lerraar Ie Ixitfen, jroorzitter van de Ned. Gustaaf A«Iolfvereeniging, en ds. II. Akersloot ran Houten Roos, Ned Herv. predikant te Sas Tan Gent. Daarna om half drie precies, open luchtsamenkomst op de wei van den heer Van Houte nabij StampershoekL Sprekers Dr J F. Bcerens, Ned. Herv Pred. te Utrecht, oyer: „Onze voorrech ten als Protestanten"; Ds. A. H. Scholte, Ned. Herv yred. te Zwolle, over „Wy moeten streng Protestantsch worden", Ds M van Empel, Ned. Herv. pred. te Middelburg, over. „De vrijheid van een Chrisleumensch"Ds. E. van Ruij- tenberg, Ned. Ilerv Pred., Oostburg, voorzitter der Zeeuwsch Vlaamsche Gus taaf Adolf Vereeniging, zal het slotwoord spreken. De samenkomst wordt opgeluisterd door muziek, en zal te ongeveer zes uur zijn afgeloopen, zoodat mogelijke bezoe kers van den „overkant" de laatsllo hoot nog kunnen halen —o Gekerstende sport. Dr. P W. A. «Korft Jr., rechtzinig predikant te Heemstede, schrijft in het weekblad ten dienste der Ned. Herv. gemeente aldaar „Ons Blad" van 9 dezer o.m. „In «le afgeloopen week hebben twee Christelijke hecren weer eens kans gezien om op een plaats, die de aandacht heeft van bet geheele Nederlandsche volk, hel Christendom jammerlijk aan de kaak te stellen. Wij zullen hier natuurlijk niet ingaan op het vóór en tegen van het z.g. Olympisch subsidie, politieke kwesties Ia- ten we hier met rust Doch de redevoe ringen, waarmee ds Kersten en prof. Visscher in <le 2de Kamer gemeend heb-, ben hun afkeuring van het regeerings- voorstel te moeten motiveeren, raken niet enkel de politiek, maar ook het Christen dom. De Olympische feesten zijn „een terugkeer tot het heidendom", wie ze steunt, ontsluit „een weg der zonde" en gaat niet „vrij uit voor God", verklaarde de één, en de ander achtte zich bij zijn verzet geroepen om te schermen met een lukraak aangehaald „woord des apos tels t Was inderdaad voor deze hec ren weer eens oen prachtgelgenheid om duizenden en duizenden een verkeerden indruk van het Christendom bij te bren gen, en men moet toegeven, dat ze van die gelegenheid ook uitmuntend partij hebben getrokken. Men wordt angstig, als men denkt aan het effect, dat zulk zinloos christelijk geschimp, als God het niet verhoedt, weer op o zooveel voor al jonge menschen zal hebben O, zullen ze zeggen, is dat Christendom? blijft ons dan daarmee als het u belieft van het lijf. wij willen er niets mee te maken hebben Daarom acht ik het plicht voor ons, die we! Christen willen zijn maar die aan zulk Christendom ons ook ergeren, dit openlijk te erkennen en openlijk uit te spreken, dal ook wij met zulk Christen dom niets te maken willen hebben Van de persoonlijke vroomheid van de bedoel de hoeren blijven wij uit den aard der zaak gehee? af, maar wat zij ais Chris tendom aan de marlet brengen, lijkt veel op wat reeds volgens de oude Romeinen het ergste, was het bederf van het beste Het is een diop-tragisch iets in de ge schiedenis van het Christendom, dat het altijd het meeste te lijden heeft van zijn vrienden Als in deze weken door ta'loos velen de spot gedreven zal wor den met „den weg der zonde" en „het woord des apostels", dan komt dat slechts voor een klein deel voor him eigen ver antwoording, in hoofdzaak komt het voor rekening van een oud-gereformeerd pre dikant en een anti-revolutionair hoog leeraar in de theologie." KUNST EN WETENSCHAPPEN. - De Gemengde Zangvereeniging te •V1 i s s i n g e n, directeur de heer Hans Clouver, zal Dinsdag 19 Mei in het Concertgebouw aldaar opvoeren het ora- jtorium „Judas Maccabaus" van G F. Handel Als solisten zullen medewerken mevr Lotti Muskens-Sleur, sopraan. Den Haag, mevr. Nanny van Es, alt, Den Haag, de heer Jos Holthaus, tenor, Rotterdam, en de heer Hendrik Koning, bas, Am sterdam. Het oratorium wordt begeleid door orkest en piano. Aan den vleugel de heer G. Alberts te Middelburg. De groote re petitie op Woensdag 18 Mei is voor het publiek ook toegankelijk. Bjj de fa. A. C. de Mooij te Zierik- zee verscheen in druk de rede, uitgespro ken over de mobilisatieherinneringen te Zierikzee. door Dr. A. v. d Hoeven, oud- officier van gezondheid bij het garnizoen arts te Zierikzee op Woensdag 11 Febr. 1925 in het Hotel „Juliana" te Zierik zee Jer gelegenheid van de plechtige uitreiking van de mobilisatie-hernnerngs- kruisen en propaganda-avond voor den Bijz. Vrijw. Landstorm. Kunstkring het Zuiden. Gisterenmiddag vergaderde op het Stadhuis te j s .s i n g e n de kunstkring „Het Zuiden onder voorzitterschap van den heer C. A. van Woelderen. Ingekomen Was o a. een schrijven van den heer C Dommisse C.Mzn., dat hij om gezondheidsredenen ontslag neemt als lid van het Dag. Bestuur. De roorz. zeide dat dit besluit hem zeer /eed doet, maar men zich om de redenen, waarom het genomen werd, er bij moet neerleggen. Hartelyken dank brengt spi\ den heer Dommisse, die Ier vergadering aanwezig was, voor hetgeen hy voor den kunstkring tot nu 'toe ge daan heeft en spreekt de hoop uit, dat de heer Dommisse nog tal van jaren lid van het algemeen bestuur zal zijn. Besloten werd in het vervolg de ten toonstelling steeds op Zaterdag te openen, daar nu verschillende belang stellenden op Dinsdag van de vorige week verhinderd waren aanwezig te zijn Dit jaar zal geen verloting worden gehouden, gezien het bezwaarlijke reeds verleden jaar ondervonden bij het plaat sen van de loten De voorz. herinnerde aan den goed geslaagden kunstavond, döor den kring gegeven op 30 December j.l„ en bracht hartelijken dank aan den lieer cn mevr. Bergsma. die dezen avond organiseerden. De heer Bergsma zegde toe ook dit jaar te zullen trachten zulkeen kunst avond te organiseeren. Bij de bespreking over wenschclijk- heid van verbeteringen aan het badpavil joen mede met tiet oog op het goed hou den der schilderijen, vond de voorzitter gelegenheid er op te wijzen, dat hij plan nen beraamd om te komen tot de op richting van een N V. Badplaats Vlissin- gen, wat zeker mede bevorderlijk kan zijn aan het verkrijgen van een beter tentoonstellings lokaliteit. Voorloopig zal worden getracht een goede stookgolegen- heid in het paviljoen té maken. Waar nog niets vernomen is betreffen de liet houden van de 3-jaarlijksche ten toonstelling, welke dit jaar Ie 's-Herto- genbosch moet plaats hebben, en waar Vlissingen daartoe indertijd liet initiatief nam zal om inlichtingen over de plan nen worden gevraagd. De heer Jacobs had het aanbod g£- daan om dit jaar een schilderij cadeau te geven om onder de kunstminnende leden te verloten, zulks teneinde propaganda voor nieuwe leden te maken en met de bedoeling dat andere werkende leden later dit voorbeeld zullen volgen. Men meende, dat hoe zeer het aanbod ook ge waardeerd wordt, dit niet tc moeten aan nemen en meer propaganda te zoeken in het organiseeren van kunstavonden, waarbij leden groole reductie krijgen op de entreés. De heer Jacobs legde zich hierbij neer, maar zeide zich als ideaal te hebben voor oogen gesteld het tot bloei brengen van den Kunstkring. Tol bestuursledenwerden herkozen mevrouw Evers-Keg en de heer Jacobs en tot iid van het Dag. Bestuur in plaats van den heer Dommisse, de heer Bergs ma. Alle namen die benoeming aan. Aan het jaarverslag van den secretaris, den heer Frelier, ontleenen wij, dat de vereeniging telt (5 donateurs, 17 jgewone en 32 kunstlievende leden. Op de ten toonstelling, die gehouden werd van lö Mei tot 1 October 1924, zonden 10 bui- tenlandsche en 14 Nederl. kunstenaars en kunstenaressen in. Er werd verkocht voor f 686.30 en voor de verloting wer- tien 7 doeken aangekocht. De kunstavond leverde f 40 batig saldo op. Herinnerd wordt aan het inzenden door vele Bel gen, en het toekennen van 500 fres subsi die door liet Belgisch ministerie van schoone kunsten en wetenschappen. Dit is een beschamend voorbeeld voor het eisen land. Lof wordt gè"bracht voor de wijze waarop het padpaviljoen wordt ge ëxploiteerd. Het verslag werd goedgekeurd evenals de rekening van den heer Freliej-, die ook penningmeester is en welke rekening een verandering van het kwaad slot van on geveer f 200 in een jjoed van f 28.70 aan wijst. Voor zijn arbeid bracht de voorzit ter, den heer Frelier oprechten dank. Bij de rondvraag werd den heer Berg sma toegezegd dat zal worden overwogen of de verordening het toepassen van een lagere belasting op de kunstavonden toe laat en aan den heer Dommissie, dat er bij de Mij. Zeeland op zal worden aange drongen de vreemdelingen te wijzen op de tentoonstelling, wat ook door publi caties in de hotels zal geschieden. Nadat de secretaris hulde hsjd gebracht aan tien heer van Woelderen voor hetgeen hij voor den Kring doet. sloot deze de ver gadering. De Friezen naar Zeeland. In Augustus van het vorige jaar de den „De Zuid-Bevelanders", onder leiding van den secretaris der V. V. V. „Zuid- Beveland", een tournee door Friesland en gaven zij bij die gelegenheid in tal van plaatsen uitvoeringen. Bedoeld tournée was georganiseerd door diverse .V V. V.'s in die provinciemet de bedoeling we- derzijdsche belangstelling te wekken. Op zeer hartelijke wijze heeft men toen de Zeeuwen ontvangen. Op initiatief van V. V V. te Goes heb ben de vereenigingen tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Goes, Mid delburg, Vlissingen, Terneuzen, Hulst en de afd Oostburg van het A. N. V. be sloten een gezelschap Friezen uit te noo- digen tot een contrabezoek. Dat gezelschap, bestaande uit 24 per sonen, dames en heeren, gekleed in het schitterend Friesch costuum komt in de a s. Pinkslerweek een rondreis door een groot deel van Zeeland maken. Het is een zangclub, afd van het A. N. V., die met groot succes in verschillende plaatsen concerten gaf. Het rijk voorzien program ma bestaat uit liederen van allerlei soort. Bovendien voert het ensemble nog op het bekende Friesche landspel „Fryskc Trou" van den Friesclien tooneelschrijver Schuit maker, die de tournee ok zal mede- maken. In dat spel worden achtereenvol gens ten tooneele gevoerd de Friesche melksters cn melkers, «Je maaiers, dfc buremeiden, «ie schippers, de hardrijd- sters en' hardrijders- De daarbij passen de zang wordt gesteund door een vroo- Jjjk gebarenspel en mimiek. Het geheel eindigt met de „Skotse Trije" en Schoen- makkerke". De Friezen arriveeren Pinkstermaan dag 1 Juni om 6.14 te Vlissingen en geven hun eerste uitvoering des avonds in „Britannia". De daaropvolgende Dins dag-, Woensdag-, Donderdag-, Vrijdag- en Zaterdagavond treden ze resp. te Middel burg (Schouwburg), Oostburg (Beursge bouw), Goes (Schuttershof), Terneuzen en Hulst op. Het beloeren interessante avonden te worden en wy zijn overtuigd, dat de zangeressen en zangers uit het Noorden niel tc klagen zullen hebben over de noodige belangstelling van hun Zuidelijke landgenooten. „Snelwie k". Bij W. L. en J. Brusse's Uitgevers Mij. verscheen „Snelwiek de edelvalk", door H. E. Kuilman, met teekeningen van J. F. van Doornik. Een verhaal, of liever een bundel 'schetsen uit de natuur en het vogel leven waarin Snelwiek, de machtige valk de hoofdrol speelt, met liefde voor de natuur geschreven, en daarom zeer in teressant voor alle natuurliefhebbers. Het boek bevat een groot aantal zeer fraaie teekeningen. RECHTZAKEN. De rechtbank te Almelo heeft J. H. E. en I. K. (te Albergen, gedetineerd, wegens poging tot zware mishandeling en medeplichtigheid daarvan, gepleegd op de jachtopzieners Horck en Ivoltliof, veroordeeld onderscheidenlijk tot 2 jaar en 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. De eïseh was 5 en 4 jaar gevangenis straf. De rechtbank te Arnhem heeft vrij gesproken J. A. de G., tegen wien we gens roekeloos met een auto rijden, waar- «ioor op het Walsburgplein te Arnhem een autobus omver was gevallen, wat den dood van een der reizigers tengevolge heeft gehad, 3 maanden hechtenis was geëischt. De Antwerpsche redacteur der Maasb. meldt: De Nederlander C. v. W„ kok te Apel doorn, die in een hotel te Antwerpen in de kamer van een Nederlandsche dame drong en deze chloroformeerde om haar te bestelen, is gister door de Antwerp sche rechtbank tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld. V erduisteri ng. Voor de rechtbank te Arnhem heeft gisteren terecht gestaan S. v. d. B., eer tijds directeur der gemeente-gasfabriek te Renkum, thans als zoodanig ontslagen en gedetineerd in het huis van bewaring te Arnhem, wegens verduistering van verschillende sommen gelds tot een be drag van ongeveer f 14.000. Eisch één jaar gevangenisstraf. De verdediger pleitte clementie. n-- Verduistering en valsch- heid in geschrifte. De raad van justitie te Makassar heeft rechtsingang met last tot instructie en inhechtenisneming verleend tegen den gezaghebber van het binnenlandsch be stuur H. E. J. M., wegens verduistering als ambtenaar te Boeloecoemba geoleegd valschheid in geschrifte en opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberooving. LEGER EN VLOOT. Luit. Ier zee 2e kl. M. J. van» der Burgt, van de Kon. marine-reserve, wordt wegeqs het eindigen van den voor geschreven oefeningstijd, 16 dezer van zijne plaatsing op Hr. Ms. pantserschip „Gruno" tc Vlissingen ontheven Bij beschikking van den Minister van Marine is luit. ter zee 2e kl. ma rine-reserve 7. Luske en luit. ter zee 2e kl. A. D. A. Peereboom Voller onder scheidenlijk met 16 en 30 Mei a.s. geplaatst aan boord van Hr. Ms. wacht schip te Willemsoord en Hr. Ms. „Tri ton"; wordt luit. ter zee 2e klasse P. A. Gallas 20 Mei a.s. geplaatst bij het vliegkamp de Mok ter vervanging van luit. ter zee 2e kl. J. F. N. Tuybens, "die met denzelfden datum ter beschik king wordt gesteld. Bij beschikking van den Minister van Marine zijn de volgende mutagen gelast met ingang van 8 Juni a.s.- officier van den marine-stoomvaartdienst le kl G. A. W. Wagenaar, geplaatst bij het Departement van Marine, en officier van den marine-stoomvaartdienst 2e kl. H. B. R. Boosman geplaatst bij den radio dienst te Amsterdam met ingang van 15 Juni a.s.: officier van den marinestoomvaartdiens' le kl D. W. Claasen eervol ontheven van de betrekking van hoofd van onderwijs bij de monleursopleiding te Amsterdam en gesteld ter beschikking en met deze functie belast de officier van den marine stoomvaartdienst der 2e kl. W. Moree; met ingang van 22 Juni a.s. de hoofd officier van den marine stoomvaartdienst 2e kl. C. T. Kaptein eervol ontheven van zijne betrekking als toegevoegd aan «Jen commandant der marine te Willems oord en gesteld ter beschikking en deze functie opgedragen aan officier van «ien marine stoomvaartdienst le kl. C. F. C. Smith; met ingang van 1 Juli a.s officier van den marine stoomvaartdienst 2e kl H J. Oldemans, dienende bij 's Rijks werf te Hellevoetsluis, gesteld ter be schikking. De Militaire Gasschool. De Minister van Oorlog heeft in ant woord op een desbetreffend schrijven aan B. en W. van Utrecht medegedeeld, dat het de bedoeling is te Utrecht een inrichting te vestigen, waar onderwijs wordt gegeven in de toepassing van af weermiddelen tegen chemische strijd middelen. De bedoeling is deze inrichting op theo- retischen grondslag te vestigen, zoodat er geen gevaar is voor de omgeving. Het geldt slechts laboratorium- en experi- mentenarbeid. De keuze van Utrecht voor de stich ting van een militaire gasschool betee ken t volgens den minister volstrekt niet, dat die school in oorlogstijd daar za! blij ven gevestigd. SPOR1. Motor- en Aulomobielclub Zeoland "Maandagavond Tiad te Goes <ïe "Motor en Autoclub „Zeeland" haar jaarvergade ring. Uit het jaarverslag van den secre taris bleek, dat de club thjjns 80 leden telt, uit heel Zeeland. Do rekening van den penningmeester werd goedgekeurd met een natig saldo van f146.49. Tol bestuursleden werden herkozen de heeren: L. Straub te Rilland, C. de Leeuw te Kruiningcn, J. JDorst te Sta- venisse, J C. Krijger, J. "de Graag en Van der Peijl te Goes. Aangezien hel op den weg van de club ligt, die na een bestaan van drie jaar levensvatbaarheid heeft bewezen, zich meer en beter te oriënteeren in het algemeen verkeersvraagstuk. besloot de rurgnaering na te gaan welke wegen moeten gevolgd worden, om in aanra king te komen met een der landelijke 'organisaties. Besloten werd de jaarlijksehe beker- rit le houden op Vrijdag 12 Juni a.s. Staande de vergadering gaven zich daar 14 deelnemers voor op. Een commissie voor dien rit werd benoemd, waarvan de heer Schrijver^ te Goes het secretariaat zal waarnemen 8 UITEMLftN D. DE MOORD IN IIET BURGTHEATER TE AVEENEN. Omtrent den kort geleden plaats ge had hebbenden moord in het Burgthea ter te Weenen, doet een correspondent in de Times den doodgeschoten Panitza uitgeleide met de verzuchting- „"Zijn dood bevrijdt den Balkan van een gevaarlijke politieke pest." Panitza was inderdaad de verpersoonlijking van het politieke bendewezen onder zijn verfoeilijksten vorm. Zijn dood is do laatste schakel van de lange reeks politieke moorden die sedert eenige maanden met den aan slag op Todor Aloxandrof is ingezet en dien wij indertijd geschetst hebben- Panitza werd verdacht van medeplichtig heid in den moord on Milef en heefl dit nu zelf met den dood moeten be- Bcoopen. Todor Panitza heeft een belangrijke •rol gespeeld in de bewqgen Balkange- schiedenis der laatste jaren. Hij is z ijn loopbaan begonnen als leider van po litieke roovers tegen Grieken en Turken in Oost-Macedoniê. Hij verbond er zich met Sandanski, van wien men vertelt, dat hij meer dan 50 moorden met eigen hand bedreven heeft. Sandowski lag overhoop met den lei der der Boelgaarscho revolutionnaire or ganisatie, Boris Sarafof, die streefde naar de annexatie van Macedonië bij Boel- ^garije. Bijgestaan door Panitza trachtte Sandanski een „socialistische" partij op te zetten, die de autonomie van Mace donië in haar program voerde. Om hun tegenstander Sarafof meester te worden, wendden zij een verzoening voor en toen zij «Ioor hem in zijn huis te Sofia ten eten werden gevraagd, scho ten zij hem dood I Na de Turksche revolutie genoten de „socialisten"-aanhangers van Sandanski de gunst der Jong-Turken, die weinig voelden voor de. zelfstandige „Consti- tutioneelc clubs" die uit Soraïof's or ganisatie waren ontstaan. In 1919, toen het militaire oproer te Konstantinopel uitbrak, trokken Sandanski en Panitza met hun coraitadji's samen met het le ger van Mahmoed Sjevket Pasja op de hoofdstad af. Zij bewezen gewichtige «üensten bij de gevechten, die tot onttro ning van Abdoel Ham id hebben geleid en hebben zich vooral onderscheiden door een slachtpartij op eenige theologi sche studènten in een der moskeeën van Stamboel. Nadien kwam het echter tot een breuk lusschcn de Jong-Turken en de socialistische Macedoniërs. De laatsten verzoenden zich met de constitutioneele clubs en kregen zelfs toestemming van ide Boelgaarschc regeering om een le gioen te vormen.dal het Boelgaarsche leger begeleidde in zijn opmarsch naar Seres en Drama. Zij kwamen Zelfs eenige dagen voor de geregelde troepen te Se- :res aan en vermoordden er de meeste van hun vroegere Turksche me<Je-, nn tegenstanders. Even voor den grooten oorlog werd Sandanski doodgeschoten op aanstich ting van de zuster Tan Sarafof. Panitzü was rijk geworden als roovcr en ver dween geruimen tijd van het tooneel Na den oorlog werd het overschot van zijn partij echler gereorganiseerd door Atha- nas of onder den naam van Federalisti sche Macedonische partij. Panitza trad weer op den voorgrond 'onder een val- schen naam en bevorderde met allo middelen de aansluiting der Federalisti sche partij bij de Derde Internationale J3e erfenis van Sarafof was omdertus- schen aanvaard door Todor Alexandre!', den leider der anti-communistische Auto- nomisleh. Panitza is, zooals wij Fiooger zeiden, het jongste slachtoffer van de eindelooze vee te tusschen deze Fede ralisten en Autonoinisten. BEKNOPTE MEDEDEELINGEN. Uit België. Het Militaire Hof te Brussel heeft, naar de correspondent van de N .Rott. Crt. aldaar meldt, een tijdens den oorlog door een Belgischen Krijgsraad geveld vonnis vernietigd, dat nogmaals een scherp licht werpt op «ie misstan den waaronder de Vlaamsche soldaten, aan het IJzerfront, tc lijden hadden. Hei verzoek om herziening was ingediend door de weduwe van oen infanterist Mat- thijs. Aan den IJzer, wegens ongehoor zaamheid. tot 5 jaar opsluiting veroor deeld, stierf Matthijs kort daarop in de beruchte gevangenis te Fre'■nes (Frank rijk); Matthijs had geweigerd naai* cle loopgraven te gaan daar hij beweerde te lijden aan een hartkwaal en verscheen voor een krijgsraad waar hoewel hij Franschonkundig zijnde en de Vlaamsche proceduuv had aangevraagd, alles in de Fransche taal werd afgehandeld. De ba taljonsdokter van Matthijs kwam verkla ren, dat beklaagde een lijntrekker was en de krijgsraad achtte een nieuw onder zoek, door een ander geneesheer totaal overbodig. Bij den dood van Matthijs constateerde de gevangenisdokter tc Fres- nes dat de ongelukkige aan leu«ïocenie was.bezweken, een ziekte der bloedcellen, die best mogelijk een hartkwaal heeft kunnen veroorzaken. Op advies van dr. Gilbert Hegerkwam het Militaire Hof dan ook tot het besluit dat Matthijs onschuklig was veroordeeld en vernietigde het Hof het eerste vonnis. De weduwe mag thans haar recht op pensioen en militaire vergoeding laten gelden Uit Engeland. Opdat de Engelsche werven aan de concurrentie van de buitenlandsche scheepsbouwwerveu het hoofd te kunnen bieden, heeft Mulherion, directeur-gene raal van de Tyne Iron Shipbuilding Company, in een rede bij het te water laten van een schip het denkbeeld be pleit om invoerrecht te betten van nieu we schepen, die in den, vreemde gebouwd zijn. Met een subsidie van vijftig millioen in het jaar, zoo betoogde hij, zouden de Duitsche de Engelsche industrieëlen kunnen nekken. Dit was een ernstige zaak in het leven van een natie, daar indien het opnieuw tot moeilijkheden in Europa kwam. Engeland geen ?taal zou hebben. De regeering zou dit ernstige vraagstuk on«ler de oogen moeten zien. Hij was al vijftig jaar scheepsbouwer geweest en zijn hart bloedde,, als hij zag dat zijn werklieden niet konden wer ken Frank Jon^s, president van de Me tropolitan voor welke het nieuwe schip gebouwd was, zeide dat het vreeselijk was, om de leege scheepswerven aan de Tyne te zien. Hij hoopte dal het lang duren, vóór zijn maatschappij bestellingen in het buitenland plaatste. Uit Egypte. Van de kansels van alle Roomsch- katholieke kerfken te Kalro is Zondag de waarschuwing afgekondigd dpt meisjes en vrouwen die na den 17den dezer ge kleed zullen gaan op een wijze die niet als zedig te beschouwen is, uitgesloten zullen worden van kerkbezoek. De bis schop van de diocees acht' dezen maat regel noodzakelijk. Uit China. "Wij hebben den laatsten tijd al eens meer melding gemaakt van den ernsti- gen hongersnood in China. Thans vinden wij daarover nog nadere bijzonderheden. De hongersnood woedt in de provincie Kweitsjou; volgens het zeggen is de nood afgrijselijker dan ooit. Kweitsjou ligt ver het binnenland in in de Jang-Tse-vallei Het is een van de armste en dunst-he- volkte gebieden van het land China. Er wonen 8 4 9 millioen menschen. Hoe erg de toestanden er thans zijn moge blijken uit de volgende schildering Sinds eenigen tijd aten de menschen gras cn boombla deren: maar zelfs dat begint le ontbre ken. De ,sfaa( van zaken is gruwelijk, Roomsch-katholieke priesters melden, dat in vele steden de «loodpn onbegraven op straat blijven liggen; dat de menschen in de deuropening van hun huis liggen te sterven. Vele lieden, die tot voor kort nog tot dc welgesteldcn behoorden, ver- koopen hun kinderen voor een handvol graan. Anderen verrichten slavcn-arbeick voor wat voedsel. In dorpen in de buurt van Kiensoen, komen gevallen voor van kanibalisme. Electrische Drukkerij G. W. den Roer, MiddeÜbnrR.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1925 | | pagina 6