ierseke in de kom der gemeente op een hondenkar zitten: F B Ierseke, f3 1 s. 3 cl.; HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. De boringen b ij Groenlu Naar dc Telg verneemt werd Ma.uL- dag officieel een tweede kolen! aag ge constateerd bij de boring ..Ilupsel" wel ke door dc Nederlanclschc Maatschappij tot het verrichten van Mijn bouwkundige "Werken te Heerlen, ten "Noorden van Groenlo wordt uitgevoerd Tevens vcrniecmt het blad dal de boring „Meinsünk". die door bovenge noemde maatschappij te Westen van Groenlo word uitgevoerd, zich nog steeds in het zout bevindt, nu reeds tpr dikte van bijna -100 meter. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. D e w r akken inde S c h e ldc vóór Antwerpen Gister kwam in dc Belgische Kamer dc interpellatie van hel Aniwcrpscli© Ka merlid Samyn over de misstanden op de Belgische Schelde san de orde De intei'pellanl sleldc hel departement van openbare werken formeel verant woordelijk voor het dreigend gevaar van stopzetting der groote vaart op de Bel gische Schelde en beschuldigde hetzelfde departement ervan méér rekening tel hou den met de belangen van de verze keringsmaatschappijen dan niét de be langen van de haven zelf In net gemis aan sameriwerldng tussclien de depar tementen van marine én openbare wer ken ziet hij dc oorzaak van vele moeilijk heden, welke moeten ophouden De minister van marine, Anseele. ver zekerde, d3t tussclien de departementen van marine en openbare wcrlcen, steeds de boste harmonie heeft geheerscht. Hij1 gaf toe, dat de bevoegdheid van don staat om in gevallen van stranding onmiddel lijk en krachtig in te grijpen, moet wor den uitgebreid. Te zomen met Jaspar en Rsels zal hij zorg dragen, dat de de-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1