L. 9. DË NiJS, LAhGL DELFT. J Nieuw model 1925 75.- IJS. TE: KO€>P Zomerspelen. Kinderwagens™ f27.50 Heden begint onze bekende Huishoudweek. 281© etalage. Spotprijzen. ER EB OS ZOUT Zie, hoe het loopt! CEREBOS LIMITED - LONDEN. lenen: NANDA, „HUISMOEDERTJE" Prijs in band 12,90. HORSTING-BOERMA, „EDiE, DE DROOMSTER" Prijs in band 12,25. Voorhanden bij de Firma GEBROEDERS HILDERNISSE. Benut uw viijen tijd! Dames en Heeren op eiken leeftijd en oil alle standen kannen zich een RUIME VERDIENSTE verzekeren, op fatsoenlijke en ge makkelijke wijze.Schrijven: Naamlooze Vennootschap STEDE- EN LANDELIJKE KAS, Heerengracht 416, Amsterdam. Gecornrcleerd Farijsch Groen tegen Smelten, ia voorradig iade Drogisterij SGHULTE THIEME, Het Huis met de Roode Pilaren, schuin over de Nieuwstraat, in de Lange Delft te M DDELBC HO. Frutty - Brandy Ier vervanging van INMAAK- BRANDEWIJN, is een Fransch product, zeer geschikt voor het zelf maken van ADVOCAAT. Per liter flesch slechts I 2. met gebruiksaanwijzing. Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs DENE^ERS FRÈRES. LIKEURSTOKERS. 8. mnn, ls ipé. Gummi a «varen Hygiënische A rn kelen. Patent Geneesmiddelen. Weltiï gedep. merit 4 vlaggen groen, wit, groene atsluitbaud Vrouwenspuiten. Breukbanden. V raagt onze gratis prijscourant alle inlichtingen gratis. Mertaslr. 72 - Tel. alle kleeding wordt tweemaal gekocht, de eerste maal door oq% in den vorm van stof, voering en maaldoost de tweede maal door U als kleedingstuk. Wij vakmenachen onderzoeken vanzelfsprekend het aangebodene veel itrengw net veel meer kennis van zaken, dan DIT IS NATUURLIJK IN UW BELANG Onze beate warenkenners, die nieta andere doen, bekijken, onderzoeken en bekmbbeka tot hetbeste en voordeeligate boven ligt: Daama volgt bestelling voor onze eigem en, aangesloten zaken. Ia het dan te verwonderen, dat geen enkel kleedingmagazijn, wat kwaliteit /en prjjs aangaat, tegen ons kan concurreeren, dat wij door onze kolossale en wel overwogen inkoopen Het voordeeligst MOETEN zijn? HET SUCCES LIGT IN DEN INKOOP I Vraagt onze Colbert-Coslumee, facon 1925 prijzen van f9.90 13.90 16.90 19, moderne fantasieatoffen blauwe twiH enz» 22.75 26.— 29.en hooger Middelburg, Lange Delft H 13. In kwaliteit en constructie aan de spits. Waarom zou U bij de keuze van een rijwiel dan nog aarzelen, waar de Fongers goedkooper ie dan elk ander rijwiel van gelijke kwaliteit en beter dan één van denzelfden prijs, dus in elk geval voordeeliger. Filiaal te MIDDELBURG, Lange Delft 19, Telefoonnummer; 213. ill! Jill Huishoudweek. LPCH W: TEA im t p FIRMA R. 00ST£RHÜIS MIDDELBURG i aca® ©©-a©»® ©o e©e»QS©©sa ®:5© Vanaf heden weer erkrij:,'baai- alle soorten Ook aan huis te bezorgen. vmm&waaa wegens aanschaffing van een 6-persoons auto een 4 persoons Studefaakar in nitstekenden staat, tegen billijken prijs, bij H. HANSE, OOSTKAPELLE. Te Domburg wordt in een beschaafd gezin een Gezellig te huis gevraagd, voor jongetje van 10 jaar, van 25 Jnli tot 24 Augustus, waar jongens van zijn leeftijd aanwezig zijn. Brieven letter B, Boekh. GEBROEDERS HILDERNISSE, 'Middelburg. TER NÊÜZËiT Uit de band te koop een woon- en winkelhuis, met afzonderlijken op gang naar bovenwoning, op den bes ten stand, Noordstraat, hoek Kers straat, bij het Stadhuis. - Als zaak, voor welk doel ook, uitstekend ge schikt, - Adres: J. Schoonakker, Noordstraat. Wa WTNSJER Co MIDDËLBURC. PRACHTIGE SORTEERING MANTEL, JAPON EN B1.0USEST0FFEN. Langedelft H 4 - Middelburg. ^[RODHOtbtN Nouveautés Notaris A. DE NEELING te Mid delburg, is voornemens op Zater dag 23 Mei 1925 's n.m. te 2 uur in het Café Tramhalte van den Heer A, MTLLENAAR te O. en W. Sou- burg, publiek te Verknopen: EEN HUIS en ERF te O. en W.- Souburg aan het Oranjeplein, wijk A no. 167, groot 1 Are 30 c.A. en onmiddellijk daarna aan boven gemeld huis: meubilaire en andere goederen als tafels, stoelen, maho nie linnenkast, kachel, koperen wa terketel, matten, karpetten, kabi net en kommen, steen-, glas- en aardewerk, gouden en zilveren wer ken, en kleederen en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. Te bezichtigen het onroerend goed op Vrijdag 22 Mei a.s. van 10-12 en van 2-4 uur en op den morgen van den verkoopdag en het roerend goed op den morgen van den ver- I geleerde boeken, koop. De Notaris J. C. BLAUPOT TEN CATE zal op Woensdag 27 Mei 1925, des namiddags te half twee uur, op de hofstede bewoond door den Heer W. WISSE Sz. te Grijps- kerke, in het Openhaar Verknopen: Vos merriepaard oud 14 jaar, 1 Sane-geiten, 25 kippen en 1 haan, 3 kalkoenen, 3 kwalter-eenden en 1 woerd. Tentwagen met patent assen en portieren (zoo goed als nieuw), menwagentje, lamoen, hand wagentje, rolslee, kruiwagen, kort- molen, mangelmolen, snijbak met mes, éénpaards ijzeren ploeg, 3 eg gen, 2 wagenlichters, aardappel- kneder, geeselstoel met plaat, vleeschblok, afsteker, bascule, ge wichten, rijtuiglantaarns, kieken- rennen, handgereedschappen, reep en blokken, wagenzeil, tonnen, lad ders, trap, kliefhout, mutsaards, staken, brandhout, tarwestroo, den mest in den mestput, graanzeeften, -zakken, -schoppen, maten, aard appelzakken, paardekleeden, paar- dewant. Huisraad als: uittrek - tafel, stoelen, linnenkast, tafel kastje, kleerkist, emmerkachel, spiegel, bed met peluw, matrassen, raamhorren, keulsche potten, trog, broodblikken, karpetten, vloer- kleeden, glas- en aardewerk, God- al hetgeen GROOTE COLLECTIE Z0MERJAP0NNEN, CASAQUES EN BI0USEN. - verder zal worden gepresenteerd. KANTOOR-, SCHRIJF- en SCHOOL- behoeftes Ontvangen eeH zeer uitgebreide sorteering Ligstoelen, Veldbedden, Veldflesschen. Vliegende Hollanders van f 4.75 af. Kinderrijwielen en Foppen wagens in alle prijzen Vouwwagens met gummiwielen f 8.50. Idem rug en zitting bekleed f 9.75, Geheel dichtslaande kinderwagens uiterst geschikt voor hen die weinig bergruimte hebben f 22 50. Gummischoenen 68 88 1.08 1.28. Heden nieuwe zending Kinderwagens ontvangen. Alles met volie garantie. BENEDSN £LKE CONCURRENTIE. oe NIEUWE TARIEFWET beschermt: de schoenindustrie door heffing van het hoogste recht, ook voor werkschoenen ilomité van Verzet tegen Protectie.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1925 | | pagina 3