Donderdag 6 Januari 1927 Aspirin •xm «o. 4 170e Jaargang COURANT. Uit Stad an Provincie. Uit Middelburg- Hel blijkt, dat wij gisteren een dag rte vroeg aankondigden als die, waarop alle rijwielen van een platje 1927" moeten zijn voorzien. Het was lieden nog een vrije dit». Wij kunnen editor* liet -succes boeken, dat heden velen met het rijwiel aan de hand naar het postkantoor ■stapten en vlug een plaatje kochten, liet is dus goed geweest, om hen, die zulke K dingen 6teeds uitstellen, wakker te schud den Zij moeten toch een plaatje hebben, en zijn a?u in ieder geval gevrijwaard voor een „preqtje". zooals processen-ver baal in den volksmond dikwijls WoVden genoemd. Het schijnt, dfcp er den laalsleu tijd wat hapert aan ae booglampen, die in het centrum van de stad hun licht Ver spreiden moeten Wij schrijven moe ten, omdat herhaaldelijk weigeraars voor komen. Zoo was o.a Dinsdagavond een groot deel der Korte- en Langedelft in duisternis gehuld ,en daardoor ook zij straten, ais Segeerstraat en Oude Kerk straat, aie hun licnl voornamelijk uit de hoofdstraat ontvangen. Steeds worden zulke lampen op oen eerst volgenden weekdag hersteld. Gisterenavond weiger de nu weer de lamp hoek Noordstraal en Hofplein, wat op zulkeen gevaarlijk f punt 9} zeer slecht te pas komt. Uit Schouwen en Du i*v eland. Te Zierikzee werd Dinsdag een vergadering van den gemeenteraad ge houden. De voorzitter, mr. A. J. F, Fok ker, wierp na de opening een terugblik op het vervlogen jaar, hetwelk hij niet ongunstig noemde. Trots den aanbouw van verscheidene nieuwe woningen, ver minderde het zielental der bevolking. Hadden do landjbouw- en winkelstand wat hun zaken betreft niet te klagen, de schipperij daarentegen ging het niet naar den vleeze. Met bezorgdheid ziel spi llet nieuwe jaar tegemoet, daar we staan voor het bouwen van een nieuwe brug, vernieuwing en verbetering van het in wendige der gasfabriek en "den aanleg van de waterleiding, alle zaken, die groo- te offers van de fcitadsschalkist zullen vergen. Spr. hoopte evenwel, dal de uil gaven geen aanleiding zullen behoevem te geven tot verhooging van dc plaatse lijke belastingen. Ook meende hij den Raad te moeten zeggen, dal het steeds dje gewoonte was, dat de besprekingen in den raad op zakelijke wijze en in het belang der gemeente werden gevoerd. In de vorige vergadering, waar toen Juist veel ingezetenen aanwezig waren, is hiervan ra sltcrke mate afgeweken, zoo zelfs, dat mocht zich dit nogmaals herhalen, hij genoodzaakt zal zijn, op de meest strenge wijze liet reglement van orde op de onordelijke leden toe te pas sen. Hij hoopt evenwel dat dit niet noo- dig zijn zal en de debatten steed's binnen de grenzen van wellevendheid en op za kelijke wijze zullen worden gevoerd. Met groot leedwezen, zegt spr., heb ik afstand gedaan van het voorzitterschap van Fa bricage, hetwelk thans de heer Koopman bekleedt., Verder wenscht hij den "ledbn met him gezin een goede gezondheid en -een gelukkig jaar toe. Wethouder Timmerman, sprekende na mens den Ilaad, /Jankte den voorzitter voor de tot dgn raad gesproken woorden en wenschto hem en zijn gezin Gods beste zegen toe. De heer Doelemau zeide naar aanleiding van het door den voorzitter gesprokene te moeten opmerken dat hij in de vorige vergadering liet woord „koekebakkter" ge bruikte, doch niet de bedoeling had daar mede een zijner medeleden te betitelen, doch zichzelf. Dal hij tegen den hoer Blokhuis had gezegd „Je moet niet zoo zwammen", stond zijns inziens gelijk met het door den heer Blokhuis gebezigd© .laten we nu niet haspelen". De voorzitter meende, waai- hij geeu personen aanduidde, hij gevoeglijk de op merking van den heer Doeleman onbe sproken kan laten. Hierna werd overge gaan tot behandeling der agendja. Na afdoening' van eenige hamerstukken, word besloten, in afwijking van hel voor stel van B. en W. om een jaarlijksche subsidie van f 15 te verleenen aan het schoolmuseum te -Middelburg. Eervol ontslag Werd verleend, ingaan de 1 Jan. 1927, aan den heer J. Kramer als onbezoldigd ambtenaar van den bur gerlijken stand en iu zijn plaats benoemd de beer B„ C. de MuL Aan den heer H. van Dijke Jz., werd op zijn verzoek, met ingang van 1 Febr. k a-s., eervol ontslag verleend als markt meester. Besloten werd, in liet belang van de schipperij, op de punt van den Oosllia- vendjjk gedurende de zes wintermaanden den geheelen nacht oen licht te doen bran den. waarvan de kosten vermoedelijk f 125 zullen bedragen. de bespreking belreffendc/hct op richlen van een openbaar slachthuis, was men het vrijwel in principe eens, dat het nuttig en noodzakelijk was tot de op richting daarvan over te gaan. Verschil lende leden meenden echter, <Lal dc ge raamde kosten ad f 68300 voor een slachthuis met koelinrichting wel wat hoog was en dit bedrag zeker kon wor den verminderd, door de inrichting wat minder luxueus en groot op te zetten. Bovendien meenden zij, dat het do .plicht der slagers was, een groot renteloos voor schot te verleenen tot vermindering der kosten en noodigde B. en \V, uil, me* de slagers in dien zin een bespreking te 'houden. Andere leden daarentegen meenden, dat men het niet moest voorstellen alsof de oprichting van een centraal slachthuis alleen in het belang der slagers is doch dat de oprichting zijn oorzaak vindt in de toepassing der warenwet, en het ge meentebestuur in het belang der hy giëne en van dpn consument daartoe het initiatief nam. Zij vonden, het 'geen be zwaar wanneer de gemeente, daaraan iets ten koste legde. Na. deze 'besprekingen werd besloten met het nemen van een definitfef besluit te vwchten lol een vol gende vergadering, nadat Bi en Wi. nog maals met de hier gevestigde slagers een bespreking hebben gehad. Bij de gebruikelijke rondvraag deelde het lid Catslioek mede, vernomen te hebben, dat de gezondheidstoestand van den met verlof in Assen vertoevenden directeur der gasfabriek, nu het rap port van den heer Blokhuis is behandeld, met reuzenschreden vooruitgaat en hij binnenkort dus weer in deze gemeente terug verwacht kan worden. Spreker vraagt of B. en W. al hebben overwogen hoe er mei dezen funelionnaris zal wor den gehandeld bij zijn terugkomst. Hij kan zich niet voorstellen, nu uit hel rapport van den heer Blokhuis gebleken is, dat deze man niet voor zjjn taak is berekend, dat hij zonder meer zaj worden gehandhaafd. De voorzitter zeide, met groole vree ze en een bang hart het lid Catslioek te hebben aangehoord, nu deze den grooteu twistappel (n.l. de gasfabriek) opeens weer in de vergadering werpt. Hij raad de bedoeld lid aan geduld te hebben tot de gascommissve binnenkort met bare plannen voor den dag zal komen en er dan over een en ander kan worden ge sproken Aldus wordt besloten. Uit Tholen Te O u d-V ossemoer werd Woens dagavond do jaarvergadering gehouden van de Groene Kruisvereeniging. Na de ge wone werkzaamheden werd door de ver gadering besloten het bestuur te machti gen afdoende inlichtingen te vragen be treffende hel aanstellen van een wijkver pleegster, een en ander in verband met hot optreden van mej. Deelman te Middel burg in den loop van 1926, over hel nut en het werk van de verpleegsters in een gemeente. üit Zeeuwsc.h-VIaanderen O. D. Te Westdorpe is een 17-jarig meisje,, dat een klein wondje aan de hand had bekomen, onder herige pijnen aam bloedvergiftiging overleden. Besmettelijke ziekten. Hol aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 26 Dec. '26 tot en met 1 Januari '27 in de provincie Zeeland bedroeg Roodvonk; Oosterland 1, Schore 1, Ier- scke 2. ster. naar Rotterdam, Dijkstraat 65c. J. A. Molhoek, kok, naar Amsterdam, van Ostadeslraal 494': W. Viss-'r en gezin, landmeter, naar Den Haag, Sneeuwklok- jesslraat 7. D. J. Joppe. landbouwer, naar Tholen, Oudelandschestraat 11. - J. F. van der Reit, kleermaker, naar Voorburg. Prinses Mariannelaan 58. N. C. Rouw. winkeljuffrouw, naar Veer©, B 101. W. D. Luitwieler. telegrafiste, naar Vlissingen, Walslraat 57. BEVOLKING. In de tweede helft der maandl De cember 1926 zijn in de gemeente GOES Ingekomen; S. Steketee, verpleegster, van Baar land, Oude Vischmarkt 12. M. E. Beun, zonder beroep, van Utrecht, Terwel- slraal Jb. G. C. Daleboudl, gob). Ver meulen, zonder beroep, van Den Haag. Rimnielandsbraat 13. G. Wessel, Mr. in do rechten, van Leiden, Turf kade A. Geene, geb. van den Bergeh' zonder beroep, van Wemeldinge, 's II. Ilendrikskindcrendijk 73. A Bakker, kellner, van Leeuwarden, Groole Marlet 40. M. Becke en echlgenoote, fabrieks arbeider, van Kloetinge, St. Adriaanstr. 19. M. W. van de Weert 'en jgezin, bouwkundige, van Rijswijk, SI. Adriaan- str. 14. D. de Ronde, schipper, Van Utrecht, Kleine Kade 37. -r P. Koster en echtgenoole, goudsmid, van Middelburg, Hunckelingeslr. 10. Vertrokken; M. C. Bloxnaard. geb Kousemaker, zon der beroep, naar Kloetinge, A 264. M. Larooy, geb. Jumelel, zonder beroep, naar Halsteren. 0. Sclieffers en gezin, veldarbeider. n. N. en St. Jo o si and. J. van Ballegooijen, a'dsp. landmeter* naar Dordrecht, Willcmstraat 17. Tj. B. E. Kielstra en gezin, landbouwkun dige, naar Den Haag, Wilhelminastraafc ,130. - M M. J Gornelisse. huishoud LOOP DER BEVOLKING. De gemeente M iddclburg telde op I Januari 1926 9001' mannen en 10167 vrouwen, loDal 19168. Er hebben zich gevestigd 516 m en 625 vr.er wercien geboren 141 m en 130 vr. lesamen 660 m. en 755 vr. Er vertrokken 637 m en 731 vr.. er overleden 90 m. en 106 vr. Tesamen 727 m. en 837 vr. Het verschil in minder is dus 67 m en 82 vr. minder lesamen 149. Zoodat de gemeente op 1 Jan. '27 telde 8934 m. en 10085 vr totaal 19019 personen. De bevolking van A r n e m u id e n be stond op 1 Jan. 1926 uit 1109 m. en 1118 vr.. totaal 2227 personen. Geboren weraen 37 m. en 22 vr., samen 59. er vestigden zich 38 m. en 50 vr., samen 88; een vermeerdering dus met 75 m. en 72 vr.. totaal 147. Overleden zijn 8 m. en 9 vr.. samen 17. vertrokken zijn 48 m. en 58 vr., samen 106: een ver mindering dus met 56 m en 67 vr.. to taal 123. Op 1 Januari 1927 bestond dus te bevolking uit 1128 m. en 1123 vr., totaal 2251 personen. Op 1 Jan 1926 bestond de bevolking van Bigge kerke uil 437 m. en 422 r., totaal 859 personen. Deze vermeer derde door geboorte met 10 m. en 11 vr. en door vestiging met 15 m. en 12 vr., alzoo een vermeerdering van 25 ra. en 23 vr., totaal 48, door overlijden een vermindering van 4 m. en 7 vr. en door vertrek 26 ra. en 20 vr., alzoo een vermindering van 30 m.-, bn 27 vr., totaal 57, bijgevolg een totale verminde ring van om. en 4 vr.. zoodat de be volking op 31 Dec j.l. bedroeg 432 ra. en 418 vr., totaal 850 personen. De bevolking der gemeente St. Lau rens bestond op 31 Dec. 1925 uit 520 m. en 516 vr., samen 1036 pers. In den loop van het jaar 1926 vestigden zich 41 m. .en 45 vr., samen 86 pers»., geboren werden 14 iu. c-n 11 vr., samen 25; or ver trokken 40 m. en 37 at. of samen 77 pers.; overleden zijn 4 m. en 3 vr.. samen 7 pers. zooclat de bevolking op 31 Dec 1926 bestond uit 531 m. en 532 vr., sa men 1063 pers. Het zielenaantal vermeer derde alzoo met 27. De bevolking der gemeente N. en SI. Joosla nd bestond, op 1 Januari 1926 uit 575 ra. en 537 vrsamen 1112 perso nen. Er werden geboren 13 m. en 13 vr., er vestigden zich 17 mC en 31 vr.7 een vermeerdering d,us met 30 ra. en 44 vr.. totaal 74. Overleden zijn 6 m en 10 vr., vertrokken 26 m{ en 29 vr., dus een vermeerdering met 32 m. en 39 vr., totaal 71 Op 1 Januari 1927 "telde de gemeente d,us 573 m. en 542 vrtotaal dus 1115 personen. Te Zou te lande bestond op 1 Jan 1926 de bevolking uil 399 m en 358 vr, totaal 757 personen. In den loop van dat jaar hebben zich gevestigd 17 m en 9 vr., samen 26. Er werden ge boren 18 to. en 12 vr., samen 30, wat een vermeerdering geeft van 35 m en 21 vr samen 56 personen. Er vertrok ken 15 m. en 9 vr.. samen 24, er over leden 5 m. en 3 vr.. samen 8. wal een vermindering geeft van 20 m. en 12 vr., alzoo een totale vermindering van 15 m. en 9 vr., samen 24 personen. De bevolking bedroeg dus oft> '31 Dec. 414 ra-. en 367 vr.. lotaal 781 personen. De bevolkng van 's Gravenpolder bestond op 1 Jan. "26 uit 561 m. en 569 vr. totaal 1133. Ze vermeerderde door vestiging met 15 in. en 17 vr. ,door geboorte met 8 to. en 16 vr. Totale ver meerdering 23 m. en 33 at. Ze verminderde door vertrek met "27 m. en 33 at.; door overlijden met 5 in. en 10 at. Totale vermindering 32 m. en 43 at. De bevolking nam alzoo af niet 9 m. en 10 \t. sjajmen 19. Ze blestond -op 1 Jan. '27 dus uit 555 m. en 559 vr totaal 1114 inwoners. De gemeente Iloodekcns kerke tel de op i Jan. 1926 690 nï. en 694 vr£ To taal 13s4. Vermeerdering door geboorte 22 m. en 26 at. Vermindering door overlijden II to. en 9 vr. Vermeerdering door ves- lijging 20 m. en 28 vr. Vermindering door vertrek 49 m. cn 28 vr. Zoodat de 'bevol king op 1 Jan. 1927 kilde 672 m. en 711 vr. Totaal 13S3. De beA'olking der gemeente Katten- dijke .bestond, op 1 Januari 1926 uil 650 m. en 617 vrsamen 1267 personen Er werden geboren 12 m. en 16 vr., sa men 28, er a-estigden zich 17 m. eu 40 vr.. samen 57, een totale vermeerdering dus van 29 m. en 56 at,, totaal 85 per sonen. Overleden zijnl 6 m enf 4 at., sa men 10; vertrokken 36 m. en 46 «vr.. samen 82. alzoo een vermindering met 42 m. en 50 vr.. totaal 92 personen Op 1 Januari 1927 telde de gemeente dus 637 «i. en 623 vr of totaal 1260 personen De bevolking van Kloetinge be stond op 1 Januari 1926 uit 935 m. en 985 at., totaal 1920 personen Er werden geboren 20 m. en 26 at samen 46 en ves tigden zich 81 m. en 98 vr., samen 179, een vermeerdering dus met 101 in. en 124 vr. totaal 225. Overleden zijn 13 m en 12 vr.. samen 25; a'ertrokken 66 m en 75 vr.. samen 141, een vermindering dus met 79 m. en 87 vr.. samen 166. Op 1 Januari 1927 bestond de bevolking al zoo uit 957 m. en 1022 vr lotaal 1979 personen. De bevolking der gemeente K a p e 11 e bestond op 31 Dec. 1925 uit 1286 ra en 1246 at., totaal 2532 personen Geboren werden 29 ra. en 22 vr. samen 51, en ves tigden zich 75 m. en 87 vrsamen 162., een vermeerdering dus met 101 m. en at., lotaal 213. Overleden zijn 10 m. en 8 vr., samen 18, vertrokken 41 m. en at., samen 109, een vermeerdering dus met 51 in. en 76 at., samen 127 Op 31 Dec. 1926 waren ev 1339 m. en 1279 at. totaal 2618 personen Op 31 Dec. 1925 bedroeg de bevolking van Bres kens 1277 m. en 1285 vr. Zij a'ermeorderd© door geboorte met 31 m. en 35 \'r.en door vestiging met 94 m' en 89 at. Zij verminderde door vertrek met 79 in. en 76 An*, en door overlijden met 6 m. en 7 at. Totale vermindering 40 m. en 41 vr. Op 31 Decj. 1926 aldus 1317 m. en 1326 vr. Totaal 2643. De bevolking Afin Sluis bestond op 31 December 1925 uit 1S84 m. en 1241 at totaal 3125. Er werden geboren 31 m en 26 at samen 57, er vestigden zich 70 m en 73 at., samen 143, dus een a'er- meerdering van 101 m en 99 vr totaal 200 personen- Overleden zijn 17 m. en 21 vr. samen 38 pers vertrokken 87 m en 76 vr., samen 163, dus een vermeerdering van 104 m. cn 97 at totaal 201 Op 31 Dcc. '26 waren er dus: 1881 m en 1213 vr totaal 3124 personen KERKNIEUWS Ds. A. M. van der Most a-an Spijk thans te Opwierda. hoopt op 6 Maart te Kortgene intrede te doen. KUNST EN WETENSCHAPPEN. - Woensdag 12 Januari komt Mevr. de Boer van Rijk in den Schouwburg a 1 li i e r. De bejaarde, maar altijd nog zeer levendige actrice, maakt nu oen ecre-lournee door ons land met ,,'Tro;- penadel", het welbekende blijspel van Wcrmoskerken, dat nu reeds de diuizeud opA'oeringen overschreed. Dat is een re cord in ons land. waarvan de eer zeker niet in dc laatste plaats aan mevr. de Boer toekomt. Want al waardeeren we haar nóg meer in serieuser werk, haar creatie van de in Indië vcrdwaal<l|e Ara- sterdamsche burgerjuffrouw Betje van der Kooy, is toch ook iets zeer buitenge woons in het komische genre. We hebben haar reeds indertijd hier in dfeze rol gezien en herinneren ons nog hoe de zaal daverde van 't lachen speciaal door haar spel. ,,De hchendo Cavalier" „De lachende cavalier" is gerciuigd. De veelbesproken schilderij, door den eigenaar, dr. C. Hofstede de Groot, uit drukkelijk aan Frans Ilals toegeschre ven. door vele andere kenners als een meer of minder verdienstelijke imitatie gelaxeerd, is ontdaan van haar vernis laag. En tevens ismen tol een verras sende onldeivking gekomen de verf was niet bestand legen water, na bij herha ling met succes de zgn alcoholproef te hebben doorslaan Onlangs nu is. naar de „Tel ver neemt, dc schilderij aan den liuidigen eigenaar teruggegCA-en en verleden week Woensdag had dr Hofstede de Groot een aantal vooraanslaande vakmannen in zijn huis verzameld. In het geheel hadden ongeveer dertig personen aan zijn uit- noodiging gehoor gegeven, onder wie prof. W Vogelsang, de directeur van hel Frans Halsmuseum te Haarlem, de heer G. D. Gralama. en vele kunsthande laren en restaurate.urs Ook was aanwe zig notaris Vollgraff. óe restaurateurs Van Wijngaarden cn doet zich weer gelden?! p Wij wachten echter niet, tot- L 0 dat de ziekte uitbreekt, maar 0 0 wapenen ons, om het eerste het 0 0 beste verschijnsel le bestrijden; 0 0 dat moet ons wachtwoord zijn. 0 Onze helper daarbij zijn de 0 tabletten f Devanoudsbekende Aspirin- 0 tabletten voorkomenen genezen p hoofdpijn en verkoudheden; 0 bij rechtlijdig gebruik verhin- 0 deren zij hei uitbreken van griep. 0 Men eische steeds de origi- 0 neele verpakking met oranje 0 5 band en het Bayerkruis. Luitwieler verwijderden eerst met be hulp van alcohol de laag vuile vernis. Deze alcohol Avas afkomstig van eefc apotheker eu in verzegelde flesschen aan gevoerd. De alcohol bleek ook ditmaal geen iiiA'locd le hebben op do verf. wat dus een aaiiAvijzing moest zijn. dat men met een oud schilderij te doen lieefl. Daarna Averd een aanvaing gemaakt toet een bewerking met water, voorzichtig heidshalve eer-sl in een klein hoekje on deraan. legen de lijst. Nauwelijks was de Aïctslerdamsche restaurateur Van Bommel daarmede aangCA'angen. of de verf vloog er af. Zoodat men zeer waar- schijalijk te doen heeft mei een soort lijmverf. Ook bleek de plamuurlaag le onlbrekcn. Van deze bevindingen werd vervol gens protocol opgemaakt door notaris Vollgraff. Na cenige besprekingen werd aan dit document nog de verklaring toegevoegd, dat naar de meerderheid der aanwezigen meeude le mogen aannemen, dc .Lachen de Cavalier" niet met olieverf is geschil derd. Alle lot op 'heden als echt herkende schilderijen van Frans Hals zijn met olieverf geschilderd zoodal voorshands, mede in verband met vroeger door ter zake deskundigen geSane uitspraken, de veronderstelling niet zeer gCAvaagd meer schijnt, dat de Lachende CaA'alier" fiiet een Frans Hals. doch een moderne na bootsing is. ONDERWIJS. Gisteren waren wij iu tie gelegen heid de eindles bij le wonen van den cursus in aulomobielkeiinis, welke gedu rende een drietal maanden door de hee- ren J. P P. de Blécourt en E. de Vis- scher, leeraren aan de Ambachtsschool alhier, in een der lokalen a'an die school, daartoe afgestaan, gegeven is -aan een 12-tal personen, werkzaam in liet aulomobielvak of die. om andere re denen, gaarne meer van de werking van een auto Avilden tc weten komen Eerst ging de lieer De Blécourt hel .op het gebied der cleclriciteit, voor zoover een auto daarmede tc maken heeft, ge doceerde nog eens met de cursisten door, waarna de heer Visscher hetzelfde deed met hetgeen in den loop van den cursus behandeld is over de samenstel ling van de macliineriên, inzonderheid den. motor eu de stuurinrichting. Uil de gegeven antwoorden bleek, dat alle cursisten - een drietal was door ziekte of andere reden gisteravond ver hinderd met goed gevolg de lessen hebben gevolgd en daarvan zeker in hun volgend leven groot profijl zullen kunnen hebben. Dit werd ook beaamd door den heer G. II. Vijgeboom. provin ciaal autodeskundigo voor Zeeland, die

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1