iddÉnrgsck tan! DERDE BLAD MAN DE MAN Woensdag 31 Pee. 1924, No. 308. BINNENLAND. UIT DE PERS. De fiscus en de lange, gematigde pachten. A. R(auwerda) sclirijft in de landjiouw- kroniek van de Leeuwarder Courant over het geval in Zeeland, waarijni de fiscus jbp grond van een in zijn oog te lage pacht som schenkingsrecht eischte. Hij meent, dal wij zoo den weg opgaan van vaststel ling van de pacht door staatsambtenaren in den slechtst denkbaren vorm „Een huur van f 30 per gemet is zeer zekei op dit oogenblik zeer laag. De fis cus heelt in 1924 kunuen bepalen, dat deze huren, welke in 1917 en 19 IS voor een huurlijd van 1-1 jaren waren over eengekomen f 55 per gemet hadden moe ien bedragen. Ik bewonder het vermo gen van den fiscus om zich nog in 1924 te kunnen indenken in de omstandighe den, die 7 of 6 jaren geleden moesten worden in aanmerking genomen bij het bepalen van een billijke huur voor een tijdperk van 14 jaren. Volgens mijn mee ning kan men alleen beweren dal die huur voor het afgeloopen gedeelte van den huurtijd (dat is ongeveer de helft) billijk is geweest. Mocht de fiscus inderdaad zoo te werk zijn gegaan (en een andere handelswijze is in mijn oog onmogelijk) dan volgt daar uit in dubbel opzicht zijn partijdig heid. Vooreerst stond het bij het bepalen van de huursom in 1917 of 1918 aller minst vast, dat hel verloop der prijzen van de landbouwproducten betrekkelijk zoo gunstig zouden zijn, als de werkelijk heid heeft geleerd. De verwachtingen waren toen uitermate ongunstig Wan neer men eenigermale zijn verstand raad pleegde, dan kon men niets anders doen dan voorspellen, dat in de verarmde wereld, die na den oorlog te wachten was, de prijzen der landbouwproducten laag zouden zijn. En dan durf ik aller minst beweren, dat onder zulke om standigheden een huur van f 30 per gemet laag zou zijn. Het jaar 1922 met zijn goedlcoope aardappelen heeft dit dui delijk bewezen voor de Friesche land bouwbedrijven, evenals hel jaar 1923 met zijn lage melkprijzen voor het greide- bedrijf. Gelijk ten aanzien van bijna alle voor spellingen omtrent de economische toe standen na den oorlog hebben ook met betrekking tot de prijzen van de land bouwproducten de feilen zich anders ge dragen. Maar dit neemt niet weg, dat in de eerste jaren na den oorlog dc huur ders wel degelijk de risico van de te wachten lage prijzen hebben moeten dragen. Achteraf, dal is in 1924, toen ge bleken was, dat die prijzen heel anders zijn geloopen dan verwacht werd, is het gemakkelijk te zeggen, dal de huur te laag is. Doch daaruit volgt allerminst, dat vóór de feiten bij een huurtijd van 14 jaren en bij een verhuring aan fa milieleden een pacht vftn f 35 beneden een redelijken prijs was. Daar komt nog iets bij. Er zijn nu 6 of 7 jaren van den huurlijd om cn de andere helft moet nog komen. Er is geen enkele waarborg, dal in het verder ver loop van den termijn, de hooge of be trekkelijk hooge prijzen zich zullen hand haven. De mogelijkheid bestaat dus, dal het laatste deel van den huurtijd vrij wal; minder voordcelig wordt dan hel eerste. En hoewel ik toegeef, dal de kans op een zoodanige daling van de prijzen van de landbouwproducten, dat met een pacht van f 30 per gemet geen winst meer te behalen is, onwaarschijnlijk is geworden, acht ik die toch niet geheel uitgesloten. Hel verhuren van land of boerderijen op langen termijn, zooals in Zeeland nogal gebruikelijk schijnt, is altijd in hooge mate een dobbelspel. Dalen de prijzen der producten, dan legt in den regel de huurder het loodje. Stijgen de prijzen, dan is het lange contract hem erg voordeelig. Dit is zelfs bij huurter mijnen van 5 of 7 jaar, zooals in Fries land gebruikelijk zijn, het {geval. En zulks vooral, wanneer men verkeert in een tijdperk, dat de wereld ongeveer op zijn kop is gezet, zooals de wereldoorlog zon der eenigen twijfel heeft gedaan. Lange pachttermijnen sluiten altijd in zich een matiging in den eisch van het bedrag der pacht van de zijde des ver huurders. Deze laatste zal zulk 'n over eenkomst niet sluiten, of hij moet ten volle vertrouwen, dal de huurder zijn land op zoodanige wijze zal gebruiken, als noodig is om een gunstige» cultuurtoestand te handhaven of zoo mogelijk te verbe teren dan wel (wanneer de cultuurtoe stand bij het begin van den termijn slecht is) als noodig is om de vrucht baarheid te verhoogen. Een dergelijk standpunt van den eigenaar sluit in mijn oog in, dat len aanzien van het bedrag der pachtsom van zya zijde matiging wordt betracht. Immers het bedrag van de pacht is onder deze omstandigheden geheelde» slag in de lucht pn aangezien de eigenaar ook het belang gevoelt van een financieel sterken pachter, zullen deze overwegingen ook hom er toe lei den aan den veiligen kant te blijven. Ik ben dus vau meening, dat deze handelwijze van den fiscus er toe zal leideu, dat verpachtingen op langen ter mijn geheel zullen worden afgeschaft, omdat de daaraan verbonden lagere pachtprijzen met schenkingsrecht zullen worden belast. Afgescheiden van de hoo- gere pachtprijzen, die daarvan allicht het gevolg zullen zijn, js dit ook nadeelig voor de productiviteit van den grond, omdat bij een gebruiksrecht op langen termijn de pachter er hel meeste belaug bij heeft, goed te zorgen voor op peil houden of verbetering van den cultuur- toestand van hel door hem gebruikte land. Bovendien acht ik het oen fout, dat nu reeds, midden in den huurter mijn, dit schenkingsrecht wordt ge- eischt. Zelfs indien het standpunt*van den fiscus volkomen juist was, dan zou nog slechts aan hel einde van den huur termijn omtrent het al of niet betalen van schenkingsrecht kunnen worden be slist. Immers het voordeel, dat de huur ders in de eerste helft hebben genoten van de als te laag beschouwde huur, kan nog worden teniet gedaan door daling van de prijzen van dc landbouwproduc ten in de tvyeede helft." Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. nel bestuur der afdeeling Middel burg van de Vereeniging voor Huisvrou wen krijgt zoo zachtjes aan een gereno- meerden napm door de wijze waarop hel steeds iets nieuws weet te brengen. Gisterenmiddag werd daarvan weer blijk gegeven, toen het bestuur een speciale» lóadcrmiddag had georganiseerd in de sociëteit „St Joris", waar de aanwezige kinderen'en ouderen werden welkom ge- heeten door de presidente der afdeeling, inejuflrouw L. O. Backer. Hierna werd door mejuffrouw S. Docls aan de hand van een aantal goede lichtbeelden de kinderenh el' sprookje verteld van „Wial de blinde koning droomde". Voor de vriendelijke slem en de onder houdende wijze waarop mej. Doels dit Ueed, had zij aan liet slot, toen zij ook cie bedoeling van hel sprookje had toe gelicht, een dankbaar applaus iu ont vangst te nemen. Dit was ook liet geval, toen mej. Doets, geaccompagneerd door een jeugdige violiste en een jeugdigen violist een liedje had gezongen, waarvan (ie kinderen het refrein moesten mede zingen. Wij kunnen echter begrijpen, dal (ie zangeres niet erg tevreden was over de wijze waarop de kleinen zich van deze taak kwelen. Nadat thee, limonade enz. was aange boden, werden de stoelen op zijde ge schoven en was er gelegenheid bij sjoel bak, vischkoni cn dergelijke vermaken v^or een kleinigheid een prijsje le win nen. Voor het goede doel, steun aan het door de vereeniging gestichte Jacoba- fonds, was het jammer dal liet bezoek niet grooter was. Uit Walcheren. In de Maandag gehouden raadsverga dering van S e o o s k e r k e werd dc heer J. de Graaf m. a. s. herbenoemd tot lal van de commissie van toezicht op hel 1 ager Onderwijs. De oommissie voor wering vau school verzuim werd eveueens ai. a. s. herbe noemd het zijn de heereniH. J. Versluijs. G, v. d. Kreke, P. H. Broerse, W. Jobse, J. Jobse, C. Ton en |L, Melse. Zonder stemming werd besloten bij cu mulatie van belrekkiugen vau ambtenaren in die gemeente de pensioengrondslagen vast te stellen op drieduizend gulden. Een verzoek van hel bestuur der Chr. School bij Vrouwenpolder om vergoeding van f 66.66 uil de gemeentekas te mogen ontvangen voor sclioolmeubelen en re paratie van een schutting werd na drukke discussie op voorstel van den heer P. de isser aangehouden ten einde een nader onderzoekin te stellen. De lieer J. Won der gem stemde tegen. Een verzoek van Ged. Staten over de grenswijziging komt in behandeling. 11. en W. stellen voor dal de kandidaat stelling voor de commissie van 7 die aan den ra,sd zal worden toegevoegd, zal plaatshebben op 26 Jan. a.s\ en de stem ming zoo noodig op 10 Eebr. a. s., waar mee de raad zich vcreenigl. Op een verzoek van den heer B. Cop- poolseJz., om hem te helpen Ln de kosten van verpleeging van zijn zoontje in het Gasthuis te Middelburg (het is eeu be drag van f 176 waarvan de diaconie de helft zal voldoen) wordt zonder stemming besloten dat uil de gemeentekas de an dere helft zal betaald worden. De voorzitter deelt mee dat Bajfiel Vreke niet naar het Oude-Mannenhuis te Middelburg wil; door B. en W'. zijn daar voor slappen gedaan, daar zou de ge meente voor hem moeteu betalen f 100 per jaar. Van zijn broeder W;. Vreke is bericht ingekomen dat hij bereid is züjn broer lol wederópzeggens, in huis te nemen voor f 300 per jaar met inbegrip van kleeding B. en W. stellen voor daar op in te gaau waarmee dc raad instemde. De heer P. de Visser zegt bij de rond vraag, dat hij in overweging wil geven dal de kiesvereenigingen zich met elkaar verstaan om kandidaatstelling te bewer ken om zoodoende te voorkomen dat er onkosten voor een stemming moeten gemaakt worden, waarop de voorzitter antwoordt dal hij dit gaarne zou weu- schen; hij hoopt dal de raad hiervan nota zal nemen. De heer J. Wpndergem vraagt of liet voetpad naar P. Boonc naar aanleiding van een ingekomen verzoek van den lig ger wordt afgevoerd; dc voorzitter zegt dat het do bedoeling van B. en \V. is -als de grenswijziging is lot stand gekomen den ligger te herzien en de paden die voor afvoering in aanmerking komen er ai le doen. Dc heer L. Cornelisse wenschl oen vraag te doen in gesloten zitting, dit wordt toegestaan. Dl do Maandagmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad van Zoutelande had de eindstemming plaats over de subsidie voor hel vervolg onderwijs, waarover in de vorige ver gadering hij een voorslei van den heer G. de Visser de stemmen staakten. Het werd nu aangenomen niet 4 legen 3 stemmen (tegen de heeren 0. Janse, J. Koppejan en F. dc Witte. Mededeeliing werd gedaan van een beschikking van Ged. Staten, dat de jaarwedde van den ambtenaar van den Burg Stand met in gang van 1 Januari 1925 is vastgesteld op f 120 Ingekomen was eeu verzoek vau den heer Jb. Vos e.a. om eeu gedeelte van den Sint Janskerkschenweg le ver harden met straatklinkers en wel van af den Nieuwen Boomweg lol aan den Hofdam van F. de Witte, zijnde een leng te van 180 M. De voorzitter legt een gemaakte begrooling over, bij een weg- brcedle van 2>/o M. zou hiervoor noodig zijn 40320 klinkers, welke was afgerond op 41000. De voorloopige raming van aankoop steen, tramkosten, in exploitatie brengen en onvoorziene uitgaven be draagt f 1100. B. en W. stellen voor het verzoek in te willigen onder voorwaarde dat belanghebbenden de helft der kosten voor hunne rekening nemen, benevens het vervoer der steen van af hel tram station, hel benoodigde zand en hel grondyervoer voor hunne rekening le ne men. Ln antwoord op opmerkingen van dc heeren de Visser en Stroo zegt de voor zitter dat deze verbetering niet minder ur gent is dan van den Boudewijnskcrkscheu weg. De beer Maljaars zou als vasten norm willen aannemen dat de belang hebbenden meer dan de helft bijdragen, want de belanghebbenden van den Eou- dewijnslcerkschen weg hebben ook meer dan de helft bijgedragen. De voorzitter zegt dat B. en W. van meejiing waren dat hel zuiverder was de bcgrooLingssom te nemen. De heer Stroo doet nog de vraag hoe het staat met dc gemeenlcfinanciën B. en W. zien hier geen gevaar in, en zeggen dal de verharding wel kan plaats hebben zonder dat hiervoor een gcldlee- ning moet plaats hebben. De lieer Stroo stelt voor om de helft van de begrooting-s- som le doen bijdragen. De voorzitter brengt nog m nel midden als de kosten meer zijn dan de begrooting, dan toch dc helft door belanghebbenden moet worden bijgedragen. De lieer de Witte zegt als medebelanghebbende dit wel op zich te durven nemen. Hel voorstel van het dag. bestuur wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Tol lid van het Burg. armbestuur we gens periodieke aftreding van den heer J. Koppejan wordt deze herbenoemd Thans is aan de orde een wijziging van do bouwverordening De voorzitter deelt mede dat een conferentie met den inspec teur van de volksgezondheid heeft plaats gehad, en zooveel mogelijk aan diens wonschen is tegemoet gekomen, maar er is ook gewaakt dat onze gebouwen in geen moeilijke conditie komen. Na de artikelsgewijze behandeling word besloten om de artikelen 80 en 81 nader te redigeeren; de eindstemming werd aangehouden lol een volgende ver gadering. Verder deelt ile voorzitter nog mede, dal nog geen steen voor onderhoud der straten in de gemeente is aangekocht, doch dal het voornemen is om er 11000 aan le koopen tegelijk met den steen voor de wegverharding Bij de gewone rondvraag vraagt dc heer Stroo of er geen mogelijkheid zou kunnen bestaan als er nog eens vuilnis- putten worden uitgevoerd, dit dan op hel pad in de duinen te brengen. De voor zitter zegt overweging toe De lieer Adriaansc doel de vraag wan neer hel nieuwe slachthuis wordt inge richt. De voorzitter geeft te kennen dat hiervoor gelden zijn aangevraagd aan keuringsdienst; hij hoopl dat deze spoe dig beslissing zullen geven en liet dan zoo gauw mogelijk in orde le brengen Uit Zuid-Be vel and. - Maandagmiddag kwam de raad van S chore in openbare vergadering bij een Afwezig de heeren G. Zoeleweij en J van Sparrentak. Ingekomen was een schrijven van het Burg, Armbestuur waarbij wordt mede gedeeld dat-afwijzend is beschikt op een verzoek van den Raad om een bijdrage in de kosten der werkloosheidsverzeke ring, welke kosten komen ten laste der gemeente. Hetzelfde bestuur deelt mede dat het geen gebruik meer zal maken van het gemeentehuis voor het houden zijner ver gaderingen. Met andere stukken voor kennisgeving aangenomen. Aan do ouder-commissie wordt een be drag van flö verleend ter bestrijding van de kosten voor het houden van een ouder-avond. De pensioensgrondslag van liet hoofd der school, den heer M. Maas, wordt vastgesteld op f 2900 en die vau mej. A. O. Theunisse, vroedvrouw, op f 450 Tol lid van de commissie van toezicht op het lager onderwijs, wordt herbenoemd mej. 11 F. de Korte en lot leden van dc commissie tot wering van schoolverzuim de heeren W. Karelse, M. Maas, A. K. Marleijn. G. Zoeleweij cn P. M. Stcvense. Ten slotte zegt de burgemeester dauk a,an de leden van den Raad en den secretaris voor hunne krachten aan de belangen der gemeente besleed. Hij hoopt dat in hel nieuwe jaar op denzelfden voet zal worden voortgegaan en dat door de raadszaal alsdan ook de frissche wind zal blijven waaien, zoodal de vergade ringen in goede harmonie zullen worden gehouden, zooals dat in 1924 steeds het geval was Maandagmiddag kwam de raad der gemeente K. a pelt e in openbare zitting bijeen. De voorzitter deelde mede, dat B en uil Goes berichtten, dit dc Chr U. L. O, school le Goes f 56 123 kost, 'n nieuw gebouw met twee loka len, waar ook deze gemeente aan le betalen zal hebben, ook voor de komen de leerlingen uit deze gemeente Ged. Staten berichtten, dat voor verpleging van krankzinnigen over het derde kwar taal 1924 voor deze gemeente is le be talen f 555. Vastgesteld werd de schoolgeld veror dening op den gemeentelijken avond cursus, de beter gesitueerden zijn hooger aangeslagen. Benoemd werden als onderwijzers de lieeren C. Drinkwaard en C. A. de Iveij- zcr voor dezen cursus, die reeds twee maanden onder hun beheer was en zat dureu tot eind Februari. Als voorzitter van hel B A werd herkozen in. a. st. de heer P Mol, en als leden van liet B. A de heeren van Liere en H. Slabbekoorn. In de plaats van den heer A J. Ber- rnan werd in de commissie van toezicht op het lager onderwijs gekozen de heer Q v d Vric, en in de plaats van den dr. J. D. Schmidt, die geen schoolgaand kind meer heeft, dc heer J. L Kram; de overige leden werden herkozen en ook de leden der commissie lol wering van schoolverzuim. liet verzoek om subsidie door de kweekschool voor vroedvrouwen te Heer len werd afgewezen. De opheffing ze kerheidstelling van D. Spruit ais gem - ontvanger werd aaugenpmen Bij de rondvraag spreekt de vooiv nog over de opiieftiug van het hulppostkan- loor te Biczelinge, en verstrekt eenige mededeeliugeu omtrent verkrijging van uurregeling, Besloten werd om uit le zieu naar een nieuwe begraafplaats voor Ivapelle Ook werd besloten om B cn W. te machtigen om naar bewind van zaken le handelen omtrent de eleclr. verlich ting voor de gemeente cn de noodige regeling te treffen met het coöp. eleclr. bedrijf. De heer Van der Have verzoekt om uitbreiding van de straatverlichting bij den heer J. de Jager aan den Goeschen straatweg. Spr. wijst op het gevaar lijke voor de voetgangers en fietsers vooral; eveneens op den slechten toe stand van den zijkantweg aan den Rijks weg. Spr. adviseert om een request aan den Minister vau Waterstaat om verbe tering van dezen modderpoel Aldus werd besloten. De heer Fraanje wijst op den slech ten toestand van den straatweg bij de Roo. Verbetering wordt toegezegd De voorzitter dankt dc leden van den raad, waar dit de laatste vergadering is in dit jaar, voor de gewaardeerde mede werking. (Voor verder Stad en Provincie zie men het Eerste Blad) SPOORWEGAANLEG OP Z. REVELANIL Dinsdagmiddag heeft de Ir. der spoor wegen K. H. C. W. van der Veen, onder wiens leiding het werk wordt uitgevoerd een uiteenzetting gegeven van de plannen van Wel tweede gedeelte van den spoor wegaanleg op Z. Beveland, den aanleg der lijueu Zooals bekend loopt de lijn door den zak van Z. Beveland voorts van Goes naar 's Heer Arendskerke met twee Noordelijke zijtakken naai- Wolpli Veer en Wemeldinge. Dezer (lagen is de aan leg dezer lijnen aanbesteed. De bijeen komst was zeer druk bezocht. Er waren eenige honderden belangstellenden, waar onder we talrijke leden van gemeentebe sturen, van waterschaps- en polderbe sturen en leden van Prov. Staten opmerk ten. c. Ir v. d. Veen begon met een uiteen zetting te geven van den stand van het eerste gedeelte van hel werk, de uit breiding van het emplacemend Goes en kwam daarna lot de lijnen. Hel tracee van de lijnen werd bepaald doordat Ged Stalen vaststelden dal de dijken op een hoogte van 2 M. N.A.P. moesten worden iugegraven (ten opzichte vau den boven- kan der spoorstaaf), terwijl anderzijds het winterpeil der polders de factor was. De hoogste waterstand wordt gevolgd omdat de baan droog moet liggen. Teu- eindedeu locstand van hel terrein nauw keurig le kennen, zijn om de 100 M. groudboringen verricht van pl.m. 3 M. diep. In totaal 600 grondboringen, waar bij nog 60 diepboringen op alle kunst werken Voorts zijn 600 dwarsprofielen opgemeten. Een groot aantal wegen moet worden omgelegd, terwijl 7700 M. parallelweg moet worden gelegd. Er komen 189 over wegen, de particuliere inbegrepen, die alle onbewaakt zullen zijn. De verharding der wegen zal geschie den overeenkomstig liet volgende pro cédé Een platte laag gebakkeu sleen in een zandbed. van 20 e M., met als kant- lagen twee rijen sleen, vormt de fun- decring Hierover komt een laag geklop te puin of hoogovenslakken Deze laag is n.t inwalslng (paar den wals) 9 c.M. dik. Hierover konvt een laag Quenast of ba- zallslag. na inwalsing met de stoomwals 8 cM. dik Voor oen goede samenhang wordt de nooffigc klei of leem in den steenslag verwerkt. Nadat deze is afge walst wordt de weg bestrooid met gruit- zan l, dik 2 c.M Scherpe opmerkingen maakte dc in genieur over de wijze van wegverhar ding, die door dc waterschappen en pol ders op Z. Beveland wordt gebezigd Men stort een 15 c M. steenslag en die moet er maar ingereden worden Om een fun- dcering bekommert men zich niet Zoo krijgt men nooit een harden weg Men komt bedrogen uil Hel is geld in een bodomloozcn j>ut werpen. Men legt al leen een deklaag, die diep in de klei wegzakt. Langs de lijn komen halten met halte- gehouwen en chefs-woning le Ilcinkens- zaUit, 's Hoerenhoek, Borsscle, Driewe- gcn-Ovezand. Oudelande, Baarland, Hoe- dekenskerke, 's Gravenpolder, Wol- phnartsdijk en Wemeldinge Verder komen er haltes met abri's, lopplaalscn en laad- en losplaatsen. Hallen met abri worden gemaakt aan Ion Oudelandschen weg te N'ieuwdorp, net een nieuw te maken toegangsweg vanaf den Langenwcg, Ellewoulsdijk, ook met nieuwen toegangsweg, Kwadcndam- möj Nisse, 's Heer Iienilrikskindereii, den .leerepolder en Wolph. veer, Kloclingc en KaUendijke. Slopplaatsen le Borssele-sleig<n\ 's H Lren iskerke (voor richting Wolph veer) en Kloetinge (Postweg). Laad- en los plaatsen te Oud- en Nieuwlandpolder. l'taaijsche dijk, Kraaijerlpolder, Oostlan- geweg, Borsselsche dijk, Westehidsche dijk. Hollepolderdijk, 's Heer Abtskerko bij Langeweg), Perponchcrpolder, en in do lijn Goes Wemeldinge bij den Dorps weg en den Polderweg De halles met haltcgebouwen hebben en perron van 6—8 M. breed en een 2de perron van 2Vs M. Aan de overzijde is en los- en laadplaats met weegbrug, voorts een losweg van 7.5 M. breed, wel ke gemakkelijk is uil te breiden Langs den geheelen losweg is een stortplaats voor bieten, 10 M breed Vermelden wij nog dal 400 000 M 3 grond moet worden verplaatst Het grond- kort wordt op 63 000 M.s geschat, ter- V.ijl voor ballaslzand 100.000 M.3 voor spo il en wissels noodig is. Voorts deelde dc ingenieur liet een n ander mede over de afwatering o m <!,il van Amerikaansche Arm co buizen zal worden gebruik gemaakt. In de lijn komen een viertal bruggen waarvan de grootste 11 M. lang is. Een brug voor voetgangers komt over den watergang Vcordam te Wolphaartsdijk Dc afsluiting van de spoorbaan ge- chiedl door sloten greppels en hekwerk Er moet 19000 M afrastering gemaakt worden met 400 draaihekkcu Alleen de afrastering kost f90.000. In totaal zijn 76000 dwarsleggers noa- 'ig Er komen 97 wissels. liet totale ge wicht van het bovcnmateriaal bedraagt 10 000 ton. In hel bestek van dit werk zijn de ge bouwen niet inbegrepen Deze worden I volgend jaar aanbesteed RECHTZAKEN. Door C. C. VI., werkman, 26 jaar, te Dudzeele (B.), thans gedetineerd te Middelburg, is hooger beroep aange-. lockend legen het vonnis der recht bank te Middelburg van 19 December j Iwaarbij hij ter zake van diefstal is veroordeeld lot 6 maanden gevangenis straf. Kantongerecht te Middelburg. Door hel kantongerecht te Middelburg ii veroordeeld wegens binnen bebouwde kommen van ge n-centen met motorrijtuigen harder rij- - n dan 20 K M per uur P. de B Mid- - lburg, tot f 10 b s. 10 d. li.; mollen ver voeren J, J„ Souburg, tol f 10 1) s. 10 h.; overlr. Jachtwet B. L., Seroos- k rke. tot f 10 b- s 10 d. h overtr. i eschkeuringswet L. L., Weslkapelle, tot f 3 b. s. 3 d. h.; fietsen zonder licht P J-, Vlissingen, tot f3 b s. 3 d. h.:; rijden met een wagen zonder licht D. v ui LH. van L., beiden Nieuwland, ieder lol f2 b s 2 d h., A. S., J.. Nieuwland, tol fl b s. 1 w. L; overtr. I'eglem. op dc wegen en voetpaden A. IV. Gapinge, tot f3 b. s 3 d. h op ver boden plaatsen rijden met een rijwiel L G B., P. de B, beiden Vlissingen, ieder tot f2 b. s. 2 (d. li,; op verboden plaatsen v.). [ballon L. de K. A. V., J. N. L., ailcn Souburg, ieder lol f0.50 b s. 1 w. t. P. B., H. H., W. J. L., allen Souburg, allen tot teruggave aan ouders zonder straftoepassing; dronkenschap A. F. I., k'iJdclburg, tol flö b. s. 15 d. h. Melkvervalsching. Hel gerechtshof te Amsterdam heeft gisteren den veehouder D. H. wegens melkvervalsching veroordeeld tot 3 maan den gevangenisstraf conform dp straf, die

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1924 | | pagina 9