-BH Bestrijding BEURSNGTELRIN G VAN HEDEN. AMSTERDAM, 13 Mei. (Slotkoers). 6 pet Nederl. 1923 102%, 6 pet. Ned. 1922 104%; 5 pet. Nederl 1918 99%; "4i/, pet. Nederl. 1917 93; 2% pet. Ned. iW Schuld 58%; 3 pet. do. Oblig. 69 vijf zestiende; 3 pet. do. Certif. 69%- Cert. Ned. Hand. Mij. 130—130%; Aand Ned Ind. Ilandelsb 145, Aand. Kol Bank 192%—193; Kon. Petrol. A. 370%—373; Gecons. Holl. 149%—151%; Cult. Mij, Vorstenlanden 167%—168%; Handelsv. Amsterdam 511%—515 Java- sche ultuur 373376. Aand. Dell My 396-399; Amslerd. Rubber 226—227% Ned. Amerik. vaart 68—70; Nederl. Scheepvaart unie M3%141. Kon. Ned. Stoomb. Mij 70%; Aand. Paketvaart 160 Bank Associatie 35%. Gouda A. 12; Philips A 400; Jurgens A. 102%IO31/4 Anaconda 76%6%. 7 Steels lH'/s; Eric 30; Union Pacific 139, Common Marine 12%; Prefered do. 43VsMaxwell Gr C v. A 6 een zestien de Maxwell Land Cert, v Inc. Bonds 16% Prolongatie 3 pet Russen Consols 5; Hope 3 negen zes tiende. Markt sluit willig voor suikerwaarden. Wisselkoersen Londen 12.07; Berlijn 0 59221/,; Wee- nen 0 0035071/,; Parijs 12 94; Brussel 12.56; Dollar Cable 2 48%—2.48% TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Medegedeeld door het Koninklijk Ned. Met. Instituut te De Bilt. Naar waarnemingen, verricht in den morgen van 13 Mei. Hoogste barometerstand 769.1 te le Havre. Laagste barometerstsnd 748.1 te Scydisfjord. Verwachting van den avond van 13 tot den avond van 14 dezer Zwakke tot matige wind uit Zuidelijke tot Oostelijke richtingen, lichtbewolkt. droog weer, wanner overdag. Thermometerstand alhier morgens 9 uur 59 gr 12 uur 64 gr.. 3 uur 84 uil de drie groote partijen, waarop wij reeds dadelijk na de verkiezing gezegd hebben, dat het politieke spelletje zou uitdraaien GENERAAL MAN GIN De bekende Franschc generaal Man gin is gisterochtend te Parijs tengevolge van blindedarmontsteking overleden. Generaal Mangin die 59 jaar oud is geworden, heeft tijdens den oorlog zijn ■naam gemaakt. Vóór dien, was hij de rechterhand van maarschalk Lvautey bij de pacificatie van Marokko, na gedu rende lal van jaren in den Soedan, Se negal en Kongo werkzaam te zijn ge weest Aan het hoofd van hqj Xfe legercorps vocht hij in Juli 1916 voor Vendun, en leidde den aanval op het fort Douau- mont, welke met de vermeestering dezer geweldige versterking eindigde. Na den eersten slag aan de Aisne, in de lente van 1917, kwam het tot oneeniglieid tusschen den generalen staf en de re- geèring over de appreciatie van dezen slag, hetgeen tengevolge had, dat Man gin van zijn commando werd ontheven Clemeneeau rehabiliteerde hem later en deed hem aan het hoofd van hef Xfe leger plaatsen Tezamen met generaal Degoutte ondernam Mangin in Juli 1918 het tegenoffensief op den rechterflank van den vijand, dat de reeks van over winningen der geallieerden opende Aanstonds bij de vredesonderhande lingen kwam generaal Mangin, die het bevel over het bezettingsleger in het Rijnland voerde, voor een annexatie van dit gebied bij Frankrijk op. Hij maakte zich hierbij velé tegenstanders, en het was voornamelijk op aandrang der En- gelschen. die zich afkeerig van een im perialistische vrodesonderhnndelingspoli- tiek toonden, dal Mangin uit het Rijn land werd teruggeroepen. In 1920 werd hij lid van den Opper sten Oorlogsraad In zijn geschriften poogde hij zijn opvattingen omtrent „la plus grande France geb: se~rd op po litiek autonomie voor al' deelen des rijks, maar met de verplichting lot mi litaire medewerking, ingang ie Hoen vinden I»E FIN ANTIEELF PLANNEN VAN CAILLAIX. Caillaux zal de helft van het begroo- tingstekort, drie milliard, dekken door verhooging van de belastingen op tabak en alcohol, en vooris door de instelling van een regie voor de verzekeringen, waarbij de assurantiemaalschappijen ge dwongen zouden worden, zich in Frank rijk te herverzekeren in plaats van in het buitenland Voorts door een regie voor benzine en petroleum De andore helft zou gedekt worden door verhooging der belasting op de binnenlandsche waardepapieren van 12 pCI. op 18 pCt belasting van de lnndbouwwinslen en de vrije beroepen, terwijl de algemeenc inkomstenbelasting ongewijzigd zou blij- BEKNOPTE MEDEDEELINGEN. Uit D a i t s c h 1 a n d. - De conferentie der nationaal-socia- Iisten waaraan ook Oostenrijksch© en Tsjechische leden deelnamen, heeft zich in principe uitgesproken tegen Duitsch- land's toetreden tot den Volkenbond en tegen de Donau-conferentié De confe rentie besloot tot de stichting van een nieuwe organisatie der nationaal-socia- listen van alle tusschenstafen. Het verluidt, dat de ontwapenings nota aan Duitschland een omvangrijk document zal zijn, dat nauwelijks binnen één week te Berlijn overhandigd zal kunnen worden. Uil Luxemburg. Een groothertogelijk besluit stelt werklieden-afvaardigingen in fabrieksbe- drijven in. teneinde een goede verstand houding tusschen patroons en werklie den aan te kweeken en langs wettelijken weg gemeenschappelijke belaugen te re gelen. Uit Engeland. Volgens bericht ifit Londen, heeft zich de 60 000 leden omvattende com munistische vleugel van de Engelsche vakvereenigingen afgescheiden. Uit Marokko. De Fransche regeering heeft voor den berichtendienst uit Marokko den mi litairen censuur ingesteld. Uit Algiers. De Fransche ministerraad heeft het Kamerlid Violette bij wijze van tijdelijke zending belast met de waarneming van het ambt van gouverneur-generaal van Algiers. Uil Rusland Het Sovjetcongres heeft een nieuw centraal uitvoerend comité der Unie van Russische Sovjetrepublieken gekozen, be slaande uit 300 leden, wo Kaleniu, Zinowjef. Trotski e. a. Donderdag tot en met Zaterdag a.s. 8 uur, de wonderschoon© wetenschappelijke film De laatste ontdekkingstocht naar de Zuidpool van Kapitein Scott. - De film, die door de geheelè Ned. pers wordt aangemerkt als een meester werk der cinematografie. - Er is tot heden geen film opgenomen van zulk een aangrijpende schoonheid als deze film van de werkelijkheid. Bespreken van 1012 uur. NAGEKOMEN BERICHTEN. EERVOL ONTSLAG VERLEEND. By Kon. besluit is op verzoek eervol ontslag verleend, aan den heer dr. ,5. Snoep, als leeraar aan de R..HB.S. te Middelburg en aan den heer P Wes terhof, als idem te Terneuzen. (Vervolg). TWEEDE KAMER. De heer Duijmaerv Twist wijst op de tegenstelling van het bedrag, ge moeid met de schadeloosstelling der Zui- der zeevisschers. De heer K. ter Laan noemt het ont werp geldverkwisting M i n. v. D ij k, zegt dat het niet aanne men van het ontwerp uitbreiding van het veldleger in de toekomst, noodzakelijk zou maken. BEURSOVERZICHT AMSTERDAM, 13 Mei. Heden waren het de suikeraaudeelen die den bo ventoon voerden. In sommige soorten vonden ruime omzetten plaats; vooral in H.V.A., die verscheidene procenten avon- ceerden. De handel in rubberwaarden en ta bakken was sterk ingekrompen en de rijzing vond geen verdere voortgang. Op de scheepvaartafdeeling werd nog' al aan dacht besteed aan obligaties Hoil. Stoom boot Mij. In oliewaarden ging weinig om. Ko ninklijken prijshoudend, Geconsolideer- den niet noemenswaardig veranderd. Amerikanen stil, Prolongatie 3 pet. HET NIEUWE BELGISCHE KABINET. BRUSSSEL, 13 Mei. V, D. Van de Vijvcre heeft hedenmorgen den Koning de samenstelling van zjjn kabinet ov« handigd met als voorzitter tevens minister van financiën Van de Vijvere, binnenl. zaken Poullet, buileul zaken Ruzette LORD MILNERi- LONDEN. 13 Mei V,D De bekende Engelsche staatsman V A Milner is he- den in den ouderdom van 71 jaar overle den (Ing. Med.) ONDERWIJS B. en W. van Utrecht bevelen voor de benoeming aan de hoogere burger scholen der gemeente aan als tijdelijk leerares in het Nederlandsch mevr. S. C. Regtdoorzee Greup—Roldanus te Am sterdam vroeger alhier. Erkenning Handelsschool met 4-jarigen cursus te Middelburg. Door den Minister van O., K. en Wi. is bij schrijven van 11 Mei aan het Be stuur der Vereeniging van H O. mede gedeeld ,dat zijne Handelsschool met 4- jarigen cursus door hem is erkend, en dat bij de eerstvolgende beschikking be treffende erkenning van Handelsscholen deze school zal worden opgenomen Ten gevolge hiervan zal nu ook voortaan het eindexamen dezer inrichting worden af genomen onder toezicht van Gecommit teerden. Bij dit examen zijn de verplichte vak ken, Nederlandsche, Engelsche, Fran sche en Duilsche taal en handelscorres pondentie; de handelswetenschappen 'boekhouden, handelsrekcnen, organisatie en techniek van den handel), de staatsin- huishoudkunde, handelsrecht, staatsin richting, scheikunde en warenkennis, na tuurkunde en wiskunde In de Jalen, boekhouden en liandelsrekencn moet naast mondeling, ook schriftelijk worden geëxamineerd Door doz - erkenning verkrijgt het di ploma ajle verleende en nog door den minister le 'verleenen rechten De Han delsschool met 5-jarigen cursus (Hoogere Handelsschool) was reeds vroeger er kend. KERKNIEUWS. - Ds. L. Bouma, em. predikant der Geref. Kerk van Middelburg, heeft in de vacante kerk van Hijum den hulp dienst aanvaard. -Heden herdenkt ds H. T. de Puij, Ned Herv. pred. le Cad,zand, zijn 25- jarige ambtsvervulling. Zijn eerste stand plaats was le Ter ka pel e Sinds 13 Sept. 1908 staat liij te Cadzand Geref. Gem. Bedankt voor het beroep naar Gene- muiden, door ds. R. Kok te Aagtekerke, Geref. Kerk, Beroepen te DomburgWestkapelle, R. J. de Boer, cand. te Zwartsluis. Beroepen le Anna Jacobapoldcr ds. D. K. Wielenga, te Baambrugge. Beroepen te Voorschoten ds. F A. den Boeft Ie Kruininge* LAATSTE BERICHTEN. DE O. L. SCHOOL TE HEIKANT. Ged. St. van Zeeland hebben bij besluit van 8 Mei hun goedkeuring onthouden aan 't besluit van den raad van S t Jan steen van 15 Febr. j.l., strekkende tot opheffing van de openbare lagere school in de buurtschap Heikant, en tot beschikbaarstelling van het gebouw der school ten behoeve van hel R. K. Pa rochiaal Kerkbestuur te St. Jansteen voor de oprichting van een bijzondere school. In ons volgend nummer hopen we de overwegingen van dit besluit te ver melden DE DUUR T)ER KAMERZITTING Di vooraanstaande parlementaire krin gen noemt men het uitgesloten dat de Tweede Kamer, naar hardnekkig loopend gerucht, de loopende zitting zou beëindi gen den ddg vóór Hemelvaartsdag, Woensdag 20 dezer De stand der werk zaamheden laat niet toe, de Kamer vóór Vrijdag 22 dezer te doen uiteengaan TWEEDE KAMER. Het wetsontwerp tot aankoop van een terrein voor liet provinciaal gouverne mentsgebouw te Haarlem, wordt verv pen met 48 tegqn 18 stemmen (vóór 'de S. D. A. P., de V. D., en de heereni de Boer en Colijn.) Aan de orde is het wetsontwerp tot maatregelen en werken, noodig tot voor ziening van de belangen voor landsver dediging in verband met de droogma king en afsluiting der Zuiderzee. De heer v. Zadel hoff dient 'n motie in, om den minister van Financiën te genwoordig te doen zijn Deze motie wordt verworpen met 42 tegen 23 st. 6pr zegt dat het ontwerp versterking van hel militairisme beteekent WISSELKOERSEN AMSTERDAM, 13 Mei De cijfers lusschen haakjes zijn de koersen van Zaterdag Londen 12.07 (12.07). Berlijn 0.5922% (0.5922%). Parijs 12.94 13.00%). Brussel 12.56 (12.60). Zwitserland 48.16 (48.17%). Weenen 35.07% '35.07%. Kopenhagen 46 80 '16.82%). Stockhalra 66.55 (66.55) Oslo 41.75 (41.80). New-York 2.48% (2.48%). HET DEENSCH ARBEIDERSCONFLICT. KOPENHAGEN, 13 Mei VD De her opende onderhandelingen tusschen de or ganisaties der ongeschoolden arbeiden en de werkgeversvereeniging duurde tot hedenmorgen 3 uur. De onderhandelin gen werden daarna verdaagd tol Donder dag, teneinde beide partijen in staal te stellen ,zich verschillende inlichtingen le verschaffen 'DE INTERNATIONALE, WAPEN HANDEL GENÈVE. 13 Mei. In de algemeenc commissie uit de conferentie voor het toezicht op den internationalen handel in wapens heeft de Amerikaansche ge delegeerde Burton gezegd, dal de Ver. staten bereid zijn een tweede conventie te onderteekenen, die voor de wapen? voortbrengende staten de verplichting zou meebrengen statistieken omtrent de wa penproductie in hun land openbaar le maken. (Wij komen hierop nader terug LANDBOUW. P© herstelde veemarkt I© Sas van Geul De op Dinsdag j.l. le Sas van Gent gehouden eerste veemarkt na den oorlog mag een waar succes worden genoepid. Ongeveer 50 runderen waren aangevoerd en een flink aantal varkens. De handel was levendig te noemen daarbij in aan merking nemende dat. de Belgische koop lieden weinig zaken konden doen, met het oog op het feil ,dat de aangevraagde vergunning om het vee direct naar de Belgische slachtplaatsen le vervoeren, nog niet was ingewilligd. Wc mogen wel haast aannemen ,dal de veemarkt le Sas van Gent drukker zal worden clan voor heen De door liet gemeentebestuur toege kende premiên voor den aanvoer van het grootste aantal vee waren voor H. van den Bossche te Westdorpe en E. Vermoet te Sas van Gent. In de vier eerstvolgende markten zul len weer voor den grootsten aanvoer pre miên door het gemeentebestuur worden beschikbaar gesteld. HANDEL, NIJVERHEID EN VTSSCHERIJ. N. V. Houthandel v/h G. Alberts Lzn enCo. te Middelburg. In de gegeven cijfers ontleend aan het verslag, de winst- en verliesrekening van bovengenoemd N.V. zijn enkele foutjes geslopen. De statuaire afschrijving op goederen bedraagt f 9600 en geen f 9000 zooals ge meld werd. De effecten komen onder activa der balans voor met f 25.088, Het saldo van f 199.74 slaat op de rekeningen gesloten vóór 1924, die van dat jaar zijn grooten- deels verrekend. In de cijfers der balans zijn nog tweetal drukfouten geslopen. Het be drag diverse crediteuren onder passiva moet zijn f 37231 en dat van kas en kas siers onder activa f 126.298. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. Radio-uitzending hedenavond. Hilversum (1050) 5.30 Concert; 8.10 Christ. Radio-Vereeniging. Chelmsford (1600) 6 u. Muziek; 6.20 Big Ben, 6.4.5 Muziek; 7.20 Sulii- van-programma, 9.20 Tijdsein; 10 u. Special Feature. P a r ij s (1750) 8 05 Concert. Brussel (265) 7 20 Causerie; Concert; 9.20 Nieuws. verschillende berichten. Aan de „Maasb." wordt gemeld dat d© tabernakel met ciborie en H. Hosties, die uit de kerk te Amsterdamsche Veld gestolen was, in een greppel in het veen is teruggevonden. Ciborie en H. Hosties waren ongeschonden r Men meldt aan de Maasb." uit Venlo Een oud bekende der justitie, de 31 jarige arbeider G. was Maandagavond op zijn beruchte manier in-café's aan het herrie zoeken en bezig met het den be zoekers lastig te maken. De kastelein zette hem aan de deur, maar tot twee maal toe kwam hij weer terug. Toen hij den derden keer builen gezet werd, be gon hij de spiegelruiten in le slaan, waar op de kastelein een revolver greep en twee schoten van uit het café op hem loste. Een daarvan trof 0. Levensgevaar lijk gewond werd hij naar het hospitaal overgebracht. De dader is in bewaring' EEN ONTSNAPPING. Dinsdagmiddag gelukte het een in het Huis van Bewaring te Amsterdam inge sloten gijzelaar, die werd overgebracht naar den officier van justitie aan de hoede van den hem begeleidenden veld wachter te ontsnappen. De zaak scheen tevoren te zijn gere geld. want nauwelijks had de arres'ant het Huis van Bewaring verlaten of groote auto reed voor. Waar de gijze laar niet .werd vastgehouden maar enkel begeleid, was het hem niet moeilijk zich in de auto te slingeren. De veldwachter zag eveneens kans zich een standplaats op de auto te verzekeren. De ontvluchtte met zijn helpers trachten op allerlei manieren van hun achtervolger af le komen, maar deze hield taai vast. Een agent van politie, die het geval zag. sprong in allerijl op een achter den pijlsnel wegrennenden auto volgende benzine-wagen, die een juist-getrouwd bruidspaar vervoerde. Onder de jachtende rit was het don vluchtelingen eindelijk gelukt den veld wachter door een reeks vuistslagen in het gelaat van den wagen te doen ver dwijnen. waarop het nog sneller verder ging. De achtervolgingspoging moest worden opgegeven.' De veldwachter bleek eenige vrij ernstige verwondingen te hebben op- geloopen en werd naar een der zieken huizen vervoerd. Eenigen tijd later kwam uit Utrecht, waarheen het verzoek om opsporing en aanhouding snel was door gegeven. het bericht, dat de auto met de' inzittenden daar was aangetroffen en dat de vluchtelingen in arrest waren gesteld. De vrijheid duurde dus niet lang en d© mishandeling van den v«Idw*otiter gal de straf ook niet ilichter donn «ijn. MARKTBERICHTEN. Oostbnrg, 13 Mei. Ter graanmarkt was tarwe 1419, chevalier 15.29, rogge 14 ha ver 12.50, erwten 16.50. ADVEKTENTIËtf. De Heer en Mevrouw LAMBER- MONTMES geven kennis van de geboorte van hun Dochter LOUISE. Middelburg, 13 Mei 1925. Inplaats van kaarten. Ondertrouwd: PIETER MACHIELSE en HENDRIKA JOOSSE. Kleverskerke, N. en St, Joosland, 13 Mei 1925. Huwelijksvoltrekking 27 MeS a,s. Heden overleed na een kortstondig lijden onze ge liefde Dochter en Zuster, CORNELIA ADRIAANA MAAS, in den jeugdigen leeftijd van 24 jaar. Uit aller naam van Moeder, Broers, Zuster en Behuwdzusters. Middelburg, 12 Mei 1925 Algemeene kennisgeving. »/M%srnmaT Heden overleed na een kortstondig lijden mijn ge liefde Vriendin, CORNELIA ADRIAANA MAAS, in den jeugdigen leeftijd van 24 jaar. Haar Vriendin MARIA E. QUAAK, Voor de vele bewijzen van deel neming ontvangen bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot en Oom, den Heer 1 JAN DE JONGE, betuigen wij onzen bartelijken dank. C. DE JONGE- DE FEIJTER. B. M. KLAP. Oudelande, 13 Mei 1925. "beperkte a andlichting. Bij beschikking van den 1 rechter te Middelburg dd. LI Mei 1925 is aan SIMON POLAK, koopman te Middelburg, wonende Lange Gortsfraat K No. 18, hand lichting verleend tot het drijven van handel in manufacturen en aan verwante artikelen, tot het sluiten van alle verbintenissen, tot dien handel betrekkelijk met uitzonde ring van de vervreemding en be zwaring zijner vaste goederen en van de vervreemding of verpan ding zijner rentegevende effecten, inchrijvingen in grootboeken van openbare schuld, hypothecaire schuldvorderingen en aandeelen in naamlooze vennootschappen. Hij zal eischende of verweren de op kunnen treden in rechte ter zake van handelingen, waartoe hij krachtens deze handlichting be voegd is en bovendien bevoegd zijn tot de geheele ontvangst, de uit gave van en de beschikking over zijne inkomsten, zoomede tot het sluiten van verhuringen. De Griffier bij het Kantongerecht te Middelburg; H. SCHOUTEN. 5 pCt. OBLIG ATIEN N.V. HOUTHANDEL v.h. G. Alberts Lzn. Co. Op de heden gehouden Vergadering van Aandeelhouders werden ten overstaan van Notaris HIOOLEN de volgende Obligatiën uitgeloot, te weten: 5 26 33 39 46 92 114 131 141 155 177 237 254 255 277 310 340 350 357 442 469 dewelke op 1 Augustus 1925 betaalbaar zijn. De Trustee, H. J. M. VAN RAALTE. Vlissingen, 12 Mei 1925. der Smelten. Parijsch-groen verkrijgbaar N.V. SCHULIE Co., Oude Zaak. NIEUW ORGEL prachtige kast, mooie registers, met 5 jaar garantie, te koop voor 1195. Afbeelding gratis. Franco levering. ZEEUWSCHE PIANO- EN ORGELHANDEL, Korte Burg A 33, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1925 | | pagina 2