Woensdag 13 Mei 1929 No. 112. 168' Jaargang. DURANT. fiij dit nummer behoort cea Bijvoegsel. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag, Als een Minister aan het slot van een discussie over een door hem voorgesteld ontwerp zegt, dat hij de aanneming niet kan ontraden, maar er evenmin een en thousiast voorstander van is, dan moet het wel merkwaardig met het voorstel ajjn gesteld. En liet wordt nog merk waardiger als het lichaam dat het voor stel uitlokte, zelf ook niet op aanneming gesteld blijkt. De gemeente Haarlem heeft indertijd oen terrein gekocht opdat daar door het Rijk een nieuw gebouw voor het Provin ciaal Bestuur van N. Holland kon worden gesticht. Maar het Rijk houdt vol geen toezeggingen te hebben gedaan. En in ieder geval heeft het er nu geen geld voor. Maar Haarlem vroeg toen, dal het Rijk dan dat terrein zou overnemeu. En de regeering heeft ook een voorstel inge diend om het terrein over te nemen. Maar eigenlijk deed het dat alleen om de Kamer te laten beslissen En uit de mededeeling gisteren van den heer Romans die wethouder van Haarlem is, bleek dat die gemeente het terrein ook niet graag in het bezit van het Rijk zou zien, omdat het dan ver moedelijk jaren lang braak zal liggen. Haarlem wil echter weten waar het aan toe is. De merkwaardige beslissing zal beden vallen. Wordt liet voorstel verworpen, dan zal overwogen worden of er reden is Haar lem schadevergoeding te geven. De Kamer heeft voorts na ©en korte discussie het wetsontwerp aangenomen, strekkend tot uitbreiding der mogelijk heid van toepassing van geldboete in- plaats van hechtenis. En eveneens werd z. h. st. en na een kort debat aangenomen de aanvulling van verschillende leemten in de Eaillisse- menlwet. BINNENLAND. BEGRAFENIS Ir.MI. GALAND. Op Oud Eik en Duinen te 's Graven- hage is gisterenmiddag het stoffelijk over schot van 'ir. M. Daland, in leven oud-' hoofdingenieur-directeur van den rijks waterstaat, ter aarde besteld. Op de begraafplaats waren vele auto riteiten van den Rijkswaterstaat aanwe zig, en voorts o.a. mr, H. J. Dijckmees- ter, oud-commissaris der Koningin .in Zeeland Aan de groeve voerde de inspecteur- generaal Du öroix het woord, die er op wees, dat de heer Oaland drager was van een naam die bij den waterstaaft welbekend was. Vervolgens schetste spr. de wijze, waarop de overledene 43 jaar het land talentvol heeft gediend, waar-, van spr. als voorbeeld de uitstekende uitvoering van de versterking der duinen in Noord-Holland noemde. Daarna wijdde inspecteur-generaal van Loon eejuige woorden van vriendschap aan de nagedachtenis van den overle dene Prof. dr. Oaland uit Utrecht, dankte voor de belangstelling. DE OLYMPISCHE SPELEN. Het Nederl. Olympisch Comité deelt mede, dal het zich de medewerking ver zekerd heeft van een comité van voor aanstaande financiers uit de voornaam ste plaatsen van Nederland. De namen worden binnen enkele dagen bekend ge maakt. Dit comité houdt niet alleen toezicht op het inzamelen van gelden en het lot standkomen van het garantiefonds, maar het houdt ook toezicht op dc wijze, waar op deze gelden zullen worden uitgege ven, Het. Nederl. Olympisch Comité meent op die wijze zich afdoende gewaar borgd te hebben tegen elke mogelijkheid van ondoelmatige besteding der fondsen, zoodat alle uitgaven, waaronder na tuurlijk ook vallen die voor het gereed maken van terreinen en Stadion naar de eischen van het Internationaal Olympisch Comité tol het strikt noodzakelijke beperkt zullen blijven. Verder spoort hel "Nederl. Olympisch Ooinilé belangstellenden aan tot het spoe dig vormen van "plaatselijke comité's in alle gemeenten van Nederland. Dezen plaatselijken comité's wordt verzocht, zich direct in verbinding te stellen met bet secretariaat van het Nederl. Olym pisch "Comité (Weesperzijde 32, Amster dam). Zij zullen ten doel hebben, in iedere gemeente de verschillende slroo- mingen van belangstellenden tot samen werking te brengen. Nogmaals wijst het Nederl. Olympisch Comité er met nadruk op, dat het slagen der zaak vóór het congres te Praag op 25 Mei afhangt van het succes van de Nationale Inschrijving. Daarom moeten de plaatselijke comi té's voorat onverwijld hun aandacht hier aan wijden. DE WESTERSCHELDE. Naar de correspondent der N. R. Qrj. te Brussel meldt, heeft Mr. Louis Franck, kamerlid voor Antwerpen, een langdurig onderhoud gehad met den Belgischen minister van openbare werken, baron Ruzette, over de nieuwe verzandingen welke in de vaargeul te Valkenisse zou den zijn geconstateerd. De minister zeide alles in het werk te zullen stellen ten einde de verzanding van de vaargeul te voorkomen. Jïr zal onmiddellijk tot nieuwe baggerwerken worden overge gaan. UIT DE COMMUNISTISCHE PARTIJ. Naar de „Tribune" verneemt is bij het Partijbureau der C. P. van E. Bouwman, J. Brandsteder, Ab, Menist en H. Snee vliet te Amsterdam, P. Harkema te Gro ningen en A. Kootstra te Ëmmei-Erf- scheiderveen bericht ingekomen dat zij hun lidmaatschap van de C, P, H, op zeggen. Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. Gisteren heeft de politie met een ax een schoorsteenbrand gebluscht ten huize van de familie L., in de Koe- poortstraat alhier. Gisteravond sprak de heer J. E. W. Duijs, lid der Tweede Kamer, te 's- Gravenliage voor de afdeeling Middelburg der S.D.A.P. over „Kaïn en Paulus, poli- tiek-Chrislen of sociaal-democraat." De politiek der rechlsche partijen vindt meu volgens spr., gepersonificeerd Kain, die der S.D.AJP. ui Paulus. De .poliLieke Christenen maken een schandelijk misbruik van God's naam en God's woord, hun dadyu gaan recht le gen htm beginselen in. Vervolgens ging de spr. over toil bespreking va,n liet stand punt der S.D.A.P., welke streeft naai' een ander, een beter maatschappelijk stelsel. Arbeid en kapitaal zijn beide voor de productie onmisbaar., de kapitalisten zel ve hebben we echter niet noodig. De te genwoordige maatschappij is zoo inge richt dat de productie waarbij d,e arbei ders de grootste rol spelen, gebaseerd is3 niet ,op het gemeenschappelijk belang, doch op het meest grove individualisme. Was de maatschappij gebaseerd op hu maniteit en solidariteit, dan zouden de „Het is beslist waar arbeiders hun ouden dag niet in armoede moeten doorbrengen, met ouderdoms rente en staatspensioen worden de ge slagen wonden niet geheeld. Wanneer de socialisten den strijd aanbinden legen den kern van deze maatschappij, zijn zij dan de stofvergod.ers en materialisten, waarvoor zij door de rechlschen worden uitgemaakt? De materialisten zijn in te gendeel zij. die deze maatschappij in stand willen houden. Het Christelijke mïtiisterie kan geen enkele specifiek Christelijke daad gedu rende het bewind d.e hare noemen. Voor de politieke Christenen is het Christen dom een vernis, de grondverf is liberaal en reactionnair Minister Colijn beeft ons door den woestijn van den dalenden guld.cn ge leid naar het Kanaan. van de sluitende begrooting. Het motto van de rechlsche partij voor de a.s. verkiezingen zal zijn Colijn heeft deu Nederland,schen gulden .gered. Door zijn Christelijk beleid Maar men vergeet dat ditzelfde Christelijk be leid ook den gulden in gevaar heeft ge bracht, door het ontstane tekort na den wereldoorlog. Omdat wij het tekort indertijd niet door een heffing op het grootkapitaal hebben afgelost, zooals door de sociaal democraten werd voorgesteld, betalen we nu jaarlijks aan rente en aflossing on geveer f 100 millioen. Dil danken we aan de rechtsche regeering. Geen enkel mid del van Colijn tot veiligheidsstelling van den giflden heeft oj) het kapitalisme ge drukt Spr. wees nog op dc verslechtering van het onderwijs en de woordbreuk tegenover de ambtenaren. Daarna volgde een krachtig pleidooi voor nationale ontwapening; en schetste spr het geraffineerde doel van de aan hangige weeldebelasting, welke alleen op de arbeidersklasse en den midden stand drukt en de echte woelde-artikelen vrij laat, terwijl tegelijk de kapitalistische klasse bevoordeeld wordt door verminde ring van successierechten. Spr. eindigde met .een woord van on- wékking aan de aanwezigen, lid der S D.A.P. te worden. dat de j Fa. H. L. HENDRIKSE, Gravenstraat, Middelburg, I steeds is dan ieder ander adres. Ik koop er geregeld, ben tevreden over prijs en kwaliteit en je tt i f Wi a 1 p b e r e n Bij Kon. Besluit is ongegrond ver klaard het beroep van den raad van Oost - enWest Souburg te-gen het besluit van Ged. Staten van Zeeland, waarbij goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit tot het aangaan van een geldleening van f6000 teneinde de alge- meene woningbouw vereeniging aldaar in de gelegenheid te stellen aan haar ver plichtingen tegenover de aannemers voor den bouw van 52 woningen te voldoen. Zaterdag werd op last van den bur- gemeesler te Zoutelandc de ring aan een der vingers van het Vrijdagavond ie Zoulelande aangespoelde lijk doorgeknipt, waarin de letters P. C. v. II. bleken ge graveerd le zijn. Naar aanleiding Jiiervan werd het lijk herkend als dal van den •li-jarigen gehuwden eersten mach-msl van het s.s. „De Jonge Catherina" Jan Pioter Hendrik Sesseleij geboren le "Vlis- slngen. Hel sloffelijk overschot werd zouds reeds kort vermeld. Dinsdagmiddag onder groole belangstelling op de algemeene begraafplaats te Zoulelande Ier aarde be- steld. Echtgenoote, ouders en kindyren, alsmede véle kennissen waren hierbij te genwoordig. Nadat de kist in de groeve was neergelaten, sprak dc heer Van Bo ven namens de reederij eenige woogden Daarna nam "de heer Zoethout, kapitein van liet gezonken s.s. „De Jonge Ca therina" het woord, en schetste op Tref fende wijze hoe de overledene hel slacht- fer van den dood, is geworden. Spr. zeide dat zijn nagedachtenis in eere zal blijven, en eindigde met een „Rust in vrede". De familieleden strooiden bloemen in vindt er altijd een prettige bediening". „Ja, ik zal er eens heen gaan voor verschil lende Sohoonmaak-Artikelen". „Probeert het gerust eens en ge zult ook tevreden zijn" Het is je adres Karpetten, Bedden, Manufacturen, Lingerie's, Japon- stoffen, Mode- Artikelen, Kousen, Garen, Band, Vi- trage, Pluchethenz Een voorbeeld van sorteering. DAMESKOUSEN nn 0J 24,29,33,39, 11 b| 19,59,64,-79, 89, 98, 115, 135, 165, 198 ct. Voor elk wat wils. hel graf, waarna de vader van den over ledene zeide „Hendrik, je was een sie-< raad van de familie". Kransen waren aanwezig van de familie en van den lieer heer C. "W. Sutherland namens de com missarissen en directie van het s.s. „de Jonge Catlïêrina" De heer HülLuga sprak namens de 'familie een woord van dank aan den burgemeester, voor zijn moeite en zorgen, den overledene gewijd, en aan de aanwezigen voor de betooncie belang stelling. o Uit Zuid-Bevelaiid. In de heden (Woensdag) gehouden openbare vergadering van den Raad van State, afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, is o.m. voorlezing gedaan van 't Kon. Besluit, waarbij ongegrond is ver klaard het beroep van den raad van 's Heerenhoek, tegen een besluit van Ged. Staten van Zeeland, waarbij met vernietiging van het raadsbesluit is bepaald, dat alsnog medewerking moet worden verleend tot stichting van een bijzondere meisjesschool door het R. K. parochiaal kerkbestuur aldaar, De ontvanger C. P. Beth, is ver plaatst van het kantoor der directe be lastingen en accijnzen te Boskoop, naar hef kantoor der directe belastingen, in voerrechten en accijnzen te Hans- weert, BUITENLAND. DE BELEDIGING VAN HINDENBURG. Gisteren volgde, na den intocht in Berlijn, de beéedigiug van Hindenburg voor den Rijksdag. Dc belangstelling was natuurlijk geweldig; heel de groote ver gaderzaal, die eenvoudig versierd was, was met afgevaardigden gevuld; de so cialisten met een roode bloem in het knoopsgat. De muur achter de tafel van den Rijks- dagpresidenl in hel midden van de zaal was met egn zware gouden stof be hangen. waarop een groot Wapen met den rijksadelaar prijkte, omgeven door een lauwerkrans, waar doorheen de kleu ren der republiek gevlochten waren. De tafel van den Rijlcsdagpresidenl was met een groote -zwarl-rood-gouden vlag overdekt en de zijkanten onder laurier- groen verborgen. Links en rechts van de presideutstafcl bevonden zich twee groolc bedden van blauwe hortensia's. Overigens was er in de groote zaal geen versiering aangebracht. Voor het RijksdaggebouW waren aan beide kanten twee groote masten opge richt, aan den top waarvan zwart-rood- gouden vlaggen wapperden. Precies twaalf uur betrad dc Rijks- president, rechtop en „stramm", begeleid door Rijksdagpresidenl Loebe. de zaal Alle afgevaardigden, dc talrijke bezoe kers van de tribunes en de diplomalen- loges, w. o de Engelselie en Franscho. gezanten, stonden van liun plaatsen op Zooats le verwachten was, maakten de ,communislen lawaai Zij riepen hoera voor de Internationale en verlieten daar op demonstratief de zittingszaal. Nadat president Loebe aangekondigd had, dal Hindenburg bereid was den eed op ile grondwet af te leggen, stond de nieuwe Rijkspresident op en sprak de eedsformule uil. Dil geschiedde vóór dc met de kleuren van de republiek be dekte presidentstafel. De Rijksdagpresident Loebe sprak de verwachting uit, dat het moge gelukken het onder Rijkspresident Ebert begon nen herstel voort te zetten, de mot succes ingezette toenadering tot het bui tenland te waarborgen en Dnitschland als vreedzaam en gelijkwaardig lid le doen plaats nemen in de Europeesche volkenfamilie. In zijn anhvoord wees de nieuw© Rijkspresident er op, dat Rijksdag en Rijkspresideul tezamen de belichaming vormen van de volkssouvereiuiteil, die den grondslag vormt van hel geheele huidige constitulioneele leven. ..Dal is de diepe zin van de grondwet, waarvan ik dc handhaving zooeven door mijn eerewoord op mij.genomen heb." Bij hel begin vergistte de President zich even, hij sprak Loebe aan met „Zeer geachte heer Rijkspresideul." Na de korte, maar plechtige zitting daalde Hindenburg,. tezamen met den Rijksdagpresidenl en den Rijkskanselier- de groote trap voor den' Rijksdag af en inspecteerde, begeleid door den Rijks- weei minister, de ©erewacht. Onder stormachtig gejuich van dc vele hon derdduizenden, die op de „Königsplatz" waren samengestroomd, vertrok kort daarna do Rijkspresideul per auto naar het presidentspaleis in de Wilhelmslras- se De aulo werd begeleid door het 2de eskadron Pruisische Uhlaneu. Pogingen der communisten om de orde le verstoren, kwamenDij het ver trek niet voor. Hindenburg begaf zich naar zijn pa leis in de Wilhemslrasse, waar hij ont vangen werd door den plaatsvervangen- den Rijkspresident en mevrouw Simons. Toen dc aulo dc binnenplaats opreed, werd de presidentieele standaard op het dak van het gebouw geheschcn In de studeerkamer werd het Rijks- presidium overgedragen. Daarop bood Dr. Simons Hindenburg een lunch aan, waaraan ook do Minis ter, de Rijksdagpresident, de leden van de rekenkamer en de staatssecretarissen van hel departement van den Rijkspre sideul en van de Rijkskanselarij mede aanzaten Aan "dien maaltijd hebben Dr Simons en Hindenburg hoffelijke en vriendelijke toespraken gewisseld. Hindenburg heeft daarbij over zijn ambtsvoorganger het volgende gezegd „liet is niet mijn taak het werk van mijn door een vroegen en onverwachten dood uit zijn functie weggerukleu voor ganger le kenschetsen. Dat heeft reeds de Rijkskanselier aan zijn groeve gedaan. Hel is echter ziju verdienste ge wees dat hij na dc ramp de rust en de veilig heid in Duilsehland heeft hersteld. Daar naast moet ook zijn onpartijdigheid door zijn tegenstanders wórden erkend, lïet was steeds zijn streven het Duitsche volk 'trouw le dienen." Proclamatie. Denzelfden dag heeft Hindenburg een proclamatie gericht tot hel Duitsche volk, waarin hij allen oproept gemeen schappelijk er naar te streven door eer lijken en vredelievendcn arbeid een ge rechtvaardigde aanspraak op achting en waardeeriug bij de andere volken te verwerven, en don Duitschen naam te bevrijden van den onrechtvaardige» smaad, die er thans op rusl. Door zelfrespect lot achling door de wereld, door zelfvertrouwen lol vertrou wen van anderen Aan leger en vloot ging een dagorder, mede ouderteekend door Minister Gess Ier, van tien volgenden inhoud „Het vertrouwen van hel Duitsche volk heeft mij aan hel hoold des rijks, geroepen. Ik neem met ingang van van daag, overeenkomstig de grondwet, het opperbevel van de weermacht op mij. Mei fierheid en vreugde begroet ik le ger en vloot. Ik heb de ontwikkeling van de weermacht vanuil het stille Han nover gadegeslagen. Rechtuit en doel bewust geleid, is zij het Duitsche volk voorgegaan op den weg, waarlangs slechts hel herstel bereikbaar is- door beproefde lucht en trouw tot in hel kleinste toe6 voorwaarts tol het welsla gen Haar grondslag ligt in de Iraditio- necle betrachting vau plicht en offer vaardigheid. haar handelen echter geldt hel heden en de toekomst. Volbrengt, getrouw aan volk eu staal, uw eed en de laak. die de grondwet u stelt. Met vollcpmen vertrouwen reken ik op de Duitsche weermacht bij mijn arbeid voor dc welvaart en den bloei van het va derland." y, Dr. Simons is denzeli'den middag van Berlijn naar Leipzig teruggekeerd, om er zijn functie van president van het Rijksgerechlshof weer op te nemen. De Itahaunsche pers noemt de be- eediging van Hindenburg een belangrijk feil Men is hel er over eens, dal Hin denburg dc republikcinsclie grondwet zal beschermen De .Vmerikaansche bladen leggen den nadruk op het feil. dal de aulo, waarin Hindenburg zijn ihloclit gemaakt heeft, versierd was met de rcpublikefnsche kleuren. Zij hopen, dat Hindenburg de grondwet loyaal Zal uitvoeren. De Ame- rilcaansche rcgccring besloot, evenals dc Geallieerden, geen telegram van geluk- wensch te zenden. De Berlijnsche gezant werd gemachtigd naar eigen goeddunken le handelen, Dij de receptie der ge zanten. o DE BELGISCHE KABINETSCRISIS. Generaal ilellebaul en prof. Janssen, de directeur van de Nationale Bank, hebben zich bereid verklaard ecu por tefeuille in een kahiuel-V-in de Vijvere le aanvaarden Zij zijn heiden katholiek. Dc drie liberale mannen buiten hel parlement, die door Van de Vijvere aan gezocht zijn, le welen prof Wodon voor kunsten en wetenschappen, directeur- generaal Foulon voor spoorwegen en mr. Lcclcrcq voor justitie, hebben echter voor dc eer bedankt Het is dus hoogst onwaarschijnlijk, dat het kabinet lieden in elkaar zou zitten, doch dal is van minder belang, daar de Kamer pas Dins dag bijeen komt. Van de Vijvere zou met een korte regecringsverklaring wel ke alleen op dc noodzakelijkheid van de financieel© maatregelen zou wijzen, willen volstaan ca geen votum van ver houwen willen wagen. De socialisten zijn echter voornemens een motie van wantrouwen m le dienen Daar zij den steyn zullen hebben van de fronlers en de communisten en de liberalen zich vrij zeker zullen onthouden mag men aan nemen. dat hel kabinet-Van de Vijvere onmiddellijk ten val gebracht zal worden. Dan is de weg vrij voor een ministerie

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1925 | | pagina 1