f OLYMPISCHE SPELEN ILLI a KETS EERSTE PREMIE-LEENING MAISON H. C. YAN HELST. 3 pCt. PREMIE-LEENING H Verkoophuis JiERIKMfT, Old England, MODERNE DAMES MANTELS JAPONWEN Banlciei8®- en IDffecteiikaiitooF. ten behoeve van de fieerefl-CoslDDHis HEKDEN/ ISANIHOÜL IBITili DANSEN. HENDRIKSE Co's - - D© Directie van „DE WITTE STAD" heeft met toestemming vaa karen Raad van Commissarissen aan het Nederlandsoh Olympisch Comité ket algeheele saldo van de door kaar op 6 Mei j 1. uitgegeven ants-ond« P. M. eening bi aangeboden, welk salde na accountants-onderzoek xal worden vastgesteld bij Proees-Yerbaal door den Notaris J. H. F. M. DE HOOG te Amsterdam. Bij volledige plaatsing dezer leening bedraagt dit saldo Het Nederlandsch Olympisch Comité heeft bij schrijven d.d. 9 Mai j.l. ons voor dit aanbod zijn oprechten dank betuigd. Landgenooten I Voldoende aan den^wensch uitgedrukt in het door het N. O. C. uitge geven Manifest, stellen wij onzen tijd en werkkracht ter beschikking, bieden wij U aan de winstkans op de op 26 Mei a.s. te trekken 160.000 premiërs met HoofdpremiSn van f 25.000.-, f 15.000.-, f 10.000.- enz., stellen wij het geheele saldo ter beschikking van het N. O. C. Meer kunnen wij niet doen. Toont gij nu op Uw beurt datgene, wat gij kunt doen om deze leening te doen slagen, opdat wij nog deze maand een bedrag van SEN KWART UILLIOEN GULDEN ter beschikking van het N. O. C. kunaén stellen. Koopt alzoo spoedig een of meer obligaties van deze premie-leening» Deze obligaties kosten slechts f 3*25 per stuk en zijn alom verkrijgbaar bij do Hoofd- en verdere agentschappen der „"WITTE STAD" alsmede tegen toe zending van f 3l25 aan het Hoofdkantoor van „DE WITTE STAD" te Amsterdam, Van Baerlestraat No. 11, Telefoon No. 26100, Giro No. 11651. Koopt of bestelt dus spoedig, opdat wij U nog voor1 26 Mei kunnen voorzien. HoofdagentI. A. WILLEMSEN, Noordweg 47 te Middelburg. De DirectieP. J. SCHUIJER, 3. H. G. VERMEER. r-GR AH A's Z&LF <A) fijn geparfumeerd, is voortaan JB, zalf voor Huidvoppleging (Ruwe huid, schrale lippen, uitslag, kloven, wonden enz.)t Tevens onmisbaar bij de Verzorging dei* Baby, Bij alle apothekers en drogisten verkrijgbaar a 30 ets. per doos. Let op het wettig gedeponeerd merk GR AHA Vlaardingen). vanaf f 5.90, f 7.50, f 9.50, f 12.50, f 14.50 onz. enz. Blauwe Costumes v.af f 19.50 Kinderpakjes f 2.95 Stroohoeden f 0.65 Vilthoeden Petten Boezeroens Sokken Overhemden Bretels f 1.25 f 0.55 f 1.15 f 0.24 f 1.39 f 0.125 Voor reclame geven wij cadeau boven f 10.- een Pet of Das, boven f 25.- een Overhemd of Klokje. naast R. K. Kerlc - Middelburg. Noordstraat G 24 Langedelft H 4 - Middelburg. in nieuwe de-sswó l LANCASTER wit, blauw en groen, nu 91 cent per el, heefteen waarde van f 2.75. KOUSEN, Wol Dames nu 75 cent p.p. KLAVER, Lange Delft 139J Luxe Auto's, Taxi Auto's en Vrachtauto's te huur Tarief beneden alle concurrentie. Vraag prijs en inlichtingen. Beleefd aanbevelend, J. VAN GRAAFEILAND, TELEFOON 483. 'VLISSHNGÊIV- DONDERDAG AVOND 8 UUR gelegenheid tot WIJ BIEDEN DEZE WEEK MET KNOOPGARNESRINQ, 6.50 - 8.75 - 12.50 - 17.50 - 19.75 - 24.50 ENZ. ENZ. ZIJDEN RIPS, SABARDINE, VOILE, CRÊPE ^MAROCAIN, WOL CRÉP0N, MOUSSELINE VANAF f4.7S ENZ. ENZ. ZIE ÉTALAGE - IE V00RDEELIGST ADRES IS MANTEL-MAGAZIJN MÏS9ELBGRG, Behandeling wsss all© Bankzaken. JSezorgisasjr van all© Assuvimtiëjau Pappie, hebl U onze "f?l Wrighy's Op-Kinderpartiji^es of kaartavondjes 'en huiselijke feest jes, wanneer eeaa gezellige vriendenkring, zich om U-v tafel schaart, moet U Wirigley's pre - ssnteeren. Wrigley's Kauwbonbons zijn steeds eet» heerlijke tractatie; zij versterken de tanden, wekken den eetlust op en bevorderen een goede spijsvertering. 'tfPïffif/L tl moet het altijd in hois ütbben! eiken maaltijd" MIDD. ZIEKENFONDS Spreekuur voor restituties, lid maatschap enz. iedaren Senderd&gp av&nd van 89 uur tea huize vaa den Secretaris Heerenstraat M 143. Te koop een zoo goed ais nieuwe TRANSPORTFIETS, en een zoo goed als nieuwe NAAIMACHINE. Adres: Rozenstraat W 215. Evangelisatie Bogardzaal. Donderdagavond 8 uur Spr. de Heer J. SEVENSMA, van Amsterdam. Toegang vrij. VOOR DE BINDERIJ EEN AAN KOMENDE JONGEN GEVRAAGD Zich aan te melden Electr. Drokk. G. W. DEN BOER, L. St, Pieterstraat F 33 Middelburg. BOUWGROND TE KOOP. plm. 1500 vierk. Meter, (ook per perceel) Adres: BOEKHANDEL BAURDOUX. GELDEN BESCHIKBAAR voor voorschotten, vanaf f 100. (Ambt. ook zond. borg). G. A. ME- LAERTS, Vlasm. 10, Middelburg. Dinsd. en Vrijd. 7-9, Donderd. 10-5. Steeds verkrijgbaar Jonge Haantjes en Soepkippen schoengemaakt thuisbezorgd bij CLEEMPUT wh. DE BUKVIEL, Poelier, Gravenstraat I 314. H.H. LANDBOUWERS Steeds voorradig PARIJSGROEN, s: Scherp concurrerende prezen. N.V. Midd. Verfh. HEIJBOER Co, K 177 bij de Pottenmarki. Vanaf Donderdagmorgen is er weer versche voorraad van uitsoitend JONG PAARDENVLEESCH in de Paardensagerij BERGER, St. Janstr. Komt, ziet en overtuigt u. Burgermeisje biedt zich aan voor atelier' dameskleeding in Vlissingen of Middelburg. - Liefst intern. Brieven letter C.( Poststation Retranchement. TE KOOP een zoo goed als nieuwe schrijf machine. - le klas werkend, - Des kundig onderzoek toegestaan. Adres: Boekh. D'HtiY. Zoo spoedig mogelijk gevraagd: Een Smidsknecht bekend met hoefbeslag, bij ADR, DEN HOED, Rijksgediplomeerd. Veere. «OLIEDE GOED ONDERHOUDEN KINDERWAGEN TE KOOP. M, J, COHEN, Vlasmarkt K 156. HötSHOÜöSÏER. Gevraagd tegen flink salaris bij een bejaard werkman een huishoudster, om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden. Te bevragen: A. WONDERGEM, Schoenhandel, Breestraat, Voor de Nijverheids-Tentoonstelling geTraagd: Een Juffrouw bij Suikerwerk-Stand. Br. onder No; 20 baream dezer crt. VEEREN BED. Een prima Veeren Bed met peluw en kussens en een Donzen Bed te koop. GEBK ONDERDIJK, Heerenstraat. TE HUUR RUIM BENEDENHUIS Lange Delft B 147 Inlichtingen: Ned. Mirax Mij, Lange Noordstraat L 112. TE HUUR: FLINK BOVENHUIS hoek Koepoortstr,Ververijstraat. Adres: J. C. JULIANUS, Koningstraat. Tusschen 12 uur. HEDEN GROOTE UITVERKOOP Zie de prijzen Zie de Etalage. „*T CENTRUM" Vlasmarkt. iWdelburgscfie Mactsohsppl. van Stoomvaart. Vlissingen, Middelburg en Fotterdmn en tusschengelegen plaatsen IRervoer van Passagiers, Goederen en 'Vee Stef de snelvarende Salonboot „KONINGIN iWILHEDMINA" Uren ven vertrek fas Mei v. viiss. V. Midd. v. Rol» Donderdag 14 ras. vm.— Vrijdag 15'- 9 Maandag 18 v 8 Dinsdag 19 9 VVijdag 22 Zaterdag 23 9 Van Vlissingen wordt iWeens- dag en Zaterdag 's morgens tos 12 uur naar Middelburg gevaren. Information te bekomen te: Rotterdam N. V. Transport- ea Expeditie-Onderneming v/h. Erven G. VOS. Middelburg: B. EENHOORN. Vkasingenr ,W. v. OOSTERHO Uffi. Dordrecht: GEBRS. BUITENHEEL Elaefer. Drultk. G. .W. dan Boer. Mbkttbnrg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1925 | | pagina 4