,DuirEA' Vk?mzna>-' te tighcid der Jaarbeurs bij den handel dan toch weer een heel eind hersteld is. Wij hopen het met eigen ooren te ver nemen en met eigen oogen te aanschou wen, alsook, dal de Zeeuwsche deelname niet beperkt blijft tot twee. De maat schappij „Zeeland" had tot nog toe vrij geregeld een stand, en de firma Locke- feer uit Hulst hoorde tot de getrouwen. Doch overigens niemand uit de eilanden- provincie. Wij komen er Dinsdag nog wel op te rug. Maar nu willen wij al op de reisfa- ciliteit wijzen, dat men op een drïe- daagsche toegangskaart de helft van de terugreis" gereduceerd kan krijgen. Een niet te versmaden tegemoetkoming in de inderdaad hooge reiskosten naar Utrecht, uit Zeeland. Wij hebben bo vendien al te veel Jaarbeurzen bijge woond, dat wij nu al met gerust hart een bezoek aanbevelen kunnen, "jipear ondenlRefc 009 (Ingez. Med.) VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. De „Zeehond" toch vervallen verklaard. Het federale Hof In Brooklyn heef! den Hollandschen schoener „Zeehond" reederij Terneuzen) aaan de Ameri- kaansche regeering vervallen verklaajrd. Deze schoener werd, zooals men zich herinneren zal, in December 1923 ter hoogte van Fire Island bij New York in beslag genomen mei ziju lading van 2100 kisten wijn ter waarde van S 200.000. Het Hof handhaafde hiermede het recht van de regeering om schepen in beslag te nemen buiten de twaalf mijls zone, ook wanneer die slechts voorne mens zijn, alcoholische dranken in de Vereenigde Staten aan wal [e brengen e<n er geen bewijzen zijn, dat dit inderdaad geschied is. Deze beslissing is des te belangrijker, omdat onlangs de bemanning van do „Zeehond" werd vrijgesproken van de be schuldiging, dat zij had samengespannen ter overtreding van de Volstcad-wet. o- De diepte .der Schelde. De Antwerpsche redacteur der Msb. meldt: Door het gemeentebestuur van Ant werpen is aan den minister van land bouw, baron Ruzette, een schrijven, ge zonden, waarin er op gewezen wordt, dat, dank zij d,e uitgevoerde baggerwer- ken, de diepte van het Scheld.evaarwa- ter tusschen Antwerpen en Nederland thans beter is dan ooit. De Scheldepassen hebben nu overal een diepte van 7 h 7.50 M. Dat wil niet zeggen, zoo vervolgt het schrijven, dat bij; alle waterstanden schepen met 7 h 7.50 M. diepgang naar Antwerpen kunnen op varen. voorzichtigheidshalve is op veel minder te rekenen,zoodat ook bij hoog wa ter schepen met merkelijk meer dan 9 M. diepgang te Antwerpen niet te verwach ten zijn en ook niet zouden kunnen ont vangen worden aan de Kruisschans-sluis wanneer deze in bedrijf zal genomen worden. Het is buiten betoog, dal, wil de haven van ^Uitwerpen ook in de on middellijke toekomst een eersterangsha ven blijven, de diepgang van de Schelde sterk te vermeerderen is. Zulks is reeds vroeger uitdrukkelijk aangenomen, toen de drempeldieple der Kruisschans-sluis werd gesteld op ongeveer 10 M. bij laag tij en ongeveer 14.50 Af. bij hoog water. Het is dus noodig d,at er in den korist mogelijken tijd voor gezorgd worde dat de Schelde beneden Antwerpen en in elk gevaj beneden de Kruisschans word.e ver-< belerd, zoodanig, d,at tusschen de zee en onze haveninrichtingen de diepgang mer- kelijk grooter worde. Er is, naar onze meening geen lijd te verliezen. Wij veroorloven ons derhalve aan te dringen opdat van nu af aan uwendjenst opdracht worde gegeven dp verbeterings- werken der Schelde voor te bereid,en en onmiddellijk de studie van het vraagstuk heraan te vatten of te vervolledigen, zoo zulks noodig mocht blijken. Degrenspassen uitgebreid. Naar aanleiding van het feit dat Diiif- schers, die houder zijn van een z.g. de Kamer thans vernomen heeft, is dit verzoek ingewilligd. LEGER EN VLOOT. De sergeant-monteur N. L. van de Jtaaij van de „Gelderland" en de ser- (geants-machinedrijvers W. L. van Zijll van de „Heemskerck" en P. Hoog van de onderzecdienstkazerne worden over geplaatst naar liet wachtschip te VI is- s i u g e n en tijdelijk geplaatst bij den af bouw van Hr. Ms. kruiser „Java". Bij Kon. besluit is, met ingang van 16 Maart, aan den off. v, gez. Ie ld. P. G. F. II. M. A. Verinast, wegens ongeschiktheid voor de waarneming van den dienst uit hoofde van lichaamsgebre ken, eerv. ontsl. uit den zeedienst ver leend, onder toekenning van levenslang pensioen; bevorderd tot off. v. gez. Ie kl. de off. v. gez. 2e kl. M v. d. Sluijs-, is aan den off. van den M.S.D. 2c kl. J. Verschoof, op zijn verzoek, mei 1 April, e. o. uit den zeedienst verleend. School voor verlofsofficicren der infanterie. Van bevoegde zijde verneemt ook 't Utr. Dgbl., dat de geruchten^ als zou er van zijn afgezien een gedeelte van de school voor verlofsofticieren der infan terie in het Zuiden des lands te brengen, geheel ongegrond moeten worden geacht. Ben van de compagniën in de in Juli op te richten school voor verlofsoffi cieren der infanterie, zal alsdan in een nader vast te stellen plaats in het Zuiden des lands worden gevestigd. SPORT. Voetbal. Morgen moet Middelburg I, de kam pioen van de tweede klasse A van den N. Voetbalbond haar eersten wedstrijd spelen voor cie promotie naar de eerste klasse en wel tegen V. V. V. te Venlo. Middelburg treft het de eerste maal niet, daar twee der spelers uit hel eerste elftal, de een door ziekte, de andere doordat hem een ongeluk is overkomen, niet mede kunnen en men dus met minstens twee invallers in het krijt zal moeten treden. Mogen toch de andere 9 spelers hun beste beentje voorzetten en de beide invallers trachten zoo goed mogelijk de achlerblijvenden te vervan gen, dan kan allicht toch nog een ge lijk spel worden bereikt. Voor de tweede klasse A hebben morgen de ontmoetingen N. A. C. II— Roosendaal en Vlissingen—Dosko plaats. Voor de derde klasse spelen alhier Walcheren tegen Zeelandia, en Middel burg II tegen Vlissingen II; te Goes-. Goes tegen Mevo en te Terneuzen. Ter- neuzen tegen Stavast. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Van de laatste nieuwigheid op ra io-gebied wordt thans uit New-York melding gemaakt. Het is een holle pop, die dertig centi meter hoog is, en waarbinnen zich een radio-ontvangapparaat met drie lampen bevindt. Dit nieuwe radio-snufje vindt zeer veel aftrek. Tijdens 'n voetbalmatch te Yigo (Spanje) is het dak van een muziektent ingestort. Dertien personen werden ge wond, waarvan verscheidene ernstig. Bij Casa Blanca zijn in een steen groeve door een aardverschuiving 21 arbeiders gedoad, o.w. zich twee Euro peanen bevinden. Drie arbeiders werden ernstig gekwetst. (Ingez. Med.) Vrijdagavond is bij hel eindpunt der E. S. M. Ie Haarlem een rangeerendc wagen ontspoord en legen een stilstaande tram gereden. Daarbij gefaalde de halte chef t IJ. tusschen de wagens bekneld; in ernstigen toestand is hij naar het St. Eli sabeth's gasthuis vervoerd. Een groote autobus van de onder neming „Poort en Sloothaak", die den dienst tusschen Aalsmeer en Amsterdam onderhoudt, geraakte te Aalsmeer Don derdag in brand. De zes inzittende pas sagiers konden ijlings door de voor- en aehterportieken de bus verlaten, waar door persoonlijke ongelukken voorkómen werden. Met brandbluschapparatcn en emmers slootwater slaagde men er spoe dig in de vlammen te dooven. Te Papendrecht is het 4-jarig zoontje va,n{ den beer JA. IC. bij het (Over steken van den IJ oogen Dijk door een vrachtauto overreden en nft Iwee uur aan de bekomen verwondingen overleden. Zekere P. te Doesburg heeft sedert ruim een week dfe slaapziekte; hij wordt kunstmatig - gevoed. Te Hengelo zijn Vrijdag aangehou den F W. uit Goor en V. uit Hen gelo, verdacht van hei .-rvaardigen van valsche rijwielplaatjes Donderdag geraakte de bakkers knecht J. te Broeksittard, met hel hoofd tusschen de kneedmachine bekneld en werd daarbij zeer ernstig verwond. Per auto werd de ongelukkige naar hel hos pitaal te Sittard overgebracht. Zijn toe stand is ernstig. De politie heeft den grondbezitter Lorenz Leirer gearresteerd, als verdacht van Amalia Leirer, zijn eigen dochter, vermoord te hebben. De vriend van de vermoorde Amalia Leirer, een Holland- sche fabrikant, is naar Boedapest ver trokken om getuigenis af lê léggen. Op een hoogte van 4000 meter zijn te San Antonio twee vliegtuigen tegen elkander gebotst, met het gevolg, dat de machines in brand vlogen. Beide vliegeniers maakten gebruik van een parachute en wisten veilig zonder eenig letsel den grond te bereiken. In het plaatsje Zwischenalin (Ol denburg) wilde een leidekker mei zijn vrouw juist deelnemen aan een eere- dienst voor de in den wereldoorlog ge- BUITENLAND. DE PRESIDENTSVERKIEZING. Door een plebisciet zal de 29ste a.s. 'de nieuwe Duitsche president worden gekozen, waarvan een eventueele her stemming op 26 April plaats heeft. Het is echter nog een voorstel van de regecring, dat nog door hel senio renconvent van den Rijksdag moet wor den bekrachtigd. De tijdruimte tusschen stemming en herstemming is zoo ruim genomen, doordat alle Zondagen daar- tussclien religieuze feestdagen zijn. De kwestie der vervanging was ech ter in de Grondwet onvoldoende gere geld, wat zich nu wreken kan. Want de nieuwe president kan op zijn vroegst 9 Mei zijn ambt aanvaarden, en wat geschiedt er als er voordien een regeeringscrisis komt? In Duitsch- ïand kan dat iederen dag worden ver acht. Dan is Luther geen rijkskanselier, en dus ook geen plaatsvervangend pre sident meer. Is er kans op een hei-stemming? Dit zal voor een groot deel afhan gen, of de republikeinsche partijen ge zamenlijk een candidaal zullen stellen, wat weer afhangt vau een te nemen besluit door de sociaal-democraten. Zij willen een afzonderlijke candidatuur- Loebe (hoewel deze n. b. niet in aan merking wil komen), waardoor deze te genover Marx, de candidaat der de mocraten, en der gezamenlijke recht- sche partijen zal worden gesteld Alle rechlsclie partijen, met inbegrip van de Beiersche volkspartij, zijn het inlusschen in voorloopige besprekingen in principe al eens geworden over het stellen van slechts een gemeenschap- pelijken rechtschen candidaat. Welis waar zeggen de democratische bladen, dat hier de wensch de vader van de gedachte is en dat het nog niet vast staat (immers de linkschen koesteren de hoop, de Beierschen voor hun ge meenschappelijke candidatuur-Marx te winnen) maar het ziet er op het oogen- blik naar uit, alsof in dezen zeer wel juist hij de democratische bladen de wensch de vader van de gedachte zou kunnen zijn. grenspas zich tot en met Westcrvoorl vrij sneuvelde soldaten, om hun verloren konden bewegen, doch niet naar Arnhem zoon te herdenken, toen deze uit jaren- *h° t ^aan' '13C' kamer van Koop- lange Russische gevangenschap terug- handel aldaar aan den minister van Ju- keerde. Hij was met 1*0 man, die zich stilie verzocht hierin ten gunste van Ara- nog in Russische, gevangenschap bevon- neui verandering te willen brengen. Naar den, ontvlucht. bij de rijksregeering te Irachten 'n ver hooging van de bierbelasting te verhin deren. Dit besluit van de Beiersche commis si© la begrijpelijk, als men weet, dat de uitvoer vau Beiersch bier pajw niet- Bciersche Duitsche streken niet meer dan de helft van vóór den oorlog be draagt. Uit Pruisen. - De leiders der Weimarsche Coalitie partijen in den Landdag zullen Marx Dinsdag opnieuw candidaat stellen voor den zetel van minister-president. Usi-t Frankrijk. Chamberlain is te Parijs aange komen. Uit Engeland - Lord Curzon is gistert e Cambridge plotseliug ongesteld geworden. Ilij lijdl aan een bloeduitstorting in de hersenen. Zijn toestand is niet ernstig, doch hij z3l waarschijnlijk moeten worden geopercert. Uit Denemarken De minister van verdediging M. L. Rasmussen heeft in de financieele com missie van het folkeling voorstellen inge diend betreffende een vermindering van de- militaire uitgaven voor het loopende jaar van 71/2 millioen kronen Dc radicale linksche partij keurde de voorstellen goed terwijl de liberale lin kerzijde een gedetailleerde schriftelijke uiteenzetting vroeg. Uit T u r k ij e. Het nieuwe bewind in Turkije wordt ingezet, met de onderdrukking der op positie. Kemal Pascha heeft gisteren een drietal belangrijke bladen te Constanti- uopel g&ichorst. Omtrent den opstand in Koerdestan wordt gemeld, dat de opstandelingen nog de proviucic Arghana en Osmanye bezel houden. Zij hebben deze districten ge heel geplunderd. De Turksche (roepen concentrceren zich hij Curfa en Mardin en zullen de yolgende week een offensief naar het Noorden beginnen. Uit H o u g a r ij e. De Hongaarsche emigranten hebben getracht den spoortrein waarin de Mi nister van Builenl. Zaken Ralford naar 'Genóve reisde, in de lucht te doen sprin gen. De trein passeerde den weg eenige minuten voordat de bom ontplofte. Hef jkwam vervolgens tot een vuurgevecht tusschen de bende en een militaire pa trouille. Uit B o e 1 g a r ij e. Hel lid der Kegeeringspartij Georgy is vergiftigd. De communistische afge vaardigde Stojanoti is vermoord. De (la der is gearresteerd, Zijn identiteit is nog onbekend. MARKTBERICHTEN. Vlissingen, 6 Maart Kleiperen 6— 12, Bergamot 9, zoete appelen 28, zure bellefleur 21—27, Ermgaard 24, Reine d'or 20, witlof 17- 23, schorseneeren 17— 27, molsla 36—44, snijsla 49- 57, spinazie 26—31, uien 10—12, spruiten 13— 23»/2, kroten 1 —li'», peeën 3 4, wijhpeeën 2—3, alles per Iv G. Kipeieren 14 -55, eendeie ren 56 per 10 stuks. Roode kool 5 -12'/a» savoije kool 2'A 7, beiden per stuk. Ra dijs 8',v 9, selderie 5 8, prei -1' 2 8. ra barber 7,5, ramiinas 1,5, rapen 3 4 5 al les per R.G. Andijvie 38 -120. postelein 'Fransche 3341zuring 21 26. boere- kool 20— 62 spruilkoppen 21 27. alles per mand ADVERTENTIËN. BEKNOPTE MEDEDEELINGEN. Uit België. Nadat gisteren de kamer verschil lende wetsvoorstellen van ondergeschikt belang had goedgekeurd en de senaat na eenig kabaal van socialistische zijde, ook hel voorstel voor hel administratief statuut van Eupen, Malmedy en St. Vilt? had goedgekeurd, zijn de parlcmenlszit- tingen sine die verdaagd, wat gelijk staal met ontbinding der wetgevende kamers. Het ontbindingsdecreet zal dan ook in de „Moniteur" van morgen verschijuen. De verkiezingen blijven vastgesteld op 5 April a.s. Uit D 11 i l s ch land. - De Vossische Zeitung deelt mede dat de krans, versierd met een kroon en een W. gezonden door H. M. de Koningin der Nederlanden, als leeken van deel neming in het overlijden van president Ebert, veelal niet is herkend en voor een krans van den gewezen keizer of den gewezen kroonprins gehouden De Vossische Zeitung knoopt hieraan de opmerking vast, dat de kroonprins zich bij deze gelegenheid onbetuigd heeft gelaten, ofschoon hij wel reden had, den overleden president dankbaar le zijn voor diens grootmoedige denkwijze, welke hem in de eerste plaats den weg naar het va derland heeft geopend. De Vorwaerts merkt op, dat de Kreuz- zeitung, het blad van graaf Weslarp, in het geheel slechts 4 regels heeft gewijd aan cic rou>vplechtigheid te Berlijn. Dit zijn ongeveer evenveel regels, zegt het blad, als die van den geleibrief, die Ebert den graaf vroeger heeft verleend om hem dienstig te zijn-op zijn vlucht naar West-Pruisen. Tengevolge van de agitatie der com munisten, zijn 1200 Berlijnsche telegraaf- jóngens werkzaam bij het Centrale Tele graafbureau te Berlijn, in staking gegaan om hoogcre loonen. Hun plaatsen zijn reeds ingenomen door meisjes. Ingezonden Stukken. HANZEBANK EN ZUIDERBiANK. Niet alleen in de pers, doch ook bij Curatoren is herhaaldelijk geklaagd door crediteuren der Hanzebank, die, meestal de strekking hunner handteekening niet begrijpende, hunne vordering hetzij door cessie, hetzij door volmacht hebben ge steld in handen der „Trustee to.t behoud van het Middenstandscredielwezen in T Zuiden van ons land", welke Trustee heeft opgericht de N. V. „Zuiderbank". Curatoren hebben begrepen, dat het niet alleen voor die crediteuren, doch ook voor eeue snelle afwikkeling van den faillieten boedel der Hanzebaink wensclie- lijk is om zoo mogelijk den verwarden toestand, door deze delegaties geschapen, tot oplossing te brengen, Waar a]an de or ganisaties van den Middenstand blijk baar de middelen ontbreken om de credi teuren los te 'maken van de Trustee, heb ben Curatoren gemeend hunne lusschen- korast le moeten verleenen om ook deze aangelegenheid op bevredigende wijze te regelen. Daarom hebben zij zich in ver binding gesteld met de Trustee (Mrs. J. v. d. Mortel en Wl. v. d. Eerden als met andere belanghebbenden en hebben zij overleg gepleegd over de wijze waarop crediteuren in hun oorspronkelijk recht zonden kunnen worden hersteld Het is voor Curatoren eene voldoening, dal zij in deze poging wel zijn geslaagd Zoowel de Trustee als de Instelling, wel ke het geld verstrekte, verklaarden zich bereid Curatoren te machtigen a 11 crediteuren het volle perc< t a g e uit tekeeren, mits liun wordo verzekerd terugbetaling der oprichtings kosten van de Zuiderbank en de door deze verschuldigde rentevergoedingen. Deze voorwaarden achten ook Curatoren alleszins billijk en bovendien van geene importantie voor de betrokken credi teuren. Zij hebben gecalculeerd, dat het bedrag tot inlossing van bovenbedoelde conditie zal beloopen 1 pot. van de vor deringen dier crediteuren, die zich hetzij door cessie hetzij door volmacht aan de Trustee hebben gebonden Curatoren stellen zich vöor zich reeds zeer spoedig bij riondschrij'vcni tot alle bo venbedoelde schuldeischers te wenden en hun te verzoeken deze oplossing te vaarden. Hel spreekt vanzelf, dat zonder aller medewerking dit plan, geen leaps van slagen heeft. Waar de regeling van deze netelige aangelegenheid echter zoo notoir in het belang van de crediteuren en te vens bevorderlijk is voor eene spoedige en volledige afwikkeling van het faillis sement der Hanzebank, mogen ouderge- toekenden wel aannemen, dal alle be trokkenen tot het verwezenlijken van dit Uit Beieren, plan zullen samenwerken. De financieele commissie van den Mr. G. M. J. KOLFSCHOTEN Eeierschen landdag heeft een voorstel Mr. Dr. C. M. VAN LEEUWEN aangenomen, waarin de Beiersche re- H. A. TROMP. I geering verzocht wordt met alle middelen 's-Hertogenbosch, 6 Maart 1925. Getrouwd TOON J MEUWEMIITJZEN MARIE J S. VAN STRIEN, dir. mode namens wederzijdsche familie, harlelijk-dank zeggen voor dc vele bewijzen van belangstel ling. voor en bij "hun huwelijk ondervonden. Spijkcnisse, 6 Maart 1925. D V hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders CORNELLS VOGEL cn JOHANNA G1DEONSE Woensdag 11 Maart hun 40-.ÏARI- GE ECHTVEREEEMGI.VG te her denken. Hunne dankbare Kinderen, Pehuwd- cn Kleinkinderen» Middelburg. Schroeweg V 45. 7 Maart 1925. Hiermede betuigen wij onzen oprechten dank voor de deelne ming, ondervonden bij het over lijden van onzen lieven Echtge noot. Broeder. Belniwdbroeder en Oom A. LANGE JAN. Uit aller naam. Mevr. de Wed- A LANGEJAN—ROTII Voor de bewijzen van deel neming, ontvangen bij het over lijden van onzen Echtgenoot en Vader, den Heer A. PASSENIER, betuigt ondergeteekende, mede namens hare kinderen, vriende lijk dank. Wed. A. PASSENIER— DELZENNE. Middelburg, 7 Maart 1925. Hartelijk dank voor de vele blij ken van belangstelling, zoo van hier als elders, bij ons 25-jarig huwelijksfeest ontvangen. A. I. CONTANT J. CONTANT POPPE. Veere, 7 Maart 1925. Dinsdag a s. hoopt ondergetee kende een BOÏïESDIENST tc be ginnen van O en W. Souburg naar MIDDELBURG. Voor accurate en nette bediening zal hij zorg dragen. Beleefd aanbevelend, P. GELDOF. Vlissingschesliaat 279. N.B. Bcslclhuis Café „St. Joris" Markt. Kassa, merk National, twee jaar ourl. weinig gebruikt Kostprijs 2500 gulden, voor I tegenwoordig bedrijf le groot; genegen kleinere kassa in te ruilen. Kleur moderne .Ma honie. Adres Bureau van dit Blad. WENSCHT U POLITIE IN IXDIË. (of geschikt personeel), sluit U aan bij Ind. Inst .J1UMANITAS", Virulyplein 13, R'dam. Vraagt gratis Ind. Vacaturenlijst en Re glement Italië Drie prachtreizen naar Ita lië, ter gelegenheid van het Heilige Jaar, APRIL, MEI, JUNI. Parjjs, Marseille, Nice, Ge- nève, Rome, Napels, Sorrenle, Ponipeï, Florence, Milaan, Italïaansche Meeren, Zwitser land. ILLE ClfIHPECIiLE PfflJO Medewerking lot gratis rei zen. Vraagt ons schitterend programma Localelli et Col- mayer, 34. rue d'Argeni, Bru- xelles.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1925 | | pagina 7