Hl Uil" bcF Icxod der Pyrö.rolden kort)!- de SIGARET Verkrijgbaar mei en zondergoud-mondstuk B IJ V O E G S E L van on r- Woensdag 13 Mei <925 no. 112. I UIT DE PERS. Helaanlal ambtenaren in Overheidsdienst. De Staat weet niet, hoeveel ambte naren hij in zijn dienst heeft. Ir. Bólger, die tal van statistische publicaties heeft nageplozen, zet in „De Werkgever" uit een, hoe buitengewoon moeilijk het is. een inzicht te krijgen in het aantal amb tenaren in overheidsdienst. Ook wegens de verandering, die de overheidsstatis tici in hun methoden hebben gebracht Getroost men zich, zooals hij gedaan heeft, <le moeite van een onderzoek, dan verkrijgt men vaak opmerkelijke uil komsten. 'Ziehier uit het artikel eenige cijfers. De beroepstellingen" van 1900, 1910 en 1921 verloonen groote vermeerderingen, die niet altijd door een grooter arbeids prestatie kunnen worden verklaard. Het totaal aantal door de post in liet binnenland vervoerde brieven, briefkaar ten en drukwerken vermeerderde van 1900 tot 1922 met 170 pet. Het aantal brievenbestellers echter met 384 pet. Het aantal verblijfdagen in de ge vangenissen daalde van 2.286.228 in 1908 tot 2.108,322 in 1921. Het gevangenisper soneel steeg van 819 in 1910 lot 2 006 in 1921, dus met ongeveer 150 pet. Het totale personeel bij de spoor- en tramwegen steeg van 1900 tot 1920 met 114 pet. Bij de meeste bedrijfsgroepen is hel vrouwelijk personeel in veel sterkere mate geslegen dan het mannelijke Waren in 1900 in staatsdienst (met uitzondering van de posterijen, nijverheidsbedrijyen en het krijgswezen) 231 vrouwen op een totaal van 14.62-4; in ,1910 was dit 115 op 17.437; in 1921 4 118 op 30.684; voor de gemeentediensten waren er (met uit zondering der gas- en eleclriciteilsfabrie- ken, openbare werken en andere nijver- lieidsbedrijven) in 1910 5.878 vrouwen op 28.963 totaal; in 1921 20.521 op 59.209. Trekt men liet onderwijzend personeel er af, dan komt men in 1900 lol 51 vrouwen op ©en totaal van 11 463; m 1910 133 op 14 620; in 1921 8.117 op 32.231. De vermeerdering valt dus hoofd zakelijk in de periode 1910—1921. Ook bij de posterijen is het aantal vrouwen zeer gestegen van 634 in 1900 op een totaal van 9.162, tot 1.763 in 1910 op 15.318 en 5.865 in 1921 op 28.107 totaal. Tenslotte vond de schrijver, dal van de 100 in een beroep werkende personen er ongeveer 8 in /overheidsdienst zijn. Uit Stad en Provincies, Uit Middelburg. Schreven wij Maandagavond dal het gangetje langs den Schouwburg aan de zijde van de Koepoort alhier ons min der geschikt toeieek als toegang tot de noodbrug over de vest, thans moeten wij in onze zienswijze verandering bren gen, nu door verplaatsing van hel prik keldraad, dat gangetje aanmerkelijk ver breed is en men bezig is het door steen slag te verharden. Nu is dit zeker de kortste weg geworden. Waar dus hier door een verbetering is aangebracht, is het des te meer te betreuren, dat de noodbrug niet iets breeder is gemaakt. Thans is het elkaar passeeren van twee Door VALENTINE WILLIAMS Geautoriseerde vertalinj van W. E, PONT 56).- „Die smaragd en die briljanten bij voorbeeld maar je luistert niet eens. Dat deed ik ook niet Ik had plotseling een visioen van een paar heldere, grijze oogen, die vol vertrouwen lot mij opge heven waren, een kopje met goudbruin haar, dat tegen mijn schouder rustle, een slank, -warm lichaam dat zich ver trouwend aan mij vastklemde. De ver kleurde leeren kist, die aan onze voelen lag, was bestemd om mijn hcelen verde ren levensloop le veranderen De Hoop, die ik tegelijk met Marjorie had vaarwel gezegd, kwam weer lerug in mijn hart Onze eilanddroom was niet ten einde tenzij liet geluk te laat zou zijn geko men „Wanneer kan de „Naomi" in Panama zijn?" vroeg ik plotseling „Ongeveer in een week, een dag of. DE „MRIFÜQUE" EEN SUCCES en dat is geen wonder!, want: Iedereen vraagt „MIRIFÏQUE" Iedereen rookt „MIRIFÏQUE" Iedereen presenteert „MIRIFÏQUE" Iedereen spreekt over „MIRIFÏQUE" DE iy2 CENTS „MIRIFÏQUE" DOET U NAAR GEEN DUURDERE EN DAAR- DOOR SCHIJNBAAR BETERE SIGARET MEER VERLANGEN. aan üe hand medegevoerde rijwielen zeer lastig, om van kinderwagens maar niet te spreken. Door de verplaatsing van zijn zaak beschikt de heer J. Hooftman Jr. op de Vlasmarkt alhier thans over een flinke ruimte voor zijn confectie en hee renartikelen, die in de nette etalage's goed tot hun recht komen. Het pand is modern verbouwd volgens een ont werp van den heer Otto van Bruggen, die o.a. gebruik maakte van het nieuwe systeem electrlsche verlichting van eta lages. Het eerste Molenwater-concert van het Middelburgsch Muziekkorps zal dit jaar worden gegeven op Vrijdag 22 Mei. De data voor de Zomer-concerten in het Schuttershof (de abonnementsconcerten, uitgaande van de vereeniging zelve) zijn voorloopig vastgesteld op 10 Juni, 1 Juli, 22 Juli en 19 Augustus. Bij de Zomer- tien," antwoordde John. „Waarom waag' je dat?" „Omdat ik haar per telegram moet bereiken!" Het was ten slotte uit (Rodriguez, dal ik mijn bericht afzond Akawa, Bard's Japansche kok, bracht het den heuvel af naar het telegraafkantoor Ik lag in bed met een hevigen aanval van malaria, dien ik moet hebben opge daan in die vochtige wouden van Cock I Island Mijn telegram was gericht aan Marjorie en liet luidde als volgt „De scheidsmuur is gevallen Wanneer wil je mijn vrouw worden?" Desmond. Maar cr kwam geen antwoord. Voort durend tijdens de dagen van mijn ziekte spookte mij in mijn koorts een telegram, dat ami mij gericht was, door het hoofd Soms wanneer ik ijlde Bard vertelde het mij later verbeeldde ik mij, dat Marjorie had geantwoord en dat Akawa mij hel telegram kwam brengen Maar wanneer ik weer bij bewustzijn kwam, scheen de heele wereld mij duister en zelfs dc loeren kist, die in Bard's brand vrije kluis weggesloten was, gaf geen ücht in die duisternis Hel duurde weken eer ik naar New- York kon reizen, en daar gaf ik den schat in handen van een firma in an- en Abdij-concerten zal dit seizoen de directie, indien en zoolang de heer Jan Morks ongesteld mocht blijven, worden waargenomen door den heer J. H. Caro, die zich ter wille van den heer Morks daartoe beschikbaar heeft gesteld, ter wijl de onder-kapelmeester, de heer A. Calatz, de Molenwater-concerten zal di- rigeeren. x Uit Walcheren. Terzake van de behandeling van de distributie-kwestie in de Maandag gehouden raadsvergadering van Nieuw en St. Joosland, ontleenen we aan een verslag in ,,De Zeeuw" nog het vol gende; De heer Nelisse vroeg, na het voor lezen van het accountants-rapport, waar om in 't rapport gesproken wordt van slechts een deel der bescheiden, die overgelegd zijn. De secretaris zegt, dat de accountant meegekregen heeft, wat hij liquiteiten. Zij gaven mij den raad, dat de voorwerpen niet alle tegelijk aan de markt zouden komen, maar geleidelijk stuk voor stuk, om de waarde ervan niet te verminderen Üe weet dus nu zelfs ook nog niet, hoevéél de waarde zal zijn, maar naai- wat ze mij vertellen, kan ik mijzelf gerust als een betrekkelijk rijk man beschouwen. Bard wil geen cent van den schat hebben. Hij heeft het niet noodig, zegt hij en het behoort mij toe. Een telegram van den chef aan wien ik mijn adres te New-York had meege deeld wachtte mij bij mijn aankomst uit Panama Ik kreeg opdracht voor verdere, instructies naar Washington le gaan. Toen ik alle regelingen mei het oog op den schat getroffen had, stapte ik ge hoorzaam in den trein en trok naar de hoofdstad Vanuit mijn hotel te Washington tele foneerde ik mijn ouden vriend Vincent Pargell, die aan de Legatie is, en invi teerde mijzelf voor hel diner Vincent verwelkomde mij op zijn gezellige, ge riefelijke heerenkamers, en onder hel ge not van een bittertje, schoof hij mij een heclcn stapel telegrammen onder den neus i „Je moest dit maai- eerst lezen. Des- mond," zei hij. „Dat kwam pas vanmor vroeg. Meer verlangde hij niet. /vlies, wat verder nog aanwezig is, stond tot zijn beschikking. De heer Rooze meent ook, dat alle bescheiden niet aanwezig geweest zijn. Dhr. Nelisse blijft van mee ning dat het rapport niet volledig is. Er ontbreken gegevens. Weth. Polderdijk acht de conclusie toch duidelijk De se cretaris erkent, dat hij van de boter geen register heeft aangelegd, zooals van de andere artikelen. Dat is zijn fout ge weest. Dhr Nelisse wijst op het groote ge- wichtsverschil en noemt de cijfers van 6, en één keer van 31 pCt. abncmaal. Spr. blijft er bij, dat het rapport niet volledig is. Dhr. Rooze concludeert dat de administratie niet in orde geweest is. De sccr. zegt, zich alles van 6, 7 jaar geleden niet te herinneren. Volgens zijn beste weten heeft hij alles geboekt, wat hij ontvangen en uitgegeven heeft. Wel heeft Spr. de laatste dagen nog enkele (Ingez. Med.) gen. De rest heeft (hier al een week ge- legen," en hij reikte mij het telegram over. Hel was van Marjorie. Mijn hart stond I stil, toen ik haar naam als 'onderleeke- i ning van het bericht zag. Het was uit Londen en ik begreep, dat mijn tele gram haar in Panama niet meer bereikt had en haar naar huis was nageseiud. Haar antwoord luidde „Wanneer je maar wilt Je Marjorie". Er zijn oogenblikken waarop zelfs een j agent van den Geheimen Dienst zijn ge wone terughoudendheid mag afleggen. Met hel heugelijke gericht van Marjorie in de hand, vertelde ik mijn ouden vriend dien' ik al van mijn jeugd af kende, het goede nieuws Bravo 1 riep hij uit, zijn glas opheffend En met spottende plechtigheid „Ik drink op het heengaan van Engeland's eersten speurhond 1 I 't Zal mij verwonderen 1 Zal ik, met de vrijstelling van dienst, die de chef mij bezorgde en gelukkig in het bezit van Marjorie als mijn vrouw, altijd den wen kenden vinger kun ren weerstaan, die mij lokt naar het avontuurlijke? Zal ik tot het eind toe doof kunnen blijven voor het roepen van nnjn natuur, vèr blijven bewijzen van stortingen van kleine post jes gevonden. Wat het gewichtsvcrschil betreft, wijst spr. op hetgeen indertijd gestolen is en wat het prijsverschil be treft, op een partijtje margarine, dat we gens bederf tegen lagcren prijs werd verkocht. De Raad vereenigde zich daarna met het rapport. De voorz. vraagt: wat moet er nu met het bedrag van f 2624.82. Van kwade trouw is volgens spr. geen sprake, wel licht van een slordige administratie Spr. voor zich gelooft dan ook, dat het geld is uitgegeven door de gemeente-admini stratie. De gemeente kan het voor haar rekening nemen, of men kan het den secretaris doen betalen. Dhr. Rooze meent: als men administra tie voert en men wordt daarvoor betaald, moet men er ook voor instaan. Spr is er voor, dat hetgeen de secretaris nog kan aanvoeren, hem in mindering mag worden gebracht, maar de rest, vindt spr., is voor rekening van den secretaris. Dhr. Nelisse deelt dit standpunt. Volgens spr. is de zaak niet te vertrouwen, en dat wantrouwen is nog vergroot, doordat de voorz. den Raad zoolang heeft mis leid. Spr, geeft zelfs in overweging de zaak in handen te geven van den Offi cier van Justitie. De voorz. meent, dat dan Ged. Staten eerst moeten worden gekend. Dhr. Nelisse ontkent dit. Dat college is ook al misleid door burgemeester en secretaris. Het heeft de rekening, die nu blijkbaar niet deugde, indertijd goed gekeurd. De voorz, vraagt, waarom de Justitie er in moet worden gekend, als het voor- stel-Rooze wordt aangenomen. De secr. herhaalt, dat hij altijd de zaak eerlijk heeft behandeld. Spr. ontkent, dat Ged. Staten zijn misleid. Zij hebben goedge keurd, dat de rijksuitkeering werd ver minderd met de bedoelde Distributie schuld. Weth. Polderdijk gaat niet accoord met 't voorstel-Rooze. De secr heeft meer dan 20 jaar de gemeente-admini stratie op nauwkeurige wijze gevoerd. Spr. kan zich niet voorstellen, dat hij opzettelijk onjuist heeft geadministra- teerd, en dat er kwade trouw in het spel is. Dhr. Rooze verdenkt ook niet den secr. van kwade trouw. Stond spr. voor een persoonlijke zaak, dan zou hij ook toegeeflijk zijn. Maar we zitten hier voor een publieke kas. Het gaat hier om geld van de gemeente. Alle bedragen, die de secr. alsnog kan verantwoorden, kunnen hem later worden terugbetaald. Dhr, Nelisse steunt het voorstel-Rooze, maar stelt voor zich tot Ged. Staten te wen den. (Het zich wenden tot de Justitie trekt spr. in.) Hel voorstel-Polderdijk (secretaris niets laten betalen) wordt niet ondersteund. Het voorstel Rooze wordt aangenomen met 6 tegen 1 st. (legen weth. Polderdijk). De voorz. brengt een voorstel ter spxake om het bedrag door den secr. in gedeelten te doen betalen. Dhr Rooze stelt dan voor: in 5 iermij- nen, ingaande 1 Juli 1925, rente 5 pet. Dit wordt aangenomen. (Gisteren heeft het drukfoutenduivel- tje ons laten schrijven over den heer Kasse, bedoeld was de heer Rooze.) Uit Tbolen. De melkprijs, die tot vóór enkele dagen te Stavenisse nog 14 cent per Liter was, werd verleden week ge bracht op 12 cent en nu, volgens gedane aanzegging, door eenige slijters gezet op 10 cent per Liter. (Voor verder Stad en Provincie zie men het Hoofdblad) KERKNIEUWS. Algemeene Protestanten dag l e 0 o s t b ii r g. Hel programma voor den Protestan tendag, die op Hemelvaartsdag te Oost burg zal worden gehouden, is thans als volgt samengesteld: Voormiddag 11 uur wijdingsdienst in de Ned. Herv. Kerk te Oostburg, opge luisterd door zangkoor en dï^felspel. Sprekers prof. dr L. Knappert, hoog- van avontuurlijke menschen-jacht? Quien sabe Wie zal het zeggen'' Van Klompvoet heb ik nooit meer ge hoord, en tot op dezen dag weet ik niet of hij, zwak als hij was en alleen in die kleine sloep, ooit de kust bereikt heeft. Garth, die eerst geneigd was moei lijkheden te maken, eindigde ten slotte met zich goedschiks in onze huwelijks plannen te voegen. Ik denk, dat het argu ment dat mijn deel van Kapitein Ro bert's schat in de familie zou blijven, bepaald indruk maakte op zijn Lancas- hiresche koppigheid Carstairs is nog bij ons in dienst en ontpopt zich als een uit stekende huisknecht. Wat den Vice-consul in Rodriguez be treft, wiens vriendelijke diensten ik niet had vergeten, hij kreeg door bemiddeling von den chef de „Order of the British Empire". Er is mij verteld, dat hij de ridderorde heel indrukwekkend aan het roode lint op zijn borst laat bengelen, wanneer hij in galakostuiun, zooals voor geschreven is, bij de opening der Kamers, zijn opwachting maakt bij den President van Rodriguez. EINDE.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1925 | | pagina 5