So. 86 Dinsdag 13 April 1926 i69e laarganp .Siy dit nummer behoort een BSjvoegsaL 8INNENLAND. EES ONGEGRONDE VRAAG. Volgens een Aneta-telegram uit Se- marang sclirijft de Locomotief niets te begrijpen van de vraag van het Kamerlid Cramer inzake het aftreden van den heer Jordaan als resident van Soerabaja in verband met de staking aldaar. De heer Jordaan treedt niet af, doch gaat met verlof, en er is geen nieenings- verschil inzake de houding, aan te nemen tegenover de staking Het Haagsche Aneta-kautoor heeft den heer Cramer gevraagd naar de aanlei ding van zijn schriftelijke vragen waar op hij zeide, dat indertijd in verSchil'en- de Indische bladen was gemeld, dat de heer Jordaan zou af treden als gevolg van verschil van inzicht lusschen hem jan de regeering over liet te volgen beleid legenover de stakingen te Soerabaja. STRFJGHQLT'S BIOSCOOP. Tot en met Donderdag a.s.. 7 en 9 uur precies, MADAME SANS-GENE. jNaar het wereldberoemde tooneelspel vac dieu naaai. 'GLORIA 8 WAN SON in de houtdrol. Een uitstekend strijkje begeleidt. (Ingez. Med.) Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. Uitgaande van het Technisch Han- -delsbureau „Joh. Visser" te Den Haag, had gisterennamiddag op het Molenwater a,'th ier een demonstratie plaats met het snelbrapdbluschapparaal „Total", dal door deze firma wordt geïmporteerd. Na^dat de heer Visser dank had ge bracht aan het gemeentebestuur, dat toe stemming gaf, tot het houden der demon stratie, en hij er op gewezen had, dat dit apparaat alleen kan worden gebruikt bij begin van branden, .werden verschillen de schoorsteen- en andere branden ge maakt, waarbij teerv benzine v carbid enz. als goede voedingsstoffen voor het vuur werden gebezigd. AL deze branden wer den, hoe hoog vlam en rook ook olp stegen, in enkele seconden geheel ge- bluscht, In het apparaat bevindt zich poeder; al? nien met een handbeweging het aan liet toestel bevestigde koolzuur- apparaat in werking heeft gebracht, drijft de koolzuur het poeder uit het apparaat en wordt daarmede de zuurstof ver dreven en dus het vuur gebluscht. De aanwezige personen, onder wie vele leden van de brandweer en andere des kundigen, waren vol waardeering over de prestaties. De tweede opvoering van „Inkwar tiering" door de oud-leden eü leden van „Rhetorica" alhier, is gisterenavond weer een even groot succes goweeistf als de eerste maal. Het heele stuk werd weer in de zoo passende omgeving vlot gespeeld en ook het 'strijkje zette weer zijn beste beentje voor. De Schouwburg was ditmaal, wel niet geheel vol, maar toch waren alle rangen tamelijk goed bezet en zullen zij, die er waven, het gelukkig gevonden hebben, dat deze tweede avond nog gegeven Ls en daardoor zij ook in de gelegenheid! zijn geweest zich een paar uurtjes goed te amuseeren. Rhetorica kau met voldoening op de viering van haar 10-jarig bestaan terug zien. Be heer A. .T. de Kam, adj. commies bij do Hyp. en het Ka/j. alhier, is met ingang van 1 Mei a.s. verplaatst naar 's Gravenhage. Hit VJissingeiL In verband met de werkzaamheden voor de nieuwe haven te. Vli s s ingc n, fs aüe passage langs de buitenhaven verboden. Politie houdt hierop sti-enc toezicht. Dit is voor de bewoners van Bji.f. them, die gewoon zijn laiugs den dijk of door de binnenpaadjes het station óf de stad Vtissingen in korten tijd te bereilcén, een grootc teleurstelling. Ook de vele wandelaars en wielrijders, die gewoon zijn langs, „de Zuud" (de Zuid-watering) te komen, moeten nu over den onlangs nieuw gelegden weg, die naar den ouden "VHssingschen weg leidt. Uit Walcheren. By den gemeenteveldwachter te Oostkapel!Ie is als gevonden gede poneerd een nikkelen remontoir horloge,, waarin gegraveerd F. Meijcrs, en inge krast Koo Mijnheer, terwijl zich ecu portret van een jong meisje in het hor loge bevindt Toen de timmerman P A Maas Wz. uit Koudekerke, gistervoormiddag bij zijn schoonzoon G. Zachariasse te Zou - l e 1 a n d e bezig was een sleenen vloer te vervangen door een houten, vond lpj een muntstuk vermceuende dal dit een rijksdaalder xvas, do'ch hij het verder vei^ werken van den grond, vond hij in oen oud aarden kannetje 210 zilveren en 217 gouden muntstukken, daglcckend uit de jaren 1615 tot 1650 De zilveren munten zijn anderhalfmaal zoo groot dan een ge wonen rijksdaalder Bij de gouden munten zijn 65 stuk in omvang zoo groot als een rijksdaalder en 152 stuks zoo groot nis een gulden. Zoo ver kan worden nage gaan is hel me^st al Spaansch en En- gelsch geld. Het gewicht der zilverstuk keu bedraagt 7 K G. en nat van het goud I K.G. Een aardig buitenkansje! De gemeenteraad te R i 11 h c m hield Vrijdagmiddag een openbare ver gadering. De heer W, Boogaard was we gens verhindering, met kennisgeving af wezig. De voorzitter wenschle den heer W. Ce vaal Pz. geluk met zijn herstel zij ner ziekte Het doet hem genoegen dat hij deze vergadering kan bijwonen. De heer Ce vaal zegt den voorzitter en den leden dank voor de blijken van belang- stetting tijdens zijn ongesleldheid onder vonden. Onder de ingekomen stukken is o.m. een dankbetuiging van kerkvoogden en, notabelen voor het gebruik der raadszaal tijdens de restauratie der Ned. Hcrv. Kerk. Aangeboden wordt het verslag van don toestand der gemeente over hel jaar 1925, hetwelk voor kennisgeving wordt aangenomen. Op voorstel van B. en W wordt besloten tot aankoop van 8 stoelen voor de raadzaal, aangeboden door de kerkvoogdij. Voor den voorzitter zal een bijpassende stoel worden aangeschaft. Van Ged. Staten was een schrijven ontvangen, dat zij bezwaar maken tegen hel raadsbesluit, omtrent wijziging der verordening op de heffing van een plaat selijke inkomstenbelasting voor wat be treft het vrijstellen van personen beneden den. leeftijd van 16 jaar als belastingplich- gen, rails niet aangeslagen in de Rijks- inkomstenbelasting. Op voorstel van B. en W. wordt besloten desbetreffende be paling in te trekken. In verband met het bepaalde bij art. 178 der Gemeentewet wordt overeenkom stig het voorstel van B en W. vastgesteld de verordening, aanwijzende de verorde ningen dezer gemeente, tegen, welker overtreding straf is bedreigd, die voort durend en met uitsluiting van alle an dere geldend blijven Het verzoek van hot comité lol ver harding van den. Lageweg en den Hout weg om overname van den onderhouds plicht na totstandkoming der verharding, wordt wegens onduidelijkheid en onvol ledigheid van het adres aangehouden Het wordt iu handen gesteld van B. en W. voor nader onderzoek. De heer J. H. Vink wordt op zijn verzoek benoemd tot concierge van het gemeentehuis (thans gecombineerd met de betrekking van bode) zulks niet ingang van 1 April 1926, terwijl zijn jaarwedde als bode-concierge wordt vastgesteld op f 130. Ook had hjj verzocht om verhooging van liet bedrag voor aanschaffing van kleeding en schoeisel, tot een bedrag van f 132.83, aangezien hij met het hem thans toegekende bedrag van £80 niet kan volstaan Het voorstel van B. en W om de vergoeding te bepalen op f115, wordt me(t 4 van de 6 stemmen aangeno men. Het voorstel van den heer C. Wisse, gesteund door den heer vaji de Putte, was om de gevraagde som te verleenen. Het heffingspercentage voor de plaat selijke inkomstenbelasting wordt vastge steld op 4,3 pet. Dit is 0,2 pel. lager dan het vorige jaar. De door B. en W. voor gestelde wijziging der vferordoaing op de heffing van schoolgeld, wordt aan gehouden. Uit Zuid-Beveland. -- Vrijdag kreeg de ongehuwde, land- bonwerslcnecht P, van Hekkc op de hof- slede van M. Janse te KV o 1 f a a r L s d ij k, een slag van een paard tegen een zijnei beencii, waardoor onmiddellijk genees kundige hulp moest worden ingeroepen, waarbij bleek dat de knieschijf inwendig zwaar gekneusd was. Per as werd v. H. naar de woning van zijn ouders ver voerd, Te Wolfaartsdijlc hield Zater dag de rereeniging „Onderlinge Hulp haar jaarlijksche algemeene vergadering. Als bestuurslid word herkozen de heer J. Ossewaardc en gekozen in de plaats van den heer 0. Meeuwsc, die door hoo- gen leeftijd niet meer in aanmerking wenschte te komen, de lieer P. Bcbeljiar. I De rekening van den penningmeester wees aan in ontvangst f878.20, in uitgaaf f783.02. Uitgegeven werden 103 zieken- kaarten aan 40 leden. De inleg voor nieuwe leden werd opnieuw vastgesteld op f2. Als bode vpor Ooslkerlco bleef in functie mej L. va/u de Krccke, eil voor Oud-Sabbinge C Korstanje. - De directie van het verongelukte s.s. Silvan us" heeft telegrafisch mede- deeling gedaan van het vergaan van dit schip aan den heer P., te Wemel- dinge wiens zoon als lsle ma chinist zich op genoemd scliijp Iicvond. Er beslaat altijd nog hoop, dat genoemde P. tot de geredden behoort. (G. Ort.) G isterenavond is onder I e r s e k e een auto van L. te Wemeldinge, waarin een passagier was gezeten en die l>e- sluurd werd door een zoon van dcüï eigenaar, in een sloot bezijden den weg terecht gekomen. De chauffeur kwam er zonder letsel af, doch de passagier is door den schok door de voorruit gevlo gen en met een vrij ernstige hoofdwonde in de modder van de sloot terecht ge komen. De poTitie die een onderzoek instelt, heeft de auto in beslag genomen. Uit N o o r d-B e vel a n d Wegens niet aanneming' van de be noeming tot dagelijksch opzichter bij de vernieuwing van de beschoeiing aan de Oude Haven |e Kor tg ene door den heer J v. d Pijl te Oude lande, hebben Burgemeester en Wethouders thans als zoodanig benoemd den heer \V>. Vader, gediplomeerd Waterbouwkundige te Vlis- singen. ——o Uil Schouwe n-D uiveland. De gemeenteraad van Oost e r - land benoemde m. a. s. tot gemeente secretaris den heer P. J Zoele,gemeente ontvanger. rv~ U t Zseuw-8ctt%¥la&üdf'flren O D Te Zaamslag werd in de jongste raadsvergadering medcdceling gedaan van een Koninklijk besluit, waarbij liet beroep vaji den raad tegen het besluit van Ged. Staten, waarbij goedkeuring werd onthouden aan het raadsbesluit lot het vormen van een afzonderlijken keuringsdienst ongegrond werd verklaard. Hel heffingspC'- antage der inkomsten belasting werd bepaald op 0,9. Een voorstel van B. en W. om in ver band met de geraamde financiëele resul taten der exploitatie eener gemeentelijke beerruiming tot instelling daarvan niet over te gaan, werd aangenomen Na breedvoerige bespreking werd aan genomen een voorstel van B en W. tot het uitvoeren van verschillende wegs- erbeteringen, geraamd op een totaal an f 33.539.05, door verschillende straten of wegert te voorzien van klinkerbestra ling. schillende avonden zouden worden op geroepen. Tiet Comité van actie beeft nu in een circulaire aan de bezwaarden meegedeeld deze methode niet te bunnen aanvaarden, daar 'de bezwaren zijn vastgesteld op cpn openbare vergadering Het Comité zal den Kerkeraad voorstellen één verga dering te beleggen. Te Leeuwarden heeft de Kerkeraad bekend gemaakt in het in het leven roe pen van coniilé's van actie slechts een georganiseerd verzet te zien tegen eeu kerkelijke vergadering een „secte en mui terij" De kerkeraad vermaant daarom de- gemeente deze beweging op geen en kele wijze te steunen, en meldt zich met zulk een comité op gcenerléi wijze in verbinding te kunnen 'stellen. C h r. G e r e f. Kerk Beroepen le Biozblinge ds A. Grup- pen te Vlissingen. G e r e t. Kerk, Aangenomen liet beroep naar Abcoude- Proostdij en bedankt o a. vocjr Tholen cn Anna Jacobapolder door N Willem so cand. te Amsterdam. Gere f. Gem. Bedankt voor het beroep naar Aagte- kerke door ds A. Verhagen te Middelburg. KERKNIEUWS. Het zeudingsfeest, uitgaande van den Cl. Zendingsraad Walcheren, zal dit jaar gehouden worden op 24 Mei (Twee den Pinksterdag) op do buitenplaats „Der Boede", onder Koudekerke, daartoe welwillend afgestaan cLoór rar J. Locff. Te Ginnekcn is op 59 jarigen leef tijd overleden de zeerecrw. heer A II van Dijk, pastoor aldaar. De overledene was o.a. kapelaan te Nieu w-Nam en 1 Dec. 1894, kapelaan te Aarden- burg, 13 Mei 1896; pastoor te Eede, 29 Juni 1912 en sinds 10 Febr. 1920 pastoor te Ginneken. De nieuwe paro" chiekcrk te Eede werd door pastoor van Dijk geslicht. Vrijzinnig Pro les la n t s c li e Ra dio Omroep Zondagmiddag 18 April a.s. zal uit Hilversum ecne radio uitzending ge schieden vanwege den Vrijzinnig-Clirif>t. Jongeren Bond Dr. L. J. van Holle uit Utrecht zal Spre ken over „Drama en Religie"; Albert van Dalsum zal enkele fragmenten voordra gen uit Adam in Ballingschap vaü Von del. Muzikale medewerking wordt verleend door de dames Suze van 't Lindenhout Tak (Viool), Tony van Leeuwen Boom kamp (klavier) en Eduard Bicle (cello). Zij zullen wecken vognlragcu van Han del. Beethoven, Fauré, Glazonow en Lily Boulanger. Ds. C. D. Spelberg zal dieu middag;(om roepen. De uitzending begint oin'2'/» uur. De Ge r e f. Kerken en de ,,b e zwaard e n." De Kerkeraad van Groot Amsterdam heeft naar aanleiding van liet door 210 lidmaten onderteekende bezwaarschrift inzake de beslissing der Synode te Assen een commissie uit zijn midden benoemd om met de bezwaarden 'te spreken, doch zoo dat deze in vier groepen op vier ver- Het Voorjaar is de 1 ijd /ooi bioedurmc ca bleeWtuchltgc perst no een vcratcrldngskuuc van "cénlgc rujuinden Ie volgen. Geentalddcl is in dergelijke gevallen 100 geschikt als Dr. HOMMEL'S HAEMATOGEK-TABLETTEN De. fijne Zwitwrscbe chocolade is op rlchielf reeds voediaam cn brengt' de versterkende bestanddcelen der vloeibare Hacniniogeu op i «uwer smakelijke manier in het lid".-ra. ^er d°os F L90 i bij Apoth. en Drogisten. Dr HOMMEL'S HAEMATOGEN - bei (.«te bloed vormende en versterkende middel sedert 35 jaar. KUNST EN WETENSCHAPPEN. We brengen in herinnering dat de uitgestelde opvoering door de Vereen. ..De Kunstclub" alhier van „De Erfge namen van Rabourdin" zal plaats heb ben morgen Woensdag in don Schouw burg. RECHTZAKEN De rechtbank te Kleef heeft den Nederlandschen chauffeur v d. II uit Nijmegen, die eenige weken geleden door te snel rijden met een auto te Kieef een "6-jarig kind heeft overreden, dat dienten gevolge overleden is, veroordeeld lot 2 jaar gevangenisstraf, met verbeurdver klaring van den auto Het huis rriet de gouden stoep. Dc advocaat-generaal, mi'. Lcdoboer. heeft Maandag geconcludeerd tot ver werping van het cassatieberoep van I- B W., bewoonster van het bekende bc- roovingsperceel Spinozastraat 6, die we gens medeplichtigheid aan diefstal door hel Haagsche Hof is veroordeeld lot 3 jaar gevangenisstraf. Kantongerecht te M; 1 d d e I b u r Door den kantonrechter alhier zijn veroordeeld wegens overtreding Waren- Wel: II. C. F-, Middelburg f 15 b s, 15 d. h.; Straatschenderij- J, S. en J. S. beiden Biggekcrko, C. M. V.. Middelburg, allen 110 b s. 10 d. h„ M C Ia P:. Middelburg, f10 b s. 4 w. t fietsen zonder licht: D. de V., Serooskerkc, f5 b. s. 5 d li.; overtreding winkelsluiting" P. v. D. Vlissingen, f5 b s 5 <1 h vee langs een spoorweg laten loopen: A. R.. Zoutelandc, f10 b s. 10 d h fiet sen fonder bel: W. A Koudekerke. 1'3 b s3 el 'h overtreding UkwetS. H f5 en f2 b\ s. 5 en 2d h.A. D., f3 b. s. 3 U. h., beiden St. Laurens, overtre ding Reglement Rivieren cn Rijkskanalcn L. J. A H-, Veere, f3 b. s. 3 d. ly wagens aan elkander vastgemaakt, door het zelfde paard doen voorttrekken: L de B, Vlissingen, f3 b. s. 3 d h.j met een motorrijtuig in verboden richting rij den: W. L., Zoutélande, f3 b s, 3 <1. h tegen het goedvinden der bewoners van een huis op de daarvoor gelegen sloep zich ophouden: A. B., Middelburg, f3 b s 2 w. t met een rijwiel de linker zijde van den weg houden: 'Pb 1. IC.. Veere, f2 b. s. 1 w t overtreding trek - hondenwei: H. TT., 's Heevenhoek geen straf wegens de omstandigheden waar onder liet feit is gepleegd (Ingez Med.) ONDERWIJS. B en W. van Amsterdam drayen den Raad ter benoeming van een onderwijzer aan de Saxcnburgcrschool o.a. 'voor den heer A. N. Iilaaijsen te Aardenburg aan de Sprecuwenparkschool O.a. den heer M. J v d. Ende te R ill and- Bat h. LANDBOUW. de koolvlieg haar eitjes aan den voet van de koolplant le leggen. De maden, wel ke uit de koolvliegeitjcs komen, krijgen dus niet de gelegenheid zich in den sten gel in te boren Bloemkoolplanten en vroege roode koolplanten hebben het meest van de koolvliegmaden le'lijden, vooral op lich ten grond Aangetaste planten krijgen eerst een blauwgrijze kleur, later gaan de bladeren slap hangen, dc plant verwelkt en sterft op warme, droge dagen begin Juni meest al af. Dergelijke planten blijken vrijwel ge heel los in den grond le staan, de wor tels zijn vernietigd. In het dikste gedeel te van den wortel treft men dan de glim mende witte maden aan. De koolvlieg begint in de tweede helft vhn April met liet leggen der eieren. Voor half April moeten daarom de kra gen aangelegd zijn Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door den Plantenziektenkundi- gen Dienst te Wagcningen en door de Ambtenaren welke op verschillende plaatsen werkzaam zijn. Inter nation Paardenlen- toonstelling 1 Mi laan. Naar - I)e Voldlxide verneemt, zullen de gebrs A erna uil Is- te Sluis, behalve den kampiocnhengst van 1925, Fair, naai de internationale tentoonstelling van jiaarden van Belgisch type te Milaan zen den de merries Minnie d'Isaac, kam pioene van 1924 en Flora, kampioene van 1923 De laatste is door den heer E. P. Staal te Stoppeldijk ouder ze kere voorwaarden verkocht aan de ge broeders Aernaudts. Dc Belgische kampioen van 1925, Ave- nir d'IIérse en de waarschijnlijke kam pioen van 1926, Ganlois du Monceau, gaan niet naar Milaan De Belgische in zending bestaat uit 15 hengsten en mer ries. GANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ- IC o o 1 k r a g e n Nu het juiste tijdstip voor hel aanleg gen van koolkragen nadert, vestigt de Planfcnzielcfeubiindige Dienst dc mui- dacht van belanghebbenden op dit uitste kende middel Her vóórkoming van de schade, welke door maden van de kool vlieg veroorzaakt wordt. De kraag, een rond of zeshoekig schijfje asplialtpapier met stervormige insnijding, (mits goed aangelegcP belet Werkloosheid. Bij de Arbeidsbeurs te Middelburg stonden Zaterdag als werkloos ingeschre ven: 5 typografen, 10 grondw4 leert, timmerl., 1 loodgieter, 14 opperl. 2 schil ders, 4 steenhouwers, 5 pieubelm., 2 stof feerders, 14 bankwerkers, 1 electricien, 3 koperslagers, 2 machinisten. 2 stokers, 2 boekbinders, 9 bakkers, 7 boerenar beiders, 7 winkelbedienden, 3 kellners, 12 kantoorbedienden. 1 huisknecht, 22 van andere groepen, 39 mei vakkennis zonder een bepaald beroep en 148 zonder vakkennis (ongeschoolden). Verder 11 vrouwen, w.o. 1 bockbindster, 3 kantoor bedienden. 4 werkvrouwen (van Arnc- ïnuideu), 1 Hiuishoudster en 2 wa.schvrou- wen (voor wasch ami huis). Totaal 830. vorige week 327 o Faillissementen, Failliet verklaard 1'. Dricssen, Koop man te V1 iss i nge Glacisstraal no. 35, Rechter-commissaris Mr. P. J van Bortel. Curator Mr. Ph. R. llugenhollz. te Goes. BUITENLAND. SOVJET RUSLAND EN DE VOLKEN. BOND- Tsjitsjcrin, dc Russische volkscommis saris van builen! zaken, heeft eindelijk het verwachte weigerend antwoord ge zonden aan dc tot de sovjelregeering ge richte uilnoodiging om aan de werkzaam heden der commissie van voorbereiding voor de ontwapeningsconferentie, deel te nemen. Zooals bekend is, gaat de Rus sische weigering niét tegen hel instituut van den Volkenbond aïs zoodanig, als- wel legen dc noodzaak gedelegeerden op Zwitserscli grondgebied te moeten zen den. Zes lange bladzijden heeft Tsjitsje- rin er voor noodig gehad om de molivec- rïug onder woorden te brengen, door spekt met onaangenaamheden aan hel adres van Zwitserland. Men zal zich her inneren, dat dc Russisch-Zwitserschc brouille gaat over dc genoegdoening, die Zwitserland verschuldigd zou zijn wegens I den moord op Vorofskv. in een hotel te

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1926 | | pagina 1