GRIEP TOGAL No. 3. Woensdag 5 Januari 1927 170' Jaargang Bij dit Hummer behoort een Bijvoegsel. SINNEÜLANR, HET VERDRAG MET BEI.GIE. Een ad res van advocaten. Aacht-en-iaclitig advocaten, ingeschre ven by de rechtbank te Utrecnt, hebben tot de Eerste Kamer het volgende adres gericht: „Ondergeteekenden, allen ingeschreven als advocaat bij de arrondissementsrecht bank te Utrecht, overtuigd, dat de tot standkoming van het op 3 April' 1925 te 's-Gravenhage tusschen Nederland en België g' sloto.i verdrag in strijd zou zijn met 's Ijsinds belang, wenden zich tot Uwe Ho-oge vergadering met het eerbie dige en dringende verzoek, het ontwerp van wet tot goedkeuring van bovenge noemd verdrag e.a. niet aan te nemen." (Bij de arrondisscments-rechtbank te Utrecht zijn thans ingeschreven 104 ad vocaten, van wie twee "Vlamingen. Aan beide Vlamingen werd niet verzocht het adres mede te onderteekenen. Van de overige 102 advocaten kouden drie'niet bereikt worden. 'Slechts één wen&chte niet te onderteeken.cn omdat hij voorstan der van het verdrag verklaarde te zijn en tien teekenden om andere redenen het adres niet.) NEDERLAND EN DiEI.GlE. De berichtgever te Brussel van het Hand. meldt: Vfet het oog op het bevorderen van de cnltureele belangen tusschen Nederland en België wordt Zaterdag in het Palais Mondial een vergadering gehouden met het doel, een Nederlandsch-Belgisch en tente-comité tot stand te brengen. Wie de personen zijn, van wie het initistef utgaat, meldt de berichtgever niet. Uit Stad sn Provincie logd. Het vaandel der Muziek mot rouw omfloerst wend in den stoet mede gedra gen. Do heer J. v. d. Hooft, dankte namens de familie voor de eer dpn overledene be wezen. - Naar aanleiding vpn de zonderlinge wijze van benoemen van den regent W. J. van Vooren in de gecombineerde ver gadering van raad en regentencollege van hot Burger Gasthuis te Aardenburg op 31 Dec., vernemen we, dat deze verga dering door de regenten in hun vergade ring van 8 Jan. als onwettig is be schouwd, en de benoeming als ongeldig. Den heer v. Vooren is het recht ontzegd aan de vergadering deel te nemen, als zijn de geen regent. De heer C. M. v. d- Broecko werd herkozen als voorzitter van hot regenten college. Als een bijzonderheid kan gemold worden dat de gemeente Cadzand her bergt 1 oud-hurgemeester, 3 oud-Wethouders, 1 oud-secretaris, 1 oud-ontvanger, 4 oud- amblonaren van den burgerl. sLand en 1 oud-veldwachter; vervolgens 2 oud-dijk graven, 1 oud-ontvanger-griffier, 1 oud voorzitter van een waterkeering en 1 oud- secretaris-ontvanger van een waterkering. KERKNIEUWS De Bisschop vsn Haarlem heeft be noemd tot assistent le V1 i s s i n g e n den WelEerw. heer G. C. M. van Dijk Te 's-Grh v e n polder is de tuin vlak tegenover notaris Neervoort aange kocht door de Geref. Geru. (Kersten-rich ting )om tol bouwgrond te dienen voor een pastorie. Uit Middelburg. Ter herinnering aan wielrijders Morgen, Donderdag, wordt de controle dp "de belastingplaaljcs voor de rijwielen hervat. Dan moeten deze voorzien zijn van een plaatje voor '27. Do heer Kees Helder fotograaf al hier heeft bericht ontvangen dat hom een prijs is toegekend in den prijskamp voor 1926 uitgeschreven door de Agfa- Plioto, voor welken prijskamp niet minder dan 600.000 foto's uit tal van lauden, wa ren ingekomen. Uit Vlissingen. Gisterenavond werd op den hoek van de Walstraat en de Wageuaarstraót te Vlissingen een wielrijder aange reden door de electrische tram. liet rij wiel werd medegesleuro cn veniield. De berijder kwam er wonder boven wonder goed af. Uit Walcheren. Met ingang van 1 Febr,. n.ü is do heer Jobs. Wouters le Zou tela nde be noemd tot commies 2e bi. der rijksdjrecto belastingen, invoerrechten en accijnzen le Arcen (L.). Uit Zuid-Beveland. In de vacature M. P. de Looff (V.B..) is benoemd verklaard tot lid van den raad van Goes de heer W. G. Koning, die zijn benoeming heeft aangenomen. Uit Zeeuwseh-VIaandereu O. D. Bij de onlangs vermelde botsing tus schen de locomotief van een goederen- tram en een auto, bestuurd door den heer D., te Axel, werd de mede-inzit tende, de oude heer IJ. ernstig gewond. Deze is thans aan dé bekomen kwetsuren overleden. Uit Zeeuw sch-Vlaander en ,Wu IX Maandag had le Aarde n burg op indrukwekkende wijze de tornarde bestel ling plaats v,an den heer F. Pieters, die op 30-jarigen leeftijd na eerf langdurige ziek te gestorven was. De overledene was oen buitengewoon goede steun en kracht voor hot voreeni gingsïeven. Dat zijn heengaan ook door velen gevoeld wordt, blijkt wel uit het feit, dat alle leden der Kon. Muziek, dei- Korfbal- cn voetbalclub, cn van den Doopsgezinden Jongerenbond van welke vereenigangen de overledene 't zij be- stuurs- dan wel werkend lid of wel beide was, de ter aardebestelking bij woonden. Nadat door ds. Freerichs oenige zeer waardeeronde woorden gesproken waren werd achtereenvolgens door den voorzil- der dei' verschillende vereenigingen hel woord gevoerd en kransen op hot graf ge- heerachfc thans in bijna elk huisgezin. Het eenigste geneesmiddel dat volgens de Doktoren de influenza of griep doelmatig bestrijdt, is de Togaltabletten, het be kende geneesmiddel ook tegen renmat'ek.In den aanvang genomen doen de Togal- tabletten de ziekte onmiddellijk verdwijnen. Bij alle Apoth. Dreg. a 80 ct, en f 2.- personen stelt de V. N. F. gaarne nog eenige exemplaren van haar uitgave be schikbaar. Wij wenschen de V. N. F. veel succes toe bij haar pionnierswerk. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Boerenjaarboelc v. Boe ren en Tuinders. Nijgh en v. Dilmar's Uilgevers Mij. Voor dit tweede Boerenjanrboek was dr. K. H. M. v. d. Zandc, Inspecteur van het Landbouwonderwijs, lol de redactie toegetreden. Na de gebruikelijke rubrieken, als ka lender, feestdagen, posterijen, draagtij den van liet vee, lijst van officiecle per sonen en instellingen, opgaven van de land- en tuinbouworganisaties enz hef fen wij er o. m. in aan arlikelen over den overleden Directeur-Generaal van den Landbouw, dr. P. van Iloek, het Rozensortiment, de Onlwikkeling van den geest op het platteland, het I.andbouw- huishoudonderwijs, liet Planlenzieklekun- dig Instituut, Beroepskeuze, Onze Land bouwcoöperatie in vergelijking mot die in het Buitenland, de Melkvoorziening der groote steden, Dijk- en Waterschaps recht, de geschiedenis van den Zomer tijd, de Deensche Volkshoogescholen. Meer kennis voor jonge boerenvrouwen, de Landarbeiderswei, Hcide-ontginning in N. Brabant, Landbouwcrediet, Hoog veenexploitatie Ned Landbouwers in Canada. Door eerste klas deskundigen op ieder gebied zijn deze artikelen ge ■schreven. Bovendien zijn er nog een aantal letterkundige bijdragen in opge komen. Tal van illustraties en plaleiv buiten den tekst maken het jaarboek aantrekkelijk. Een artikel van mr. J. W. Goedblocd over de toepassing van de I andarbeiders- wet brengt lal van gegevens betreffende, en ook afbeeldingen van plaatsjes ge sticht op Zuid Beveland. _,W i n k 1 i n r i c li li» g", Uitg. Ver. Ned Fabrikaat Aanleiding tot uitgave van dit. zoowel inwendig als uitwendig prettig verzorgde boek, vond het vooruitstrevend bestuur der V. N. F. in het feat, dat meer (dan) eens is gebleken, dal hij het inrichten van winkelbedrijven, onze eigen natio nale nijverheid ter zijde werd gelaten cn een energiek ingesteld onderzoek, de al le luttele bekendheid van dc belangheb benden met onze industrie, als oorz.aalc hiervan aanwees. .JWinkclinrichting" wil dus zijn een Voorlichting op dat gebied, en daarbij' tevens het bewijs leveren, dal Neder land industrieel allesbehalve ariderdaat bij hel buitenland. Tedere concurrentie kan bel hoofd worden geboden. D^ - - J. B. Fels voorzag het werk van een glasheldere welke zoo- wal alles omtrent de moderne winkel inrichting uiteen zet. Voor daarvoor in aanmerking komende ONDERWIJS. - Door een vergissing meldden we dat do vanwege de Industrie- en Huishoud school alhier door mevr. v. d. Meuten te houden lezing over -kantwerk den 17 Januari zal plaats hebben. Dit moet zijn- Dinsdag 11 Januari" in de soc, St, Joris. Voor Engclsche Handelscorrespon dentie is geslaagd mej. E. M. C. de La nge te Vlissingen. Te Tholen zijn alle scholen ge sloten wegens de veelvuldig voorkomende gevallen van griep in de gemeente. RECHTZAKEN. In liooger beroep heeft liet Hoog Militair Gerechtshof Dinsdag behandeld de zaak tegen een reserve 2e luitenant, leerling-vlieger bij de luchtvaart-af deel ing Soeslerberg, die door deu Krijgs raad te Den Bosch, wegens het veroor zaken van dood door schuld was ver oordeeld tol drie maanden hechtenis. Verdachte is iai den avond van 5 Juni 1926, le Soestduihen met zijn motorrij wiel tegen deii afsluitboom van den spoorwegoverweg gereden, waardoor de lsle luitenant-vlieger Mulder, welke op de duo-zitting zat, werd gedood. De advocaat fiscaal eischle bevestiging van het vonnis. Dc raadsman mr. De Boer, conclu deerde lot vrijspraak. Het Hof zal later uitspraak doen. BUITENLAND. Algemeen Overzicht. (Injeï. raken, de tijd, voor een Europeeschjo diplomatieke inmenging is nog long niel daar. Ito Ver. Slj'Jfii. Eeu \crkl.iriiig >ai» tien Ameri- k.ian-jthoii «ouraiileit-koning lie rsl. Een verklaring van den Amcrikaan- schen couranten-koning Hearst, dat die Arr. Rechtbank le Middelburg. In de zitting van Dinsdag werden <Je volgende vonnissen uitgesproken: beschadiging van in beslag genomen goed- I-I. K., 36 j., en P. K; 34- j. (beitien landbouwers te Biggekerke, beiden vrijge sproken; het doen ontstaan van gevaar op ©en tramweg: J. G. C. P., 29 j., chauffejur Hontenissc, f50 of 50 d. h.; onregelmatigheden als ambtenaar. W. B., 45 jaar, brievenbesteller Groede, 4 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk, proeftijd 3 jaar; overtreding wapenwet: A. D., 46 j., landbouwer Biervliet, bevestiging van het vonnis van den kantonrechter, f40 of 40 d. h.; straatschenderijP. L. IX, 17 werk man Schore, vernietiging vonnis kanton rechter, 2 maoJ 1 maand tuchtschool en niet-ontvankelijk verklaring van de ci viele vordering; overtreding Jachtwet: M> de J., 23 j., landbouwersknecht Borssele, bevestiging van het vonnis van den kantonrechter en f50 of 50 d. h.; overtreding Motor- en RijwielwctJ. 1. S., 23 j., zonder beroep le Arnemuiden/ bevestiging van liet vonnis van den kan tonrechter, behalve voor wat de straf be- Ireft, f10 of 10 d. h.; overtreding Jachtwet: 0. J. B., 41 j, metselaar Nisse, bevestiging der beide vonnissen van den kantonrechter, 2 maal f10 of 2 maal 10 dagen hechtenis; slrooperij: G. K., 47 j arbeider Kloe- tinge, bevestiging van het vonnis van den kantonrechter, f25 of 25 d. h.; hel verlaten van zijn kinderen terwijl deze onverzorgd zijn: E. S., 64 jkoop man Zierikzce, 2 maanden gevangenis straf; idem: A. P. P. de H., 44 jzonder be roep, Zierikzee, 2 maanden gevangenis straf. LANDteuUW. In de jaarvergadering dor geitonfok vcreoniging „De Geil" le O ud-Vosse in eer werd het uadeolig saklp van ruim f 16 der rekening door dirie aanwezige contribueeroiule leden aangevuld. De hee ren Wiskerke, als .voorzitter, on B. Veraart, werden als bestuursleden herko zen, terwijl in de vacalure ontstaan door het overlijden van den heer M. van Loen- hout. word gekozen de hoor A. do Keijzer, Hierna trad op de heer J. Vorsluijs van het fokstation te Serooskerke met oen le zing over do voedingswaarde van goilon- melk en de daarvan te verkrijgen pro ducten boter en kaas. België. Crïsfs-ger m-Iiten. Nog altijd is geen besluit genomen omtrent den opvolger van d(en enkele dagen geledpn gestorven minister van Engelsch sprekende naties moeten Sa- Koloniën, Pecker. In sommige officieuze menwerken om den vredp té behouden, kringen wordt het weinig waarschijnlijk heeft in Engeland groot opzien gebaard, geacht, dat dit nog vóór den 15en dezer In kern verklaarde Hearst ongeveer het zal geschieden. j volgendedp Hearstbladen zijn tegen dfen Een deel dpr liberale fractie schijnt (Volkenbond en het iuternaUonale ge- aan le sturen op de benoeming als mi-rechtshof gekant, niet omdat zij tegen nister van Koloniën van Forlhomme, den de beginselen dpurvan zijn, maar om- vroegeren minister van landsverdediging, dat naar him meening dp leden in cla Hij is momenteel commissaris van Bel- practijk niet volgens, hunne theorieën te gië bij de geallieerdje commissie te Ko-werk gaan. Deelneming aan het hof zou blentz. dc Ver. Staten meeslepen in Europee- Een andere groep liberalen steunt de sche conflicten, zonder dpn wereldvrede candidatuur van prof. dr. Kreglinger. te bevorderen. Amerika kan echter wel hoogleeraar aan de universiteit te Brus- andere stappen ondernemen om zichzelf sel, die pas sedprt eenige weken als af- en don vredp te verzekeren. Nu is de tijcj gevaardigdp voor Antwerpen in de Ka-gekomen om een coöperatie van alle mer zit. Deze groep beweert, dat Ant- I Engelseh-sprokende volkeren der wereld werpen Ie veel belangen heeft in den in het leven te roepen om lot dat doel' Kongo, dat dp portefeuille van dit db- te geraken. parlement aan een niet-Antwerpcnanr Hiermee is geen alliantie bedoeld cn zou kunnen worden gegeven. geen zoo nauwe betrekking als door ma- Anderzijda blijkl men van zeer liooge rilieme verdragen word! verkregen, maar zijde de candid,latuur van den Oosl-Ylnam- met aansluiting van Indië, Egvpto en schen industrieel Maurice Lippens, se- andere ondprhoorige naties, beboeren de nalor en oud-goeverneur-genemal van Ver. Stalen, Groot-Brïttannië, Ierland, Ga den Kongo, te steunen. nada. Australië, Nieuw-Zoeland en Zukl- Enkele bladen voorspellen echter, dalAfrika samen te werken, ten einde aldaar het kabinel-Jaspar tengevolge van de de-den vredp te verzekeren en, voor zoover mocratische eiscben op het socialistische dit mogelijk is. dt n wereldvred/e lc hand- Kerstcongres geformuleerd, van de qppo- j haven. Dit zou geen offensief verbond silie tegen <le Brocqueville, dpn minister moeten zijn cn mag geen drcigendp he- van landsverdediging, djoor de socialisten leekenis hebben, maar een overeenkomst gevoerd en medp door het overlijden om onder elkaar geen oorlog te voeren van minister Pecher en het aanstaand en alle deelnemers te beschermen legén aftreden van Houtart, minister van finan- aanvallen van anderen. Er zou een over- ciën, nu spoedig geheel in elkaar zal eenkomst nopens de wapening moeten storten. komen, in zekeren zin een beperking. Het zijn dczelfdp bladen, welke de maar die toch voldoende kracht en versterking van de cavalerie hebben toe- Ircffendheidj toelaat om met de gemeen - gejuicht, logen iedere vermindering van schappelijke strijdmiddelen steun le kim den militairen diensttijd zijn gekant cn non vcrleeiien, ter bereiking van het in baron de Brocquevïile Jaspar's opvol- doel, terwijl opneming van andere naties ger als minister-president meenen le zien. met andere taal en karakter dp combi- In officiecle leringen hecht men even- natie eer zou verzwakken dan verster- wel weinig belang aan al deze voorspel- ken. lingen. Dc Volkenbond heeft getoond, dat een Cliina. organisatie van heterogene elementen on- Hel Chrnceselic anUivjoord. praclisch en ondoeltreffend; is. Do bond Uit ïiaani van de Kantonncesche re- heeft bij geen enkele kweslie eenstemmig «coring heeft de minister van-muitcnland- kunnen besluiten en handelen. Zij bepaalt sche zaken Sjen. geantwoord op bet zich lol het geven van verschillende aan- Britsche memorandum. I bevelingen, die geen dier leden opvolgt. Dit antwoord werd. gestuurd aan Zij is een geest, wel van zekeren vorin'» den Amerikaanschen minister van Slaat, maar zonder stoffelijk lichaam. De groote Kellogg! Blijkbaar wcnsehl Kanion nog vraag is nu wal Frankrijk, Duitschlandj volstrekt niets met Engeland te d<oen te Italië of de Skandjnavische landen van hebben. zulk een coöperatieve aaneensluiting zou- Sjen merkt in zijn nota op, dat liet den zeggen. Heartst gelooft niet, dat zij Britsche voorstel tot goedkeuring van de er eenig redelijk bezwaar tegen zullen heffing van de surtaxe van 2'/? pel. hier-hebben, omdat het immers geen offensief op neerkomt, dat meer dan de helft der-verbond zou gelden, maar een v redes- nieuwe inkomsten uit de' invoerrechten bewoging. komen zou aan de vijandpn der Kanton- j Duilsrliljiul. nee zen die daardoor zouden worden inSlresemami aan hel wcoril. slaat gesteld, dien burgeroorlog voort te j In de ,,Nal. Korrespondenz' schrijft' zetten, hetgeen de bevrijding van China Stresemann als volgt over de regeerings- •an het buitenlandsche imperialisme zou j crisis: vertragen. .,D© psychologische staatscrisis, waar- Met behulp van deze uitlegging van'onder wij jaren lang hebben geleden, zijn de Britsche voorstellen, is het natuurlijk wij te hoven, voor zoover zij althans den heel gemakkelijk aan lc tooncn. dat die staatsvorm en de. constitutie betrof. De Brilsche polilick, onder hel masker van latere geschiedschrijvers zullen jn de cev- öhina's voordcelen na Ie jagen, ten slotte ste plaats als dragers van den weder ei* alleen maar op uit is, China nog ver- opbouw hen noemen, die in dp moeilijke der tc ontwrichten. Sjen bewaart het stilzwijgen echter er over, dat er in dp Britsche memopie heel wal meer slaat dan alleen liet voor stel van China zijn zin tc geven in iets< waarom het zelf gevraagd had. Hel stuk s wel geen pleidooi om onverwijld, alle [nationalistische cischen van de Koeo- min-tang nopens afschaffing van do ex- Ira-lerritorialitcit cn financieele lijf eigenschap in tc willigen, maar erkent mol dat al dat de evolutie zich spoedjig in deze richting zal (Jïencn le bewegen. Yan Engclsche zijde weerlegt men in- lusschen Sjen's verwijt, dat het grootste gcdoelle van dp nieuwe ontvangsten uit de surtaxe in de kas van diens politieke vijanden zou moeten stroomen, dp or óp te merken, dat het memorandum heeft tijden, welke achter ons liggen, de ver* anlwoordelijkheid, voor de leiding van de staatszaken op zich hebben genomen. Het is de plicht van dp volkspartij de conslitulioneele krachten in den ruim- slen zin bijeen le brengen. Bij elke po ging in die richting zullen dc partijen van het middjen, waartoe dc volkspartij als liberale partij behoort, den kern dpr ve- geerïng moeien vormen, omdat zij in dc jaren van wederopbouw dp dragors dier vcranhvoordelijkheid, zijn geweest en dat ook in dc toekomst moeien zijn. Tn een lijd d,af hel zuivere bclangen- slandpunl veel meer aanhang vindjt dan vroeger, gaat de aanvaarding der ver antwoordelijkheid door een partij welis waar met een lijdelijk verlies aan popu lariteit gepaard, maar te sterker zal! bij voorgesteld dp inning der surtaxe lc la- voortschrijdend^ eonsolidcering hel volk ten gebéuren door dp Europccschc dou ome-organisatie, aangezien anders, zoo als thans reeds le Kanton en Hankou geschiedt, dp plaatselijke Chineesche overheid djaartoe zelve zou overgaan. Iloe alles ook zijn moge, Kanton blijft de nedprige volgeling van d,c Sowjel zich mettertijd naar dp eiscben cener op dc werkelijkheid gerichte politiek schik ken. Daarom kunnen wij do toekomst van onze partij rustig cn met vertrouwen, tegemoet zien. als wij ons van den weg, dien wij dp laatst© jaren gegaan zijn, mannen, die er mee voort zullen gaan niet laten aFdringen en hem zelfstandig het le lecrem, hoe. het Engeland het'blijven bewandelen. best afbreuk kan doen. I Ciirlrus kahSnels Inrmaleurr? Het lijkt er o.i. niet naar, dat China j Door een Weensch blad. ..Die Studfe", binnenkort uil de moeilijkheden zal ge- is een telegram uit Berlijn ontvangen,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1