No. 160 Woensdag 9 Juli 1924 167° Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT, i dit nummer behoort een Bijvoegsel. Abonnementsprijs per kwar taal; op de buitenwegen om Middelburg, en /foor de andere gemeenten p. post f 2.50; voor Middelburg en agentschap Vlis- aingen f 2.30; weekabonnementen in Middelburg 18 «ent per week. Advertentién worden berekend per regel plaatsruimte, met inbegrip van omranding. Gewone advertentiën: 30 sent per regel. Ingezonden Mededeelin- e n 50 cent per regel! Bij abonnement voor beide veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen; ?an 17 regels f 2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet grooter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven dat zij in deze rubriek moeten geplaatst worden, 85 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevra gen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent per stuk, Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. BINNENLAND. HET ONTSTAAN VAN HET ONTWERP TARIEFWET. Men schrijft aan de N. R. Crt. Een achttal jaren geleden heelt de mi nister van financiën een kleine commis sie van ambtenaren ingesteld, ten ein de van administratieve voorlichting te dienen over een voorontwerp voor de herziening van de lariefwet. Deze com missie bestond uit wijlen den lieer Mes dag, destijds directeur der directe be lastingen, invoerrechten en accijnzen te Rotterdam, en drie verificateurs. Het spreekt vanzelf, dat deze commissie de zaak alleen kau bezien van den kant der administratie; over den invloed der ta- riersverhooging op de verschillende tak ken van bedrijf en handel zou dan de voorlichting moeten worden verkregen van verschillende belanghebbenden. Hel zonderlinge .is echter, dat men, nadat de heer Mesdag eenigc jaren later overleden was, geen nieuwen voorzitter heeft aangewezen, maar de drie verifica teurs aan het voorontwerp bjlj stukjes en beetjes heeft laten voortwerken, zoudér dat een bepaalde opdracht tof voltooiing werd gegeven. Totdat, ongeveer vier maanden gele den, ft an de betrokkenen werd medegé- deeld, dat nu binuen korten tijd de ge- heele herziening kant en klaar moest zijn. Het resultaat ziet men mr een ont werp, dat geheel is bezien van een oog punt van gemak en doelmatigheid der administratie uit, maar waarbij met de belangen van handel en industrie natuur lijk geen rekening is en ook niet kon worden gehouden, omdat de betrok ken ambtenaren, hoe bekwaam overi gens ook, wel van de inklaring, taxatie, enz, op de hoogte zijn, maar niet v*n de eisclien van den handel, het productie proces enz. TEGEN PLAATSELIJKE KEUZE. Na de aanneming door de Tweede Kamer van het wetsvoorstel-Rutgers in zake Plaatselijke Keuze, heeft zich een comité gevormd, teneinde alsnog zoo mo gelijk te voorkomen, dat dit wetsvoorstel tot wel zal worden verheven. In dit co mité hebben zitting genomen de heeren: J. cfe Blank; dr. Ch. Bles; dr. C. F. Bosch; A. Th. G. Coblyn; mr. J. De king Dura; W. P. F, van Deventer; F. J. kW. Drion; mr A. B. Gomperts; A. Inge- nool Jr.; P J. de Kauter; Prof. A. Klein; mr. F. A. Kokosky; C. II. van Lottom; D. Manassen; J. Meuwsen; S. F. van Óss; prof. dr R. Saltel; J. G. Schlencker; Schulman; dr. de Sinitt; mr. dr. H. J. C. van Tienen; A \V. Zonneveld. Dit comité stelt ziclr op het standpunt ernstige en ongemotiveerde aantasting dat invoering van Plaatselijke Keuze een van persoonlijke vrijheid zou beteekenen en dat de praclijk in de Vereenigde Sta ten van Noord Amerika heeft bewezen, tot welk een bende en moreel verval voor een natie een drankverbod leidt (tot welk verbod men mr. Rutger's voorstel een eersten slap acht). Ten einde het Nederlandschc volk als nog gelegenheid te geven om zich over dit ingrijpende vraagstuk uit te spreken, zullen lijsten ter teelcening gelegd wor den en zal bij de Eerste Kamerd er Sla- ten-Generaal of bij de Kroon met den steun dezer handteekeningen geadres seerd worden, om goedkeuring aan het wetsvoorstel-Rulgers te willen onthou den VREDESWERK VOOR DE JEUGD. Van 3—10 Augustus a s wordt een internationale vredesweek van de Jeugd gehouden, waarvoor de volgende .op roep lot alle jotigc menschen is gericht; „Tien jaren is het geleden, dat de uitbarsting kwam De wereldoorlog 19141918 vernie-' tigde meer levens dan alle oorlogen, die in de laatste anderhalve eeuw zijn gevoerd, te samen hij kostte evenveel geld als bijeen gebracht zou worden, indien alle man nen, vrouwen en kinderen op de wereld tegelijkertijd elk f 650 betaalden hij heeft een wanhoop en ellende ge bracht, die met te becijferen zijn een zedelijke en stoffelijke ontreddering, die niet eindigen wil hij beeft de wereld doodziek gemaakt. De volgende wereldoorlog, met zijn 'erderf uit de lucht en zijn altes-ver- nietigcnde gifgassen, zal een oneindig 'grooter ramp beteekenen. Wat beduidt alle stoffelijke, geeste lijke, maatschappelijke, arbeid der jon geren, als zij niet helpen, dien volgen den wereldoorlog le voorkomen'1 Kunt gij leven en werken in een we- (reld. die door zulk een ramp wordt bedreigd? Kimt gij u neder leggen bij de gedach te, dat zoo'n groole schande en schade 'opnieuw over de menschheid komen zal? Zult gij, door gedachteloosheid of traagheid, het monster opnieuw doen losbreken, dal wellicht ook uw land zal verkeeren in een ruïne en u en de uwen zal vergiftigen naar den geest en naar het lichaam? Gij moet een antwoord vinden op deze vragen. De Internationale Vredes- Week van de Jeugd, 3—10 Augustus 1924 (I. V. W. J.), is die tijd, waarin de jonge ren over heel de wereld hun antwoord zullen zoeken en uitspreken. Wie zal de drager zijn van de vredes- gedachle, als het niet is het geslacht van hen, die in 1914 jong waren? Wij gelooven, dal de lijd voor een laatsten, harduekkigen® kamp legen den oorlog is aangebroken. Tien jaren is het geleden, dat de uit barsting kwam. Nu moet de stem al luider eu feller igaan klinken, die eischt dit zult gij niet meer J Wij willen niet langer mee 1 De oorlog moet en zal verdwijnen De I. V, W. J. wordt op Walcheren, voorbereid door een commissie, waar van het secrelariaat gevestigd is bij den (heer J. Lorier Jr., Beenhouwerssingiel 70b te Middelburg, en waarin de vol gende organisaties zijn vertegenwoordigd de Chr. Jongemaunenvereenigingen te Middelburg en Vlissingen de afd. Mid delburg van den Vrijz. Chr. Jongeren Bond de afd. Walcheren van de Vrijz. Democratische Jongeren Organisatie ;de Studie- en Debatingclub „K. I. M." de afd. Vlissingen van het Nederl. Meisjes- 'gilde en de Practisch Idealisten Associa tie, groep Walcheren. Adhaesiebetuigingen, financieele bij dragen en aanvragen om vredeszegels en cfito briefkaarten, welke resp. 2 en 5 cent kosten, worden gaarne aan boven staand adres ingewacht. De commissie zal op 9 Augustus een openbare bijeenkomst beleggen, waarvan plaats en sprekers nader zullen wor den aangekondigd. DE VERRODEN STROOK OPGEHEVEN Met ingang van 1 Juli is de verboden strook van 300 M. langs de rijksgrens, voor welks betreding met een vergunning af te geven door de marechaussee, noo- dig had, opgeheven. (Msb.) ONZE BERLIJNSCIIE GEZANT EN DE KROONPRINS. De heer Vliegen heeft aan de regee ring vragen gesteld in verband mei be richten in Duitsche Waden over een maaltijd bij onzen gezanl te Berlijn „ter eer-e van den gewezen Duitschen kroon prins, waartoe verschillende kopstukken van het oude regiem waren uitgénoodigd, maar geen officieele vertegenwoordigers van de republiek aanwezig waren." Blijkbaar had de vrager nog niet de nadere berichten gelezen, meldend dat hot tegenbezoek van den Duitsclien kroon prins aan den gezant, die den prins een diner aanbood, in overleg is geschied met den Duitsclien minister van Buiten- landsclie Zaken, Stresseraann, die legen het bezoek van den prins geen enkel be zwaar liad. Ook de secretaris van buiten- landsche zaken. You Maltzau. heeft zelf aan den maaltijd deelgenomen. Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. Op de aanbeveling voor de benoe ming van amanuensis-concierge aan het Gymnasium alhier zijn geplaatst 1. J. 8. Lenselink, instrumentmaker cn monteur, wonende alhier; 2. F. E. Hen driks, wachtmeester bij de artillerie, wo nende te Bergen op Zoom. Het drukken en uitgeven van het officieele feestprogramma voor de her denkingsfeesten op 6 Augustus alhier is door het comité opgedragen aan deil Iieer G. W den Boer. __o Uit Walcheren. Maandagmiddag le 2 uur vergader de de raad van Arneniuideu. De voorzitter dcèlde mede. dat de in specteur te Vlissingen, inzake hel be lastbaar inkomen in deze gemeente nog geen mededeeling doen kan, in verband hiermede blijft hel vermenigvuldigingscij- fèr op 2 Verder dal in den Christiaanpolder een perceel bouwgrond is aangevraagd. De rekening over 1923 werd aange boden ontvangsten f 85233,29V», uitga ven f 80193.38" Goed slot f 5039 *Jli/2 Hiervan moet nog f 1101 worden betaald, zoodal resteerd f 3638,91i/2. De heeren Schuit, Janse, Van Eenennaam en Crucq zullen de rekening nazien. De heffing der leges voor jachtakten werd vastgesteld overeenkomstig het voorschrift van hooger hand. Aan de orde kwam het voorstel van C. S. van Eenennaam lot wijziging van art. 110 der politieverordening. (Slui tingsuur)] De heer van Eenennaam zeide dat de wijziging hoofdzakelijk behelst ophef fing van de beperking voor den Zater dagavond, zoodal tijdens den zomertijd de burgemeester als hoofd der politie, de macht krijgt, om het sluitingsuur als dan lot uiterlijk 10 uur zonnetijd le ver laten De uitgebreide memorie van toe lichting hierbij gevoegd, geeft voldoende de gronde voor deze wijziging aan. De heer Frause zeide niets en alles van dit voorstel te hebben verwacht. Hij verwachtte niet dat het wordt aan genomen, hij is evenwel overtuigd dat vroeg of laat. als de zomertijd blijft, dit artikel zal worden gewijzigd, hel is hier het verbroken evenwicht, dat herstel zoekt De heer Puijpe zeide, dat er ,reeds de vorige maal over gestemd is; opge merkt werd dat hel toen een verzoek der herbergiers betrof om een latér slui tingsuur. Thans geldf het om de macht in handen van den burgemeester te leg gen Hel voorstel in stemming gebracht werd verworpen met 1 togen 3 stem men. Voor stemden de heeren Franse, Janse en Van Eenennaam. Daarna werd behandeld het voorstel lot opheffing van de school te Klevers- kerke. De voorzitter zeide, dat een ver zoek tot behoud der school is ingeko men waarop nagenoeg alle ingezetenen van Kleverskerke hebben geteeelmd. Dc heer Franse vond de motiveering ervan maar mager, bet kuiken heeft zijn inziens wal te lang in den dop gezeten. Iïij bestrijd 1 liet voorstel op historische-, wettelijke- cn hillijlcheidsgronden. De financieele voordeden voor de gemeen te alsmede do minder goede resultaten van het onderwijs waarvan liet voorstel van B. en W. melding maakt, geven hem nog geen vrijheid 0111 tot opheffing der school mede le werken. Spr. doel uitko men dal tijdens de vereeniging met Ar nemuiden, Kleverskerke reeds zijn school bezat, dat het aantal leerlingen altijd nog 50 pet. hooger is dan hel getal, dat de wet aangeeft, als minimum voor een be slaande school, dat liet hier zeker een speciaal Kleverkerks' belang betreft, waaraan Arnemuiden ook moet bijdra gen, maar dal er toch ook Arnemuidschi© belangen zijn die evenveel duizenden kosten, als dat Kleverskerke nu honder den vraagt voor zijn school. Denk slechts, aldus spr., aan cle bewaarschool, woningbouw, arnienbedeeling en gemeen tereiniging. Welk belang heefl Klevers kerke hierbij? En toch helpt het hier ook aau betaleil. Aan de hand van zijn bere kening konit spr. tot het resultaat, dat de belastingbetaler na opheffing der school, op elke gulden 1',k cent bespaart. Hij doet een beroep op 11. en W. of zijl na crcze uiteenzetting hun voorstel niet terug willen nemen om dan gezamelijk schouder aan schouder te staan voor hel behoud der school. De voorzitter zegt dal er wel terdege een wettelijke grond is voor opheffing der school, het minimum van S leerlin gen geldt alleen als er maar één open bare school in de gemeente is, er blijft liier voldoende openbaar onderwijs over. De heer van Eenennaam vroeg wan neer, de kindoren van Kleverskerke nu eens niet naar Arnemuiden naar school komen, kost hel dc gemeente dan nog niet meer? Spr. zeide dat hij gaarne 'mee zal werken "tot behoud der school te Kleverskerke. De voorzitter zeide, dat wanneer de kinderen naar een andere gemeente gaan liet verschil van kosten mei zoo groot is De heer Janse zeide teleurgesteld le zijn over de houding van B. en W. Hij dacht dat dc heeren Burgemeester en Puijpe meer voor Kleverskerke over had den. Hel is liem zeer tegengevallen. De voorzitter vraagt (Wat (B|. «n \V. naar aanleiding der besprekingen met hun voorste 1 zullen doen. De lieer Puijpe wil dit handhaven hij zegt aan den lieer Jan se nog altijd veel voor Klevrskerkc te voelen, er zijn ook andere belangen die spreker dienen moet. Vanaf dat de vaca ture te Kleverskerke ontstaan is, heelt hij steeds mei zijn vieren overlegd om-: Irent deze zaak. De heer Schuit zegt niet van standpunt siuds dc vorige vergadering le zijn ver anderd, hij gelooft dat de bezuiniging iri de toekomst, grooter zal zijn dan het lid Franse heefl voorgerekend Zal het ge bouw, aldus spreker, ook niet eerlang moeten worden vernieuwd? Ook zegt hij le willen zorgeii voor de belangen van Kleverskerke. De lieer van Waarde zegt dal men Ier wille van de onderwijzeres de school daar toch niet bestendigen kan. Nadal nog door verschillende heeren de verschillende .argumenten groolen deels zijn herhaald, wordt, wordt liet voorstel tol opheffing in stemming ge bracht en aangenomen met 4 legen stemmen, legen slemden de heeren Franse, Janse en van Eenennaam. Bij de rondvraag zegt het lid Franse plan le hebben Donderdag op audiëntie le gaan; hij wil B. en W hiervan ken nis geven, dan kunnen ook zij vertegen woordigd zijn. Niemand hunner denkt evenwel te gaan. De heer Schuil vraagt de bemiddeling van B. en W. inzake de tewerkstelling van arbeidskrachten uil deze gemeente ingeval de werkzaamheden aan den rijks weg weer worden herval. De voorzitter zegt hiervan werk le zullen maken. Ver der vraagt het lid Schuil naar de werke lijke kosten voor de gemeente die hel ge- zijn van den woningbouw. Na onder zoek zegt de voorzitter dat die ongeveer f 700 per jaar zijn Hierna sluiting it Schouwe n-D u^veland. Door den Commissaris dei* Koningin is benoemd tot zetter voor 's Rijks di recte belastingen in de gemeente Zon- e ma ire, de heer Joh O. de Wilde, ter vervanging van den heer A. Remeeus, die ontslag beeft genomen. Dit Zeeuwsch-Vlaanderen O. D. Van een echtpaar te Terneu- zc n dal Maandag feestelijk zijn zilveren bruiloft herdacht, verdronk Dinsdag een twee-jarig meisje. De. moeder, die het kind was nagesprongen, kon met moei te cn reeds bewusteloos, worden gered. o Uit Zeeuwseh-Vlaaaderca W. D. We lezen in het Handelsblad In West Zeeuivsch Vlaanderen is op gericht ecne vereeniging tot bevordering van de kanalisatie in dit district. De aan dacht zal allereerst worden gevestigd op doortrekking van hel kanaal Brugge— Sluis naar Brcskens. - Maandagnacht overleed le Ginne- lcen, de heer J. O. Reepmaker van Belle, burgemeester van Aarden burg. KUNST EN WETENSCHAPPEN. (Een waterstaatswerk vooi- Zeel and. Zooals men weet, hebben de Pror Stalen van Zeeland in de jongste na- jaarsziltiug besloten, om aan den heer Joh. Tenge, L i. een subsidie te gfeven 'oor zijn werk over „Dc waterkeerin- gen, waterschappen en polders der Pro vincie Zeeland", en de uitgaye van hel boek voor rekening der provincie te doen geschieden. Dit boek, dal niet in den handel zal verschijnen, en alleen aan inteekenaren zal worden verstrekt, zal worden uitge geven, wanneer door het bijeenbrengen van 500 inteekeningen gebleken is, dat de provincie de te maken kosten gedeel telijk vergoed krijgt. Er is thans aan belangstellenden een 'prospectus rondgezonden, waarin lol in- lockening wordt opgewekt bestellingen en aanvragen circulaires en bestelbiljet- ten worden ingewacht bij G. W. den Boer, L. St Pieterstraat Middelburg. Ten overvloede verwijzen we naar een desbetreffende advertentie in dit nummer. KERKNIEUWS. Voor een stampvolle kerk nam Zon dag j.l. ds. Jac, Poort, predikanl bij de WARME DAGENI VRUCHTEN W&F ELS DE LINDEBOOM (WED. B. VAN DOESBURG) IJSWAFELS (in 4 natuurlijke vrudi- tensraaken.) Zéér verfrisschend! MANDB1 MANOAREKO- wafels (gevuld met de natuurlijke mandarijnvrucht, geen essence.) Bijzonder lekker als het heet is. VOOR DE LUNCH een paar pakjes ESPERANTO- WAFELS (voedzaam, croquant, edel van smaak. Hyg. verpakt.) BIJ DE AARDBESEN smaakt verrukkelijk DEOR2GINEELE FROU-FROU (met den Lindeboom) aevuld met slagroom. MOCCA-TRIC-TRAC, pikante koffiesmaak-wafel, juist geschikt voor 't warme 6eizoen. (lug. Med.) Ned. Ifcrv Gem. te Eikerzee afscheid van zijn gemeente na een verblijf van ruim jaar. met een predikatie over Hebr 12 28b ,,Laat ons de genade vast houden. Den naar Almen-LTarfscn ver- trekkenden predikant werd locgezongen Oez. 342 1 en 5, nadat hij was toege sproken door den consulent ds. J. Mor tier, van Serooskerke (W.) Voorts waren aanwezig ds v. d Linde, van 'Nieuwer- kerlc, ds. r. d. Griend, van Dreischor, en ds. J. Boogaard, van Burgh. Pastoor A. van Hoek te Zuid" d o r p e heeft wegens gezondheidsrede nen eervol ontslag uit zijne bediening aangevraagd aan den bisschop van Bre da. ONDERWIJS. Geslaagd aau de Kweekschool Wit- hof, le Etteu. voor het examen alctö L. O. mej. E. M. de Maat, le Honte- n i s se. -- De gemeenteraad van Graauw had vastgesteld^ dat aan leerplichtige kinderen, die daarvoor in de termen val len, landbouwverlof verleend kan wor den gedurende de twee eerste weken van Juli en de twee laatste van Septem ber. Naar aanleiding van dit raadsbesluit en mogelijk om over een groot aantal werkkrachten te kunnen beschikken, was hel praatje rondgestrooid, dat de kinde ren dc school mochten verzuimen voor het z.g. erwtentrekken 't Gevolg hiervan was een groot aantal ongeoorloofde verzuimen. Het hoofd der school heeft onmiddel lijk in een rondschrijven aan de ouders, dezen omtrent de verlofkwestie „naar waarheid" ingelicht en reeds den vol genden dag stuurden de meeste- ouders hun kinderen naar school. (Z K.) RECHTZAKEN. De Vierde Kamer der Rechtbank le Amsterdam veroordeelde gisteren tot 6 maanden gvaugeuisstraf een 39-jarigen diamanthandelaar, geboren te Boekarest. Hem was ten laste gelegd, dat hij op 4 December 1918 een portefeuille met geld ontrold had aau een passagier van een tramwagen op lijn 11 Hel*O. M. eischic 1 jaar gov. straf. Een geval van bigamie. De rechtbank le 's Gravenluigc deed gisteren uitspraak in dc zaak legen den Duitsclien iugenieur F. W J. H. P. S., beschuldigd van bigamie. Bekl. was na in Duitschland getrouwd le zijn, in 1912 naar hier gekomen en in ons land voor de tweede maaUin het huwelijk getreden. Het O. M. had zes maanden gevange-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1924 | | pagina 1