No. 162 Vrijdag ii Juli 1924 167® Juargang MIDDELBURGSCHE COURANT, KAMEROVERZICHT. Eerste Kamer Zitting van Donderdag. De vergrooting van de ingebouwde ge meente Dokkum zou nooit zooveel be sprekingen hebben uitgelokt, wanneer er niet een katholieke kwestie in was ver mengd, zij het ook zonder deugdelijke reden. Er wonen daar wel heel weinig katholieken, maar op een der bij Dok kum te voegen stroken grond ligt de bron waarbij volgens de overlevering Bonifacius, de eerste Christen prediker in ons land, zou zijn vermoord. Nu heb ben er geruchten geloopen dat de stem der katholieken vóór de annexatie zou zijn gewonnen door de belofte, dat die plek als bedevaartsplek zou kunnen wor den in orde gemaakt door afstand van het terrein erom heen aan de katholie ken. Op een vraag van den heer Iden- burg heeft onlangs de Minister Ruijs ge antwoord, dal hem ddarvan niets bekend was. Dat element kon dus worden uitge schakeld. Maar een feit bleef het dat de protestantsch rechtsche leden eenstem mig tegen de annexalie waren. Misschien wel omdat de katholieke verwachtingen bleken te beslaan, ?ij het ook zonder grond. Hel lange debat yep hierop uit, dat annexatie-voorstel werd aangenomen met 26—11 stemmen. B1NMENIAND. WEL KORTING OP DE PENSIOENEN. Wij vermoeden, zoo schrijft hel „Vad.", de Centrale van Vereenigingen van Per soneel in 's Rijks dienst, waarvan we gisteren een bericht opnamen, zich met een formeel kluitje in het riet heeft laten sturen, toen men tegenover de hoe ren ontkende, dat een wetsontwerp op de korting van pensioenen in de maak zou zijn. Van een nieuw ontwerp is inderdaad geen sprake, maar van wijziging der Pen sioenwet, door welks wijziging de kor ting op de pensioenen ontstaat. We kun nen er bijvoegen, dat dc wijziging reeds bezig is de stations te doorloopen. welke het, vóór de komst in dc Kamer, door loopen moet In zake de geruchten omtrent verkor ting van den wachlgeldtijd kunnen we mededeelen, dal ze, al staal er nog niets vast, niet van grond zijn ontbloot. Een wijziging in de Pensioenwet daartoe is mede te wachten. EEN GUNSTIG OORDEEL OVER HET SCHOENEN WETJE. De door den Nijverheidsraad uit zijn midden benoemde commissie, aan welke was opgedragen, een onderzoek in te stellen naar de werking van de Schoe nen wet, heeft eenigen tijd geleden haar taak beëindigd en het resultaat daarvan neergelegd in een uitvoerig rapport De Raad heeft zich met den inhoud vau dal rapport geheel vereenigd en dezen ter kennis van den Minister van Arbeid, H. en N. gebracht. In baar rapport is de commissie tot de overtuiging gekomen, dat naar het oor deel van de vertegenwoordigers van alle bij hel invoerverbod betrokken groepen - zoowel van de fabrikanten als van dc jrossiers en dc winkeliers de voor eiken re celen handel noodzakelijke sta biliteit en rust, welke door den abnor- malen invoer sterk waren geschokt, tij dens dc werking van de Schoenenwet volkomen zijn hersteld. Bovendien is de voor dien tijd heer- schende werkloosheid in de schoenen industrie gedurende die periode sterk verminderd of wel groölendeels verdwe nen. Tegenover deze voordeelen is naar dc meening der commissie van géén nadee- len gebleken. J. B. VAN HEUTSZt Uit Montreux komt het bericht van het overlijden van J. B van Heutsz, wel bekend als de man die een eind maak te aan den laugdurigen Atjeh-oorlog, en die daarna als gouverneur-generaal in in Ned. Indië een bijzondere activiteit aan den dag legde in het bevestigen en handhaven van het Nederlandsch ge zag in de buitenbezittingen. Hij werd in 1900 benoemd tot mili tair gouverneur van Atjeh. Onvermoeid heeft hij daar de verzet-lieden bestookt en in hun verste uithoeken opgespoord; zoodat na enkele jaren gezegd kon wor den dal het verzet gebroken was. Na deze periode volgde die van gou verneur-generaal van geheel Indic. Het was vooral aan hem te danken, dat bij het uitbreken van den wereldoorlog al om iu het gebied rust hecrschte, en het Nederlandsch gezag erkend werd, ook in tal van gebieden waar het jarenlang woelig was geweest. DE VACCINATIE-KWESTIE. Blijkens het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over hel wetsontwerp# voorzieningen tegen besmettelijke ziek ten, werd liet door verschillende leden toegejuicht, dat door twee ministers uil dit Kabinet door de indiening van dit wetsontwerp een poging is gedaan om de bij een deel der bevolking nog sleeds bestaande bezwaren, tegen den vaccina- tie-dwang uit den weg te ruimen. Verscheidene andere leden warer gaarne bereid eerbied te tooneu voor de overtuigingen van anderen, doch meen den daarin niet zóó ver to mogen gaan, dat zij met die overtuiging Rekening zou den willen houden, ook als daardoor de veiligheid van medeburgers in gevaar zou worden gebracht. Deze leden gaven als hun oordeel te kennen, dat onvol doend" fc?-;cVca| waarom thans zulk een ingrijpend voorstel wordt ingediend. In Engeland, Zwitserland en Amerika is gebleken, tot welke betreurenswaardige gevolgen dc openstoV- van de moge- lij klicV' oCil van vrijstelling va: accinatie-verplicliting leidt. Blijkbaar heeft men hier te doen met het drijven van een kleine groep, die de bezwaren legen de vaccinatie heeft opgewarmd. Het gevolg van het voorstel zal zijn, dat in bepaalde landsgedeelten haarden van infectie zullen ontstaan, welke voor het geheele volk gevaarlijk kunnen worden. Door de eerst aan het woord zijnde leden werd ontkend, dat het bezwaar legen den vaccinaliedwang slechts nog in een kleine volksgroep zou leven. Naar hun meening valt dwang tot toepassing van een bepaalde geneeskundige behan deling buiten dc bevoegdheid van de overheid, te eer als die dwang zleh ook richt tegen gewetensbezwaren, te weten bezwaren, voortkomende uit de gods dienstige overtuiging van de betrokkenen. Ten slotte merkten eenige leden nog op, dat, indien hel ontwerp tot wet ver heven mocht worden, vrijstelling van hel verplichte schoolbezoek zal moeten wor den toegestaan, ten behoeve van kinde ren, wier ouders er bezwaar tegen heb ben, dat zij voortdurend in nauwe aanra king komen met niel-ingeénten. Afgezien van het punt van den vacci- natiedwang, werd hel wetsontwerp vrij algemeen ongunstig ontvangen. IIET ACADEMISCH ZIEKENHUIS TE LEIDEN. Naar men weet, is onlangs besloten, dat het academisch ziekenhuis te Leiden bij gedeelten zal worden voltooid. Dezer dagen nu heeft, naar liet Volk verneemt de aanbesteding plaats gehad van hel eerste gedeelte, n.l het e- bouw goor kinderziekten en de af wa king va.i dc- rioleering en egalisatie van het terrein. Daarmede is dus een hervatting ge maakt met den afbouw van dit .rroote ziekenhuis, waaraan de werkzaamheden ;oo langen tijd stil hebben gestaan DE WERKGEVERS VEREENIGING EN DE TARIEFWET. In de Industrieele Club te Amsterdam heeft de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers Woensdag een buitengewone algemeene (ledenvergadering gehouden, welke drulc bezocht was Daar kwam o.a. ter tafel hel wetsont werp tol vaststelling van een nieuwe Ta- riefwet. De secretaris der Vereeniging, de heer mr. P. W J. H. Cort van tier Linden, leidde de deballen in met een uiteenzelling van de beteckenis van dit voorstel, en de heer Albert Spanjaard voorzitter van het Centraal IudusLriecl Verbond, deelde mee, dal het bestuur van dat Verbond met groote meerderheid besloten had, tegen hel voorgestelde rief te agecren en zich in deze geheel bij de actie der Vereeniging van Neder landsche Werkgevers aan te sluiten. Hel bestuur stelde voor, aan de Twee de Kamer een adres te richten met het verzoek, dit voorstel te verwerpen. Bij dc breedvoerige discussie, die over dit voorstel ontstond, werd gezegd, dat hoeveel fouten hel bestaande tarief van invoerrechten ook mogen aankleven, liet nieuwe er, afgezien van zijn protectio nistische strekking, zooveel andere in de plaats zal stellen, dat het zelfs als tech nische herziening geen verbetering brengen. Eén enkele stem verhief zich voor een verhooging van dc indirecte belastingen, indien belastingVerhooging volstrekt onvermijdelijk bleek, daar de directe lasten voor de nijverheid reeds tol hel maximum liarer draagkracht wa ren opgeschroefd; de meerderheid achtte echter elke verzwaring van belastingdruk in hooge mate bedenkelijk, vooral wan neer die geschiedde langs den gevaarlij ken weg van protectionisme, waarop men van kwaad tot erger vervalt. Van menige zijde werd toegegeven, dat moge het door minister Colijn voorgestelde tarief fiscaal bedoeld zijn, de consequenties in protectionistische richting gaan Het voorstel, legen liet nieuwe tarief te ageeren, werd tenslotte met groote meerderheid van stemmen aangenomen. Hel adres aan de Tweede Kamer, dat nu werd vastgesteld, zal worden ge publiceerd. Ook de inleidende rede van mr. Cort van der Linden zal door de Vereeniging iu druk worden uitgegeven Uit Stad en Provincie. De navolgende studenten der Tech nische Hoogeschool zijn bij beschikking van den Minister van Waterstaat be noemd lol buitengewoon opzichter hij Rijkswaterstaatswerken de heeren M. A. V. Noorden en J. 0. Snelleman hij den bouw van de derde schutsluis in hel ka naal door Zuid-Beveland, le Wemcl- dinge. Bij de spoorwegen, de heer O. P. Gilde, bij het uitbreiden van hel em placement te Goes. o Uit Middelburg. Ondanks hel feit, dat herhaal delijk over eehe Zeeuwsche huldiging van H M. de Koningin op6 Au4 g.s. is gesproken, blijkt toch, dat er nog velen zijn. die de huldiging, die op 6 Aug. op het Molenwater zal plaats liebhen ver warren met het openluchtspel, dat in den namiddag op de Markt zal worden ge geven. Daarom wordt hier nog eens in herin nering gebracht waaruit die huldiging zal bestaan. Om 11 uur v.m. van den 6en Aug. zul len op het Molenwater in colonnes zijn opgesteld alle vereenigingen, corporaties bonden en particuliere personen, die zich daarvoor vrijwillig hebben aangemeld. Vereenigingen iu hel bezit van een vaan del komen met hun vaandel, terwijl er ook zullen zijn die door een schild de aandacht zullen trekken. Bij aankomst van II. M. op de voor dit doel voor Haar gebouwde tribune zal de vaandelgroel worden gebracht en zul len 2000 zangers eenige liederen ten ge- hoorc brengen. De zangers worden door een drietal muziekkorpsen begeleid. Onmiddellijk na den zang begint een défilé. Alle betoogers marcheeren in rij en van vieren langs Hare Majesteit welke voorbijmarscli door een zevental muziek korpsen zal worden opgeluisterd. Bij de bclooging op den Dam le Am sterdam het vorige jaar defileerden ruim tienduizend personen voor II. M. De in druk van hel geheel was overweldigend. Voor de Zeeuwsche betooging gaven zich nu reeds 6600 Zeeuwen op. Er kan op een aantal worden gerekend dal de vergelijking met de Dambetooging zeer goed kan door staan. (Wij gelooven dal de betoogers op 6 Augustus liet Molenwater zullen verlaten met een indruk die le venslang zal bij blijven. Vergemakkelijkt hel werk van liet co mité voor de hulde belooging door zich tijdig op le geven. Uit Vlissingen. 'Jo Vl.ssingen is thans een co mité gevormd met het doel Vrijdag S Augustus, den dag waarop de Konink lijke familie een kort bezoek aan de stad zat brengen tot een echte Oranjedag te maken. Gedacht wordt aan concerten, traclalie van kinderen enz. Uit Zuid-Beveland. Donderdagavond gaf hel Middel- burgsch Muziekkorps, onder leiding van den heer J. Morks, een concert in iit<f Schuttershof te Goes, aangeboden door het comité der Nijtengo, aan alle mede werkers dezer tentoonstelling. Het keu rig samengestelde programma werd voor treffelijk uitgevoerd. Na afloop werden door den voorz. van het comité, den heer G. Gijsen, de medailles en diploma's aan de prijs winnaars ouder de standhouders uilge- rcikt. De opbrengst der tentoonstelling zal voor een groot deel ten bate komen der t.b.c.-bestrijding, zoodal met de op brengst schiettenten van den onlangs ge houden bazaar een bedrag van f3000 daarvoor beschikbaar zal zijn. Namens de standhouders werden de Menigeen drinkt aan tafel geen wijn of bier, omdat men hel aan de kinderen niet geven mag en niet weigeren wil. Hietoyia— Water Oherldhnstein drinken de kinderen ook graag en de ouders missen den wijn niet, omdat Victoria-Waler een opwekkende tafel- drank is. Voor huishoudelijk gebruik aanbevolen iu Literschroefflesschcn, in- houdsprijs 32 ets. (lagen. Med.) leden van het comité verrast met een fraaie foto. - In de Donderdagmiddag gehouden, alg. verg. van de afd. Goes van liet Cenlr. genootschap voor kinder-, herslel- ngs- en vacanliekolouie werd besloten dit jaar zes kinderen uit te zenden. Aan liet hoofdbestuur zal f 10 worden afgedragen, voor het „Noorderhuis te Egmond aan Zee werd f 5 beschikbaar gesteld. De dames v. d. Bruggen en De Koning werden als bestuursleden herkozen Betreurd werd dat dit jaar 27 leden bedankten. Donderdagavond geraakte een met verhuisgoed geladen vrachtauto, gemerkt H 38707, in den Smokkelhoek bij S c h o- in dc sloot. De chauffeur, welke on der de auto terecht kwam, werd bewus teloos opgenomen, doch bekwam tol groote verwondering geen leisel. Eenig meubilair en kristal bleek vernietigd. Na- 4at de auto met behulp van een bok der jamfabriek le Kapellc op het droge was gebracht, kon de reis worden voortgezet Uit Schouwe n-D u i v e I a n d. - Men meldt ons uit Bruinisse, dat aan boord van het ijzeren klipper schip „Twee Gebroeders", schipper B. van Pelt, geladen met kalk van Dor drecht naar Vlissingen, brand in de la ding is uitgebroken. De lading is totaal uitgebrand. Het schip, dal niet verzekerd is, werd hedenochtend le Bruinisse bin nengesleept. Uit Tholen. Het tienjarig zoontje van M. U. te Poortvliet kreeg van zijn" oom bij hooge ui (zondering vergunning een paard naar de weide te brengen Hel paard sloeg achteruit, zoodat liet ventje deerlijk verminkt aan hel hoofd, ter aar de stortte. Dc ontboden genecshecren achtten overbrenging naar het gasthuis te Bergen op Zoom noodzakelijk, waar hot den volgenden morgen is overleden Uit Zeeuwse h-V 1 a a n d e r e n W. D. De gemeenteraad van Water- landkerkje besloot Woensdag lol wij ziging der legcsverordening inzake de jachtakten; die leges worden nu f6, f3. f2 en fl. Op voorstel van B. en W werd niet ingegaan op dc voorwaarden van de P. Z. E. M. tot afname en gebruik van eleetrischen stroom. Aangeboden werd de gemeentereke ning 1923, ontvangen was f 20358 46, uil- gegeven f 21174.67. Herbenoemd werden tot zetters de heeren Iz. Contant en J. J. Schilleman. KERKNIEUWS. Ned Hcrv. Kerk. Beroepen te Waarde ds. C. van der Waa te Hoogvliet. ONDERWIJS. - Hel is gisteren druk geweest in het gebouw der Industrie- en Huishoud school in de St. Pieterstraat alhier De aanleiding daartoe was, dal de deuren voor ieder die belang stelt in het werk der leerlingen, vrij open stonden, nu in de verschillende zalen ecne tentoonstel ling werd gehouden van hetgeen in het afgeloopen schooljaar werd vervaardigd. Ook wij hebben er een kijkje genomen e» ons eerste bezoek gold dc keuken waar de lessen worden gegeven in koo- ken enz. maar waar ons oog het eerst getroffen werd door de keurig gedekte tafel, maar niet minder door tie sma kelijk bereide spijzen, waaronder ook verschillende vegetarische en ook spe ciaal voor zieken en herstellenden In de andere zaal gelijkvloersch waren weer een groot aantal artikelen geëtaleerd als evenveel resultaten van een goede waseh behandeling; en daar naast koperen cn andere voorwerpen als bewijzen hoe men met eenvoudige middelen die voorwer pen als nieuw kan doen schijnen. In de vertrekken op de eerste very dieping waren de talrijke voorwerpen uit de lessen in nuttige en fraaie hand werken geëtaleerd. Men zal van ons als leek wel geen uitvoerige 'beschrijving ver wachten, van al deze zaken, moge het genoeg zijn als wij vermelden, dat de algehccle indruk een zeer goede was en wij uit tie:- mo id van verschillende bezoeksters loftuitingen, over hetgeen op de school gepresteerd wordt, mochten opvangen. Het totaal bezoekers aan deze nuttige inrichting van onderwijs bedroeg gisteren ruim 60Ö. Gisterenmiddag werd het einddi ploma van school G alhier uitgereikt aan de dames E. C. Tjebbes en J. J. ZimL mermann. Jl iiiiiiiniiiiiii'iHiiiiiiiii WARMEDAGEN! VRUCHTENWAFELS DE LINDEBOOM (WED. B. VAN DOESBURG) 3JSWAFELS (In 4 natuurlijke vruch- tensmaken.) Zéér verfrisschcnd MANDRI MANDARIN©- wafels (gevuld met de natuurlijke mandarijnvrucht, geen essence.) Bijzonder lekker als het heet is. VOOR DE LUNCH een paar pakjes ESPERANTO- WAFELS (voedzaam, croquant, edel van smaak. Hyg. verpakt.) Bil DE AARDBEIEN smaakt verrukkelijk DE ORIGINEELE FROU-FROU (met den Lindeboom) gevuld metslagroom. MOCCA-TRIC-TRAC, pikante koffiesmaak-wafel, juist geschikt voor 't warme seizoen. (Ing. Med.) Geslaagd le Rotterdam voor het examen akte L. O. de dames A. J Mol- lema alhier; E. R Lauwers en J. F. Nijssen, beiden te Oostburg. Hoogerc Handelsschool. Door een misverstand komt onder de namen der geslaagden voor hel eindexa men der Hoogere Handelsschool in ons nummer van gisteren voor de naam de Bruijne, dat moest zijn J J I-a Bruijëre. Handelsdagschool. Hedenmiddag had bij monde van den heer M. G Boasson, vicc-voorzitter van dc vereeniging voor handels onderwijs de medcdeeling plaats van de bevorderingen aan de handels dagschool waarbij hij cn de burgemees- Ier lof brachten of afkeuringen deden hooren naar aanleiding der behaalde cij fers. Tot de jongelui, die een diploma be haalden. sprak de lieer Boasson woorden van opwekking goed te blijven arbeiden en wenschten hen allen een goede le venspositie toe. Bevorderd van de le naar de 2e kl.; J Bosschart, C Brakman, W. de Bruijn, J Ceulen. J. Dieleman, Lena Geense, M. van Iwaarden, L Janse, W. v d. Ka mer, M. P Matthijsse, J. Mervel, F. Murk, J. de Paauw. Aa Fokker, IC. Otte. Niet bevorderd 4. Bevorderd van de 2e naar de 3c ld.: D C. Bouwense, P. J. le Due. .1 Fas- tenau, II. L Hamers, F. W. Monshouwer, Ca. le Nobel. C. van Oyen, II. Peter- mcijer, J. Tissot van Palot, A de Vries, M. Balleur, W Bosschaart, C. Focke, J. Gabriëlse, M. Geertse, J. J. Heeren, J. C. II Hollemann, I'. de Jonge, S. IClom- pc, J. Loricr. F. J. Pantus, J A. Pouwer, J. Roose Niet bevorderd 4. Bevorderd van de 3e naar de te kl Sa C. Bliek, D. L. Broeder, P. Ga briëlse. II Kersten, R IClijn, C. Kruijder, Pa. H. Luiks, Wa. van Loo (voorw. Et Pundkc. C do Raad. A. Verburg, Co. Ver meulen, L Wagenaar, P J. Bakker, W. Dielissen, J. Eenennaam, P Geertse, N. Littooy, A Schoonenboom, A. Somer^ J. Steenhuijse, .T M. Tazelaar. W. Taze- laar, W Verlare Niet bevorderd 4. Bevord. van de 4e kl le kl. H.H.S.) naar de 5e kl. (2e kl H U.S. H. Akke- naar, A J Barentsen. P. Daniëlse, Ja. Ma. Geense. J P. R. Geill, L. D. F. van Giffen J. Goedbloed J G. Goethcer, A. Imnnse, J Julianus. R. Lanting, M. Lin- denberg, .7. Maarte r. P. D. Monteny, G. Mulder, Ma. Petermeijer, A. Wagenaar, J. Wattez, T Witte. Niet bevorderd 4. Aan het eindexamen der Middelbare Handelsschool namen deel 10 candidaten hiervan werden afgewezen 2, diploma uitgereikt aan A. J van Willegen. Ka pellc, Ja L Gabriëlse. L. A M van Waegeningh. F. Rietdijk, C J P. Somer, ■T. Ilollestclle, Goes; A Vinke. Souburg;

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1924 | | pagina 1