ln GRIËP-tijd IIP. Zaterdag 15 Januari 1927 HEEMIIKE: fijine: CCEDROODIZ No. 12. 170' Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. Dit nummer bestaat uit Twee bladen. EERSTE BLAD. gemeentelijke kosten van werkloozenverzorging. Toen wc de vorige week enkele op merkingen maakten met het doel de be- teekenis der werkloosheid en de moei lijkheid van. het vraagstuk in het licht te stellen, hebben we oo£ kort de kosten van de werkloozenverzorging aangeroerd. Maar niét om dat onderdeel van het vraagstuk volledig te bespreken. We stip ten slechts enkele cijfers uit de begroo ting aan. Het blijkt ons echter dat we tengevolge van die onvolledigheid een verkeerden! indruk hebben gevestigd over den om vang dier kosten. En daarom willen we er nog even op terug komen, al zijn nog niet in alle deelen de cijfers der werke- uitgaven bekend. Op de oorspronkelijke begrooting voor 1926 stonden als ramingspos ten: steun aan uitgetrokken werk loozen - f 5,000 werkverschaffing aan werk loozen f 10,000 Die posten zijn echter in den loop van het jaar aanzienlijk verhoogd'. Daar de werkverschaffing langer duur de dan men eerst verwachtte, werd in Maart het crediet verhoogd met nog f 3000. En in April nog eens met f 3000. In October word nog eens f 10.000 beschik baar gesteld, dat later door B. en W, werd teruggebracht tot f7500. Dit i s te samen dus voor werkverschaf fing f23.500. Hierbij moet worden gemeld, dat voor het vorige winterseizoen het Rijk 25 pet, der werkverschaffingsloonen bijdroeg, waarvoor men op f 2100 kon rekenen, en dat voor het huidig winterseizoen (1 Nov. tót 1 April) het Rijk 35 pqt. der werk verschaffingsloonen iieeft toegezegd, waarvoor op de begrooting nog f 2200 is geplaatst. Sam|ea f 1300 De post van f 5000 voor uitkeering aan uitgetrokken werkloozen (dal zijn zij, die zich zelf aansloten en betaalden aan een werkloozenkas, doch wegens den langen duur van hun werkloosheid geen uitkee ring meer daaruit ontvangen' is ook eeni- ge malen verhoogd: in April met f 5000, in October met f 5000, in December met f3500 en later nog eens met f1300. Te samen f19.800. Daar kan men dan nog bijrekenfen f900 voor de speciale wachtgeldregeling van de arbeiders der Meelfabriek. Maar zooals we reeds in onze vorige beschouwing aanstipten, valt ook onder de werkzaamheden van het Burgerlijk Armbestuur nog een aanzienlijk brok werkloozenverzorging. De valide werkloo zen worden behandeld djoor de commis sie voor steunverlcening aan werkloo zen. Maar de invalide werkloozen, dat zijn dus zij, die feitelijk tol de permanen te werkloozen kunnen worden gerekend, worden verwezen naar het Burgerlijk Armbestuur. Het is moeilijk uit te reke nen, uit de ons beschikbare gegevens, welk onderdeel van de uitgaven dier in stelling onder de werkloozen-verzorgi n|g valt. Maar men kan wel aannemen, dat de in December gevraagde en toegestane verhooging der gemeenlesubsidie met f 4000, waardoor deze subsidie kwam op een bedrag van f 104.000, voor hol groot ste deel verklaard moet worden uil dp toegenomen werkloosheid. We weten echter dat we, als uitgaven van het Burg. Armbestuur voor andere doeleinden, moeten aftrekken de tamelijk gelijk blijvende kosten van verpleging in Godshuizen: Gasthuis, Oude Mannen- en Vrouwenhuis en Weeshuis, die voor te samen f47.696 vorderden. En we weten uil het gemeenteverslag ook dal in '25 door het Burg. Armbestuur aan 167 doorloopend en 82 tijdelijk onder steunden een bedrag werd uitgegeven! aan onderstand van f30.315. Hoe het in 1926 is gesteld geweest met den onderstand, voornamelijk van dp tijdelijk ondersteunden, wier aantal steeds varieert, welen we nog niet. Maar heel ver zullen we nieb van de waarheid zijn, wanneer we van die f104.000 aftrekken een f 50.000 voor verpleging in de gestich ten en dan een f 54.000 overhouden voor onderstand. Maar we erkennen dadjolijk dat deze berekening zeer globaal is, en niet ten volle als werkloozenverzorging kan gelden. En eindelijk komt er nog bij de Kerst- gave aan de werkloozen, waarvan wij het juiste cijfer ook niet kennen. Door deze cijfers heeft men echter een eenigszins vollediger inzicht in de kosten van werkloozenverzorging kunnen krij gen, dan door de korte vermeld,ing in onze vorige beschouwing. BINNENLAND, HET VERDRAG MET BELGIË. De verklaring van Min. v. d. Weide, liet oordeel van Verschillende bladen in ons land is eenstemmig dat hel ant woord van Minister v. d. Velde geen verandering brengt. De N. R- Crt. noemt het „in en uitge praat", dat ons geen 'stap nader brengt "omtrent de beteekenis Van de reserve. Zekerheid kan Nederland alleen verkrij gen door ook voor België zonjieklaar do Belgische oorlogsschepen binnen het üractaat te hpuden, en dus in de authen tieke interpretatie van hel traktaat, die in de Toelichtende memorie wordt ver strekt dp reserve te schrappen De ster-correspondent van dat blad zegt „uit voortreffelijke Belgische bron" te welen, dat het doel van Belgtë met deze reserve ïs: de vrijheid behouden, om het recht van doorvaart voor zijn oorlogsschepen op de Westerschelde al tijd ter sprake te kunnen brengen. Ne derland moest dan niet kunnen zeggen dat de Belgen een nieuw punt te berde brachten, dat ook ons het recht tot te- geneisclien gaf. Die vrijheid nu verschafte de reserve in de toelichtende memorie aan België en die vrijheid werd in de bekende correspondentie nog onder streept, Dat is niet in het minst veran derd door dp jongste beschouwingen van minister Va Adervelde. De Belgische bladen laten de verkla ring meest alle onbesproken. Alleen de soc. „Peuple" betoogt dat er na deze verklaring van zijn partijge noot geen enkele dubbelzinnigheid meer bestaat. En ook het vrijz. „Laatste Nieuws" acht hel antwoord van aard om alle mis verstanden uit den weg te ruimen. „De Schelde" te Antwerpen erkent echter dat de Minister liet antwoord schuldig bleef op de vraag, w(at de re serve dan Wel beteekent. Bij de Cr. Hist Naar hel Haarl. Dbld. verneemt, zjjn de Chr.-Hist, lerlen der Provinciale Staten1 die hem afgevaardigd hebben, ontstemd over liet voornemen van het Eerste Ka merlid baron van Wassenaer van Cal- vvijck, om zijn stem uil te brengen vóór het Belgisch tractaat. Hom zijn verschil lende brieven gezonden, waarin men pr ernstig op aandringt dal hij zich alsnog legen het verdrag zal verklaren, of zoo noodig zich van stemming zal onthouden. Men heeft hom zelfs medegedeeld, dat had men geweten hoe zijn stem zou wor den uitgebracht men hem niet als sena tor herkozen zou hebben bij de jongste verkiezingen. Arbeid, die ons bevredigt, maakt gelukkig. Bedenkt dit bij de beroepskeuze van Uw kind. (Ingez. Med.) Uit Stad an Provincie. Uit Middelburg. In ons nummer van gisteren schre ven wij, dst a.s. Zaterdag de Neder! Reisvereeniging een bijeenkomst houdt, dit moest echter zijn Zaterdag 29 Jan. Uit Walcheren. Tn de Vrijdagmorgen gehouden ver gadering van den gemeenteraad van Domburg werd een ingekomen sclirij- ven behandeld van den heer L. J. van Voorthuysen, burgemeester der gemeen te, waarin hij een, hem bij gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum aange boden bedrag, aan de gemeente schenkt, onder beding dal daarvoor wordt aan gekocht een thans aan mevr. Douairière Boddacrl behoorend terrein op het 'Groentje. De heer Elout zegt dat <ie Raad dit geschenk met dank aanneemt en dit zeer waardeert. Het zal een sie raad rijn voor de gemeente. Met alge meen© stemmen wordt daarna besloten tot aanvaarding van de schenking en tot aankoop van den grond. Nadat de burgemeester nog zijn dank aan den raad had uitgesproken voor alles wal gedaan is om zijn jubileum voor hem tot een onvergelclijkcn dag te maken, werd de vergadering gesloten. Bij Kon. besluit is aan do gemeente Serooskerke een voorschol verleend uit 's rijks kas tol eon maximum van f3690.95, ter verstrekking aan de var- eeniging in die gemeente uitsluitend werk- zaain t er bevordering Van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders, voor den aankoop van onroerend goed, om dit als los land in pacht uit te geven Met de Staatscourant van 15 Ja zijn verzonden afdrukken van de statuten betreffende de Vereen, tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Zou te 1 a n d e gevestigd te Z o u t e 1 a n d e de Vcreeniging afdceling Zeeland van liet algemeen Keuringsinslituut voor zaaigranen, zaaizaad en pootgoed, geves tigd te Goes. Uil Zuid-Beveland. Te Goes is opgericht een afdeeling Goes en omstreken van de Internationale vereeniging „Philate'.ica'', welke vereeni- ging zich ten doel stelt de behartiging der belangen van postzegelverzamelaars in Nederland en daarbuiten. Uit Schouwen en Duiveland. Donderdag vergaderde de Ceutr. A R. kiesvereen. kring Schouwen en Duiveland te Z i e r i kz e e. De hoofdschotel bestond uit het vaststellen der candidal'enlijst voor de Prov. Staten. De eindstemming leverde het volgende resultaat op. 1. A. Timmer man, Zierikz.ee; 2. W. den Boer, Zierik- zee; 3. W. v, d. Berge, Bruinisse; 4. J. de Bruine, Brouwershaven, 5. S Ilage. Bruinisse; 6. C. W. den Boer, Brouwers haven; 7. L. Quant, Zierikzeo; 8. C Pad mos. Eikerzee; 9. II S. Waveren, Haam stede; 10. N. A. Geleinse, NieuwerkerW. Verder werd het concept reglement der Slalensoctie besproken ,doch om des tijds wille afgebroken tot een volgende verga dering. De lieer M. IN. Krijnse Locker te Zierïkzee is genoemd tot liuitenge- woon opzichter bij den Rijkswaterstaat te 's-Gravcnbage. UitZeeuwsch-VlaanderenO D. De werkman K. te Hoek had dezer dagen het ongeluk zich aan een spade eenigszins aan een der vingers te verwonden. Thans is de man met ernstige bloed vergiftiging in het ziekenbus te Sluis kil opgenomen. (Tern. C). Door de provinciale kiesvereniging van den Vrijheidsbond in den kieskring Hulst, omvattende de afdeelingeu Axel, Terneuzen, Zaamsiag, Hoek, Philippine en Sas van Gent, zijn ais voorloopige ca» didaten voor de Prov. Staten aangewezen de heeron Pb J. van DLxhoorn, Staten lid te Axel, L. J. Geolhoodl, raadslid, te Terneuzen, J van der PoijJ, onderwijzer te Terneuzen, A Meerlens, raadslid te Iloek en A Marquiuie, raadslid le Sas van Gent. Als leden van liet dagelijksch bestuur in bovengemelde kiesvereeniging werden ber il de heer Pb -T. van Dixkoorn, J. der Peijl en J. de Cooker, terwijl in de vacature-Nolson als voorzitter werd gekozen de heer L J. Geelhocdt. Naar de Z. IC. verneemt lieeft de heer de Bruine wegens vertrek uil de ge meente ontslag genomen ais lid van den raad van Westdorpe. In zijn plaats zal als raadslid zitting npmen de lieer Fr. Ingels. Uit Zeeuwseh-Vlaanderen W. D In de Vrijdag gehouden vergadpringi van den raad der gemeente Groedie was afwezig wethouder Lombaard. Aan gezien de vergoeding voor een kweekeling) met akte op de O. L. school, die Niet vorige jaar op f 300 werd gesteld, wel wal laag is in verhouding mei wal andere gemeenten doen, stellen B.'en W. voor die vergoeding te verhoogen, maar al vorens daartoe over le gaan, eerst in lichtingen in le winnen. Aldus- werd be sloten en de behandeling uitgesteld. Daarna kwam aan de orde „verkoop eleclrisch laagspanningsnet". Na langdu rige discussie werd besloten om een en ander nog eens een bespreking te houden met de P. Z. E. M., waarom dan ook de verkoop is uitgesteld. J. de M aan de Schoolstraat le Groode, kwam Vrijdagmorgen tot de onaangename ontdekking, dat er elf kippen en één liaan uil bet kippenhok waren verdwenen. De politic is met een en ander in kennis gesteld. is een speelfilm van de beste soort, en zij, die er in optreden, zijn stuk voor stuk goed in hun rol, terwijl meerdere var hen met „uitstekend" kunnen worden be titeld. Zoo wij Ln den aanvang schre ven, liet stuk loopt maar lot en inet mor 'gen dus zij, die eens een stuk willen) zien, dat niet vol malligheden zit, maar toch de lachspieren eens gezond in be- weging brengt, moeten zich haasten. Flora. Ditmaal weer een Foxfilm, die er we zen mag, n.l. de Salonboef, een der beide groote films, die nu loopt in de Flora bioscoop. Het stuk bewijst, dat men de boeven dikwijls niet moet zoeken onder de mannen met een kiel en een pet, maar men ze vaak aantrefl in hoogste kringen. Want Gordon Blake, bijgenaamd de baron, op zoo'n uitstekende wijze ver tolkt door Alan Hale, weet zich in de hoogste kringen zeer gemakkelijk te be wegen, wat hem zoo helpt bij de uit voering van zijn Geinig nobel ambachl als hoofd eener internationale boeven- bende. Ook in liefdeszaken weet hij met vuur op le treden en vindt hierin aan vankelijk een slachtoffer in Mildred Pat terson. zoo goed gespeeld door Mild|red June. Het is de verloofde van deze ko lonels dochter. Robert Wallace, die haar uit de handen van den boef (en slotte redt, en dit op echte Amerikaansclwt wijze, als hij ,haar, die op een brandenden trein geheel alleen was achtergebleven, mei een locomolief volgt en haar juist op het oogenblik, dal de trein in het ka naal zal rijden, in zijn armen opvangt. De tweede "hoofdfilm is er ook een van vervolgingen en gelileid „Een mis lukt plan". Hier is het de concurrentie strijd tusschen twee fruitexporteurs- niaatscliappijen, die tot list voeren tot allerlei truken om elkaar te vernietigen. En ook hier draait dit alles om een voor name hoofdpersone, n.l. Ilelen Kingsley, vertolkt door Helen nolmes, de dochter vim den directeur der spoorwegmaat schappij, die de wagens voor hel fruil- vervoer moet beschikbaar stellen. Beide dus weer films die aan velen zeer zullen bevallen. DE BIOSCOPEN. E1 e c 1 r o. Het is ditnfaal wel een bijzonder genre film, die lol en mei morgenavond draait in SlrenghoU's bioscope Ditmaal gee; onmogelijke sensatie, maar een echt stuk leven. Een film vertolking van een goed eomediestuk zou het kunnen zijn en wij denken daarbij aan een stuk als „Pol- asch en Perlemóer". Het stuk dat ge geven wordt „Golien en Killy" schelst een steeds voortdurende burenruzie tus schen twee families, resp. een Joodsche en Ierschc. en dat meermalen lot vech- tc,ns loc, al blijft het handgemeen ook op hel laatste moment toch weer weg. Het Thans, nóg me?r dan anders, onmiddellijk Uw dikke keel, Uw hoestje. Uw beginnende verkoudheid verzorgpn met Voorkom dat de griep U grijpt (Ingez Med.) kwaliteit smaakt U de qeur behaogt U DE (Ingez. Me<! VEREENIGÏNG NOOR REUOl-PSKEU/.E TE .MIDDELBURG. Gisterenavond werd op de bovenvoor- zaal van de sociëteit St Joris de jaar- •ergadering gehouden van do Vereeniging ■oor Beroepskeuze te Middelburg, onder voorzitterschap van don heer mr baron d. Fellz, die na het lezon van de no tulen er op wees, dat hot de eerste maal is, dat de leden in vergadering bijeenko men nadat de vereeniging haar werk praclisch heeft aangepakt. Spr werpt met vrijmoedigheid een blik op het be gin van de oprichting omdat hij daar aan zelf niet heeft medegewerkt Hij •brengt dank en hulde aan de eerste op richters en de leden van liet voorioopi; bestuur Het werk van oprichting is oen moeilijk werk geweest, maar spr gelooft, dat de goede vorm en systeem gekozen zijn. Het was noodig do krachten te verdoelen, omdat men niet over een per soon kan beschikken, dit zich gei eel aan de zaak wijdt en allen samen meer welen dan ieder afzonderlijk. Spr. meent dat B en W. en de raad terecht geweigerd hebben subsidie tover- leeuen, daar het in dezen lijd niet opgaat subsidie te geven aan eetk vereeniging, die nog haar bestaansmogelijkheid moet bewijzen. Maar zeer dankbaar moet men zijn, dal wel lokaliteit voor zit'ingsavon- den en commissie- of bestuursvergaderin gen werd beschikbaar gestold. Spr deel de mededat uiej. Anna Polak in oen opeubaro vergadering zal komen sproken op 7 Febr en dat do hoer Dools in de Meivergadoring een rede zal houden. Er is verleden jaar op 15 April begon nen zitting te houden aanvankelijk iedere week, de eone week voor jongons de an dere voor meisjes, dit is in October ver minderd lot tweemaal per maand, oen maal voor iedere secte Wanneer een kind zich meldt wordt overleg gepleegd mot de ouders, de onder wijzers, een geneeskundige onderzoekt den betrokkene, dan word! 't rapport van een en ander overgelegd aan den leider van de betrokken commissie die hetzij alleen, hetzij gehoord zijn medeleden d©r commissie verder onderzoekt of de be- betrokkene voor het gewenschte beroep geschikt is. Beter lijkt het spr als ook de commis sieleden worden gehoord zulks om de be langstelling gaande le houden Aan de kinderen, die de lagere s choiem verlieten, is een circulaire uitgereikt, waar op hel beslaan der vereeniging wordt ge wezen Samenwerking is door den voor zitter gezocht met de onderwijzersorgani saties, tol nu toe is alleen van hd'. N. O. G. een beslist bevestigend antwoord ont vangen. Zoowol de secretaris, de heer Staal, als spr. liezochten elders bureaux voor beroepskeuze en ontwaardden ook voor wdlke groote moeilijkheden men bij dit werk komt le staan. Om de bestuurs leden op de hoogte te brengen, worden af en toe cursusavonden gehouden spof ciaal voor hen. Een zeer belangrijk werk is volgens spr ook de nazorg Hol komt dikwijls voor, dat jóngens of meisjes, die goeil onderwijs gevolgd- -hebben op hun kantoor of dergelijke hun krach ton niet kunnen doen blijken en daardoor mis- inoedigd worden Hel ligt <?an op den weg van het bestuur eens met de patroons '.e gaan spi eken om hen er toe te bewogen de jonge menschen gelegenheid le geven zich verder te ontwikkelen inde praktijk. liet bestuur behandelde in totaal 10 gevallen, Dit is zeker een bescheiden begin maar spr n,oeml dit gelukkig, anders zou hel werk liet bestuur gauw over het noofd zijn geleopen Het werk der vereeniging moet dsn ook groeien in de toekomst Ook de arbeidersorganisa ties moeten goed aan hel bestaan der vereeniging herinnerd worden en op hun beurt hun leden opwekken er voor him kinderen gebruik van le -maken Het werk is van een aard. dat de leden ér niet steeds door iels van kunnen merken. Na er nog opgewezen te "hebben, dat de inlichtvngsdenst moet worden verbeterd en de nr.zorg hot moeilijkste probleem blijft, eindigde spr zijn overzicht over het eerste jaar met dank aan den secre taris voor het vele, dat deze ook als directeur van de arbeidsbeurs in dit jaar voor het doel der vereeniging hoeft ge daan. Hierna cleélde de v o o r z mede dat do heer Naezcr zich bereid verklaarde bij iederen ziltingsavond aanwezig (e zijn, wat voor een goeden gang van zaken ge- wenscht is, daar de andere bestuursleden steeds cfwisseien, daarom stelt het be stuur voor liet aantal bestuursleden met een te vermeerderen en don heer Naézer als .zoodanig te benoemen. De verga dering vereeniigde zich hiermede hij ac clamatie.. De penningmeesteressc, raej. Klif fen, deelde mede dat de rek over 1925 sluit met een goed slot vjajn f 17.61 en die over 1926 met een f 44.S7V? Voor de volgende algemeene verga dering zal eene commissie van onderzoek worden benoemd, die.dan de rekeningen zal nazien. Tot bestuursleden werden herkozen moj. Kliffen en dhr Jansen, en gekozen in plaats van ohr. dr. Orbaan, die zich niet herkiesbaar stelde wegens drukke werkzaamheden, de heer mr. van der Veiir. De voorz brachl den heer Orbaan! dank voor hetgeen hij in hel belang der vereeniging heeft gedaan. Aangenomen werd hel voorstel oan aan te sluiten hij de Landelijke vereeniging voor Beroepskeuze tegen een contributie Vtefn f '10 per jaar. Voor de Moi-vcrgfdering zal nan alle leden een jaarverslag worden 'toe gezon den, dat zij dan desgewenscht op die ver gadering kunnen bespreken. Nr- een korte rondvraag sloot <1© voorz. het eerste deel van den avond niet de aanmoediging, dat ieder lid een nieuw lid of donateur aanbrengl en op

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1